කෙණ්ඩා පෙරළීම රෝග ගණනාවක පෙර නිමිති කියා පායි.

You may also like...

1 Response

  1. Nihal muhandiram says:

    Very important

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *