බියර් ගැන අසා තිබූ පැණයකට මා විසින් දුන් අතුරු පිලිතුරකි.

බියර් ගැන අසා තිබූ පැණයකට මා විසින් දුන් අතුරු පිලිතුරකි. අන් අයටත් වැදගත් කියා හිතුනා. මේ පෝස්ට් එක දැක්ක සමහරු

Read more

කැල්සියම් වැඩිපුර ගන්න හොද නෑ කියලා මහත්මයෙක් කියපු පැණයකට මා දුන් පිලිතුර මෙසේ සටහන් කරමි

කැල්සියම් වැඩියෙන් ගන්න එපා කියන අය දන්නේ නෑ. කැල්සියම් අඩු වුනහම ලෙඩ රෝග 235 කට වැඩි ප්‍රමාණයක් හටගන්නා බව. කැල්සියම්

Read more

කෘත්‍රීම කැල්සියම් පෙති ගත්තට ප්‍රතිඵල නැත්තේ ඇයි?

කෘතිම කැල්සියම් පෙති වල බොහෝ විට ඇත්තේ කැල්සියම් කාබනේට් වේ. මෙම කැල්සියම් කාබනේට් නිස්සාරණය කර ඇත්තේ සිප්පිකටු හෝ වනෙත් මාද්‍යයකිනි.

Read more

ගැස්ට්‍රයිටීස් හැදෙන්න හේතුව කුමක්ද?

ගැස්ට්‍රයිටීස් හැදෙන්න හේතුව කුමක්ද යන පැනයට මා විසින් දුන් පිලිතුර පහතින් දක්වන්නේ මෙය බොහෝ පිරිසකට තම රෝගය ගැන දැනගැනීමට ඉවහල්

Read more