මුක්ත ඛණ්ඩක සහ පිළිකාව.

පහත ඇති වීඩියෝව නරඹා කළලයේ සෛල බෙදෙන ආකාරය ගැන යම් දැනුමක් ලබා ගන්න. එය මෙම ලිපිය අවසානය දක්වාම ඇති කරුණු අවබෝධ කර ගැනීමට උපකාර වනු ඇත. 


mshdf.a Y=l%dKqjl=;a ujf.ka äïnhl=;a tlaù iEfok hqla;dkqj b;du;a l=vdh. mshú weig fmfkkafka ke;. kuq;a fuu ffi,h ;=, we;s o;a; ixLHdj iSud rys;h. udi 10 la ;=, uõ l=ih we;=,; fuu l=vd ffi,h kej; kej; úfNaokh fjñka ffi, ì,shk 26 la muK w¿;ska ks¾udKh lrhs. fuh ojilg ñ,shk 85 l muK .Kkls. fuh ;;amrhlg .Kkh lr ne¿jfyd;a 1000 l muK m%udKhls. l<,h ñksia iajrEmhla .kakd w;r kej; kej; úfNaokh ùu k;r fkdfõ. orejd fuf,dj t,sh olskafka wx. iïmQ¾K ñksia rEmhla iys;jh. uq,skau we;sjQ hqla;dkq ffi,h 2/4/8 wd§ jYfhka fnfokakg mgka .;a kuq;a wod, ia:dk j,g .e,fmk f,i kej; ‍kej; fuu ffi,h ‍úfNaokh ùug wjYH o;a; fï ish¿u ffi, j, kHIaÀfha j¾K foay j, .nvd fldg we;. Wod yrKhla f,i uqyqfKa f;d,a j, we;s jk ffi, j,g jvd fjkia ffi, wefia we;. w;af,a we;af;a Bg;a jvd fjkia ffi,hs. wlaudfõ we;s ffi, fud,fha we;s ffi, iy yDoh jia;=fj we;s ffi, tlsfklg fjkiah. reêrfha we;s ffi, j,ska flfrk ld¾Hh fjkiah. wlaudfjka flfrk ld¾Hh fjkiah. wdudY ì;a;sfha we;s we;s ffi, j,ska P.H. w.h 2 la muK jk b;du;a idkaø yhsvfrda laf,daßla wï,h ksYamdokh lrhs. fï whqßka uyd mqÿudldr úÈyg fuu ffi, úiska ;udgu wdfõksljQ ffi, kej; kej; ksmojhs. fuu ie,eiau ;snqfka fldfyao? tlu ffi,hlska wmf.a m<uq ks¾udkh isÿ jQjd kï wo wmf.a ‍YÍrfha we;s ish¿ fldgia fufia ks¾udKh úh hq;=hs hkak ,shd ;snqfka fldfyao? ta wïudf.ka iy ;d;a;df.ka ,enqkq cdk j,sks. wmf.a YÍrfha ish¿u ffi, j, tu j¾K foay msysgd we;. wod, ia:dk j,§ fï wdldrfha ffi, kej; ks¾udKh l, hq;=h hk ie,eiau ,nd fokafka j¾K foay j, we;s DNA j,sks. hï fya;=jla ksid fuu ie,eiau fjkia jqjfyd;a we;sjk úmdlh flfiaoehs fidhd ne,Su jà. ‍fud<fha we;s ffi, kej; m%;s ks¾udKh ùfï§ w¿f;ka ffi,hla ks¾udKh ùu i|yd ,enfk ix{dj jerÈ tlla jqjfyd;a w¿;‍fka ksmojk ffi, wod, ;ekg fkd.e,fmk ffi,hla fõ. fufia jkafka wod, ffi,fha DNA j, ixhq;sh fjkia ùu ksidh. oeka fuu ffi,fhka ksmofjk ffi,hkao kj ffi,fha iajrEmh hkS. tfiau tu ffi, úfNaokh ùu fjkodg jvd YS>% fõ. fufia fkd.e,fmk ffi, hï ;ekl j¾Okh fõ kï th ms<sldjla f,i kï lrhs. fujeks ms<sld we;sùug fya;=ka iy tajdhska je,lS isák wdldrh;a ms<sld j,ska usfok  wdldrh;a oek .kak. fuu ,smsh b;d fyd¢ka lshjkak.

fuu frda.hg f.dÿre ùug l¾uho úYd, jYfhka n,mdhs. tjeks wl=i, l¾u hgm;a lr .ekSu msksi jk m%;sl¾uo wmf.a fjí wvúfha we;=,;a fldg we;. Tn úiska fuu oekaùu fIhd¾ lsÍu ;=,ska Tn;a ;j;a ms<sld frda.sfhla iqj lsÍu msksi hï m%h;akhla oeÍu fya;=fjka Tng fujeks frda.hlg f.dÿre ùug we;s bv lv hï ;rula ÿrg wju lr .e;Sug yelsh. fuu ,smsh .ek wka whg;a oek.kakg i,iajkak. Tng ksfrda.S iqj w;afõjd.

