අපි කවුරුද?​

Y‍%s ,dxlsl ck iudch fï jk úg b;du;a YS>‍%fhka j,a jefoñka we;s nj fmfkkakg we;. wkd.; mrmqr lsisÿ idr O¾uhla fkdokakd rEmjdysksh iy wka;¾cd,h wdo¾Y fldg .;a udj;l .uka .ksñka isà. fudjqkag mdr fmkaùug lsisÿ flනෙl=g Wjukdjla we;s njla fmfkkakg ke;. wms lsysm fofkl= tlaj nqÿ oyu uQ,sl lr.;a idrO¾u kej; ,la mq;=kag lshd Èh yels udj;la újr lrkakg wm úiska www.destiny.lk fjí wvúh wdrïN lrk ,o w;r tu.ska fcHda;sIh yryd hï msksúvhla f.k yer oelaùug wms W;aidy lf,uq. nqÿoyu mdol lr.;a fcHda;sI ixialD;shla ìys lsÍu wmf.a taldhk n,dfmdfrd;a;=j úh. tu fjí wvúh fï jk úg id¾:lj C%shd;aul fjïka mj;sk kuq;a wmf.a rfÜ idudkHfhka isÿ jk wdldrhgu tu fjí wvúh lrf.k hEugo wmf.a ys;j;=ka yria lemSu ksid ;rula ndOd t,a, úh. kuq;a oeka tu fjí wvúho hï bÈß .ukl ksr; fjñka isà.

nittaa.com kï fuu fjí wvúh wm úiska wdrïN lrk ,oafoa fï jk úg Y‍%S ,xldfõ fi!LH lafIa;‍%fha we;s ù ;sfnk uyd jHikh .ek ,dxlslhka oekqj;a lsÍu Wfoid;a wmf.a mdrïmßl T!IO kej; Tn w;rg f.k tau i|yd;ah. Y‍%S ,xldfõ miq.sh jir 20 l muK ld, jljdkqj ;=, jeäfhkau jevj¾ck mej;sfha lskï lafIa;%fha oehs Tnf.ka weiqjfyd;a Tnf.a ms,s;=r l=ula úh yelso? ta fi!LH flIa;‍%h nj fkd ryils. miq.sh jir 20l ld,h ;=, wm rfÜ bÈlrk ,o mqoa.,sl wdfrda.H Yd,d m‍%udKho b;d YS>‍% f,i jeä ù we;s njo fkd ryils. fi!LH lafIa;‍%fha we;sjQ ysvi b;du;a iQlaIau f,i mqoa.,sl wxYh úiska mqrjk ,§. fuu wdfrda.H Yd,d j,g hkakgo ñksiqka ;=, we;af;a oeä leue;a;ls. ta frda.shd fjkqfjka olajk wjOdkh jeälu ksidh. wdKavqfõ biamsß;df,ka fnfy;a .;af;d;a fodia;r uy;a;hd Tjqka .ek jeä ie,ls,a,la fkdolajk nj;a mqoa.,sl frdayf,a fodia;r uy;a;hd ;ud .ek b;du;a úuis,af,ka isák nj;a ñksiqka is;k ksid fuu ;;ajh Woa.; ù we;. kuq;a th ;j;a ñ;Hdjla mu‚. fujka fya;= ksid ;udg úhoï lsÍug uqo,a fkdue;s jqj;a .s‚ fmd,shg fyda uo,a fidhdf.k fyda ;udf.a Ôú;h fírd .ekSug Tjqka W;aidy lr;s. neÆ ne,aug tu is;sú,af,ao jrola ke;. ;u Ôú;h fírd .; fyd;a flfia fyda Kh fírd .; yelsh’ ;u ìß|g iaudñhd ke;s jk tflka ñÈh yelsh’ orejkag ;u mshd ke;sjk tflka fíßh yelsh. Kh ldrfhla jQj;a fï ldrKd Bg jvd th jeo;ah. ta ksid Kh ù fyda ;u Ôú;h fírd .ekSu idOdrŒ lrKh l, yel.

wm f.a udkisl;ajh oeka ieliS we;af;a wkd.;fha§ ;ud frda.d ;=r ùu wksjd¾H neúka ta i|yd úhoï lsÍu msksi uqo,a l,a ;shdu tla /ia lr ;eìh hq;= njh. fï wjYH;djh ÿgq rlaIK iud.ï frda.d;=r jQ úg uqo,a ,nd fok rlaIKdjrk ks¾udKh fldg Tjqkaf.a jHdmdrh j¾Okh lrk ,§. kuq;a tyso jrola ke;. ula ksido h;a wms f,v ùug we;s iïNdú;djh b;d wêl ksidh.

fï jk úg Y‍%S ,xldfõ wdfrda.H Yd,d j, jirlg m‍%;sldr ,nk frda.Ska .kk fldaá 5 lg jeäh. ck.ykh fuka fo.=Khlg;a jeä m‍%udKhla fï wkqj wdfrda.H Yd,d j, ,shdmÈxÑ ù m‍%;sldr ,nk nj fï wkqj fmkS hhs. ;udf.a mjqf,a ffjoHjrhd f.ka m‍%;sldr ,nk msßi óg wêlh. flfia fj;;a fï ish¿ ldrKd j,ska fmkS hkafka wms ish¿ fokdu wkd.;fha frda.d;=r ùfï uyd wjOdkulg ,laù we;s njh.

f,dalfha b;du;a YS>‍%fhka ÈhqKq jQ lafIa;‍%hls ffjoH lafIa;‍%h. tfiau b;du;a YS>‍%fhka msßyqKq lafIa;‍%hl fmdaIKh. fï fol m‍%;sf,dauj iudKqmd;sl ùfï hï iïnkaO;djhla we;aoehs wmg isf;a. wdydr j, fmdaIK .=Kh tkak tkaku msßyqk w;r tajdg ji úi tla lsÍu b;du;a oreKq f,i jeä úh. fïjd ksid ffjoH jD;sfha we;s wjYH;djh ;j ;j;a j¾Okh úh. fï lsisjla wjika mdßfNda.slhdg md,kh lr .; fkd yelsh. Tyqg leu;s jqj;a wlue;s jqj;a nv .skakg fohla l=ig oud .; hq;=j we;’ ;ud lk foh ji úi rys; oehs oek f.k ;u wdydr fõ, .ekSug ;rïj;a Tjqka oekqj;a ke;. ;udf.a wei .ek jeä úYajdihla ;nk mdßfNda.slhd iqÿ mdgg we;s ´kEu fohla fyd| hehs is;d wdydrhg .ekSug mqreÿ ù isà. Wod yrK f,i iqÿ iSks iy iqÿ ;sßÕ=‍ msá f.k n,kak. wfma ñksiqka r;= iSks lEug leu;s ke;. kuq;a iqÿ iSks b;du;a widfjka wdydr j,g tla lrhs. iSks iqÿ lsÍug Ndú;d lrk ridhkslhka .ek Tjqkag oekqula fkdue;s ùu óg fya;=jhs. iqÿ meye mdka msáo tfiauh. wdgd msá hkq ridhkslhka fhdod iqÿ meye fkdl, msá j¾.hls. kuq;a wms jeäfhkau m‍%sh lrkafka iqÿ mdg ;sßÕ=‍ msá j,gh. fya;=j wmf.a weig b,a,k iqÿ mdg fkdfõo? b,aÆug iemhqu ,nd §u wd¾Ól kHdhls.

fï ksid wefußldj úiska ,xldj jeks rgj,g ;sßÕ=‍ msá ,nd fok w;r wm jeks rgj, foaYmd,kh fjkia lsÍug mjd fuu msá j, ñ, n,md we;. wmg mdka msá lkakg fok wefußldj fï jk úg;a ,xldfõ wlalr 10,000 lg wêl m‍%udKhl wmf.a mdrïmßl iy,a j.d fldg iqÿ hläka ks¾udKh l, yd,a fuda,l b;d fi!LH wdrlaIs;j fldgd wefußldjg f.k f.dia wmg f,vla iEÿkq úg ffjoH jrfhl= uqK .eiSu wmf.a idudkH isß;hs. kuq;a fufia frda.d;=r ùug fya;= jQ lreK .ek Tn lsisodl Tnf.a ffjoH jrhdf.ka fkdwihs. ffjoH jrhdo wod, frda.hg fnfy;a fokjd úkd frda.h iE§ug fya;j jk ldrKdj .ek frda.shd oekqj;a lsÍug W;aiql fkdfõ. Tng iEfok fndfyduhla fnda fkdjk frda. j,g fya;=j fmdaIK W!K;djhla nj Tn okafka ke;. fï ksid fmdaIK fldgia j, we;s wjYH;djh .ek Tnj oekqj;a lsÍug wms nittaa.com fjí wvúh yryd fjr orkafkuq.

wms fuu fjí wvúh Tiafia mdßfNda.sl Ñka;kh fjkia fldg ksjerÈ foa ñ,g .ekSug wjYH oekqu ,nd §ug fjr orkafkuq. Ôú;fha miq Nd.fha§ wêl f,i uqo,a jeh fldg Kh ldrfhl= ù urKhg m;a ùu fjkqjg frda.d;=r fkdù isàug wjYH fmdaIK wjYH;djhka .ek Tnj oekqj;a lsÍug wms fuu fjí wvúh Ndú;d lrkafkuq. hg .sh wmf.a isß;a úß;a kej; wm w;rg f.k taug wms h;ak orkafkuq. Tng wdydr m‍%;sm;a;shla ilia lr .ekSu msksi wms WmldÍ jkafkuq. kSfrda.S wkd.; mrmqrla kej; ilia lr .ekSu i|yd Tnj oekqj;a lrkafkuq. wmf.a fuu ioa ld¾Hfha§ mqrdK fy< Tiq .ek wmj oekqj;a lrk jyrl wNh,xldr .re iajdóka jykafia kuialdr mQ¾jlj u;la lr isáuq. Wka jykafia ,la jdiS ieugu ksfrda.Sj Ôj;a ùug wjYH fy< Tiq úYd, m‍%udKhla fï jk úg ck;dj w;rg m;a lr we;. wms tu fy< Tiq nittaa.com fjí wvúh Tiafia Tn fj; f.k tkakg C%shd lrkafkuq.

wmf.a id¾:l;ajhg fjkqfjka wm yg Wmfoia ,nd fok wefußld tlai;a ckmofha fkap¾ me;sla ffjoH úoHdj ms,sn| uydpd¾H jrfhl= jk ffjoH .a,sÙka uy;do, wmyg ,nd fok Wmfoia nittaa.com fjí wvúh id¾:l lr .ekSug uy;a msájy,la ù we;.

by; oelajQ ish¿ fokdf.a Wmfoia o iys;j frda. iy frda.h we;sùug fya;=j .ek ck;dj oekqj;a fldg kj ksfrda.S Y‍%S ,xldjla ìys lsÍfï mru mú;‍% fÉ;kdj fmroeß lrf.k wms nittaa.com fjí wvúh bÈßhg mj;ajd f.k hkafkuq. fuu ioa ld¾Hh bÈßhg mj;ajdf.k hEu i|yd Tnf.ka ,efnk woyia iy fhdackd b;du;a wdorfhka ndr .kafkuq.

fuhg,
ixialdrl,

පෝෂණවේදී 
නයන තේනුවර.