උගුරේ හිරවුනු මාළු කටුවක් පහසුවෙන් ඉවත් කර ගන්නේ මෙහෙමයි.

උගුරේ මාළු කටුවක් හිරවුනු විට එය පහසුවෙන් ඉවත් කරගන්නා ආකාරය මෙහි දක්වා තිබේ. කරන්න තියෙන්නේ හරිම සුළු දෙයක්. දරුවා අතට

Read more