ඔබේම ව්‍යාපාරයක් අදම අරඹන්න.

 

 

https://3256514.kyanisocial.com/JPP_business.php?lang=US

 

Y%S ,xldj ;=,  mdÜ ghsï fcdí j,g we;af;a b;du;a wvq b,a¨ulsBg fya;j jkafka tajdfha jegqm t;rï is;a.kakd iq¨ fkdùuhs. wms Tng  b;d by, jegqmla ,nd .; yels mdÜghsï fcdí f.k tkafkuq.  uilg 50000 ;a  200″000 ;a w;r uqo,la  Tng Wmhd .; yelsh.  jeä úia;r ±k.kakg wjYH kï my; wxlhlska wmf.a ksfhdacs; uyf;la wu;kak.  wz fmd i Wiia fm, úoHd úYhka yodrd we;akï fuu/lshdj isÿ lsÍug rel=,la jkq we;. tfia fkdue;skï Tnf.a lemùu ;=, wod, úYhka bf.k .; yelsh. wms Tn,dg úfYaI jevuq`t mj;ajd ±kqu ,nd fokafkuq.  my;  fmdaruh mqrud wm fj; ,efnkakg i,iajkak wmf.a ksfhdacs;jrfhla Tn yd iïnkaO jkq we;.

 

 

Best Gene Pvt Ltd.

Level 26, East Tower,

World Trade Center.

Echelon Square,

Colombo 00100

Sri Lanka

Nayana : 0713503450  

Ajantha : 0777316629 $ 071 3503430

 

Registration Form

Contact


Viber:


Whats App:Skype ID: