හන්දිපත් රුදාව සහ ගාත්‍රා කොරවීම සුවකර ගැනීමට හෙළ ඔසුවක්.

ykaÈm;a reodj iy .d;%d fldrùu iqjlr .ekSug fy< Tiqjla.

wo wm Tng f.k tkafkao jyrl wNhr;kd,xldr iajdóka jykafia úiska foaYkd l, ;j;a udyeÕs Tiqjla Wkajykfiaf.a iudêhg yiqjk fujka Tiq lsisÿ .=re uqIaÀhla fkdue;sj wm yg lshd fok Wka jykafiag wms Wkajykafia m‍%d¾:kd lrk fndaêhlska p;=rd¾H i;Hh wjfndaO lr.ekSug fï mskao fya;= fõjdhs m,uqj m‍%d¾:kd lruq.

(more…)

Continue Reading

අංශ භාග රෝගය සමණය කරගැනීම සඳහා හෙල ඔසුවක්.

wxY Nd. frda.h iuKh lr.ekSu i|yd fy, Tiqjla.

iakdhq j, we;s jk ÿ¾j,;d we;s whg iy wxYNd. frda.Ska yg iqÿiq wdydruh fy< Tiqjla wm wo Èk Tng f.k yer olajkafkuq. fuu Tiqjo wm úiska Tn fj; f.k tkafka wm l,HdK ñ;‍% jyrl wNhr;kd,xldr kdhl iajdóka jykafia úiska ñksiqkaf.a ys; iqj msksi foaYkd lrk ,o ksidfjks tfia fyhska Wka jykafiago fuu ioaldrHh isÿfldg wms mqKHdkqfudaokd lruq.

(more…)

Continue Reading

පීනස සහ ඇදුම නිට්ටාවට සුව කර ගන්න.

mSki iy weÿu ksÜgdjg iqj lr .kak.

mSki iy weÿu hkq tl iudk fya;= ksid yg.kakd frda.hka folls. fuu frda. folu ksjdrkh lr.ekSu i|ydo ,nd Èh hq;af;a tlu T!IOhls. wm úiska by; w;a neõ j,§ isÿl, wl=i, l¾uhlg úmdlhla f,i yg .kakd fuu frda.S ;;ajh ksÜgdjg iqj lr .ekSu i|yd wm by; lS l¾uhg fya;= jQ wmf.ka ÿria jQ .=K kej;;a wmf.a ukig we;=,;a lr.; hq;=h. ta iu.u wmf.a YÍrfhkao ÿria jQ ta .=K kej; wm YÍrhg ,nd Èh hq;=h. msh .=K keiQ ksid mSki o, Wu .=K ke;skï uõ .=Khg weo l, ksid weÿu o ie§ we;.

(more…)

Continue Reading

උගුරේ හිරවුනු මාළු කටුවක් පහසුවෙන් ඉවත් කර ගන්නේ මෙහෙමයි.

උගුරේ මාළු කටුවක් හිරවුනු විට එය පහසුවෙන් ඉවත් කරගන්නා ආකාරය මෙහි දක්වා තිබේ. කරන්න තියෙන්නේ හරිම සුළු දෙයක්. දරුවා අතට හොඳින් අනා ගුලි කර ගත් බත් ගුග දැන් දරුවාගේ හිස්මුදුනට…

Continue Reading
Close Menu