පීනස සහ ඇදුම නිට්ටාවට සුව කර ගන්න.

mSki iy weÿu ksÜgdjg iqj lr .kak.

mSki iy weÿu hkq tl iudk fya;= ksid yg.kakd frda.hka folls. fuu frda. folu ksjdrkh lr.ekSu i|ydo ,nd Èh hq;af;a tlu T!IOhls. wm úiska by; w;a neõ j,§ isÿl, wl=i, l¾uhlg úmdlhla f,i yg .kakd fuu frda.S ;;ajh ksÜgdjg iqj lr .ekSu i|yd wm by; lS l¾uhg fya;= jQ wmf.ka ÿria jQ .=K kej;;a wmf.a ukig we;=,;a lr.; hq;=h. ta iu.u wmf.a YÍrfhkao ÿria jQ ta .=K kej; wm YÍrhg ,nd Èh hq;=h. msh .=K keiQ ksid mSki o, Wu .=K ke;skï uõ .=Khg weo l, ksid weÿu o ie§ we;. Read More

ගැස්ට්රයිටීස් නිට්ටා වට සුව කර ගන්න.

.eiag%hsàia ksÜgd jg iqj lr .kak.

Tng;a .eiag‍%hsàiao?

wo iudcfha we;s ld¾h nyq,;ajh ksid jeä fofkl=g ;udf.a wdydr fõ, l,g fõ,djg .ekSug fkdyelsùu ksid Worfha wdï,sl;djh jeä ùfï m‍%;sM,hla f,i wï, ms;a; frda.hl kï jQ fuu fõokdldÍ ;;ajh yg.kS. fuu ;;ajh iukhg m;a lr.ekSu i|yd b;d myiqfjka idod .; yels w;a fnfy;la wm fj; ,eî we;. fuh wm ish¿ fokdgu b;d jákd Tiqjla f,i ye¢kaúh yelsh. Read More