Category: බ්ලොග්

clean_your_body 0

ඔබ ආහාරයට ගත් විෂ ඉවත් කරන්නට කාලයයි.

ඔබ ආහාරයට ගත් විෂ ඉවත් කරන්නට කාලයයි. ඔබ විසින් උපන් දා සිට මේ දක්වා ශරීරයට ඇතුල් කල විශ ප‍‍්‍රමාණය කෙතරම්ද කියා ගණනය කල නොහැකිය. සිරුරට ඇතුළු වූ සියළුම විශ එකතු වූවා නම් අපට වසර...

foods-1 1

ආහාර නිසා රෝගී වන ඔබ දත යුතු දේ.

ආහාර නිසා රෝගී වන ඔබ දත යුතු දේ? ඔබ ගේ ජීවිතයේ ඇති විශෘලම අවදානම වන්නේ අනාගතයේ දී මුහුණදීමට සිදුවන සෞඛ්‍ය ගැටලූ‍ව විසඳගන්නේ කෙසේද යන්නයි. දැන් දැන් හැදෙන දරුවන් අපිට සලකයිද කියන එකත් හරියටම කියන්නට...

skin-solution 1

චර්ම රෝග ගණනාවක් සුව කර ගැනීමට උපදෙස් මාලාවක්.

චර්ම රෝග ගණනාවක් සුව කර ගැනීමට උපදෙස් මාලාවක්. ‍බටහිර වෛද්‍ය විද්‍යාවට අනුව සොරයිසීස්  පොතු කබර යනු සුව කල නොහැකි රෝගයකි. යම් හේතුවක් නිසා චර්මය මරණයට පත්වීම මීට හේතුව ලෙස විද්‍යඥයන් ගෙන හැර දක්වයි. අපගේ...

karma-and-disease-part-2 0

කර්මය සහ ලෙඩ රෝග.

සුව කල නොහැකි යැයි සම්මත රෝගයකින් පීඩා විඳින අය මේ මගේ කරුමේ යැයි නිතැතින්ම මුමුණය. නමුත් මෙයට විසඳුමක් නැතිද? පිළිකා රෝගයෙන් පෙළෙණ අයෙක් සිටින නිවසක වාසය කරන අන් අය මේ අපේද කරුමේ යැයි කියනු...

forign-workers 0

ඔබ ලක් මාතාවගේ ජීවනාලියයි.

ඔබ ලක් මාතාවගේ ජීවනාලියයි. මේ වන විට නීත්‍යානු කූලව ශ‍්‍රී ලංකාවෙන් පිටත විදේශ වල රැකියා වල නියුතු ලාංකිකයන් ගේ සංඛ්‍යාව ලක්ෂ 20 ඉක්මවයි. පිටරට වල පදිංචි ලාංකිකයන් ප‍්‍රමාණය ලක්ෂ 6ක් පමණ වේ. තමාගේ දහඩිය...

drug-1 0

මත් රකුසා ගෙන් රට බේරා ගනිමු.

මත් රකුසා ගෙන් රට බේරා ගනිමු. මත්ද්‍රව්‍ය භාවිතයේ මූලික පියවර වන දුම්පානය ගැන මුලින්ම සොයා බලා හෙරොයින් ගැන කථාකරමු. දැනට ඇති වාර්ථා අනුව ශ‍්‍රී ලංකාවේ හෙරොයින් භාවිතය වසරකට කිලො ග‍්‍රෑම් 1000 කි.සිදුවී ඇති ව්‍යසනය...

0

මිග්‍රේන් යනු තවත් එක් පෝෂණ උෟණතාවයක අතුරු ඵලයකි.

මිගේ‍්‍රන් යනු තවත් එක් පෝෂණ ඌණතාවයක අතුරු ඵලයකි. හිසරදයක් ඇතිනොවූ කෙනෙකු මිහිපිට ඇත්දැයි සැක සහිතය. සියළුම හිසරද අතරින් මිග්රේන් යනු විඳ දරා ගත නොහැකි වේදනාවක් බව මෙම තත්වයට මුහුණ දුන් අය හොඳින්ම දනී. මෙම...

mandaposhanaya 0

මන්දපෝෂණයෙන් පෙළෙන ධනවතා.

මන්දපෝෂණයෙන් පෙළෙන ධනවතා. මන්ද පෝෂණය පෝෂණ ඌණ තාවය ලෙසද හඳුන්වයි. මේ අනුව පෙනීයන්නේ පෝෂණය මදවීම මෙම රෝගයට හේතු වන බවයි. මෙම රෝගය වැළෙක්‍ෂන්නේ දුප්පත් අයටය. නමුත් පොහොසත් යැයි කියා ගන්නා අයටද මෙවැනිම රෝගී තත්වයක්...

nitta-ad-29 0

හෘද රෝග සහ වකුගඩු ආශ්‍රිත රෝග නිට්ටාවට සුව කර ගන්න.

yDo frda. iy jl=.vq wdY%s; frda. ksÜgdjg iqj lr .kak. fuu Tiqjo wm úiska Tn fj; f.k tkafka wm l,HdK ñ;‍% jyrl wNhr;kd,xldr kdhl iajdóka jykafia úiska ñksiqkaf.a ys; iqj msksi foaYkd lrk ,o...

කල්ගතවූ කැස්ස සහ සෙම සමණයට චූර්ණයක්. 0

කල්ගතවූ කැස්ස සහ සෙම සමණයට චූර්ණයක්.

l,a.;jQ leiai iy fiu iuKhg pQ¾Khla. l,a .;jQ leiai wo fndfyda fofkl=g we;s frda.S ;;ajhls. fuu Tiqjo wm úiska Tn fj; f.k tkafka wm l,HdK ñ;‍% jyrl wNhr;kd,xldr kdhl iajdóka jykafia úiska ñksiqkaf.a ys;...

nitta-ad-26 1

සමේ හටගන්නා ඉන්නන් වඳ කර ගන්නට ඉපැරණි කෙම් ක්‍රමයක්.

ifï yg.kakd bkakka j| lr .kakg bmer‚ flï l%uhla. fuu Tiqjo wm úiska Tn fj; f.k tkafka wm l,HdK ñ;‍% jyrl wNhr;kd,xldr kdhl iajdóka jykafia úiska ñksiqkaf.a ys; iqj msksi foaYkd lrk ,o ksidfjks....

nitta-ad-25 0

ඇසේ සුද නිසා ඇතිවන අන්ධභාවය වලක්වා ගන්න ඉපැරණි හෙළ ඔසුවක්

wefia iqo ksid we;sjk wkaONdjh j,lajd .kak bmer‚ fy< Tiqjla. wo iudcfha jeä jYfhka olakg ,efnk fuu frda.S ;;jh ksid ÿla ú¢k úYd, msßilf.a ys;iqj msksi fuu fy< Tiqj Tn fj; f.k tkafku. Tn...

dathmul-deyaweema 0

දත්මුල් දියවීම සහ ඉරුවාරදය නිට්ටාවට සුවකර ගන්න හෙළ ‍ඔසුවක්.

o;auq,a Èhùu iy brejdroh ksÜgdjg iqjlr .kak fy< ‍Tiqjla. wo fndfyda fofkl=g we;s frda.hls o;auq,a Èhùu. ta;a iu.u tk ;j;a w;=re wdndOhls brejdroh. wm fuys§ fuu frda. folu ksÜgdjg iqj lr.; yels fy< Tiqjla...

handipath 0

හන්දිපත් රුදාව සහ ගාත්‍රා කොරවීම සුවකර ගැනීමට හෙළ ඔසුවක්.

ykaÈm;a reodj iy .d;%d fldrùu iqjlr .ekSug fy< Tiqjla. wo wm Tng f.k tkafkao jyrl wNhr;kd,xldr iajdóka jykafia úiska foaYkd l, ;j;a udyeÕs Tiqjla Wkajykfiaf.a iudêhg yiqjk fujka Tiq lsisÿ .=re uqIaÀhla fkdue;sj wm...