– ජීවිතයට 90 ක් –

Cancer-DNA


uqla; LKavl iy ms<sld ( Free Radicals & Cancer )

uqla; LKavl hk jpkh Tng kqyqre jpkhla jkakg mq¿jk. kuq;a Tnf.a YÍrhg kï fuh b;du yqre mqreÿ jpkhls. wms fuu ud;Dldjg fufia uq< mqruq. k.rfha Ôj;a jk ñksidg jvd .fï Ôj;a jk ñksidg fnda fkdjk f,v frda. je<£fï m%jK;djh wvqh. ÈhqKq rgj, ñksiqkag jvd fkdÈhqKq rgj, Ôj;a jk ñksiqkag fnda fkdjk f,v frda. je<£fï m%jK;djh wvqh. fufia jkakg fya;=j l=ulao hkak fidhd .; yels jkafka fuu fldÜGdY w;r we;s Ôjk rgdj wOHhkh lsÍfuks. óg jir 20 lg muK fmr wefußldkq cd;sl ffjoH fcda fjd,la uy;d úiska fuh b;d id¾:lj wOHhkh lrk ,§. wefußldj jeks ÈhqKq hehs iïu; rgj,ao, ksfrda.S Ôú; .; lrk ñksiqka Ôj;a jk fmare rdcHfha ú,alnïnd k.rh jeks ia:dko, fuu wOHhkhg fhdod .eKsk. fuu fofldÜGdYfha fjfik ñksiqka úiska ,nd .kakd wdydr fï i|yd bjy,a jk nj fjd,la uy;d ks.ukh lrk ,§. ú,alnïnd k.rfha ñksiqkaf.a Ôjk rgdj fndfydu ir,h. Tjqkaf.a wdydr fõ, ilia jQfha or ,sm u;h. Tjqka mqreoaola f,i misk ,o lEu j,g ,sfma b;sß jk iqÿ meye w¿ iaj,amhla tl;= lrhs. Tjqkaf.a m%Odku w;=re mila jkafka Tjqka úiskau ;u ksfjia j, ksmojk vd¾la fpdl,Ü j¾.hls. fujeks fya;= .Kkdjla fudjqka f.a kSfrda.S Ôú; j,g fya;= ù we;. my; ,skala tl Tiafia fuu k.rfha fjfik ñksiqka .ek jeä úia;r oek .; yelsh. jvd;a jeo.;a ldrKh kï fuu k.rfha fjfik ñksiqka wjqreÿ 110 ;a 140 ;a w;r ld,hla ksfrda.S Ôú;hla .; lsßuhs. Tjqkaf.a k.rfha frday,a ke;. Tjqkag fnda fkdjk frda. lsisod je<£ fkdue;. hï frda.hla ieÿko tho b;d blaukska iqjfõ. th wog;a tfiauh.

Tangi-tan-ad

ú,alnïnd k.r jeishka i;= jQ wefußldkqjka i;= fkdjQ wdydr rgdj l=ulao? wefußldkqjka w;=¿ ÈhqKq hehs iïu; f,dalfha ish¿u rgj,a mdfya fï jk úg laIKsl wdydr j,g yqreù we;. fuu laIKsl wdydr Tn fj; ,efnkafka Tnf.a Ôú;ho laIKslju flá lrñks.

fuu ;;ajh f;areï .ekSu i|yd Tn wm ish¿ fokdf.au m%Odku .e,jqï lre jk TlaIscka .ek hï oekqula ,nd .; hq;=h. TlaIscka wï,lr jdhqj f,iskao y÷kajhs. jdhqf.da,fhka 21% lao , uqyqÿ c,fha 89% lao , fmdf,da ;,h u;=msáka 47% lao iukaú; jkafka TlaIscka j,sks. TlaIscka mrudKqfõ ixhq;sh my; wdldr fõ. tys bf,lafg%dak 8 la we;s w;r Yla;s uÜgï foll 2 – 6 f,i ;u bf,lafg%dak msysgqjd f.k we;. msg; Yla;s uÜgfï we;s bf,lafg%dak 6 hq.,a jYfhka 4la msysgk w;r b;sß bf,lafg%dak fol msysgkafka ;ks ;ksjh. fï ksid fuu bf,lafg%dak fol wia:dhs uÜgul mj;S. fuu wia:dhs uÜgu ksidu TlaIscka mrudKqj ;udg yuqjk ´kEu uQ, øjHhla yd iïnkaO ù ;u wjYH;djh imqrd .ekSug fjr orhs. fuh TlaislrKh ùu f,i y÷ka jk w;r jd;hg ksrdjrKh jQ hlvhla u< nef|kafka fï ksidh. TlaislrKh jQ uQ, øjHhlg isÿ jk foa oeka Tng jegfykq we;ehs is;ñ. tfia hï uQ,øjHhla yuq fkdjQ TlaIscka mrudKq folla tlg tla ù ;ud ia:dhs ùu i|yd ys`. jQ bf,lafg%dak fol yjqf,a ;nd.kS. fuu TlaIscka O2 f,i y÷kajhs. Wmka od isg uefrk fudfyd; olajd fuu O2 iu. .Kq fokq lsÍug wmg isÿ ù we;. tfia isÿ ù we;af;a YÍrfha meje;aug wjYH Yla;sh cKkh lsÍu i|yd isÿ lrk ridhksl m%;sl%shdjka i|yd wjYH jk Yla;sh ,nd .ekSug TlaIscka w;HjYH ùuhs. fï fya;=fjka lsisÿ i;ajfhl=g TlaIscka fkdue;sj Ôj;a úh fkd yelsh. TlaIscka fmKy¿ j,g meñKSu;a iu.u fjk;a lsis flfkl= iu. tla ùug fmr ysfud.af,dìka ;udf.a rdcldßh ksishdldrj bgq lrhs. fï ksid wm wdYajdi lrk jd;fha we;s TlaIscka j,ska wmg ydkshla fkdfõ. wod, TlaIscka foay ffi, lrd /f.k f.dia Yla;sh ksmojd ldnka vfhdlaihsâ jdhqj wmøjHla f,i msglsÍfï l%shdj,sh olajd ysfud.af,dìka ;u rdcldßh bgq lrhs. kuq;a foay ffi, we;=,; flfrk fuu ridhksl m%;sl%shdj w;r;=r wia:dhs TlaIscka whk iE§u idudkH isoaêhls. fuu wia:dhs TlaIscka whK wm by; lshjQ wdldrhgu ,efnk ´kEu ia:dkhl we;s bf,lafg%daKhla w;a m;a lr .ekSug h;ak orhs. fuu Ok wdfrdamkhla we;s whk uqla; LKavl fõ. fïjd ksYal%Sh lsÍug YÍrh úiska bf,lafg%dak ,nd Èh hq;=h. fuu l%shdj b;d id¾:lj bgq lsÍu wmf.a isref¾u  ksYamdokh lrk .aÆg;fhdka kï fydafudakhg yelsh. fï ksid wmf.a isref¾ we;s ffi, j, wNHka;rfha lsisÿ fldgilg ydks lsÍug fuu uqla; LKavl j,g fkdyels fõ

fuu m%Yakh ;j;a ;SjD jkafka wm .kakd wdydr j, we;s TlaislrKh jQ fldgia ksidh. f;,a j¾., wêl ;dmhlg Ndckh jk wdydr, ;sß`.=, nd¾,s, rhs, ´Üia jeks wdydro ldnka vfhdlaihsv ñY% mdk j¾.o TlaislrKh jQ wKq wmf.a isrerg we;=¿ ùug m%Odk fya;=j f,i n,mdhs. tfiau lDñkdYl, lD;%su mú;%ldrl  iy ner f,day, YÍr.; jk úlsrKo, ÿïjeá u;ameka iy fjk;a u;aøjH Ndú;ho YÍrfha mGl Tlais lrKh ùug fya;= idOl fõ. flfia fyda isrerg we;=¿ jk fuu wKq isrer ;=, we;s jk hï hï ridhksl úm¾Hdi fya;=fjka fn§ fjka fjk wjia:d fndfyduhla we;. fufia fjka ùu ksid TlaIscka mrudKqj kej; wia:dhs fõ. tfiau wm Ndú;d lrk äg¾cka j¾. i|yd fndfyda úg mú;% ldrlhla f,i Ndú;d lrkafka uqla; LKavl fõ. fuu uqla; LKavl j, we;s ia:dhS wdia;rKhla wia:dhs lsÍfï yelshdj wmú;% ia:dkfha ;ekam;a ù we;s l=Kq wia:dhs lr mú;% lsÍug fhdod .kS. fï fya;=fjka b;d l=vd c, Odrdjlska wod, ia:dkfha l=Kq me,a,ï bj;afõ. wm f.a YÍrh iu. fuu mú;% ldrl tla jQ úg YÍrh ;=, fuu l%shdj,sh isÿfõ.    wf;a fyda ll=f,a fuu mú;%ldrl ;ejreK úg iafõo yryd tu úI YÍr .; ùu isÿfõ. fï wkqj YÍrh ;=,o fuu uqla LKavl il%Sh fõ. fï fya;=j ksid fï fohdldrfhkau we;s jk uqla; LKavl ;udf.a bÈßhg meñfKk ´kEu mrudKqjlska bf,lafg%daKhla .,jd .ekSug melsf,kafka ke;. wod, myr §ug ,lajQ mrudKqjo oeka ;j;a bf,lafg%daKhla ys`. wia:dhS mrudKqjla njg m;afõ. tu mrudKqjo oeka ;j;a uqla; LKavlhla f,i l%shd;aul fõ. TlaIscka jdhqj fïoh ;=, fjk;a lsisÿ udoHhlg jvd 8 .=Khla fõ.fhka Èhfõ. ,smsv j,ska iE§ we;s wmf.a YÍr fldgia .ek oekqj;a ùu fï ksid b;d jeo.;a fõ.

90-miricale

wmf.a YÍrfha we;s á%,shk .Kkla jk ffi, ish,af,au wdjrKh iE§ we;af;a ,smsv j,sks. fud<fha ishhg 75 l m%udKhla iE§ we;af;a ,smsv j,sks. iakdhq j, msg; wdjrKh iE§ we;af;ao ,smsv j,sks. tmuKla fkdj wmf.a YÍrh úiska ksmojk ish¿u ,sx.sl fydafudak ksYamdokh ù we;af;a ,smsv j,sks. ,smsv j,g b;d fyd¢ka wmf.a ud;Dldjg wod, jk TlaIscka uqla; LKavl wdl¾YKh fõ. fï ksid by; i|yka ´kEu mGlhla TlaislrKhg ,lafõ. isÿ jk úkdYh Tng is;d .; yelsh. reêr kd, j, ì;a;sfha we;s ffi, fuu uqla; LKavl j, m%ydrhg ,la ùu ksid wNHka;r reêr .,khla we;súh yelsh. fud<fha reêrkd, j, wdnOj,g ,la úh yelsh. yDohdndo we;súh yelsh. fojk j¾.fha Èhjeähdj iE§ug fya;=ldrl fõ. ( fldf,iagfrda,a .ek ,shd we;s ,smsh lshjd ;j ;j;a fï .ek Tnf.a oekqu j¾Okh lr.kak )

wm by; f.k yer oelajQ fohdldrfhka u ksmofjk uqla; LKavl ffi, msg; wdjrKhgo ffi, wNHka;rfha we;s fldgia j,go myr § ;udg wjYH bf,lafg%dakh ,nd .ekSfï l%shdodufha ksr; fõ. hï f,ilska fuu uqla; LKavlh ffi, wNHka;rfha kHIaÀfha j¾Kfoay ;=,we;s DNA j,go myr ÿk fyd;a we;s jkafka b;du;a Nhdkl ;;ajhls. wmf.a ffi, hï wdhq ld,hlg miq urKhg m;a jk w;r wod, mqrmamdvqj i|yd kj ffi,hla ks¾udKh lrhs. kj ffi,fha iajNdjh iy Bg wod, jk ld¾HNdrh ;SrKh lrkafka wmf.a cdk j, we;s DNA j,sks. ffi, ;=, fyda ffi, j,ska mßndysrj we;sjQ uqla; LKavl fuu DNA j,g myr Èh yelsh. fï fya;=j ksid ñka fmr hï l%ufõohlg wkqj m%;sks¾udKh jQ ffi, úlD;s ;;ajhlg m;afõ. tfiau tajdfha Ôú; ld,h ms<sn| hï .eg¿ iy.; ;;ajhlg m;afõ. jeä l,la Ôj;a ùug tu úlD;s ffi, W;aidy lrhs. fï ksid wod, ia:dkhg fkd .e,fmk f.ähla fia ms<sldjla j¾Okh fõ. fuh md,kh l, fkdyels jkafka DNA j, fuf;la ;snQ ie,eiau fjkia ùu fya;=fjks. oeka wod, DNA l%shd;aul jkafka kj ie,eiaug wkqjh. kj ie,eiau ujf.ka fyda mshdf.ka ,enqKq cdkuh ie,eiau fkdjk w;r th uqla; LKavl m%ydrhla ksid we;sjQ úlD;shls. fï fya;=j ksid ms<sldj iqj fkdl, yels ;;ajhlg m;afõ.

DNA j, ixhq;sh fjkia jk ;j;a tla ldrKhla n,mdhs fuho uqla; LKavl úfYaIhla ksiduh. yhsv%cka fmfrdlaihsâ hk ku Tng u;lo? biair frday,a j, ;=jd,hla mssßisÿ lrkakg fhdod.;af;a fuu ødjkhhs fuu ødjkh iaj,amhla ;=jd,hg j;al, úg iqÿmdgg fmK oud ;=jd,h we;s ;eke;a;dg uyd fõokdjlao iys;j ;=jd,h msßisÿ fõ. fï wjia:dfõ ;=jd,fha we;s nelaàßhd muKla fkdj wod, ia:dkfha we;s udxI ffi,o úkdY fõ. ±ka tajd Ndú;d lrkafka ke;’ ta thska jk ydksh ±ka ±ka úoHdjg ta;a;= f.dia we;s ksidh’ fyg jk úg ±kg fhdod.kakd l%uo fjkia jkakg bv we;’ ta tajdo isrerg wys;lr hehs ks.uKh l,fyd;a muKs tf;la wms tajdg uqyqk Èh hq;= fõ .  wm fuys§ fmkajdÿka yhsv%cka fmfrdlaihsâ wmf.a isref¾ ish¨u ffi, ;=, wmøjHhla f,i ksmofjk nj Tn okakjdo? fï wmøjH ksid ffi, j, kHIaÀh ;=, we;s fmr lS ã tka ta j,g ydks úh yelshfï ksid fuu fmfrdlaihsâ o ksYalS%h l, hq;= fõfïjd ksYal%Sh lsÍugo wm úiska m%;s Tlaisldrl fiau PPARs (Peroxisome proliferator-activated receptors) ,nd Èh hq;=h’ tajd wm .kakd wdydr j, we;’ úfYaIfhka fld< meye;s t<j¨ j, we;’ ta w;ro f,dalfha fuu w;HjYH fmdaIK fldgi jeäfhkau w;s wdydrh f,i ie,flkafka laf,dfr,a,d fidrlskshdkd kï msßisÿ j;=f¾ cks; jk we,s.S j¾.h fõfuu wdydrh ±ka isx.mamQrefõ úgdhscSka kñka l=vd fm;a;l wdldrhg ksmojd we; tfiau fuu we,a.S lsf,da .%Eï 10 l we;s PPARs m%udKh ksiaidrKh fldg ms<sld frda.Ska i|ydu Èhrhla f,i ±ka isx.mamQrefõ we; ñ< wêl ùu ksid ,xldj jeks rgj, fujeks úYsIaG w;sf¾l wdydr ñ<g .ekSug fkdue;.

[virtual_slide_box id=”45″]

by; oelajQ lreKq úu¾Ykh lr n,k úg wmg tla fohla meyeÈ,sh. tkï wmf.a isrerg je<f|k fndfyduhla fnda fkdjk frda. j, frda. ldrlh uqla; LKavl jk njhs. uqla; LKavl bf,lafg%dak msmdihlska fmf,k nj Tng jegfykakg we;ehs is;ñ. fuu ;;ajh uev meje;a ùu i|yd wmf.a isref¾ iajNdjfhkau fydafudakhla l%shd;aul fõ. tu fydafudakh .aÆg;fhdaka (Glutathion) kï fõ. fuu fydafudakh isref¾ ´kEu ia:dkhl isák uqla; LKavlhlg bf,lafg%dakhla ,nd § ksIal%sah lrkq ,nhs. .aÆg;fhdaka wmf.a isref¾ iajNdjfhkau msysá .sKs ksùfï yuqodfõ m%Odkshd fõ. wm úiska .kakd wdydr j, my; olajd we;s fmdaIK ix>gl we;skï wmf.a isrer úiska .aÆg;fhdaka ksYamdokh lr .kS. wod, fmdaIK ix>gl ,nd fkdÿkfyd;a wod, fydafudakh ÿ¾j, fõ. fuu fydafudkh u.ska wmf.a isrerg ,nd osh yels fiajdj fï ksid wju fõ. tfia jqjfyd;a uqla; LKavl ksid isrerg issÿjk ydksh b;d m%N, fõ. tfiau ;j;a tla úYañ; yelshdjla .aÆg;fhdaka j,g we;. ta ;ud i;= w;sf¾l bf,lafg%dak uqla;LKavl j,g ,ndÿka miq WodiSk jqjo fuu fydafudfkhg kej; il%Sh ùfï yelshdjlska hqla; ùuhs. ta i|yd wmf.a wdydr iu. fif,kshï isrerg ,nd Èh hq;=h. tfia ,nd ÿk fyd;a .aÆg;fhdaka kej; kej; uqla; LKavl ksYal%Sh lsÍfï ld¾Hh isÿ lrkq ,nhs. fuu fydafudakh m%;spl%S lrKhg wjYH fif,kshï iys; wdydr wmf.a ffoksl wdydr j,g tla lr.ekSu u.ska uqla; LKavl j,ska jk uyd úkdYh k;r lr .; yels jk neúka úYd, fnda fkdjk f,v frda. .Kkdjlska je,lS isáh yelsh. oekg hï frda.hla je<£ we;akï bka je,lSugo fuu fmdaIK fldgi Tng WmldÍ jkq we;.

óg wu;rj wm .kakd wdydr w;r by; lS uqla; LKavl ksYal%Sh l, yels m%;s Tlaisldrl iys; wdydr we;. tjeks wdydr Èkm;d ;u wdydr fõ,g tla lr .ekSu u.ska uqla; LKavl j,ska ;u isref¾ mGl j,g isÿ jk ydksh j,lajd .; yelsh. m%;s Tlaisldrl uKsk tllh ORAC Points ( Oxygen Radical Absorbency Capacity ) kñka ye¢kafõ. ñksia isrer ffi, á%,shk 40  la muK m%udKhlska iukaú;h. idudkHfhka Èklg uqla; LKavl m%ydr 10,000 la muK m%udKhlg wmf.a isref¾ we;s tla ffi,hla uqyqK fohs. fuu l%shd odufha we;s ne?reï lu Tng oeka jegfykq we;ehs is;ñ. fuu uqla; LKavl m%ydr j,ska wmf.a YÍßh fírd .kaafka m%;s Tlaisldrl u.sks. ta i|yd wjYH fmdaIKh iys; wdydr wms ks;s m;d isrerg ,nd Èh hq;=h. Èklg ORAC Points 20,000 ;a 100,000 ;a w;r m%udKhla wm úiska wmf.a YÍrhg ,nd Èh hq;=h. tfia fkd jqkfyd;a ms<sldj we;=¿ fndfyda fndafkdjk f,vfrda. .kkla iE§u j,lajd .; fkdyels jkq we;.

.aÆg;fhdaka YÍrfhka msg; ksmoúh fkdyelsh. th ñksia isrerg  ,nd §u wmf.a hq;=lu iy j.lSu fõ. tfia fkdjqk fyd;a we;s jkafka uyd úkdYhls. fnda fkdfjk frda. ieÿkq miq tajdg fnfy;a .kakg frday,a .dfka ÿjkakg isÿ jkafka fuu Ôú;drlaIl fydafudakh .ek wm ;=, we;s fkdoekqj;a lu ksidh.

.aÆg;fhdka fydafudakh u.ska wmf.a YÍrfha we;sjk uqla; LKavl ksYal%Sh lsÍu ks;e;skau isÿ lrk w;r .aÆg;fhdka ksmoúu i|yd my; ±lafjk fmdaIK fldgia wm úiska wmf.a wdydr iu. Yßrhg ,nd Èh hq;=h. tfia ,nd fkd§u ;=, wmf.a YÍrfha ffi, wNHka;rfha we;sjk uqla; LKavl m%ydr j,g f.dÿre jk DNA u.ska úlD;s ffi, ksmo ùug mgka .ks. fuu ffi, ms<sld ffi, f,i y÷kajkq ,nhs. tfiau ffi, j,ska ndysrj OuKs ì;a;sj, we;sjk TlaislrKhgo fuu uqla; LKavl fya;= fõ. fï ksid .a¨g;fhdka fydafudakh wmf.a YÍrfha we;s m%Odku wdrlaIlfhla fõ. fï fya;=j ksidu wm úiska my; ±lafjk fmdaIH fldgia iys; wdydr Èkm;d wdydrgh tla lr .; hq;=fõ. wm úiska miq.sh ld,h ;siafiau fï i|yd iqÿiq wdydr .ek fidhd n,k ,o w;r wmg fidhd.kakg ,enqkq wdydr j¾. lsysmhla fõ. bka m%Odku wdydrh jkafka wefursldfõ YOUNGEVITY  wdh;kh u.ska ksmojk TANGY TANGERINE mdkhhs. fuu mdkk mjqv¾ iajrEmfhka ksmojd we;s w;r lsisÿ lD;%su rildrlhla fyda lD;%su fmdaIK fldgila wvx.= jkafka ke;. ishhg ishhlau iajNdúl neúka wjfYdaIkh lr.ekSfï yelshdj b;d by,h. Tangy tangerine f;a ye|s foll wvx.= .aÆg;fhdka ksmo ùug wjYH jk fmdaIK fldgia m%udKh my; olajd we;. wjidkhg olajd we;af;a Èklg wjYH m%udKhg idfmalaIj fuu w;sf¾l wdydrfha wka;¾.;hhs. b;d úYd, w.hla we;s ksid .aÆg;fhdka m%udKh jeä lr .ekSfï wruqK we;sj fuu wdydr .kakd whg Èklg ,nd .kakd m%udKh wvq l, yelsh.

;j;a tla wdydrhla jkafka laf,dfr,a,d fidfrdlskshdkd kï we,a.S j¾.hhs isx.mamQrefõ fi!LH iy úoHd wêldßhfha (HSA) wkque;sh iys; úgdhs Vitae Gene PPARs  keu;s wk¾> w;sf¾l wdydrh tu ksYamdokhhs fuu wdydrh PPARs  j,ska wkQk jk ksid;a jeä m%;sTlaisldrl .=Khla we;s ksid;a b;du;a wk.s w;sf¾l wdydrhls’ fuu w;sf¾l wdydrhg (HSA) wkque;sh we;s ksid Health Suplement tlla f,i fj<|fmd,g y÷kajd §ug yels ù we;.  ±kg ,xldfõ wf,ú lrk fujeks w;sf¾l wdydrhla we;s w;r Bg wm by; ±lajQ isx.mamQrefõ fi!LH iy úOHd wêldßfha wkque;sh ,eî fkdue;s ksid fy,a;a ima,sukaÜ tlla f,i fj<|m,g ksl=;a lsÍug fkdyels ù we; Tjqka tu we,a.s j¾.fhka ie¥ fuu ksYamdokh wdydrhla f,i ,shdmÈxÑ fldg wf,ú lrhs fï nj f,an,h lshùfuka ukdj f;areï .; yelsh.

Selenium 100mcg 143%

Vitamin B 6 30mg 1500%

Vitamin B 12 500mcg 8333%

Folic Acid 400mcg 100%

N-Acytel-Cysteine above recommended daily value

Alpha Lipoic Acid above recommended daily value

Vitae Gene PPARs. j, fuu ish¨u fmdaIH fldgia wka;¾ .;h.

Vitaegene-ppars

by; ±lajQ wdkhkh lrk wdydr j,g wu;rj foaYSh ksYamdo fm,lao ±ka Y%S ,xldfõ§ ñ<§ .ekSug yelshtau w;sf¾l wdydr ish,a,u Y%s,xldj ;=, wf<ú lÍug iy úfoaY j,g wmkhkh lsÍu i|yd wjYH ishˆu ;;aj iy;sl j,ska iukaú;h.

fï wkqj ms<sld j,ska je,lSug fyda je<£ we;s flfkl= bka ñ§ug n,dfmdfrda;a;= jkafka kï m%:ufhkau ;u isref¾ we;s .aÆg;fhdka uÜgu j¾Okh lr .; hq;=h. tfiau wod, fydaukh kej; m%;spl%SlrKh lsÍug wjYH fif,kshï ,nd Èh hq;=h. wmf.a isrerg TlaislrKh jQ wdydr, mú;%ldrl, rildrl, j¾Kldrl, lDñKdYl iys; wdydr, .aÆgka wvx.= wdydr jeks uqla; LKavl uqodyßk wdydr .ekSfuka je,lS isáh hq;=h. fuu wdydr .ek jeä úia;r my; olajd we;.

by; i|yka l, wjodkï ;;ajfhka ÿria ùu i|yd Tn úiska l, hq;af;a m%;s Tlaisldrl m%udKh jeä wdydr wmf.a ffoksl wdydr fõ,g tla lr .ekSuhs. wod, wdydr .ek iïmQ¾K ,ehsia;=jla my; we;s oekaùuu; la,sla lsÍfuka n,d .; yelsh. ñka jeo.;au lreK jkafaka wm úiska by; i|yka l, .aÆg;fhdka kï fydafudakh wmf.a isrer ;=, ksmo ùug wjYH jk fmdaIH fldgia 6 u we;s wdydr fidhd .ekSuhs. tjeks wdydr .eko wmf.a fjí wvúh Tnj oekqj;a fldg we;.


óg wu;rj ms<sld j,ska je,lSug ;j;a id¾:l m%;sl¾uhla we;. tkï fudkhï fyda fya;=jla ksidfyda wmf.a ffi, j, we;s DNA j,g hï ydkshla isÿ ù we;akï tajd h:d ;;ajhg m;a lsÍuhs. fuh isÿ l, yels jkafka mSmd¾ .eud ( PPAR Gamma ) keu;s b;du;a ÿ¾,N .Kfha T!IO ix>glhlg muKs Chlorella Sorokiniana we,a.S j¾.fha iy spirulina kïka y÷kajk ks,a fld< we,a.S j¾.fha fuu ix>Glh we;s nj fidhdf.k we;. tu we,a.S j¾. ;dhsjdk fha iy cmdkfha we;=¨ wdidhd;sl rgj, fujeks fnda fkdjk frda. j,ska je,lS isàu msksi b;du;a id¾:l f,i fhdod .kS. fuu we,a.S j¾. Tng;a oeka ñ,§ .ekSfï wjia:dj ie,iS we;. ñksia isref¾ we;s ms<sld ffi, kej; ks¾udKh lsÍu ÿ¾j, lsÍug fuu.ska yelshdj we;sfõ. isx.mamQrej jeks rgj, mSmd¾ ix>glh muKla fjkuu ñ,g .ekSug yelshj we;s w;r tu.ska iqj jQ ms<sld frda.Ska úYd, ixLHdjla wm oel we;. fuu mSmd¾ PPARs Extract b;d iq¿ m%udKhla ffokslj uqL ud¾.fhka ,nd fok w;r ms<sld frda.Ska l%u l%ufhka iqjm;a jkq wm oel we;.jeäÿr úia;r i|yd wcka; uy;d wu;kak. :
0777316629 ( Mobile / whatapp / Viber )

ms<sld u¾Okh  lr .ekSu i|yd fhok ;j;a Wm l%uhla jkafka wmf.a YÍrhg Tfrda;a;= fok m%udKhg hï úI hehs iïu; ridhkslgla we;=,a fldg ms<sld ffi, úkdY lsÍuh. uCoaCodlald w, j, we;ehs lshk ihkhsä j,ska o fuu l%hdj,sh isÿ jk nj ck;dj w;r ms,s.ekSula we;. wod, ihkhsä ixhq;sh iy idkaøkh ñksia isrerg wys; lr fkdfõ kï bka we;s jk lsisÿ whym;a n,mEula ke;. Chlorella Sorokiniana j,o fujeks iajNdúl ridhkslhla wvx.=h. fuu ridhkslhg *hsfld ihkska kñka ye¢kafõ. fuu ridhkslhg ms<sld ffi, úkdY lsÍfï yelshdjla we;.

Medical treatment of tumors with Phycocyanin

Document Type and Number:

United States Patent 516389

Abstract:

A photochemical method is described for treating cancer wherein Phycocyanin is administered to a patient suffering from internal or skin cancer. Once administered, Phycocyanin is selectively taken up into cancer cells, and upon subsequent irradiation destruction of the cancer cells occurs. Phycocyanin offers several advantages over prior art chemicals used for similar purposes. First, it is only marginally sensitive to the ultraviolet portion of the spectrum; consequently patients can be irradiated without concern that they will be sensitized to subsequent exposure to sunlight. Second, Phycocyanin is selectively taken up into cancer cells with little or no uptake by surrounding normal cells. This ensures that upon subsequent irradiation that the tumors are selectively destroyed with little or no damage to the surrounding cells or tissue. A variety of different types of cancer cells can be effectively treated by this method; treatments of breast cancer, leukemia and murine tumors are described

fï wkqj n,k l, by; oelajQ ;=ka wdldrhl ms<sld kdYl yelshdjla Chlorella Sorokiniana i;=j we;.  fuu udye`.s wdydrh .ek oek .ekSug wjYH kï my; we;s oekaùu u; la,sla fldg fyda ÿrl:k wxlhlska wmf.a ksfhdað; uyf;l= yd iïnkaO jkak.

Chlorella Sorokiniana we,a.S i;= PPAR Gamma .ek jeä hula oek.kakg my; we;s ùäfhdaj krUkak.


.aÆg;fhdka fydafudakfha we;s jeo.;a lu my; we;s ùvfhdaj keröfuka Tng ukd jegySula ,nd .; yelsh.

https://youtu.be/2_eLJZ8mHow

https://youtu.be/cOkWG85ReT4

ms<sld jeks iqj lsÍug wmyiq frda. j,g fiau fjk;a frda.S ;;ajhka iqj lr .ekSfï myiqj we;s lr .ekSu msksi jk fjk;a Wml%u lsysmhla.

YdÍßl uÜgfuka Tíng f.dia fï ud;Dldj .ek l:d l,fyd;a mdGl Tn ud iu. wukdm jkafka ke;ehs is;ñ. wmyg frda. iefokakg fya;= tlla muKla fkdj .Kkdjla we;. m%Odku ud¾.h fmdaIKh fõ. wdydr j¾. 4 la nqÿ oyfï i|yka j we;. ish¿u i;ajhka fï wdydrfhka hefma. wm Èkm;d uqL ud¾.fhka YÍr .; lrk ln,sxldr wdydrh yerekq úg ufkda ixfÉ;kd wdydr, Miai wdydr, ú{a{dk wdydr hkqfjka ;j;a wdydr 3 la we;. fï wdydro wmf.a YÍrfha frda. we;s lsÍu msksi fya;= fõ. w;ay, hq;= ln,sxldr wdydr .ek jeä úia;r Tn úiska w;ay, hq;= wdydr hk ,smsfha wvx.= fldg we;.

Tn lskï wd.ula woyqjo l¾uh fï ish¿ wd.ï j, fmdÿ kHdhls. ;ud lrk lshk foag iudkj M,h ,efnk nj ´kEu flfkl= ms<s .kS. wm úiska w;S; ixidrfha wmf.a {d;sfhl=g hï wjevla widOdrkhla lf,a kï wmg fï wd;au Ndjfha§ Bg jkaÈ f.jkakg isÿ úh yelsh. wod, {d;shd hïÿ.;s .; ia:dkhl bmso isàkï Tyqg Tnf.a YÍrh yd iïnkaO ùugo yelshdj we;. Tyqf.a iQlaIau lh wmf.a YÍrh yd ne¢ ms<sld jeks frda. iE§u isÿ úh yelsh. tjeks ;;ajhka .ek Tn ms<s fkd.kakg mq¿jk. Tn fï .ek hï lsis úYajdihla we;akï muKla wmf.a ifydaor fjí wvúhla jk www.destiny.lk fjí wvúh g f.dia jeä úia;r oek.kak. Tnf.a {d;ska  ksoyia l, yels wdldrh we;=,;a ,sms wod, fjíwvúfha we;=,;a fldg we;. jeä úia;r wjYH kï wmf.a ld¾HD,hg l:dfldg úuikak. wms Tng u. fmkaùu g n,dfmdfrd;a;= fjuq.

by; oelajQ wddldrhg ;u {d;s j¾.hd ksoyia lsÍu ;=,ska Tng buy;a wiajeis,a,la ,nd .; yels jkq we;. fï w;r Tng ;j;a m%;sl¾uhla isÿ l, yelsh. ta Tn w;S; ixidrh ;=, § isÿ l, mska talrdYS fldg Tng hï wlghq;= lula isÿ lrk {d;sfhla fõkï Tyqgo Tng ys;e;s hï bIaG foaj;dfjla fõkï Tyqgo wkqfudoka lsÍuhs. fï ish¿ lreKqo ;udf.a ckau m;%hg wkqj frda.S ;;ajhla fmkakqï lrhskï tajdhska ksoyia ùu msksi isÿ lr .; yels Ydka;s l¾u .eko fjí wvúh Tnj oekqj;a lrkq we;.

fu;a is;sks.

my; olajd we;s ùäfhda krUd Tnf.a oekqu j¾Okh lr .kak.

https://youtu.be/JV9bORHbSZU

jeäÿr úia;r oek.ekSug my; we;s ÿrl:k ud¾.hlska wcka; wu;kak. Tyq fjk;a wfhl= iu. weu;=ulg iïnkaO ù isák wjia:djka j,§ fjk;a ksfhdað;fhl= Tng wjYH ms,s;=re ,nd fok w;r hï fyhlska Tng ms,s;=re ,nd .ekSug wfmdfydi;a jqj‍fyd;a wod, wxlhg tia tï tia mksúvhla tjkak. wm Tn yd iïnkaO jkafkuq.

cSú;hg 90 la.

Mobile : (94) 777316629

TEL: (94) 112764204

Viber: (94) 775599679

Whatsapp: (94) 767316629

Skype : nittaa.com

eMAIL : info@nittaa.com

Web & chat : nittaa.com

Nittaa.com DISCLAIMER: This web site is designed to provide nutritional information on selected herbal combinations. It is not intended for diagnosing ailments or prescribing remedies in any way. It is not meant to be a substitute for professional medical help because there is always a risk involved. The publisher and author are not responsible for any adverse consequences or effects resulting from the use of any of the information, or suggestions contained in this web site. If you are unwilling to assume the risk, please do not use this web site and the contain.