කෙණ්ඩා පෙරළීම රෝග ගණනාවක පෙර නිමිති කියා පායි.

කෙණ්ඩා පෙරළීම රෝග ගණනාවක පෙර නිමිති කියා පායි.

කෙණ්ඩා පෙරලීම ගැන අත්දැකීම් නැති කෙනෙක් අද සමාජයේ වැඩි හිටියන් අතර සොයා ගැනීමට හැකි වෙතැයි මම නොසිතමි. එය ඒ තරමටම පොදු සෞඛ්‍ය ගැටලූවකි. මෙම තත්වය ඇති වීමට ප‍්‍රධානම හේතුව ලෙස සිරුරේ ලූණු අඩු වීම ලෙස පිලි ගනී. එය තවත් එක් මිත්‍යා මතයක් පමණි. අප මෙම ලිපිය මගින් ගෙන හැර දක්වන්නේ කෙණ්ඩා පෙරලීම සහ එම තත්වය නිසා හටගත හැකි විශාල රෝග ගණනක් ගැනය. මෙම තතවය මග හැර ගැනීම මගින් ඊට අදාල සියලූම රෝග වලින් වැලකිය හැකිය. මුළින්ම කෙණ්ඩා පෙරලීම යනු කුමක්ද යන්න සොයා බලමු.

flKavd fmr,Su ll=,a j, muKla fkdj Worfha w;a j, msfÜ fyda fjkhï ´kEu ;ekl we;súh yelsh. fuu ;;ajh we;s jkfka ks;r ixfldapkh jk bys,a jk udxY fmaIs j, nj Tng fmfkkjd we;s. wmf.a isref¾ ´kEu udxY fmaIShla ixldfldapkh lsÍu i|yd le,aishï kï LKSc ,jKh wjYH fõ. yels¨Kq udxYfmaYsh kej; È. yeÍu i|yd ue.akSishï keu;s LKsc ,jKh wjYH fõ. flKavd fmr,Sug m%Odku fya;=j jkafka yels¨Kq fmaYShla kej; bys,a lr .ekSug fkdyels ùuhs. tfiakï flKavd fmr,Sug m%Odku fya;=j Tng jegfykq we;ehs is;ñ. ue.akSishï W!K;djh wmg uq. tfia kï ue.akSishï wjYH m%udKhg wmf.a ffoksl wddydr fõ, ;=, wvx.= fjkjdkï flKavd fmr,Sula isÿ fkdfõ. ;djld,slj ¨Kq mdkh lr fuh iqjlr .kakjdg jvd iaÓr úi÷ula lrd hEu iqÿiq nj ud fhdackd lrñ.

fuu ;;ajh jvd;a Nhdkl jk fya;= lsysmhla u we;. wmf.a yDoh jia;=j wm uefrk ;=rdjgu ixfldapkh iy bys,a ùu isÿfõ. fmKy¨ j, we;s >¾; wm .kakd iEu yqiaula .dfkau ixfldapkh iy bys,aùu isÿ l, hq;=h. wmf.a b, weg w;r we;s udxY fmaIo fufia iEu yqiaula .dfkau ixfldapkh iy bys,a ùu isÿ l, hq;=h. uyd m%dÖrho Bg iu.dój ixfldapkh iy bys,aùu isÿ l, hq;qh. wfmf.a isref¾ we;s ish¨u OuKs fufia ixfldapkh iy bys,a ùu isÿ l, hq;=h wdydr cS¾K moaO;sh ;=,g uqLfhka we;=,a lrk wdydr .=O ud¾.fhka msg lsÍu f;la wdydr bÈßhg ;,a¨ lrkafka l%udxl=xpkh kï yels,Sfï iy È.yeÍfï l%shdj,sh u.sks. wmf.a weys ms,a,ula .eiSug mjd fuu LKSc ,jkh wmg wjYH nj ±ka Tng jegfykq we;ehs is;ñ. tfia kï fuu ixfldapkh iy bys,a ùfï l%shdj,sh hï fyhlska wvmK jqfjfyd;a isÿ jk foa .ek wms álla is;d n,uq.

jeä úia;r oek .ekSu i|yd
wcka;( 0777 31 66 29
p;=ßld( 071 66 27 638

Dr. J.S.P Liyanage: 0112 735 621

fmKy¨ j, .¾: ixfldapkh jQ miq kej; È. yeÍug b< weg w;r we;s udxY fmaISo, uyd m%dÖrh my;a ùuo isÿ úh hq;qh. ue.akSishï W!K;djhlska fmf,k flfkl=f.a fuu l%shdj,sh yßyeá isÿ fkdfõ. ±ka Tng fuu ;;ajh fmfkkafka weÿu f,igh. fï fya;= ksid weÿu yeÿk flfkl=g fudk ;rï fnfy;a .;a;;a th iqj jkfka ke;. fya;=j ±ka Tn glaflgu ±kf.k yudrh.

wmf.a OuKs j, reêrh bÈßhg ;,a¨ lrf.k hkafkao ixfldapkh iy bys,a ùu u.sks. fuu l%shdj,shg wms kdä hehs lshuq. hï flfkl=f.a isref¾ le,aishï wjYH m%udKHg ke;skï OuKs ixfldapkh jkafka b;du;a ÿ¾j, uÜgulsks. ue.akSishï wvqkï ixfldapkh jQ Ouksh bys,a jkafka b;du;a ÿ¾j, f,ih. fuu ;;ajh ueKsla lgqjg Wäka wiaÓhg Wäka .uka lrk OuKshla u; we`.s,s ;=kla ;nd fyd|skau wjfndaO lr.; yelsh.  fï wkqj fuu LKsc ,jk fol ke;sùfuka muKla yg.kakd frda.S ;;jhka 300 la muK m`%udKhla y÷kd .; yelsh. fjo k,djg ,ma vma kdoh muKla weiqko fjo uy;a;hdf.a we`.ss,s ;=vq j,g fï frda. .Kkdfõu f;dr;=re ±k.; yelsh. ±ka Tn ue.akSishï W!K;djhlska fmf,k flfkla kï isÿjkafka l=ulao? yels¨Kq OuKsh È. yer .ekSug we;s wmyiq;djh ksid reërh úialïNh wvq OuKshla ;=,ska .uka lsÍu ksid wê reêr mSvKh yg.kS. yßhg j;=r f.k hk fydaia nghl bÈßfhka ñßl=jd jf.a jevla. ±ka b;ska fïlg fnfy;a î,d yßhkjdo? Tnf.au Kqjkska úuid n,kak. wdydr cSrKh ùfuka miq wod, fldgia blauKska .=o ud¾.h lrd f.k fkd.sh fyd;a l=ula isÿfõo? uyd nvje, ;=,§ jeämqr c,h wjfYdaIKh ùu ksid u< noaOh yg.kakd nj Tng meyeÈ,s jkq we;ehs ud is;ñ. tfia kï u< noaOhgo úi÷u ue.akSishï iy le,aishï nj Tng jegySf.dia we;ehs is;ñ.

flKavd fmr,Su fl;rï fõokdldÍo hkak okakd Tn fuu ;;jh isref¾ fjk;a ;ekl yg.;af;d;a we;sjk fõokdj .ek hï ye.Sula we;ehs is;ñ. hï f,ilg fuu ;;õh wm uefrk ;=rdjgu ixfldapkh jk bys,a jk yDoh jia;=jg n, mEj fyd;a l=ula isÿfõo? isref¾ my,u fldgfia we;s reêrh mjd kej; wdmiq yDoh lrd f.k tkakg n,mdkafka yDoh bys,aùfï§ yDoh ;=, we;sjk wjmSvK ;;ajhhs. fuh yßhdldrj isÿ fkdjqk fyd;a wmsßisÿ reêrh ll=,a j, talrdYS ùug mgka .kS. tfiau ksrka;rfhla wefrk jefyk lmdg yDofha iy ish¨u Ysrd we;=,; we;. fuu lmdg ksis whqßka isÿùugkï wod, l%shdj,sh isÿ lrk fmaYsj,g fuu fmdaIH fldgia fol ksis whqßka ,eî ;sìh hq;=h. tfia fkdjk ksid uq,skau ll=,a j, kyr .eg .efikakg mgka .kS’ ±ka fjßfldaia j,g fya;=j Tn okS. fuh ;j;a oreKq jqjfyd;a yels¨Kq yDoh kej; bys,a jkakg fkdyelsj frda.shd urKhg m;afõ. fya;=j yDohdndohla f,i fmkqko we;a;u fya;=j le,aishï iy ue.akSishï W!K;djh nj wms oksuq. kuq;a th ffjoH jd¾:dfõ igyka fkdfõ. fï ksid wms ta .ek ;elSula o ke;.

fuu ldrKd j,g wu;rj wmf.a isref¾ mS tÉ w.h md,kh lrkafka ue.akSishï iy le,aishï fõ. mS tÉ w.h 7.3 l muK m%udKfha ;sìh hq;= jqjo fnfyda fofkl= f.a isref¾ we;s fuu LKac ,jk W!K;djh ksid ms tÉ w.h 6 l muk iSudfõ ;sfí. fï fya;=j ksid ;j;a frda. .Kkdjla we;sfõ. uqL ÿ¾.kaOh, nvje,a j, mrfmdaIs;hka we;s ùu, ;hsfrdhsâ .%kaÓfha we;sjk wdidok, Tiaáfhda fmdfrdaisia, jl=.vqj, .,a we;sùu we;=¨ f,vfrda. .Kkdjla fï fmdaIK W!K;djh ksid we;sfõ. wm fjí wvúfha fï .ek ,sms fjkfjku we;. lshjd ±kqj;a jkak.

Èklg wm úiska wdydr iu. wmf.a isrerg ,nd Èh hq;= jk ue.akSishï m%udKh ñ,s .%Eï 400 la muK fõ. fuu m%udKh wju jYfhka wm f.a isrerg wjfYdaIKh úh hq;=h. Tnf.a l=vdka;%j, we;s ;;ajh wjfYdaIKh jk m%udKH ;SrKh lrhs. fï ksid Tn ue.akSishï fm;s îfuka m,la fkdfõ. Tng ue.akSishï ,nd .;yels fyd|u ud¾.h jkafka YdL m;% j, we;s yß;m%o fõ. wmf.a isref¾ Tlaiscka mßjykhg iïnkaO LKsc ,jkh hlv jk w;r reêrh fïksid r;= meyefhka Èiafõ. YdL j, fuu l%shdj,sh isÿ lrkafka ue.akSishï j,sks. fï ksid fï ksid YdL m;% j,g fld< meyeh ,eî we;. fld< mdg m,d j¾. wdydrhg tla lr .ekSu yß;m%o ke;skï laf,dafrd*s,a wmf.a isrerg ,nd .ekSug fyd|u ud¾.hhs. f,dj laf,dfrd*s,a jeäu wdydrh jkafka laf,dfr,a,d kï we,a.S j¾.fhah. fuu j¾.fhao lsx T*a we,a.S kñka ye|skafjk laf,dfr,a,d fidfrdlskshdkd kï we,a.S j¾.h f,v frda. 50 lg wêl m%udKhlska ñksia isrer wdrlaId lrk nj úoHd{hska ;yjqre lr we;. fuu we,a.S j¾.h ±ka f,dj mqrd ÈhqKq rgj, ck;dj w;sf¾l wdydrhla f,i Ndú;d lrk w;r isx.mamQrefõ ksmojk Vitae Gene PPARs keu;s fmdaIK w;sf¾lh isx.mamQrefõ úoHd iy ;dlaIK wêldßh úiskao wkqu; lr we;. tu wkque;sh fjk;a lsisÿ fujeks fmdaIK w;sf¾lhla i;=j fkdue;s neúka tjeks ksYamdok j,g health supplement hk fhÿu Ndú;d lsÍug mjd fkdyels ù we;. ±kg ,xldfõo fï yd iudk ksmehqula fj<| fmdf,a b;d wêl ñ,g wf,ú l,o Bgo fuu iy;slh ke;we;af;a wdydrhla f,i ,shdmÈxÑ l, iy;shls.  wm fuys§ i|yka l, Vitae Gene PPARs keu;s isx.mamQrefõ ksmojd we;s fmdaIK w;sf¾lh isx.mamQrefõ fi!LH iy úoHd wêldßfha  health supplement tlla f,i ,shdmÈxÑ fldg we;s ksid udi folla fjkqfjka isx.mamQre fvd,¾ 140 la muKla jeh fldg ñ<§ .; yels ;;ajhl we;. wka;¾cd,h ´iafia fyda isx.mamQrefõ§ fuu udye.s wdydruh Tiqj ñ,§ .; yelsh. fï i|yd jeä ÿr úia;r wjYH kï my; ±kaùu u; la,sla lr wod, fjí wvúhg msúi ,nd .kak. tfia;a ke;skï wmf.a ksfhdacs; uyf;l= yryd Tng úia;r ±k.; yelsh. fuu health supplement tl ffokslj Ndú;d lsÍu u.ska Tng wm fuys§ i|yka l, ish¨u fi!LH .eg¨ j,ska wdrlaID ùug wjia:dj ie,fikq we;.

jeä úia;r oek .ekSu i|yd
wcka;( 0777 31 66 29
p;=ßld( 071 66 27 638

Dr. J.S.P Liyanage: 0112 735 621

ue.akSishï nyq, wdydr

Spinach — 1 cup: 157 milligrams (40% DV)

Chard — 1 cup: 154 milligrams (38% DV)

Pumpkin seeds — 1/8 cup: 92 milligrams (23% DV)

Yogurt or Kefir — 1 cup: 50 milligrams (13% DV)

Almonds — 1 ounce: 80 milligrams (20% DV)

Black Beans — ½ cup: 60 milligrams (15% DV)

Avocado — 1 medium: 58 milligrams  (15% DV)

Figs — ½ cup: 50 milligrams (13% DV)

Dark Chocolate — 1 square: 95 milligrams (24% DV)

Banana — 1 medium: 32 milligrams (8% DV)

Close Menu