ඔබගේ දරුවාගේ මානසිකත්වය ගැන ඔබ දැනුවත්ද?

ඔබගේ දරුවාගේ මානසිකත්වය ගැන ඔබ දැනුවත්ද?

අද සමාජයේ සිටින වැඩි ප‍්‍රතිශතයක් දෙමව්පියන්ට ඇති ප‍්‍රධානම ගැටලූවකි දරුවන් තම සිතැ`ගි පරිදි හදාගත නොහැකි වීම. දරුවන් මුරන්ඩු වන්නේ ඇයි? දුරකථන හෝ වීඩියෝ ගේම් වැනි දේවල් වලට ඇබ්බැහි වන්නේ ඇයි? සමාජයේ වැරදි යැයි සම්මත දේවලට පෙළඹෙන්නේ ඇයි? මත් ද්‍රව්‍ය වලට පෙළඹෙන්නේ ඇයි? මේ කරුණු කාරණා වලට ඔබත් සංවේදී නම් මෙම ලිපිය අවසාන වන තෙක් කියවා දැනුම ලබා ගෙන එම අවාසනාවන්ත තත්වයෙන් මිදෙන්නට අවශ්‍ය පියවර ගන්න. iuyr úg wm fuu ,smsh u.ska Tnj ±kqj;a lrkafka Tn ySfkkaj;a fkdis;+ ldrKhla jkakg mq¨jk. fï ksid ;rula fõ,dj f.k ksial,xlj fuu ,smsh lshjkak.

orejka l=vd l, isgu ;ukag whs;s ;ukaf.au jQ udkisl mßirhla fidhd .kakg W;aiy lrhs. uq<skau fouõmshka yd tu mßirh ilid .kakd orejka fmr mdi,g md ;eîu;a iu. tu fouõmshka úiska ,nd ÿka udkisl miqìu ;ud úiskau f.dv k.d .ekSfï ndrOQr l¾Hhlg w; .ihs. ;u hy¨jka y÷kd .kakd orejd Tjqka iu. tlg cSj;a ùug;a ta w;r lKavdhula jYfhka l%shd;aul ùug;a wjYH udkisl;ajh f.dv k.d .kS. fï w;r fkdfhl=;a mßir j, ye§ jevqKq fkdfhl=;a udkisl;aj miqìï we;s uõ mshkaf.ka fmdaIKh jqkq orejka w;r fuu orejd w;rux fõ. ;ud fuf;la .; l, cSú;h ;u hy¨jka yd iïnkaOùfï§ fjkia jk nj f;areï .kS. fuys§ iuyr orejka fuu ;;ajh id¾:lj l<ukdlrKh lr .kakd w;r iuyr orejka fuu iudch m%;slafIam lrhs. ;u hy¨jka f.a .;s.=K wkqlrKh lsÍug iuyr orejka mgka .kS. ta ;udf.a wkkH;djh .ek ;ud ;=, úYajdihla f.dv ke.S ke;s ksidh. ;j;a iuyre iudch úiska jerÈ hehs iïu; cSjk rgdjlg yqrejQ fouõmshkaf.a orejka fõ. fudjqka ;rula oro`vq udkisl;ajhlska fyì wh fõ. fujeks wh wka orejka fm,d oud ;u wdêm;Hh f.dv ke.Sug mgka .kS. fuh olsk iuyr orejka tho wkqlrKh lrkafka ;ud ;=, Bg m%;súreoaOj l%shd;aul ùug wjYH Yla;sh fkdue;s ksidfjks. ;j;a iuyr ÿrejka bf.kSfuys olaIlï olajk wh ksid .=re;=ñhf.a wdorh fkdwvqj ,eîu ksid wr mßirfhka hï hï foaj,a Wlyd .ekSug W;aidyd fkdlrhs. flfia fj;;a wm fmr mdi,g hjk orejd fuys§ hï ikaêia:dkhla miq lrk nj f;areï .; hq;= fõ. fuu ish¨u ldrkd j,g wu;rj fndfyda lreKq bsÈßm;a l, yels kuq;a ,smsh ta ;rï È.= lsÍula wjYH fkdjk nj is;ñ. ud lshkakg W;aidy lrk ldrKh ±ka Tng f;afrkjd we;ehs is;ñ.

wmf.a orejd fuu ;;ajhg m;a jQ jd kï wm .kakd l%shd ud¾. .ek wms hï úmrula lr n,uq. orejd hï oro`vq iaNdjhla fmkajhs kï fõje, Bg ms<s;=rla f,i fouõmshkag fmfkkkag mgka .kS. fï ksidu orejdg fuf;la Wreuj ;snQ fouõmsh fifkyi ±ka ±ka wvq fjñka mj;sk nj l=vd ukig jegfykakg mgka.kS. th wr by; lS ;;ajhka ;j;a jeä ÈhqKq ùug rel=<la muKla nj fouõmshka fkdokS. fmr mdif,a orejka w;r iuyr orejka l=iS;j uq¨ .ekafjk orejka isák nj Tn ±l we;s fï orejka .ek fouõmshka isákafka uy;a lkiai,a,lsks. fuho ;j;a tla l:d l, hq;=u m%Yakhla f,i ud olsñ. fï ish,a,u udkisl ldrKd nj Tn ms<sf.k we;ehs uu wkqudk lrñ. we;a;gu th udkisl .eg¨jla hehs ie,lSu idOdrKh. tfy;a we;a;gu fuu ;;ajhg j. lsj hq;= jkafka fouõmshka nj ud fhdackd l,fyd;a Tn ud iu. WrK fkdfjkq we;ehs is;ñ. uj ;udf.a l=ifha fydjdf.k udi i;s 40 la muK fmdaIKh l, orejd bmÿkdg miq udi lsysmhla ;u isref¾ fmdaIKh lsß ud¾.fhka orejdf.a isrerg ,nd foa. fï ksidu orejd b;du;a fi!LH iïmkakj j¾Okh fõ. kuq;a orejd lsß îu keje;jQ miq isÿ jkafka l=ulao? orejd fmdaIKh wvq fj<| ±kaùï j, fmkajk fkdfyla wdydr j,g yqre fõ. fïjdfha lshk ;rï fmdaIKhla fkdue;s nj fkdokakd fouõ mshka orjd f.a l=i fuu wdydr j,ska mqrjd ,hs. orejdf.a udkisl j¾Okh i|yd wjYH jk fmdaIK fldgia fuu wdydr j, fkdue;s nj fndfyda fokd fkdokS. jeä .kka j, msálsß j, jqjo we;af;a lD;%su fmdaIK fldgia nj Tjqka fkdokS. lD;%Su fmdaIH mod¾: wmf.a isrer iajNdjfhkau m%;slafIam lrhs. tajdhska 15% l muK m%udKhla wjidkfha isrerg wjfYdaIkh fõ. ta wdldrfhka isÿùugo orejdf.a l=vdka;% ksfrd.S úh hq;=fõ. tfia fkdjqk fyd;a tu m%udKho wjfYdaIkh lr .ekSug fkdyels fõ. kuq;a ji úfika f;dr ksis wdydr fõ,la orejdg ,nd §u u.ska fuu ;;ajh ukdj l<uKdlrKh lr .; yelsh. tfy;a ±ka tho .eg¨la ù we;. lfvka .kakd yd,a j,o we;af;a ji úI fõ. t<j¨ j,g lDñKdYl ñY% ù we;. fï ksid wkd.; mrmqr uy;a jHikhlg w; jkñka isà. fï ksidu nd, mrïmrdfõ wh úYd, udkisl fi!LH wj m%udKh ùula fmkajhs.

fuu ;;ajh úoHd;aulj fidhd ne,Su ;rula ldf,dÑ; hehs ud is;ñ. wmf.a fud<fha ksmojk fvdmñka keu;s fydafudakhla we;. fuu fydafudakh ksid wmf.a udkisl i;=g mj;a jd .ekSug;a Okd;aulj is;Sug;a iudcfha ndOl wNsnjd bsÈßhg hdug;a wjYH Yla;sh ,efí. wmf.a wdydr fõ, ;=, fuu fydafudakh ksmoùug wjYH fmdaIH fldgia fkdue;skï l=ula isÿ úh yelso? fï .ek Tnf.a wjOdkh fhduq lr n,kak. orejd wi;=áka ld,h .; fkdlrhso? orejd ßkd;aulj is;Su je,elsúh yelso? orejd uq¨.ekaùu je,elaúh yelso? fuu fydafudakh wvq wh b;du;a ,ecacd iy.; wh fõ. tfiau iudchg tkakg m%sh fkdlrhs. wjidkfha fuu orejka iudcfhka fldka fõ. jro jQfha fld;ekl±hs ±kaj;a is;d ne,Su iqÿiq fkdfõo?

fuu fydafudakh blukska j¾Okh lsÍfï l%fudamdhka lsysmhla we;. ta tla l%uhla fyda fuu orejdg hï ojil w;a ú|skakg ,enqkfyd;a Tyqg ;udf.a cSú; ld,h ;=, w;aolskakg fkdyels jQ i;=gla w;aolskakg ,efí. tfia isÿ jkafka wm fmr lS fvdmñka keu;s fydafudakh n,y;aldr fhka ksmoùu ksidh. wod, fmdaIH fldgia wjYH muKg fkdue;s jqj;a isref¾ fjk;a ldrHhka i|yd fhdod .kakd fmdaIH fldgia fyda fhdodf.k fyda fuu fydafudakh ksmoùu isÿfõ. fï ksid isref¾ fjk;a fldgila ÿ¾j, ù fyda wod, i;=g orejdg ,efí. fuu i;=g okjk l%shdjka j,g weíneys ùï f,i y÷jka jhs. ùäfhda f.aï, rEmjdyskS jevigyka, hï hï mdk j¾. j,g weíneys ùï, ÿï mdkh, u;a meka mdk, fyfrdhska j,g weíneys ùu olajd fuu ;;ajh j¾Okh úh yelsh. ;j;a w;lska ;u úreoaO ,sx.slhd fj; jeä jYfhka is; we§ hEu olajd o fuu ;;ajh miq ld,Skj j¾Okh fõ. fï ish,a,gu fya;=j fvdmñka keu;s fydafudakh isref¾ fkdue;s ùuhsweíneys ùu .ek iïmQ¾K ,smshla wmf.a fjí wvúfha we; fuu ,smsh wjidkfha tu ,smshg wod, ,skala tlla we;s w;r ta u; la,sla lr jeä úia;r ±k.kak. 

hï Èkl isref¾ fvdmñka iïmQ¾Kfhkau ksmoùug fkdyels ;;ajhla Woa.; fõ. fuu ;;ajh ksid wod, mqÿa.,hd b;d oreKq f,i frda.S jk w;r fuu frda.h mdlskaika f,i y÷kajhs. mdlskaika frda.h .ek wm fuys§ jeä jYfhka l:d fkdlrk w;r th fuu fmdaIK W!K;djfha wjidk M,h f,i ±k.ekSu iqÿiqh.

Tnf.a orejd wm by; lS fudkhï fyda udkisl ldhsl ;;ajhla fmkajhs kï wm l, hq;= jkafka udkisl ffjoH jrfhla yuq ùug fmr wod, fmdaIKh ,nd § orejdf.a fi!LH j¾OKh lsÍuhs. fuu ,smsh ,shk udf.a orejka ;=kafokdu isx.mamQrefõ bf.k .kakd w;r isx.mamQrejg hdfuka miq Tjqka ùäfhda f.aï j,g weíneys jkakg .; jQfha b;du iq¨ ld,hls. fuu ;;ajhg fya;=j ud fyd|skau okakd ksid wefußldfõ ksYamdokhka jk youngevity  ksYamdok iy isx.mamQrefõ ksYamdokh lrk Vitae Gene  udf.a orejka ;sfokdgu ;rula È.= ld,hla ,nd fokakg mshjr .;sñ. m%;sM,h w;s úYsIaGh. orejka ;u wruqK lrd b;du;a YS>%fhka we§ hkakg úh. ;sfokdu mdif,a w;s olaI isiqúhka úh. fudjqka w;ßkao fojeks orejd yg fmd;= lnr frda.h je<|Su ksid fuu w;sf¾l wdydr jeä jYfhka Ndú;d lrkakg isÿ úh. m%;sM,h jQfha l=ulao? jir folla we;=,; fmd;= lnr frda.h iïmQ¾Kfhkau iqj jQ w;r weh mdif,a olaI;u YsIHdj f,i iïudkhgo md;% úh. úfoia rglska meñKs YsIHdjla jQ wehg mdif,a Wm m%Odk YsIH kdhl OQrh ysñúh.  my; we;s ùäfhda fõ we;af;a wehg ,enqkq iïudkhls. th udf.a m%h;akfha id¾:l;ajhg fyd|u WodyrKhls

