කුරුළෑ වලට එකම පිළියම

 

1. l=re<E

l=re<E fndfyda úg u;=jkafka flfkl= ;reK wjÈhg meñfKk úgh. msß‍ñ <ufhl= fyda .eyeKq <ufhl= ;reK úhg m;a jk úg fh!jk fydafudak Y‍%djh jk nj wms oksuq. ujla orefjla l=i ;=, ms,sis| .;a ld,fhao fufia fydafudak j, fjkila isÿ fõ. fï ld,h ;=, reêrfha .aÆfldaia uÜgu by, hEu idudkHfhka isÿfõ. tfiau fh!jk ld,fhao ‍reêrfha .aÆfldaia uÜgu ;rula by, hhs. fuu ;;ajh Èhjeähd ;;ajhla fkdjqko reêrfha iSks uÜgu jeä ùu ksid wmf.a YÍrfha we;s whym;a nelaàßhd j, j¾Okh YS>‍% ùug fuu ;;ajh n,mdhsfuu ld,h ;=, wmf.a ifï frdau l+m j, hï wjysr ùula we;sjqj fyd;a iug háka we;s frdau l+m j, f;,a imhk .‍%kaÓ j,ska ksl=;a lrk f;,a wod, ia:dk j, ysrfõ’ fuu ia:dk j, iafg%msf,d fldlia jeks whym;a nelaàßhd blaukska j¾Okh jkakg mgka .kS’ ±ka fuu ia:dkh l=re<Ejla f,ig wdidokhg ,lafõ. fï ksid l=re<Ejla f,i widÈ; f;,a iu u;=msgg fkrd ths. wm ndysßka fl;rï msßisÿ l,;a l=re<E iqj fkdjkafka fï ksidfjksfï wkqj l=re<E we;sùug m%Odku fya;=j isref¾ iSks uÜgu jeä ùu nj o; hq;=h. fuu ;;ajh uev mj;a jd .ekSug  wm l, hq;= jkafka wod, ld,h ;=, isref¾ .aÆfldaia uÜgu md,kh lsÍug Wmdldr l, yels fmdaIK mod¾: wdydrhg tla lr .ekSuhs. tfiau ±kg jeã we;s nelaàßhd u¾Okh lsÍug wjYH iajNdúl nelaàßhd kdYl .=K we;s fy< Tiqjla Ndú;d l, hq;=h’ fuu ,smsh wjidkfha wod, Tiq .ek ú.%y lr we;’ jeä úia;r i|yd Èh jeähdj .ek oek .kak ,smsh lshjkak.

reêrfha úY tl;= ù ;sîu ;j;a fya;=jls. fï i|yd reêrfha úI bj;a lr .; yels b`.sKs j,ska idok ,o fy< Tiqjla we;th Ndú;d lr reêrh iy wka;% msßisÿ lr .; yelsh.

óg  wu;rj wlaudjo msßisÿ lr .; hq;=hta i|yd ismsre,skd kï we,a.S úfYaIfhka idok,o Tiqjla we;fuh Èkm;d Ndú;d l, hq;=h. fï wkqj iEu wdldrhlskau wdrlaIK Wml%u Ndú;d lsÍu u.ska ifï w;sjk nelaàßhd j¾Okh kj;d ,sh yelsh.

±ka l, hq;= jkafka fuu ld, jljdKqj ;=, w;ay, hq;= jk wdydr .ek ±kqj;a ùuhs.

ldfndayhsâf¾g wvx.= wdydr wju l, hq;=h.

mdka msá j,ska idok wdydr iïmQ¾Kfhka kj;d ,sh hq;=h.

.eUqre f;f,a nÈk wdydr fkd.; hq;=h.

ldnka vfhlaihsâ ñY% îu kj;d,sh hq;=h.

ndnlshq jeks wêl ;dmhlg ,lajk wdydr w;ay, hq;=h.

khsÜf¾g iy fudfkda fidaähï .aÆgfïÜ wvx.= ilia l, wdydr keje;a úh hq;=h.

ud.ßka wkqNjh kqiqÿiqhng¾ wkqNj l,dg jrola ke;.

Kyani-Sunset

Kyani-Sunrise

l=re<E we;s ùug n,mdk ;j;a tla m%Odk idOlhls reêrfha wdï,sl ;djh jeäùu fï ksid isref¾ NdIañl;djh jeä lr .ekSug yelsjk mßÈ ue.akSishï iy le,aishï iys; wdydr Èkm;d mßfNdackh l, hq;=h’ fld< j¾. ffokslj ;u wdydr fõ,g tla lr.kak’ kejqï t< lsß fyda Öia wkqNj lrkak’ uqrex.d lfld< j,ska fld< le| idod  wdydrhg .kak’ fï wkqj isref¾ NdIañl ;djh mj;ajd .; yelsh’

fï ish,a,gu wu;rj Tn leu;skï bmerKs flï l%uhla ud¾.fhka l=re<E wvq lr .; yels l%uhla o lshd Èh yelsh wjYH wh my; wxlhlg l:d fldg úia;r ±k.kak.

l=re<E j,ska f;dr uqyqKla i|yd my; ±lafjk w;sf¾l wdydr Ndú;d lrkak. ñ<§ .eksug wjYH kï wmf.a ksfhdacs; uyf;l= yd iïnkaO jkak.

fuu w;sf¾l wdydr Tnf.a uqyqfKa j¾Okh jk nelaàßhd  u¾Okh lr Tng iquqÿ iula ,nd .; yelshmy; wxlhlska wm yd iïnkaO jkak100] lau iajNdúl Ydl idr j,ska ksmojd we;s ksid  w;=re wdndo j,ska f;drhY%S ,xld wdhq¾fõo fomd¾;fïka;=fõ wkque;sh iys; ksmehqï fõ.

 

 

p¾u frda. iqj lr .kakd wdldrh oek .kak 077 31 66 29 $ 071 350 3 450 $ 072 0 224 224 Tiafia wcka; uy;d wu;kak. my; ,skala tl Tiafia jeäÿr úia;r oek.kak.

l=re<Ejla iefok whqre.

2 thoughts to “කුරුළෑ වලට එකම පිළියම”

    1. කරුණා කර අපගේ දුරකථන අංකයෙන් අප හා සම්බන්ධ වන්න. 0777316629 / 071 350 3 450 / 0720 224 224

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *