අංශ භාග රෝගය සමණය කරගැනීම සඳහා හෙල ඔසුවක්.

wxY Nd. frda.h iuKh lr.ekSu i|yd fy, Tiqjla.

iakdhq j, we;s jk ÿ¾j,;d we;s whg iy wxYNd. frda.Ska yg iqÿiq wdydruh fy< Tiqjla wm wo Èk Tng f.k yer olajkafkuq. fuu Tiqjo wm úiska Tn fj; f.k tkafka wm l,HdK ñ;‍% jyrl wNhr;kd,xldr kdhl iajdóka jykafia úiska ñksiqkaf.a ys; iqj msksi foaYkd lrk ,o ksidfjks tfia fyhska Wka jykafiago fuu ioaldrHh isÿfldg wms mqKHdkqfudaokd lruq.

(more…)

Continue Reading

පීනස සහ ඇදුම නිට්ටාවට සුව කර ගන්න.

mSki iy weÿu ksÜgdjg iqj lr .kak.

mSki iy weÿu hkq tl iudk fya;= ksid yg.kakd frda.hka folls. fuu frda. folu ksjdrkh lr.ekSu i|ydo ,nd Èh hq;af;a tlu T!IOhls. wm úiska by; w;a neõ j,§ isÿl, wl=i, l¾uhlg úmdlhla f,i yg .kakd fuu frda.S ;;ajh ksÜgdjg iqj lr .ekSu i|yd wm by; lS l¾uhg fya;= jQ wmf.ka ÿria jQ .=K kej;;a wmf.a ukig we;=,;a lr.; hq;=h. ta iu.u wmf.a YÍrfhkao ÿria jQ ta .=K kej; wm YÍrhg ,nd Èh hq;=h. msh .=K keiQ ksid mSki o, Wu .=K ke;skï uõ .=Khg weo l, ksid weÿu o ie§ we;.

(more…)

Continue Reading
Close Menu