හෘද රෝග සහ ස්ට්‍රෝක් වලට තිත.

හෘද රෝගයක් යනු ප‍්‍රධාන වශයෙන්ම හෘදයට සැපයෙන රුධිරය නතර වීමක් නිසා හටගන්නා සෞඛ්‍ය ගැටළුවකි.  හෘදයට අවශ්‍ය පෝෂණය සහ ඔක්සිජන් සැපයීම නතර වීම නිසා හෘදය ක‍්‍රියා විරහිත වෙයි. මේ නිසා රෝගියා මරණයට පත්වේ. ස්ට්‍රෝක් යන තත්වයද මේ අයුරින්ම මොළයට සපයන රුධිරය අවම වීම නිසා හෝ නතර වීම නිසා ඇතිවන රෝගී තත්වයකි. මේ රෝගී තත්වයන් දෙකටම හේතුව වන්නේ රුධිර සැපයීම අවම වීම හෝ නතර වීමයි. මේ හේතුව නිසා ලොව වැඩිම මරණ සංඛ්‍යාවක් සිදුවන රෝග බවට මෙම රෝග පත්වී ඇත.

fuu ;;ajh we;s ùug fya;= lsysmhla we;.

  • reêrfha >K;ajh jeä ùu.
  • reêrh leá .eiSu.
  • fldf,iagfrda,a OuKs ì;a;sh we;=,a me;af;a ;ekam;a ùu ksid OuKsh we;=,; bvlv wvq ùu.
  • OuKs ì;a;s j, >k;ajh jeäùu fya;= fldg f.k OuKs j, kuHYS,S nj wju ùu ksid wjYH úg§ úia;drKh ùug fkdyels ùu
  • fldf,iagfrda,a ;ekam;a ù we;s ia:dk j, we;=,;ska le,aishï ;ekam;a ùu wd§ lreKq ±la úh yelsh’
  • fuu ;;ajhka ish,a,gu fya;=j jkafka wmf.a isref¾ we;s hï fmdaIH fldgila W!K ùuhs. wod, fmdaIH fldgia ,nd §u u.ska fuu ;;ajhkaf.ka ñÈh yelsh. wo wm úiska f.k tk fuu ,smsh mdol jkafka OuKs wjYH úg§ úia;drKh lr .ekSug fkdyels ùug fya;=j f.k yer mEug;a wod, ld¾Hh ksis whqßka isÿ lr .ekSug yels jk f,ig wmg .; yels w;sf¾l wdydrhla .ek lshd §ug;ah.

tmuKla  fkdj OuKs j,ska wmf.a YÍrfha we;s fldgia j,g  wjYH reêrh iemhSu wvd, ùu u.ska ffi, j, Yla;sh ySK ùug mgka .kS. fuh isref¾ frda. .Kkdjla we;s ùug fya;= fõ. w.akHdYhg reêrh iemhSu wvq jqj fyd;a bkaishq,ska ksmoùu ÿ¾j, úh yelsh. Èh jeähdj fï ksid yg.kS. wfkla wjhj .eko fufiauh. iug ksis fmdaIKhla fkd,eîu fya;=fjka ifï frda. yg.kS. tfiau ifï j¾Kh ÿ¾j¾K úh yelsh. ta ksid rEm ,djkHh .ek is;k whgo fuh lÈu l%uhls

uq,skau wmf.a ,smshg mdol jQ úoHd;aul miq ìu .ek hï úmrula lr n,uq.

1998-nobel-price

fuu mska;+rfha isák úoHd{hka ;sfokdg 1998 jif¾ fkdfn,a ;Hd.hla msßkeñk. Tjqka fidhd .;af;a tf;la wmf.a isref¾ ;elSula fkdl, ffi, ;Ügqjla .ekh. ta wmf.a isref¾ reêr kd, j, we;=,; ì;a;sfha we;s m,uq ffi, ia:rh .ekh. th tkafvd;S,shï f,i ie,flk w;r ;ks ffi,ia:rhla ksid lsisfjl=;a fï .ek jeä ;elSula isÿ fldg ke;. fuu ffi, ia:rh u.ska wmf.a isrerg wjYH fõ,dfõ§ khsÜßla Tlaihsâ ksl=;a lsÍfï yelshdjla we;s nj;a fuu ridhkslh ksid OuKs ì;a;s úia;drkh ù hï reêr >K ùula fyda leáhla we;s jQ úg th isrùulska f;drj bÈßhg .uka lsÍug yelshdjla we;s lrk nj fuu úoHD{hka ;sfodkd fidhd .kakd ,§. fuu fidhd .ekSu;a iu.u ,sx.sl fn,ySk ;djhg m%Odku fya;=j jk OuKs úia;drkh fkdùu nj o;a T!IO iud.ï fuu l%uh fhdodf.k jh.%d jeks ldu W;af;ack lD;%su Tiq ksYamdokh lrk ,§’ kuq;a fuu úoHd{hka fidhd .;af;a lD;%Suj fuu ld¾Hh isÿ lsÍug fkdj iajNdúlj fuu ld¾Hh isÿ l, yels ud¾.hls. flfia fj;;a wka lD;%su Tiq fiau wog;a fuu T!IO fj<| fmd, wdl%uKh lr we;.

