අධි රුධිර පීඩණය.

fuu frda.h wo iudcfha jeä jYfhka olakg ,efí. wêl f,i ¨Kq wdydrhg .ekSu ksid fuu ;;ajh we;sjk nj u;hhs. wêreêr mSvKhg fya;=j wms fuu ,smsh u.ska úia;rd;aulj f.k yer oelaùug W;aidy lruq.

reêr mSvKh hkq yDoh jia;=j ixfldapkh ùfuka we;sjk f;rmqu;a Ouks j, ixfldapkh ksid we;sjk f;rmqu;a ksid reêr m%jdyfha we;sjk mSvKhhs. reêr mSvKh n,mdkafka Ouks j,g muKla ùu úfYaIhls. fmKy¿ j,§ msßisÿ jQ reêrh yDoh lrd meñK YÍrfha ish¿u mGl lrd TlaIscka iy wdydr f.k hkafka Ouks Tiafiah. fuu Ouks yryd .uka .kakd reêrfha mSvKh jeä ùug fyda wvq ùug fya;= lsysmhla n,mdhs.

idudkHfhka ksfrda.S mqoa.,fhl=f.a reêr mSvKh 120/80 f,i .efka. fufia lshùï folla f,i reêr mSvKh oek.; yelsh. ñka jeä wxlh yDoh ixfldapkh ùfï§ we;sjk mSvkh;a wvq wxlh yDoh bys,aùfï§ we;sjk mSvKh;a olajhs. hï flfkl=f.a yDofha ixfldapkh ùfï fyda bys,aùfï we;sjk fjkia ùula ksid reêr mSvKh fjkia úh yelsh. yDofha ixfldapkh iy bys,a ùu fláld,Sk iy È.= ld,Sk f,i fohdldr fõ. wmf.a ukfia isÿjk hï hï fjkia ùï ksid tla jru yDo p,k j, fjkia ùï isÿfõ. WodyrK f,i hfula Nh ùul§ yDofha ixfldapk jdr .kk jeä fõ. fï wjia:dfõ§ reêr mSvKh jeä fõ. fï ksid ;jld,slj reêr mSvKh jeä ùula fmkakqï lrhs. hï flfkl=f.a yDofha iaMkaok jdr .kk idudkH w.h jk 72 g jvd b;d úYd, jYfhka jeä úy yelsh. óg m%Odku fya;=j f,i yDofha iaMkaokh i|yd ix{d imhk iakdhq j, we;s jk f;rmSula fya;= fõ. fï ksid fujeks frda.S ;;aj we;s whg kùk úoHdjg wkqj ilia lrk ,o f*aaia fïl¾ kï jQ WmlrKhla iú lrkq ,nhs. yDohg iïnkaO jk iakdhq úikaê fldg lD;%suj fokq ,nk ix{d u.ska yDofha iaMkaokh md,kh lsÍu fuu WmlrKh u.ska isÿ flf¾. fuys§ yDo iaMkaok jdr .Kk md,kh lsÍu u.ska reêr mSvkh md,kh flf¾.

reêr mSvKhg wjYH uQ,sl Yla;sh ,nd fokafka yDoh u.ska jqjo, Oukso reêrh bÈßhg f.k hEu i|yd ixfldapkh iy bys,a ùu u.ska Yla;sh ,nd foa. fï ksid Ouks ;=,g meñfKk reêrh bÈßhgu ;,a¨ fldg wod, mGl lrd /f.k hkq ,nhs. hï fyhlska fuu Ouks ixfldapkh ùfï§ fyda bys,a ùfï§ ÿ¾j, jqjfyd;a Ouksh we;=,; úYalïNfha fjkia ùu ksid reêr mSvKh wvq fyda jeä úh yelsh.

OuKsh ;=, .uka .kakd reêrfha >K iajNdjh jeä ùu ksido Ouks ;=, mSvKh jeä fõ.

fldf,iafgdfrda,a jeks l=vd wKq OuKs ì;a;shg háka ;ekam;a ùu ksid OuKs wNHka;rfha we;s úYalïNh wvq ùu ksido Ouks ;=, reêr mSvKh jeä fõ.

OuKs bys,a ùu iy ixfldapk ùu i|yd wod, OuKs wefok iq¿ úh hq;=h. hï fya;=jla ksid fuu OuKs wefok iq¿ iajNdj fhka hqla; fkd jQfha kï túgo OuKS bys,a ùug wmyiq ùu fya;=fjka reêr mSvKh fjkia fõ.

uOidr, ÿï jeá iy fjk;a u;a øjH Ndú;d lsÍu ksid isref¾ we;sjk úI j¾Okh ùug m%;s úreoaOj l%shd;aul ùula f,io reêr mSvKh jeä fõ.

by; lreKq i,ld ne,Sfï § wmg tla fohla jgyd .; yelsh. tkï fydaia tlla we;=,; .uka lrk j;=r fia reêrh .uka lrk w;r hï ;ekl§ fydaia tl u; f;rmSula w;s l, fyd;a wod, ia:dkfha mSvKh ksid j;=r m%jdyfhao mSvKh jeä jk wdldhgu OuKs j,o wNHka;rfha we;sjk úYalïNfha wvq ùu fya;=fjka reêr mSvKh jeä jk njhs.

wm by;ska i|yka l, ish¿ ldrKd j,g fya;= fidhd ne,Su u.ska fuu reêr mSvKh j,lajd .ekSug iqÿiq u.la fidhd .; yelsh.

1. udxY fmaYs j, ixfldapkh.

wmf.a yDofha iy YrSrfha wfkla ish¿u ia:dk j, we;s udxY fmaIs ixfldapkh ùug wjYH Yla;sh ,efnkafka le,aishï u.sks. wm úiska Èklg le,aishï 1000mg – 1500mg  l m%udKhla wdydr iu. wmf.a YÍrhg ,nd Èh hq;=fõ. tu le,aishï j,ska wmf.a isref¾ we;s wiaÓ j,g wjYH Yla;sh ,nd §ug;a udxY fmaIS j, ixfldapkh i|yd;a jeh fõ. fï ksid ffokslj fuu LKsc ,jKh wm úiska ,nd Èh hq;=fõ. le,aishï ,nd .; yels myiqu ud¾.h t< lsß fõ. ;Kfld, wdydrhg .kakd t<fok ;u megjdf.a wiaÓ iúu;a lsÍu Wfoid ,nd fok t<lsß j, b;d úYd, m%udKhla le,aishï wvx.= fõ. kuq;a hï flfkl= ;u isrerg ksis m%udKhg le,aishï ,nd fkdÿk fyd;a wiaÓ j, Yla;sh fiau fmaYS ixfldapkh lsÍfï wmyiq;djhlao we;s fõ. wmf.a YÍrha ish¿u reêr kd, j, ì;a;s o yDoho iE§ we;af;a udxY fmaIs j,sks. hï fyhlska YÍrfha le,aishï W!K;djhla we;s jqjfyd;a, bys,a jQ yDoh jia;=j iy bys,a jQ OuKs kej; ixfldapkh ùfï wmyiq ;djhla we;sfõ. fï ksid wj reêr mSvKh we;s fõ’ ke;skï wjYH uÜgug reêr mSvKh ke;s ù hhs. le,aishï nyq, ;j;a wdydrhla f,i uqrex.d fld< .; yelsh.  n, ud¨jdf.a lgqj,o le,aishï  nyq,j we;. ud,qjdf.a lgqj w,q jk;=re ln,l neo w,q fyd|ska fmfkarhlska y,d foys weUqf,ka wkd fldams weghla ;rug .q,slr wõfõ fj,d .kak.  Èklg fuhska .=,s folla rd;%s kskaog hkakg fmr .kak. Èklg wjYH le,aishï fuu.ska ,nd .; yelsh. lD;%su le,aishï wmf.a isrerg wjfYdaIKh jkafka 15] l muK wvq m%udKhla jk w;r wmg fj<| fmdf,ka ñ<§ .kakg jkafka le,aishï ldnfkaÜ fõ. fuys le,aishï we;af;a 30] la muKs.  thskao 50] la wmf.a isreßka neyer lrhs.  wmf.a l=vdka;% ksfrda.S kï muKla fuu m%;sY;h wjfYdaIKh fõ.  fï wkqj Tn ñ,s.%Eï 500 le,aishï fm;s 40 la muK  Èklg .s< ±uqfjd;a muKla ffoksl le,aishï W!K;djh imqrd .; yelsh.  wm .Kkh lrkafka uqLfhka we;=,g .kakd fmdaYH fldgi muKla jk w;r wjfYdaIKh lr.ekSu .ek lsisÿ wjfndaOhla wm i;=j fkdue;.  fï ksid wmf.a nvje,a j, ksfrda.S ;djh b;du;a jeo.;a fõ. wdydr cS¾K moaO;sfha ;;ajh .ek ;udg ksjfia§u  isÿ l, yels mÍlaIKhla we;.  th my; ,skala tl la,sla lr wod, ,smsh lshjd ±kqj;a jkak.

Digetion-1

2. udxY fmaIs bys,a ùu.

udxY fmaIS ixfldapkh ùug le,aishï wjYH jkjd fiau ixfldapkh jQ fmaIS bys,a ùug ue.akSishï wjYH fõ. ue.akSishïo wmg ,efnkafka wm úiska wkqNj lrk wdydr u.ska fõ. r;= meye ksjqvq yd,a, jÜglald weg, ksú;s jeks wdydr j, ue.akSishï we;. hï flfkl= wkqNj lrk wdydr j, ue.akSishï wvq kï Tyqf.a YÍrfha fmaIs ixfldapkh jQ miq bys,a ùu isÿ fkdfõ. fï ksid wvq úYalïNhla we;s ia:dkhlska reêrh .uka lsÍug W;aidy lsÍu ksid wê reêr mSvKh yg .kS. fuu ;;ajh yDo frda. j,g Rcqju n,mdhs.

hï flfkl=f.a ll=,a j, ks;r flKavd fmr,Su isÿ fõ kï thska tla fohla meyeÈ,sh. ta Tyq fyda weh ue.akSishï W!K;djhlska fmf,k njhs. flKavd j, we;s fmaIs yels,Sug wjYH le,aishï wjYH muKg YÍrh i;=j ;snqko kej; bys,a lr .ekSug wjYH ue.akSishï fkdue;s ùu ksid fuu flKavd fmr,Su hk ;;ajh we;sfõ. fuu ;;ajhu ysia lnf,a we;s udxYfmaIs j, we;s jq úg ord .;fkdyels ysfia wudrejla we;s fõ. ysfia we;s OuKs ;=, fuu ;;ajh yg.; fyd;a brejd roh we;s fõ. fuf,i frda. fndfyuhla we;sùug ue.akSishï W!K;djh fya;= fõ.

Tangi-tan-ad

by; oelajQ LKsc ,jK fol wmf.a isref¾ ;j;a úYd, l¾;jHhla bgq lrhs. ta reêfha pH w.h md,kh lsÍuhs. wmf.a reêrh ksrka;rfhkau NdIañl úh hq;=h. hï fyhlska reêrh wdï,sl jqjfyd;a th wmf.a bkaøshhkaf.a l%shd ldÍ;ajh weK ysàug mjd fya;= fõ. reêrh wdï,sl fkdù pH w.h 7 g jvd jeä uÜgul mj;ajd .ekSug wjYH NdIañl;djh ñksia isrerg ,nd fokafka by; i|yka le,aishï iy ue.akSishï hk LKsc . fï ksid hï fyhlska reêrh wdï,sl jqjfyd;a leia,shï yd ue.akSishï wm wdydrhg fkd.; fyd;a wmf.a wiaÓj, we;s le,aishï fyda kej; reêrhg wjfYdaIKh lr f.k reêrh NdIañl uÜgfï mj;ajd .ekSug fud. fujka ;;ajhla we;s flfkl=f.a wiaÓj, ÿ¾j,;d we;sfõ. fuu frda.h Tiaáfhda fmdfrdaisia hk ku fh§ we;. we;a;gu Tjqkaf.a fuu frda.S ;;ajhg fya;=j jkafka reêrfha wdï,sl ;djh .ek we;sjk fi!LH .eg¿jls. fuu ;;ajh ;j;a W.%hkafka wms È.ska È.gu le,aishï iy ue.akSishï wmf.a isrerg ,nd fkd§u ksidh.  fuu ;;ajh ksid reêrfha pH w.h md,kh lr .ekSug wjYH jk mer;a kï fydafudakh merd ff;frdhsâ .%kaÓ j,ska È.ska È.gu ksl=;a lrkq ,nhs. fï ksid wiaÓ j,we;s le,aishï ksrka;rfhka reêrhg tlafõ. fuu le,aishï jl=.vq j, .,a we;s ùug fya;=idOl fõ. ±ka w;ajk brKu ud Tng mejish hq;= fkdfõ.  jl=.vq j, .,a we;sùugo fya;=j ±ka Tng jegfykq we;ehs is;ñ’ 

kuq;a wms le,aishï ,nd .ekSug isÿlrkafka rEmjdysKS oekaùulg /jà msá j¾. mdKh lsÍu muKs. jiq megjdo t<lsß îu bm§ jirlska muK kj;d oukafka thska ,efnk le,aishï iy fjk;a fmdaIH fldgia m%udKh uÈ ksidh. W! jeäfhka ;Kfld, lkakg mgka.kS.  wmf.a wdydr fõ,g fld< j¾. tlalr .ekSu .ek kej;jrla is;d n,d ;SrKhla .kak. fï wkqj le,aishï iy ue.akSishï W!K;d we;s whf.a reêr mSvKh fjkia ùu iajNdúlh. le,aishï iy ue.akSishï wvx.= wdydr wkqNjh b;du;a w;HjYH nj oeka Tng jegfykq we;ehs is;ñ.

3. udxY fmaIS j, ;sìh hq;= kuHYS,S ;djh iy reêr kd, wNHka;r wdia;rkh iqug ùu.

reêrh m%jdyKh lrk OuKs fiau Ysrdo kuH YS,S úh hq;=h. tfia fkd jqk fyd;a wms by;ska i|yka l, LKsc . Wod yrKhla f,i tlu ;rfï rn¾ nghla iy mS ù iS k,hla ;=,g iudk mSvKhlska iudk m%udKfha c, Odrdjla we;=¨ l,fyd;a msùiS ngfha j;=r jeä ÿrlg úÈk nj Tng oel .; yels jkq we;. óg fya;=j jkafka rn¾ ngfha we;s kuHYS,S ;djh ksid ngh m%idrKh ù mSvKh wvq ùuhs. OuKs j, fuu kuHYS,S;ajh we;s ùug wm .kakd wdydr j, fldm¾ “Cu” ;sìh hq;=h. fldm¾ ì;a;r ly uofha hyñka we;. ;, weg j, iy yrla mSl=ÿ j,o fldm¾ wka;¾.; fõ. hï fyhlska fldm¾ j, ys`.hla wmf.a isref¾ we;s jQfha kï mSùiS ngfha fiau reêr ixirKfhao mSvKh jeä fõ.

yia lnf,a we;s OuKsj,g fuu ;;ajh b;du;a oeä fia n,mdhs. mßirfha WIaK;ajh jeä jk úg wmf.a ysia ln, r;ajkakg mgka .kS. fufia r;a ùfuka fud,h wdrlaId lr .ekSu i|yd fud. fï ksid jeä reêr m%udKhla ysi m%foaYhg .uka lsÍug mgka .kS. fujeks wjia:djl§ ysi jfÜ we;s kd, j, ì;a;s úia;drKh ù wod, reêr m%jdyhg wjYH bv i,id §u ksid reêr mSvKh ms<sn| .eg¿jla we;s fkdfõ. kuq;a wm by; oelajQ f,i wmf.a YÍrh fldm¾ ys`. ;djhlska fmf,a kï wod, reêr m%jdyhg .uka lsÍug isÿ jkafka úia;rKh fkdjQ l=vd wjldYhla ;=,h. ixirKh jk reêrfha >K iajNdhfha fldgiao we;. fuu fldgia reêr kd, we;=,; .uka lrk úg OuKs ì;a;sj, >¾IKh jeä kï we;sjk m%;sfrdaOh fya;=fjka Ouks ixfldapkh ùfuka iy yDoh ixfldapkh ùfuka ,nd fok mSvKh wvq ùug th fya;= fõ. fï ksido reêr mSvKh fjkia fõ. fuu ;;ajh u.yrjd .ekSug wms úiska wdydrhg w;HjYH fïo wï, wmf.a wdydrhg tla lr .; hq;=h. (Omega 3 / 6 ) wmf.a wdydr j, fuu fmdaIK ix>Gl fkdue;skï isÿ jkafkao reêr mSvKh jeä ùuhs.

5. fldf,iagfrda,a jeä ùu.

reêrfha LDL iy VLDL ( isrerg wys;lr hehs iïu; fldf,iagfrda,a j¾. ) jeäùu frda.shdf.a yDoh iaMkaokh jeäùug fya;= fõ. fldf,iagfrda,a Ouks ì;a;sfha ;ekam;a ùu ksid reêr kd, ;=, úYalïNh wvq fõ. fï ksid reër mSvKh jeä fõ. ( fldf,iagfrda,a .ek fjku ,smshla wmf.a fjí wvúfha m,fldg we;. ) fï fya;=ka ksid wmf.a YÍrfha fldf,iagfrda,a uÜgu iu;=,s;j ;nd .ekSu b;du;a jeo.;ah. fldf,iagfrda,a ksmoùu md,kh lr .kakd wdldrh wm by; i|yka l, ,smsh lshùfuka oek .; yelsh. wod, ,smsh lshjd fldf,iagfrda,a ms<sn| Tnf.a is; ;=, we;s ìh iy ñ;Hdj ÿre lr .kak.

6. reêrfha >K;ajh jeä ùu.

reêrfha >K;ajh jeä ùug iy  yDo frda. we;sùug fya;=jk m%Odk ldrKd 5 la muK we;.  fuu ldrKd .ek ±k .kakg yDofrda. .ek ,shd we;s ,smsh fyd|ska lshjd n,kak. th Tnf.a yDofha ys;iqj msksi jk ksid Tn fuf;la úYajdi l, udrdka;sl ñ;Hd úYajdihkaf.kao ñÈh yelh. Tnf.a yDohg úK lrk i;=rka my; whqßka fõ.

 1. ÿï mdkh.
 2. reêrfha fydafuda isiaàka jeä ùu.
 3. fldm¾ W!K;dj.
 4. reêrfha hlv jeä ùu.
 5. flf,iagfrda,a TlaislrKh ùu.

heart-attack

7. ÿï mdkh iy u;ameka Ndú;h.

ÿï mdkh iy u;a meka Ndú;h ksid YÍr.; jk úY yels blaukska bj;a lr.ekSfï hdka;%kh YÍrh úiska iajxl%Shj l%shd;aul lrk w;r fuu fõ.j;a l%shdj,sh Wfoid jeä reêr m%udKhla wlaudj, fmKy¿ iy jl=.vq yryd .uka lrkq ,nhs. fï fya;=j ksido YÍrfha reêr mSvKh jeä fõ. reêrfha fldf,iagfrda,a uÜgu jeä ùugo fuu whym;a l%hdj,sh fya;= fõ.

wê reêr mSvKh ksid we;sjk ixl+,;d.

wêreêr mSvKh ksid OuKs we;=,; mSvKh jeä ù OuKs ì;a;s mqmqrd hd yelsh. fï fya;=fjka fud. th frda.shdf.a ÊSú;fha wjidkho úh yelsh. yDo frda. we;s ùugo wê reêr mSvKh n,mdhs. wefia we;sjk .aÆfldaud ;;ajhgo wê reêr mSvKh n,mdhs. tmuKla fkdj fmKy¿ iy jl=.vq j, wdndo we;sùugo wêreêr mSvKh n,mdhs.

Tn by; i|yka l, tl idOlhla fyda lsysmhla fya;=fjka reêr mSvK .eg¿jlg uqyqKmd isákjd úh yelsh. oeka Tn isÿ l, hq;= jkafka reêr mSvKh md,kh lsÍuo? tfia;a fkdue;skï wod, mSvKh fjkia ùug ;=vq ÿka fya;=j ke;s lsÍuo? id¾:l iy fjk;a w;=re wdndO rys; jkafka l=uk ud¾.h wkq.ukh l,fyd;a oehs Tnu Tnf.a yoj;g ;Ügq fldg wid oek .kak. fya;=j ke;s lsÍu u.ska ;udf.a reêr mSvK uÜgu md,kh lr .; yels nj yef`.a kï wm úiska my; i|yka fldg we;s wdydr Ndú;d fldg je,lsh h;= jerÈ wdydr .eko oek f.k kSfrda.S Èú fmfj;la .; lsÍug ierfikak.

wê reêr mSvKh kej; h;d ;;ajhg m;a lr .kakd whqre.

reêr mSvKh fjkia ùug m%Odk fya;= lsysmhla wms by; i|yka lf,uq. le,aishï, ue.akSishï, fldm¾, Tfï.d 3 iy 6 hk w;HjYH ñkr,a j¾. wm wdydr iu. YÍrhg ,nd fkdÿkfyd;a reêr mSvKh fï wkqj wvq fyda jeä jk nj b;d meyeÈ,sh. tfiau fm%daàka m%udKho YÍrfha we;s fldf,iagfrda,a m%udKho md,kh lr .; hq;=h. by; oelajQ ñkr,a j¾. iys; wdydr lsysmhla wms my;ska olajd we;af;uq.

fldf,iagfrda,a md,kh lr.ekSug wjYH jkafka m%;s Tlaisldrl iys; wdydr wmf.a wdydr fõ,g tla lr .ekSuhs. Tn úiska fuu fjí wvúfha olajd we;s fldf,iagfrda,a iïnkaO ,smsh lshjd ne,Sfuka m%;s Tlaisldrl iy fldf,iagfrda,a w;r iïnkaOh b;d meyeÈ,sj oek .; yels jkq we;. m%;s Tlaisldrl .ek l:d lrk úg .aÆg;sfhdka ( GLUTATHIONE ) kï fydafudakh .ek l:d fkdlru neß ;rïh. m%;s Tlaisldrlhkaf.a uj f,i ie,flkafka fuu fydafudakhhs. wod, fydafudakh wmf.a YÍrfha ksYamdokh lsÍug wm úiska my; olajd we;s fmdaIH fldgia ksrka;rfhka isrerg ,nd Èh hq;= fõ.

 • N-Acytel-Cysteine
 • Alpha Lipoic Acid
 • Selenium
 • Vitamin B 6
 • Vitamin B 12
 • Folic Acid

Tnf.a wdydr fõ, by; i|yka fmdaIH fldgia j,ska iukaú; fõ kï m%;s Tlaisldrl j,ska Tng lsisÿ wvqjla fkdjkq we;. m%;s Tlaisldrl Tnf.a isref¾ we;akï uqla; LKavl j,ska Tnf.a isrerg jk ydksh wju fõ. uqla; LKavl wvq YÍrhl wlaudj úiska LDL / VLDL hk YÍrhg wys;lr hehs iïu; fldf,iagfrda,a ksYamdokh isÿ fkdlrhs. ( fuu l%shdj,sh ms<sn| iïmQ¾K úia;rhla wmf.a fldf,iagfrda,a iïnkaO ,smsfha i|yka fldg we;. ) fï fya;=j ksid Ouks ì;a;s j, fldf,iagfrda,a ;ekam;a ùu ksid we;sjk wêreêr mSvK ;;ajh myj hhs.

Tn ÿï jeá iy u;ameka Ndú;d lrhs kï tajd wvq lsÍuo wê reêr mSvKh iuKhg m;a lr .ekSug fya;= fõ. YÍrh úvdnr lrjk fujeks l%shdjka isÿ lrk w;r ;=r fl;rï T!IO mdúÉÑ l,o bka we;s M w;sf¾l wdydrhla wefußldfõ kdid wdh;kh úiska fidhd .kakd ,§. th msßisÿ c,fha jefjk we,a.S j¾.hls. fuu wdydrh .%Eï tll ldnksl t<j¿ lsf,da tll we;s fmdaIH mod¾: j,ska hqla; jk nj kdid wdh;kfha úoH{hska úiska isÿl, m¾fhaIK j,ska Tmamq lr we;. fuu wdydrh Tjqka úiska wNHjldY hdkd j, ;u ld,h .; lrk ..K .dóka yg ,nd fohs. b;d l=vd m%udKhl wmf.a YÍrhg w;HjYH fmdaIK fldgia 50 lg wêl ixLHdjla we;s fuu wk¾> wdydrh oeka Vitae Gene kñka fj<| fmd,g bÈßm;a fldg we;. fuu ksYamdokh isx.mamQrefõ ksmojk w;r fï jk úg f,dj úYd, rgj,a .kkl wf,úhg bÈßm;a fldg we;

Y%S ,xldfõ wdh;khla úiska fï jk úg foaYSh YdLidr Ndú;d lrñka bmerKS fy< Tiq  kùk ;dlaIKhg wkqj ksmojd foaYSh iy úfoaYSh fj<|fmd,g fy< Tiq bÈßm;a lsÍu wrUd we;’ wm wdh;kho fuu T!IO wmf.a mdGlhka w;r m%p,s; lsÍug lghq;= fhdod we;’ wê reêr mSvKh we;s flfkl=g udi foll muK ld,hla ;=, tu ;;ajfhka ñ§ug wjYH  jk fmdaIK fldgia fuu  w;sf¾l wdydruh Tiq u.ska ,nd Èh yelh’ my; ±kaùu u; la,sla lr wod, ksYAmdok .ek ±kqj;a jkak’ fuu ksYamdok ñ,§ .kakd whg wm j.lSulao iys;j fuu ksYamdok  ,nd fok nj lreKdfjka i,lkak’ úia;r  i|yd wmf.a ksfhdacs; uyf;la wu;kak’ 

b;d l=vd m%udKhla ksid ´kEu flfkl=g fuu wdydrh ,nd .; yelsh. jhi .eg¿jla ke;. frda.S jQ flfkl=g fuu wdydrh u.ska ;u YÍrfha we;s Yla;sh j¾Okh lr .ekSug;a, ;u m%;sYla;sh j¾Okh lr .ekSu ;=,ska ;ud yg je<¢ we;s frda.S ;;ajh iqjm;a lr .ekSug wjYH Yla;sh ,nd .ekSug;a yelsh. úia;r ±k.ekSu i|yd wcka; uy;dg ÿrl:k weu;=ula ,nd fokak. 0777316629 / 0713503430

Tn úiska w;ay, hq;= wdydr my; ,smsfha oelafõ.

my; we;s ùäfhda krUd wê reêr mSvKh .ek oekqj;a jkak.

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=diG519dFVNs

bad-foods1

Nittaa.com DISCLAIMER: This web site is designed to provide nutritional information on selected herbal combinations. It is not intended for diagnosing ailments or prescribing remedies in any way. It is not meant to be a substitute for professional medical help because there is always a risk involved. The publisher and author are not responsible for any adverse consequences or effects resulting from the use of any of the information, or suggestions contained in this web site. If you are unwilling to assume the risk, please do not use this web site and the contain.

0 Shares