ud fuys§ i|yka l, w;sf¾l wdydr j, wmg fkd,efnk ish¨u fmdaIH fldgia j,ska wkQkh. fï fya;=j ksid orejdf.a fvdmñka uÜgu j¾Okh úh. fï ksid wehf.a ld,h iïmQ¾Kfhkau wOHdmkh fjkqfjka iy mdif,a ndysr l%shd lrlï fjkqfjka .; lrkakg wehg yels úh. lsisÿ whqrlska úäfhda f.aï jeks foag bka miq weíneys fkdùh. weh whs f*daka j¾.fha ÿrl:khla Ndú;d l,o th wkjYH f,i mßyrKh lsÍula isÿ fkdùh. wfkla orejka fofokdo fï whqßkau wOHdmk lghq;= lrf.k hhs. fï ksid ud yg fuu orejka .ek lsisÿ is;a ;ejq,la fyda miq ;eùula ke;. Tjqkag wjYH fmdaIKh imhd uu me;a;lg ù ,nd isákafkñ. b;sß yßh Tjqka ;SrKh lrkq we;. fuu w;a±lSu Tnf.a orejdgo ,nd §ug ud leu;s ksid fuu ,smsh ,shd ;enqfjñ. jeä ÿr úia;r ±k.kakg leu;s flfkla isàkï my; wxlhlska wm yd iïnkaO jkak. ud yd mqoa.,slj l:d lrkakg wjYH kï muKla wod, wxlhlska wm ksfhdacs; uyf;l= iu. l:d fldg f;akqjr iu. l:d lsÍug wjYH nj mjid ÿrl:k wxlh ,nd fokak. ud wksjdrHfhka Tn yd iïnkaO fjñ

wms wmf.a wkd.; mrmqr ksis f,i iudchg yqre l, hq;=h. Bg wjYH ldhsl miqìu ilia lsÍu fouõmshka jk wmf.a j.lSuhs.

udf.a ;j;a tla w;a±lSula Tn yuqfõ ;nd fuu ,smsh wjika lsÍug is;Sñ. th udf.a w;a±lSuls. fujr isx.mamQrefõ mej;s wjqreÿ W;aijfha§ ud ygo .S;hla .dhkd lsÍug isÿúh. wod, Èkhg fmr Èkfha§ fmr yqrejla mej;s w;r Yd,dfõ 100 l muK msßila isáhd. ud yg fï msßi bÈßfha .dhkd lsÍu uy;a wNsfhda.hla jQjd. inflda,h udj hgm;a fldg we;s nj ud yg is;=kd. Bg fya;=j fvdmñka keu;s fydafudakh fkdue;s ùu nj fyd|skau okakd ud úiska isÿ lf,a úgdhscSka .%Eï 4 la miqod Wfoau mdkh lsÍuhs. tÈk ud .S;h .dhkd lf,a lsisÿ udkisl ndOdjlska f;drjh. we;a;gu th id¾:l úh. fuu ;;ajh jegfykakg ;j;a WodyrKhla ud lshkakï. ix.S; ixo¾YKhlg iyNd.s jk .dhlhka u;ameka î fõÈldjg k.sk nj Tn iuyr úsg wid we;s;j;a iuyr wh .xcd jeks u;a øjH Ndú;d lrhs. fï ish¨u l%u j,ska isÿ jkafka fvdmñka jeä ùuhs. wm iudcfha u;a meka î fjß fjk flkdg fvdama hehs wduka;%kh lrkafka fuu fydafudakfha ku fvdmñka ksidh.

wm by; ±lajQ w;sf¾l wdydr j, úia;r my; olajd we;. Tng;a fuu w;sf¾l wdydr wjYH kï wmg u. fmkaúh yelsh. my; wxlhlska wm yd iïnkaO jkak. fuu fjí wvúfha we;s wfkl=;a ,sms lshjd n,d ±kqj;a jkak. orejka ksfrd.Sj ;nd .kakg wjYH mshjr .kak.

Contact Numbers :  Ajantha – +94 777316629 / Prasad +94 71 55 600 55

 

u;g ;s;’ 

drug1

 

Brain-&-Heart-pak-1

Vitaegene-ppars

 

https://youtu.be/lIJW9XLDE-I

 

 

 

Close Menu