khsÜßla Tlihhsâ ksmoùu wmf.a OuKs j, isÿ lrkafka wjYH jQ úgl muKsksmojk khsÜßla Tlaihsâ ;;amr 4 l muK ld,hla ;=, úkdY fõ. wm isÿ l, hq;= jkafka wod, OuKS ì;a;sfha we;=,; ia:rh ke;skï tkafvd ;S,shu W;af;ackh lsÍu muKs. fuh wmQrejg lrk Tiqjla ,xldfõ we;;a th Ndú;d lsÍfï ;dlaIksl .eg`tjla wm yuqfõ we;. ta wmQre Tiqj wyq hkqfjka ye|skafõ. fuh wo iudcfha wm y÷kkafka wKúk fldäúk j,ska ksoyia ùug .kakd fkdfmfkk Yla;shla we;s m<;=rla f,igh. wefußldfõ tla w;sf¾l wdydr ksYamdok iud.ula fuu wjia:dj kj ksYamdokhl f,i f,dal fj<| fmd,g ,nd §ug lghq;= lr we;’ th lhdks khsÜfrda t*a tlaia f,ig y÷kajhs’ fuu w;sf¾l wdydrh u.ska wm by; lS tkafvd;S,shu W;af;ackh lrhs. fï wkqj wjYH úgl§ khsÜßla Tlaihsâ ksl=;a lr hfula yDo frda.hlg fyda iafg%dala ;;ajhla we;s ùug fmr wod, fya;=j ke;s lsÍu i|yd OuKsh úia;drKh lr cSú;hla fírd .ekSfï yelshdj fuu wmQre ksYamdokhg yelsh. fuu ksYamdokh idod we;af;a úi urk ,o wyq j,ska fõ. fmr l, Y%S ,xldfõo fujeks Tiq ;sî we;. tfy;a tod ;snQ ;dlaIKh wo ke;s ksid fujeks T!IO wm w;ßka ;=rka ù we;’ kuq;a ÈhqKq rgj,a tod wm i;=j ;snQ ;dlaIKh flfia fyda ±kf.kfoda fujeks oyia .kka Tiq ±ka wmf.au fmdf,dfõ me,fjk YdL wkqidrfhka ksmojhs’ wm fuys§ f.kyer ±lajQfha tla WodyrKhls. fuu w;sf¾l wdydr .ek ùäfhdajla my; olajd we;’ Tng fuu ksYamdok isx.mamQrej uef,aishdj wefußldj lekvdj TiafÜ%,shdj we;=¨ rgj,a 60 § muK ñ<§ .; yels w;r tfia fkdue;skï my;mwe;s fjí wvúh u.ska w;a;¾cd,h Tiafia wekjqï l, yelsh. wjYH kï n,h ,;a tacka; jrfhl= f,i m;aù fuh jHdmdrhla f,ig isÿ lr f.k hd yelsh. jHdmdrdhla f,i mj;ajdf.k hEug kï Tn úiska fvd,¾ 1000 l muK NdKav uq,ska මිලදී .; hq;= w;r my; we;s fjí wvúh yryd fuh isÿ lrkafka kï tfia uQ,sl ñ<§ ..ekSula wjYH fkdfõ. jeä ÿr úia;r ±k.kakg wjYH kï my; wxlhlska wm yd tlajkak.

https://youtu.be/QSqQfWJNyi4

https://youtu.be/G6OBqQ5SiqE

Ajantha  ( Sri Lanka ) +94 777 316629 / 0713503430

Dhammika:  0775793850

Anton  ( AUS ): +61390154060

Ovi ( Singapore ): +6591682954   –   Sandi : +6591707111

Christy ( Italy ) : +39 3246636726

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *