හෘද රෝග සහ ස්ට්‍රෝක් වලට තිත.

heart-attack-stroke

yDo frda.hla hkq m%Odk jYfhkau yDohg iemfhk reêrh k;r ùula ksid yg.kakd ffiLH .eg`tjls.  yDohg wjYH fmdaIKh iy Tlaiscka iemhSu k;r ùu ksid yDoh l%shd úrys; fjhs. fï ksid frda.shd urKhg m;afõ. iafg%dala hk ;;ajho fï whqßkau fud<hg imhk reêrh wju ùu ksid fyda k;r ùu ksid we;sjk frda.S ;;ajhlsfï frda.S ;;ajhka folgu fya;=j jkafka reêr iemhSu wju ùu fyda k;r ùuhs. fï fya;=j ksid f,dj jeäu urK ixLHdjla isÿjk frda. njg fuu frda. m;aù we;.

fuu ;;ajh we;s ùug fya;= lsysmhla we;.

  • reêrfha >K;ajh jeä ùu.
  • reêrh leá .eiSu.
  • fldf,iagfrda,a OuKs ì;a;sh we;=,a me;af;a ;ekam;a ùu ksid OuKsh we;=,; bvlv wvq ùu.
  • OuKs ì;a;s j, >k;ajh jeäùu fya;= fldg f.k OuKs j, kuHYS,S nj wju ùu ksid wjYH úg§ úia;drKh ùug fkdyels ùu
  • fldf,iagfrda,a ;ekam;a ù we;s ia:dk j, we;=,;ska le,aishï ;ekam;a ùu wd§ lreKq ±la úh yelsh’
  • fuu ;;ajhka ish,a,gu fya;=j jkafka wmf.a isref¾ we;s hï fmdaIH fldgila W!K ùuhs. wod, fmdaIH fldgia ,nd §u u.ska fuu ;;ajhkaf.ka ñÈh yelsh. wo wm úiska f.k tk fuu ,smsh mdol jkafka OuKs wjYH úg§ úia;drKh lr .ekSug fkdyels ùug fya;=j f.k yer mEug;a wod, ld¾Hh ksis whqßka isÿ lr .ekSug yels jk f,ig wmg .; yels w;sf¾l wdydrhla .ek lshd §ug;ah.

tmuKla  fkdj OuKs j,ska wmf.a YÍrfha we;s fldgia j,g  wjYH reêrh iemhSu wvd, ùu u.ska ffi, j, Yla;sh ySK ùug mgka .kS. fuh isref¾ frda. .Kkdjla we;s ùug fya;= fõ.  w.akHdYhg reêrh iemhSu wvq jqj fyd;a  bkaishq,ska ksmoùu  ÿ¾j, úh yelsh. Èh jeähdj fï ksid yg.kS. wfkla wjhj .eko fufiauh. iug ksis fmdaIKhla fkd,eîu fya;=fjka ifï frda. yg.kS. tfiau ifï j¾Kh ÿ¾j¾K úh  yelsh. ta ksid rEm ,djkHh .ek is;k whgo fuh lÈu l%uhls. 

uq,skau wmf.a ,smshg mdol jQ úoHd;aul miq ìu .ek hï úmrula lr n,uq.

fuu mska;+rfha isák úoHd{hka ;sfokdg 1998 jif¾ fkdfn,a ;Hd.hla msßkeñk. Tjqka fidhd .;af;a tf;la wmf.a isref¾ ;elSula fkdl, ffi, ;Ügqjla .ekh. ta wmf.a isref¾ reêr kd, j, we;=,; ì;a;sfha we;s m,uq ffi, ia:rh .ekh. th tkafvd;S,shï f,i ie,flk w;r ;ks ffi,ia:rhla ksid lsisfjl=;a fï .ek jeä ;elSula isÿ fldg ke;. fuu ffi, ia:rh u.ska wmf.a isrerg wjYH fõ,dfõ§ khsÜßla Tlaihsâ ksl=;a lsÍfï yelshdjla we;s nj;a fuu ridhkslh ksid OuKs ì;a;s úia;drkh ù hï reêr >K ùula fyda leáhla we;s jQ úg th isrùulska f;drj bÈßhg .uka lsÍug yelshdjla we;s lrk nj fuu úoHD{hka ;sfodkd fidhd .kakd ,§. fuu fidhd .ekSu;a iu.u ,sx.sl fn,ySk ;djhg m%Odku fya;=j jk OuKs úia;drkh fkdùu nj o;a T!IO iud.ï fuu l%uh fhdodf.k jh.%d jeks ldu W;af;ack lD;%su Tiq ksYamdokh lrk ,§’ kuq;a fuu úoHd{hka fidhd .;af;a lD;%Suj fuu ld¾Hh isÿ lsÍug fkdj iajNdúlj fuu ld¾Hh isÿ l, yels ud¾.hls. flfia fj;;a wka lD;%su Tiq fiau wog;a fuu T!IO fj<| fmd, wdl%uKh lr we;.

khsÜßla Tlihhsâ ksmoùu wmf.a OuKs j, isÿ lrkafka wjYH jQ úgl muKs. ksmojk khsÜßla Tlaihsâ ;;amr 4 l muK ld,hla ;=, úkdY fõ.  wm isÿ l, hq;= jkafka wod, OuKS ì;a;sfha we;=,; ia:rh ke;skï tkafvd ;S,shu W;af;ackh lsÍu muKs. fuh wmQrejg lrk Tiqjla ,xldfõ we;;a th Ndú;d lsÍfï ;dlaIksl .eg`tjla wm yuqfõ we;. ta wmQre Tiqj wyq hkqfjka ye|skafõ. fuh wo iudcfha wm y÷kkafka wKúk fldäúk j,ska ksoyia ùug .kakd fkdfmfkk Yla;shla we;s m<;=rla f,igh. wefußldfõ tla w;sf¾l wdydr ksYamdok iud.ula fuu wjia:dj kj ksYamdokhl f,i f,dal fj<| fmd,g ,nd §ug lghq;= lr we;’ th lhdks khsÜfrda t*a tlaia f,ig y÷kajhs’ fuu w;sf¾l wdydrh u.ska wm by; lS tkafvd;S,shu W;af;ackh lrhs. fï wkqj wjYH úgl§ khsÜßla Tlaihsâ ksl=;a lr hfula yDo frda.hlg fyda iafg%dala ;;ajhla we;s ùug fmr wod, fya;=j ke;s lsÍu i|yd OuKsh úia;drKh lr cSú;hla fírd .ekSfï yelshdj fuu wmQre ksYamdokhg yelsh. fuu ksYamdokh idod we;af;a úi urk ,o wyq j,ska fõ. fmr l, Y%S ,xldfõo fujeks Tiq ;sî we;. tfy;a tod ;snQ ;dlaIKh wo ke;s ksid fujeks T!IO wm w;ßka ;=rka ù we;’ kuq;a ÈhqKq rgj,a tod wm i;=j ;snQ ;dlaIKh flfia fyda ±kf.kfoda fujeks oyia .kka Tiq ±ka wmf.au fmdf,dfõ me,fjk YdL wkqidrfhka ksmojhs’ wm fuys§ f.kyer ±lajQfha tla WodyrKhls. fuu w;sf¾l wdydr .ek ùäfhdajla my; olajd we;’ Tng fuu ksYamdok isx.mamQrej uef,aishdj wefußldj lekvdj TiafÜ%,shdj we;=¨ rgj,a 60 § muK ñ<§ .; yels w;r tfia fkdue;skï my;

we;s fjí wvúh uImage result for kyani nitro fx.ska w;a;¾cd,h Tiafia wekjqï l, yelsh. wjYH kï n,h ,;a tacka; jrfhl= f,i m;aù fuh jHdmdrhla f,ig isÿ lr f.k hd yelsh. jHdmdrdhla f,i mj;ajdf.k hEug kï Tn úiska fvd,¾ 1000 l muK NdKav uq,ska us<§ .; hq;= w;r my; we;s fjí wvúh yryd fuh isÿ lrkafka kï tfia uQ,sl ñ<§ ..ekSula wjYH fkdfõ. jeä ÿr úia;r ±k.kakg wjYH kï my; wxlhlska wm yd tlajkak  .

https://3256514.kyanisocial.com/JPP_product.php?lang=US

 

Ajantha  ( Sri Lanka ) +94 777 316629 / 0713503430 / 

Dhammika:  0775793850

Anton  ( AUS ): +61390154060

Ovi ( Singapore ): +6591682954   –   Sandi : +6591707111

Christy ( Italy ) : +39 3246636726

 

One thought to “හෘද රෝග සහ ස්ට්‍රෝක් වලට තිත.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *