සමට පමණක් සීමා නොවූ රූපලාවන්‍යය.

රූප ලාවන්‍යය කියූ සැනින් අපට මතකයට නැගෙන්නේ සුරූපී කාන්තාවකි. ඇත්තටම මෙය කාන්තාවන්ට පමණක් අවශ්‍ය වන විෂයක්ද? නමුත් දැන් දැන් පිරිමි පක්ෂයද මේ ගැන උනන්දුවක් දක්වන බව පෙනී යයි. අප මෙම ලිපිය මගින් කථාකිරීමට උත්සහ කරන්නේ ඇත්තටම රූප ලාවන්‍යය සමට පමණක් නොව මුලු සිරුරටම  නිසියාකාරව කරගන්නේ කෙසේද යන්නය.

(more…)

Continue Reading

ජීවිතයට 90 ක්.

අප මෙහිදී 90 ක් ගැන කථා කරන්නේ ඔබට ජීවත් විය හැකි කාලය ගැන නොවේ. මෙහි ඇති 90 ඔබ ඔබගේ ජීවිතය හා සම්බන්ධ කර ගන්නේ නම් ඔබට අවුරුදු 110 ක කාලයක්…

Continue Reading

ඔබ ආහාරයට ගත් විෂ ඉවත් කරන්නට කාලයයි.

ඔබ විසින් උපන් දා සිට මේ දක්වා ශරීරයට ඇතුල් කල විශ ප‍‍්‍රමාණය කෙතරම්ද කියා ගණනය කල නොහැකිය. සිරුරට ඇතුළු වූ සියළුම විශ එකතු වූවා නම් අපට වසර 10 ක කාලයක්…

Continue Reading

ආහාර නිසා රෝගී වන ඔබ දත යුතු දේ.

ඔබ ගේ ජීවිතයේ ඇති විශෘලම අවදානම වන්නේ අනාගතයේ දී මුහුණදීමට සිදුවන සෞඛ්‍ය ගැටලූ‍ව විසඳගන්නේ කෙසේද යන්නයි. දැන් දැන් හැදෙන දරුවන් අපිට සලකයිද කියන එකත් හරියටම කියන්නට නොහැකිය. එහෙත් මෙම අවාසනාවන්ත…

Continue Reading

චර්ම රෝග ගණනාවක් සුව කර ගැනීමට උපදෙස් මාලාවක්.

‍බටහිර වෛද්‍ය විද්‍යාවට අනුව සොරයිසීස්  පොතු කබර යනු සුව කල නොහැකි රෝගයකි. යම් හේතුවක් නිසා චර්මය මරණයට පත්වීම මීට හේතුව ලෙස විද්‍යඥයන් ගෙන හැර දක්වයි. අපගේ ශරීරය නීරෝගීව පවත්වා ගෙන යෑමට නම් අප විසින් දිනපතා පෝෂ්‍ය පදාර්ථ අපගේ ශරීර‍යට ලබා දිය යුතු බව අප කුඩා කල සිටම දන්නා කාරණයකි. kuq;a fï ldrKh oeka oeka wmg wu;l ù we;s nj fmfka.oeka wm úiska isÿ lrkq ,nkafka nv.skakg hula l=i ;=,g od .ekSu muKla nj wms oksuq. mdr fomi we;s friafgdrkaÜ m‍%udKh fuu ;;ajh fl;rï ÿrg iudch .s, f.k we;ao hkak oel .ekSug lÈu ks¾Kdhlhls. m‍dr whsfka we;s lEu lvhlska lsis úgl;a fmdaIH mod¾: j,ska fyì wdydr ,efnkq we;ehs is;sh fkdyelsh. tmuKlao fkdj .=K flfia fj;;a ;u mdßfNda.slhd kej; ;ukaf.a ,Õg f.kajd .ekSfï WmC%uhla f,i lEu ri lsÍug fhdok ri ldrl ksid mdßfNda.slhd frda.sfhl= ùug .; jkafka b;du;a flá l,ls. ;ud Wmhk uqo,ska lvj,a j,g f.jd wdydr ,nd .kakd Tn b;sß uqo, *duis j,g ‍f.jd oukafka ;j;a ál Èkla fyda Ôj;a ùfï wNs,dIfhks.

(more…)

Continue Reading

කර්මය සහ ලෙඩ රෝග.

සුව කල නොහැකි යැයි සම්මත රෝගයකින් පීඩා විඳින අය මේ මගේ කරුමේ යැයි නිතැතින්ම මුමුණය. නමුත් මෙයට විසඳුමක් නැතිද? පිළිකා රෝගයෙන් පෙළෙණ අයෙක් සිටින නිවසක වාසය කරන අන් අය මේ…

Continue Reading

ඔබ ලක් මාතාවගේ ජීවනාලියයි.

මේ වන විට නීත්‍යානු කූලව ශ‍්‍රී ලංකාවෙන් පිටත විදේශ වල රැකියා වල නියුතු ලාංකිකයන් ගේ සංඛ්‍යාව ලක්ෂ 20 ඉක්මවයි. පිටරට වල පදිංචි ලාංකිකයන් ප‍්‍රමාණය ලක්ෂ 6ක් පමණ වේ. තමාගේ දහඩිය…

Continue Reading

මත් රකුසා ගෙන් රට බේරා ගනිමු.

මත්ද්‍රව්‍ය භාවිතයේ මූලික පියවර වන දුම්පානය ගැන මුලින්ම සොයා බලා හෙරොයින් ගැන කථාකරමු.දැනට ඇති වාර්ථා අනුව ශ‍්‍රී ලංකාවේ හෙරොයින් භාවිතය වසරකට කිලො ග‍්‍රෑම් 1000 කි.සිදුවී ඇති ව්‍යසනය ගැන තවත් මොනවා…

Continue Reading

මිග්‍රේන් යනු තවත් එක් පෝෂණ උෟණතාවයක අතුරු ඵලයකි.

හිසරදයක් ඇතිනොවූ කෙනෙකු මිහිපිට ඇත්දැයි සැක සහිතය. සියළුම හිසරද අතරින් මිග්රේන් යනු විඳ දරා ගත නොහැකි වේදනාවක් බව මෙම තත්වයට මුහුණ දුන් අය හොඳින්ම දනී. මෙම තත්වයට හේතුවක් සොයා ගෙන…

Continue Reading

මන්දපෝෂණයෙන් පෙළෙන ධනවතා.

මන්ද පෝෂණය පෝෂණ ඌණ තාවය ලෙසද හඳුන්වයි. මේ අනුව පෙනීයන්නේ පෝෂණය මදවීම මෙම රෝගයට හේතු වන බවයි. මෙම රෝගය වැළෙක්‍ෂන්නේ දුප්පත් අයටය. නමුත් පොහොසත් යැයි කියා ගන්නා අයටද මෙවැනිම රෝගී…

Continue Reading
Close Menu