ඔබගේ රෝගය ගැන හරි හැටි දැනගන්න.

Tnf.a úi|d.; fkdyels ffi!LH .eg`t j,g idOdrk úi÷ula ,nd .ekSu i|yd wm yg Tng Woõ úh yels hehs Tng isf;a kï my; we;s fmdaruh mqrjd wm fj; ,efnkakg i,iajkak.  wm úiska Tn fj; ÿrl:k weu;=ula ud¾.fhka iïnkaO ù Tnf.a frda.h .ek jeä úia;r l:dlrkq we;.

 

නම (required)

ඊමේල් ලිපිනය (required)

පදිංචි ප්‍රදේශය

දුරකථන අංකය (required)

පදිංචි රට

උස - සෙ.මී.

බර - කිලෝ ග්‍රෑම්

වයස

ඔබගේ ශරීරයේ දැනට ඇති රෝග සහ රෝග ලක්ෂණ ගැන විස්තරයක් පහත ඇති පෝරමට ඇතුලත් කරන්න. විශේෂිත තත්වයක් ඇත්නම් එයද පහත ඇති කොටුවක දක්වන්න. මෙම පෝරමය මාස් පතා පිරවීම මගින් ඔබගේ ශාරීරික වර්ධනය ඔබටම සිතා ගත හැකිය. එසේම අප විසින් ඔබගේ ශාරීරික තත්වය ගැන සොයා බලා ඔබට අවශ්‍ය උපදෙස් ලබා දීමට මෙය පිටුවහලක් වනු ඇත.

හිස රදය

කොණ්ඩය සුදු වීම

පීනස

ඇදුම

හිස්හොරි

ඇස් පෙනීම

ඇස් වල වේදනාව

කණ් ඇසීම

නාසය

මුහුණ සහ සම

කුරුළෑ

අළුහම්

පොතු කබර

බ්ලැක් හෙඩ්ස්

වයිට් හෙඩ්ස්

වෙනත් සමේ රෝග

සන්ධි

අතේ කැක්කුම

කකු‍ලේ කැක්කුම

කොන්ද කැක්කුම

දනහිස කැක්කුම

උකුල කැක්කුම

වෙනත් සන්ධී කැක්කුම්

රාත්‍රී නින්දය යන විට පොරවනයක් භාවිතා කරනවාද නැද්ද යන්න

බඩ සහ බඩවැල් ආශ්‍රිත රෝග

දියවැඩියාව

රුධිරයේ ඇති ග්ලූකෝස් ප්‍රමාණය

රුධිරයේ කොලෙස්ටරෝල් ප්‍රමාණය

HDL ප්‍රමාණය

LDL ප්‍රමාණය

VLDL ප්‍රමාණය

Triglyceride ප්‍රමාණය

රුධිර පීඩණය

systolic - වැඩි පීඩණ අංකය

diastolic - අඩු පීඩණ අංකය

හෘද රෝග

පිළිකා තත්ව

වෙනත්හෘද රෝග තත්වයන්

දිනකට පානය කරන ජලය ප්‍රමාණය

ශ්වසන තත්වය

රෝගය දැනගැනීමට හැකි පින්තූර හෝ වාර්තා ඇත්නම් අපවෙත එවන්න

Image Upload 1

Image Upload 2

Image Upload 3

දෛනික කෑම වේල් ගන්නා වේලාවන්

උදේ

දහවල්

රාත්‍රී

කෑමට කැමති ආහාර

කෑමට අකමැති ආහාර

කැමති පාන වර්ග

අකමැති පාන වර්ග

මළපහ කිරීම

මළපහ වල ඝණත්වය

දිනකට වාර ගනන

එක් වරකට ගත කරන කාලය

වර්ණය

කොමෝඩ් එක තුල

ගන්ධය

හැඩය (නීරෝගී පුද්ගලයෙකුගේ මළ වල හැඩය කෙසෙල් ගෙඩියක හැඩය විය යුතුය)

ව්ශේෂිත තත්වයන්

බුලත් විට සැපීම

මත් පැන් පානය( එක් වරකට ප්‍රමාණය සහ දින කීයකට වරක්ද යන්න)

දුම්වැටි පානය සහ දිනකට ප්‍රමාණය

වෙනත් මත් ද්‍රව්‍ය භාවිතය

කෑම විෂ වීමේ තත්ව

විනාඩියකට වැටෙන නාඩි ගණන. කිහිපවතාවක් ගණනය කර සාමාණ්‍ය අගය ගන්න

බටහිර ‍ඖෂධ විෂ වීමේ තත්ව

වෙනත් විෂ වීමේ තත්ව ( දූවිලි, දුම ආදිය)

නින්ද යෑම සහ නොයෑම

රාත්‍රී නින්දට යන වේලාව

අවදි වන වේලාව

මින් පෙර සෑදී ඇති වෙනත් රෝග

කේන්ති යාම

මානසික අසහනකාරී තත්වයන්

ලිංගික ක්රිරයාකාරීත්වය

දැනට බොන බෙහෙත් වර්ග

පැහිදිලි කිරීමට අවශ්‍ය වෙනත් සෙෘඛ්‍යතත්වයන්

Click the button below to verify your details.


 

lreKdlr Tng fukau wka whg;a fuu fiajdj ,nd.ekSu i|yd fuu fjí wvúfha we;s ,sms fIhd¾ lrk fuka lreKdfjka b,a,d isáuqth ;j;a frda.sfhl=g lrk Wmldrhla jk w;r th Tnf.ao frda.h iqj ùu msksi mj;skafkah.