කෙණ්ඩා පෙරළීම රෝග ගණනාවක පෙර නිමිති කියා පායි.

 

flKavd fmr,Su .ek w;a±lSï ke;s flfkla wo iudcfha jeä ysáhka w;r fidhd .ekSug yels fj;ehs uu fkdis;ñ. th ta ;rugu fmdÿ fi!LH .eg¨jls. fuu ;;ajh we;s ùug m%Odku fya;=j f,i isref¾ ¨Kq wvq ùu f,i ms,s .kS. th ;j;a tla ñ;Hd u;hla muKs. wm fuu ,smsh u.ska f.k yer olajkafka flKavd fmr,Su iy tu ;;ajh ksid yg.; yels úYd, frda. .Kkla .ekh. fuu ;;jh u. yer .ekSu u.ska Bg wod, ish¨u frda. j,ska je,lsh yelsh. uq<skau flKavd fmr,Su hkq l=ulao hkak fidhd n,uq.

 

 

 

flKavd fmr,Su ll=,a j, muKla fkdj Worfha w;a j, msfÜ fyda fjkhï ´kEu ;ekl we;súh yelsh. fuu ;;ajh we;s jkfka ks;r ixfldapkh jk bys,a jk udxY fmaIs j, nj Tng fmfkkjd we;s. wmf.a isref¾ ´kEu udxY fmaIShla ixldfldapkh lsÍu i|yd le,aishï kï LKSc ,jKh wjYH fõ. yels¨Kq udxYfmaYsh kej; È. yeÍu i|yd ue.akSishï keu;s LKsc ,jKh wjYH fõ. flKavd fmr,Sug m%Odku fya;=j jkafka yels¨Kq fmaYShla kej; bys,a lr .ekSug fkdyels ùuhs. tfiakï flKavd fmr,Sug m%Odku fya;=j Tng jegfykq we;ehs is;ñ. ue.akSishï W!K;djh wmg uq<skau ±fkk ;;ajhls flKavd fmr,Su. tfia kï ue.akSishï wjYH m%udKhg wmf.a ffoksl wddydr fõ, ;=, wvx.= fjkjdkï flKavd fmr,Sula isÿ fkdfõ. ;djld,slj ¨Kq mdkh lr fuh iqjlr .kakjdg jvd iaÓr úi÷ula lrd hEu iqÿiq nj ud fhdackd lrñ.

Kyani-Sunset

fuu ;;ajh jvd;a Nhdkl jk fya;= lsysmhla u we;. wmf.a yDoh jia;=j wm uefrk ;=rdjgu ixfldapkh iy bys,a ùu isÿfõ. fmKy¨ j, we;s >¾; wm .kakd iEu yqiaula .dfkau ixfldapkh iy bys,aùu isÿ l, hq;=h. wmf.a b, weg w;r we;s udxY fmaIo fufia iEu yqiaula .dfkau ixfldapkh iy bys,a ùu isÿ l, hq;=h. uyd m%dÖrho Bg iu.dój ixfldapkh iy bys,aùu isÿ l, hq;qh. wfmf.a isref¾ we;s ish¨u OuKs fufia ixfldapkh iy bys,a ùu isÿ l, hq;=h wdydr cS¾K moaO;sh ;=,g uqLfhka we;=,a lrk wdydr .=O ud¾.fhka msg lsÍu f;la wdydr bÈßhg ;,a¨ lrkafka l%udxl=xpkh kï yels,Sfï iy È.yeÍfï l%shdj,sh u.sks. wmf.a weys ms,a,ula .eiSug mjd fuu LKSc ,jkh wmg wjYH nj ±ka Tng jegfykq we;ehs is;ñ. tfia kï fuu ixfldapkh iy bys,a ùfï l%shdj,sh hï fyhlska wvmK jqfjfyd;a isÿ jk foa .ek wms álla is;d n,uq.

fmKy¨ j, .¾: ixfldapkh jQ miq kej; È. yeÍug b< weg w;r we;s udxY fmaISo, uyd m%dÖrh my;a ùuo isÿ úh hq;qh. ue.akSishï W!K;djhlska fmf,k flfkl=f.a fuu l%shdj,sh yßyeá isÿ fkdfõ. ±ka Tng fuu ;;ajh fmfkkafka weÿu f,igh. fï fya;= ksid weÿu yeÿk flfkl=g fudk ;rï fnfy;a .;a;;a th iqj jkfka ke;. fya;=j ±ka Tn glaflgu ±kf.k yudrh.

wmf.a OuKs j, reêrh bÈßhg ;,a¨ lrf.k hkafkao ixfldapkh iy bys,a ùu u.sks. fuu l%shdj,shg wms kdä hehs lshuq. hï flfkl=f.a isref¾ le,aishï wjYH m%udKHg ke;skï OuKs ixfldapkh jkafka b;du;a ÿ¾j, uÜgulsks. ue.akSishï wvqkï ixfldapkh jQ Ouksh bys,a jkafka b;du;a ÿ¾j, f,ih. fuu ;;ajh ueKsla lgqjg Wäka wiaÓhg Wäka .uka lrk OuKshla u; we`.s,s ;=kla ;nd fyd|skau wjfndaO lr.; yelsh.  fï wkqj fuu LKsc ,jk fol ke;sùfuka muKla yg.kakd frda.S ;;jhka 300 la muK m`%udKhla y÷kd .; yelsh. fjo k,djg ,ma vma kdoh muKla weiqko fjo uy;a;hdf.a we`.ss,s ;=vq j,g fï frda. .Kkdfõu f;dr;=re ±k.; yelsh. ±ka Tn ue.akSishï W!K;djhlska fmf,k flfkla kï isÿjkafka l=ulao? yels¨Kq OuKsh È. yer .ekSug we;s wmyiq;djh ksid reërh úialïNh wvq OuKshla ;=,ska .uka lsÍu ksid wê reêr mSvKh yg.kS. yßhg j;=r f.k hk fydaia nghl bÈßfhka ñßl=jd jf.a jevla. ±ka b;ska fïlg fnfy;a î,d yßhkjdo? Tnf.au Kqjkska úuid n,kak. wdydr cSrKh ùfuka miq wod, fldgia blauKska .=o ud¾.h lrd f.k fkd.sh fyd;a l=ula isÿfõo? uyd nvje, ;=,§ jeämqr c,h wjfYdaIKh ùu ksid u< noaOh yg.kakd nj Tng meyeÈ,s jkq we;ehs ud is;ñ. tfia kï u< noaOhgo úi÷u ue.akSishï iy le,aishï nj Tng jegySf.dia we;ehs is;ñ.

flKavd fmr,Su fl;rï fõokdldÍo hkak okakd Tn fuu ;;jh isref¾ fjk;a ;ekl yg.;af;d;a we;sjk fõokdj .ek hï ye.Sula we;ehs is;ñ. hï f,ilg fuu ;;õh wm uefrk ;=rdjgu ixfldapkh jk bys,a jk yDoh jia;=jg n, mEj fyd;a l=ula isÿfõo? isref¾ my,u fldgfia we;s reêrh mjd kej; wdmiq yDoh lrd f.k tkakg n,mdkafka yDoh bys,aùfï§ yDoh ;=, we;sjk wjmSvK ;;ajhhs. fuh yßhdldrj isÿ fkdjqk fyd;a wmsßisÿ reêrh ll=,a j, talrdYS ùug mgka .kS. tfiau ksrka;rfhla wefrk jefyk lmdg yDofha iy ish¨u Ysrd we;=,; we;. fuu lmdg ksis whqßka isÿùugkï wod, l%shdj,sh isÿ lrk fmaYsj,g fuu fmdaIH fldgia fol ksis whqßka ,eî ;sìh hq;=h. tfia fkdjk ksid uq,skau ll=,a j, kyr .eg .efikakg mgka .kS’ ±ka fjßfldaia j,g fya;=j Tn okS. fuh ;j;a oreKq jqjfyd;a yels¨Kq yDoh kej; bys,a jkakg fkdyelsj frda.shd urKhg m;afõ. fya;=j yDohdndohla f,i fmkqko we;a;u fya;=j le,aishï iy ue.akSishï W!K;djh nj wms oksuq. kuq;a th ffjoH jd¾:dfõ igyka fkdfõ. fï ksid wms ta .ek ;elSula o ke;.

Kyani-Sunrise

fuu ldrKd j,g wu;rj wmf.a isref¾ mS tÉ w.h md,kh lrkafka ue.akSishï iy le,aishï fõ. mS tÉ w.h 7.3 l muK m%udKfha ;sìh hq;= jqjo fnfyda fofkl= f.a isref¾ we;s fuu LKac ,jk W!K;djh ksid ms tÉ w.h 6 l muk iSudfõ ;sfí. fï fya;=j ksid ;j;a frda. .Kkdjla we;sfõ. uqL ÿ¾.kaOh, nvje,a j, mrfmdaIs;hka we;s ùu, ;hsfrdhsâ .%kaÓfha we;sjk wdidok, Tiaáfhda fmdfrdaisia, jl=.vqj, .,a we;sùu we;=¨ f,vfrda. .Kkdjla fï fmdaIK W!K;djh ksid we;sfõ. wm fjí wvúfha fï .ek ,sms fjkfjku we;. lshjd ±kqj;a jkak.

Èklg wm úiska wdydr iu. wmf.a isrerg ,nd Èh hq;= jk ue.akSishï m%udKh ñ,s .%Eï 400 la muK fõ. fuu m%udKh wju jYfhka wm f.a isrerg wjfYdaIKh úh hq;=h. Tnf.a l=vdka;%j, we;s ;;ajh wjfYdaIKh jk m%udKH ;SrKh lrhs. fï ksid Tn ue.akSishï fm;s îfuka m,la fkdfõ. Tng ue.akSishï ,nd .;yels fyd|u ud¾.h jkafka YdL m;% j, we;s yß;m%o fõ. wmf.a isref¾ Tlaiscka mßjykhg iïnkaO LKsc ,jkh hlv jk w;r reêrh fïksid r;= meyefhka Èiafõ. YdL j, fuu l%shdj,sh isÿ lrkafka ue.akSishï j,sks. fï ksid fï ksid YdL m;% j,g fld< meyeh ,eî we;. fld< mdg m,d j¾. wdydrhg tla lr .ekSu yß;m%o ke;skï laf,dafrd*s,a wmf.a isrerg ,nd .ekSug fyd|u ud¾.hhs. f,dj laf,dfrd*s,a jeäu wdydrh jkafka laf,dfr,a,d kï we,a.S j¾.fhah. fuu j¾.fhao lsx T*a we,a.S kñka ye|skafjk laf,dfr,a,d fidfrdlskshdkd kï we,a.S j¾.h f,v frda. 50 lg wêl m%udKhlska ñksia isrer wdrlaId lrk nj úoHd{hska ;yjqre lr we;. fuu we,a.S j¾.h ±ka f,dj mqrd ÈhqKq rgj, ck;dj w;sf¾l wdydrhla f,i Ndú;d lrk w;r isx.mamQrefõ ksmojk úgdhscSka keu;s fmdaIK w;sf¾lh isx.mamQrefõ úoHd iy ;dlaIK wêldßh úiskao wkqu; lr we;. tu wkque;sh fjk;a lsisÿ fujeks fmdaIK w;sf¾lhla i;=j fkdue;s neúka tjeks ksYamdok j,g health supplement hk fhÿu Ndú;d lsÍug mjd fkdyels ù we;. ±kg ,xldfõo fï yd iudk ksmehqula fj<| fmdf,a b;d wêl ñ,g wf,ú l,o Bgo fuu iy;slh ke;. Tjqkag we;af;a wdydrhla f,i ,shdmÈxÑ l, iy;shls.  kuq;a tys ñ, udi folla mdúÉÑh i|yd remsh,a 32000 hk nj Tn ±k isáhdo? tfia isÿ ù we;af;a fuh health supplement tlla f,i isx.mamQrefõ ,shd mÈxÑ ù fkdue;s ksidh. wm fuys§ i|yka l, Vitae Gene keu;s isx.mamQrefõ ksmojd we;s fmdaIK w;sf¾lh isx.mamQrefõ fi!LH iy úoHd wêldßfha  health supplement tlla f,i ,shdmÈxÑ fldg we;s ksid udi folla fjkqfjka isx.mamQre fvd,¾ 130 la muKla jeh fldg ñ<§ .; yels ;;ajhl we;. wka;¾cd,h ´iafia fyda isx.mamQrefõ§ fuu udye.s wdydruh Tiqj ñ,§ .; yelsh. fï i|yd jeä ÿr úia;r wjYH kï my; ±kaùu u; la,sla lr wod, fjí wvúhg msúi ,nd .kak. tfia;a ke;skï wmf.a ksfhdacs; uyf;l= yryd Tng úia;r ±k.; yelsh. fuu health supplement tl ffokslj Ndú;d lsÍu u.ska Tng wm fuys§ i|yka l, ish¨u fi!LH .eg¨ j,ska wdrlaID ùug wjia:dj ie,fikq we;.

wcka; : +94 777 31 66 29 / 071 350 3 450

vitaegene-1Kyani-Nitro-FX

ue.akSishï nyq, wdydr

Spinach — 1 cup: 157 milligrams (40% DV)

Chard — 1 cup: 154 milligrams (38% DV)

Pumpkin seeds — 1/8 cup: 92 milligrams (23% DV)

Yogurt or Kefir — 1 cup: 50 milligrams (13% DV)

Almonds — 1 ounce: 80 milligrams (20% DV)

Black Beans — ½ cup: 60 milligrams (15% DV)

Avocado — 1 medium: 58 milligrams  (15% DV)

Figs — ½ cup: 50 milligrams (13% DV)

Dark Chocolate — 1 square: 95 milligrams (24% DV)

Banana — 1 medium: 32 milligrams (8% DV)

One thought to “කෙණ්ඩා පෙරළීම රෝග ගණනාවක පෙර නිමිති කියා පායි.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *