Skip to main content

90% ක් කායික රෝග නිර්ණය නිවසේදීම සිදුකරගන්න.


wmf.a isref¾ frda. j,ska 90% lau je<|Sug fya;=j jkafka wmf.a nvje,a nj Tn okakjdo? fï ksid nvje,a ksfrda.Sj mj;ajd .; yels flfkl=g ksfrda.S Èúhla .; lsÍfï jdikdj Wodfõ. wm fuu ,smsh u.ska nvje,a j, hï frda.S ;;ajhla we;a±hs ksjfia§u ±k.; yels ir, l%ufõohla bÈßm;a lrk w;r whym;a ;;ajhka we;sùug fya;= jk lreKqo f.k yer oelaùug n,dfmdfrd;a;= fjuq. tu ;;ajhkaf.ka ñfok wdldrh .eko Tnj ±kqj;a lsÍug wm fuu ,smsh yryd n,dfmdfrd;a;= fjuq. úfõlSj iïmQ¾K ,smsh lshjd Tnf.a woyia wm iu. yqjudre lr.kafka kï wms lD;{fjuq. ;j;a flfkla ksfrda.Sj isákq ±lSug leu;s flfkla fõkï fuu ,smsh Tnf.a iudc cd,h yryd fIhd¾ lrk fuka b;d ´kElñka b,a,d isáñ.

wmf.a YÍrfha we;s hï frda.S ;;ajhla ±k.ekSu i|yd ffjoH jreka úiska wkq.ukh lrk m%Odku l%shdj,sh jkafka frda.shd fkdfhla m¾fhaIK j,g Ndckh lsÍuhs. fuys§ m¾fhaIKh i|yd úYd, úhoula ord iuyr úg wod, m¾fhaIKhg wkqj lsisÿ frda.hla fkdue;s nj ffjoH úksYaph fõ. fufia isÿjk jdr .kk fuf;lehs lshd ksulr fkdyelsh. fuu m¾fhaIK i|yd iuyr úg reêrho ke;skï uq;%d fyda fÄgho tfia;a ke;skï YÍrfha fldgiao ;j;a iuyr úg frda.shdf.a u<o Ndú;d lrhs. wms fuu ,smsh u.ska isÿ lrkakg W;aiy lrkafka wm úiska ffokslj isÿ lrk u< my lsÍfï § msgjk u< j, iajNdjh ksÍlaIKh fldg ta wkqj wmf.a isref¾ we;s frda.S ;;jhka lsysmhla .ek hï ks.ukhlg t,ôu msksi Tng hï ±kqula ,nd §uhs.

wmf.a isrefrka msgjk u< j, iajNdjh wkqj wmg hï hï ks.uk j,g t<ôh yelsh.

fufia wOHhkh l, hq;= iajNdjhka my; whqßka fõ.

 1. u< j, meyeh.
 2. u< j, nr.
 3. u< j, we;s .|.
 4. u< j, we;s yevh.
 5. u< j, we;s wef,k iq¨ iajNdjh.


fuu lreKq fjk fjku f.k n,uq.

1. u< j, meyeh.

ñksia u< j, iajNdúl j¾Kh rka ly meyefõ. isrefrka msgjk u< j, lsisÿ whym;a fjkila isÿù fkdue;skï u< fuu meyefhka hqla;j msgfõ. wjqreoq myl muK <ufhla u< my lrk úg fuu j¾Kh ±l .; yelsh. kuq;a jhig hkakg hkakg fuu j¾Kh ,d ÿUqre isg l¨ meyeh olajd j¾K j,g fjkia fõ. fufia isÿ jkafka nv je,a j, hï reêrh ldkaÿ ùula we;s ksidh. l=vd nvje, mgka.kakd ia:dkfha isg .=o ud¾.h wjidkh olajd we;s wdydr cS¾K moaO;sfha fldgi È.ska wä 25 la muK fõ. l=vd nvje, we;=,; hï reêr .<Khla isÿ ù we;akï tu reêrh u< iu. tlaù my,g hk úg meh 2 lg wêl ld,hla .; jk w;r .=o ud¾.hg meñKs miqo meh lsysmhla ta ;=, /|s mj;S. fï ksid reêrfha j¾Kh l¨ fyda ;o ÿUqre meyehla .kS. fï ksid u< j, j¾Kh ;o j¾ .kS.

fufia nvje,a j, ;=jd, we;sùug m%Odk fya;= ;=kla ±lsh yelsh. ñka m,uqjekak .aÆgka iys; wdydr wkqNj lsÍuhs. fojekak wka;% j, wdï,sl ;djh jeä ùuhs. ;=kajekak nvje,a j, hï mrfmdaIs;fhla isàu ksid reêrh ldkaÿ ùuhs. fï ;=kgu fya;=j jkafka Tnf.a ffoksl wdydr fõ, .ek Tn olajk wjOdkh wju ùuhs.

Kyani-Sunset

.aÆgka ( Gluten )

 

.aÆgka hkq fudkjdo? kug .e,fmk fiau .aÆ hkq .ï j¾.hls. .aÆgka j,ska isÿ lrkafka weuhsfkda wï, tlg ne| ;eîuhs. wm úiska .kakd ,nk wdydr j, fmdaIK ix>gl fufia tlg ne§ ;sîu idudkH fohls. WodyrKhla f,i .aÆfldaia .; yelsh. .aÆfldaia wkq rdYshla tlg tlaù iqlafrdaia idohs. wm úiska wdydrhg .kakd iSks iqlafrdaia fõ. kuq;a wdudYfha we;s wêl wdï,sl ;djh u.ska fuu iqlafrdaia .aÆfldaia j,g fmr,hs. ke;skï iqlafrdaia j, we;s nkaOkh ì| ouhs. fuu .aÆfldaia l=vdka;%fha§ reêrhg wjfYdaIkh fõ. wm .kakd wdydr j, we;s fm%daàk we;af;a weuhsfkda wï, f,isks. fuu weuhsfkda wï, tlg ne£ we;af;a by; lS .aÆgka u.sks. fuu .aÆgka j, nkaOkh b;du;a Yla;su;ah. fuu nkaOkh wdudYfha we;s yhsfv%d laf,daßla wñ,hg ì| oukakg fkdyelsh. fï ksid wod, weuhsfkda wï, ì| fkdoudu l=‍vdka;% lrd fhduqfõ. fufia fhduqjk .aÆgka iys; weuhsfkda wï, m%udKfhka úYd, ksid wka;% j, we;s fmdaIK wdfYdaIl f,i l%shd lrk wx.=,sld j,g ;u ld¾Hh isÿ lr .ekSug fkdyelsh. kuq;a flfia fyda wod, fm%daàk wdjfYdaIkh lr.ekSug hEu ksid wod, wx.=,sld úkdY fõ. .aÆgka j, we;s wef,k iq¿ iajNdjh;a óg m%Odk jYfhka fya;= fõ.

wm l=vd l, isgu okakd fyd|u .ï j¾.hla we;. mdmam Tn ish¿ fokdu okakjd we;s. mdmam iE§ug wms lsisÈkl yd,a msá .kafka ke;. l=rlalka msá .kafkao ke;. óg fya;=j l=ulao? fuu msá j, wef<k iq¿ Ndjh fkdue;s úuhs. fkdtfiakï .aÆgka fkdue;s ùuhs. ud oeka fï lshkafka l=ulao hkak Tng meyeÈ,s we;ehs is;ñ. mdka msá hkq .aÆgka b;du;a wêl wdydrhls. mdmam fï;rï fyd¢ka we,fjkafka fï ksidh. l=vd nvjef,a we;s wx.=,sld úkdY ùu fuu wef<k iq¿ .aÆgka ksid isÿfõ. fï ksid l,a h;au fmdaIK W!K ;djhlg wmg uqyqK §ug isÿfõ. fmdaIK W!K;djhka ksid Èhjeähdj, ms<sld, p¾ufrda., jl=.vq frda. jeks oyil=;a tlla fnda fkdfjk frda. we;sfõ. wm mßfNdackh lrk wdydr j, fmdaIK .=Kho by; lS lreKq ksid b;d wju uÜgul mj;S. b;d wju uÜgulska ,efnk fmdIKho .aÆgka ksid úkdY ù hk nj Tng f;areï .; yelshehs is;ñ. fuhska ñ§ug Tn l, hq;= jkafka .aÆ‍gka wvx.= wdydr wkqNjh keje;aùu mu‚. .aÆgka wvx.= m%Odk wdydr j¾. 4ls.

 1. ;sßÕ. ^ mdka msá &
 2. ´Üia.
 3. rhs.
 4. nd¾,s.

fuu j¾. w;ßka Y%S ,dxlsl wmg jeäu n,mEula t,a, lrkafka ;sßÕ=‍ j,sks. ;sß.= msá j,ska iE¥ wdydr wkqNjh keje;aùuu Tng fndfyda f,vfrda. j,ska je,lSug fya;= jkq we;. fuh Tng l=vd m¾fhaIKhla u.ska isÿ l, yelsh. Tnf.a wdydr fõ,g ;sßÕ=‍ msá j,ska ;ekQ wdydr tla lr .ekSu Èk 15 l muK ld,hlg kj;d oukak. 16 jk Èk Wfoa oj,a rd;%S ;=kgu mdka msá j,ska ;ekQ wdydr wkqNj lrkak. Worh fl;rï wiyklska fmf,kjdo hkak Tngu f;areï .; yelsh. fï ksid uq¿ Ôú; ld,h mqrdjgu ;sßÕ=‍ msá wdydrfhka je,lSu b;du fyd| mqreoaola nj is;g .kak.

l=vd nvje, ;=,§ wdydr j, we;s fmdaIH mod¾: isrerg wjfYdaIKh jk wdldrh oek .kak my; we;s ùäfhda krUkak.

Kyani-Sunrise

.aÆgka ksid úkdY jk wx.=,sld j,ska jEfyk reêrh wmf.a u< iu. msg;g meñfKa wä 20 lg jvd Èr> .uKla miq lr meñfKk ksid fuu reêrh ;o ÿUqre meyehla .kq we;. .=o ud¾.fha fyda uy nvje, wjidk fldgfia fujeks reêr .e,aula we;sjqjfyd;a tu reêrh u< iu. my jkafka r;= mdggh. th fyd|ska ksßlaIKh l, yelsh. w¾Iia frda.S ;;ajhka we;s whf.a u< iu. reêrh msgjk úg r;= meyefhka Èiajkafka fï ksidh.

fï wkqj Tnf.a u< j, j¾Kh ;o meyehla f.k we;akï Bg m%Odku fya;=j .aÆgka nj ±k .; hq;=h. ±ka fuhska ñfokafka flfiao hkak Tng úfYaIfhka lsj hq;= fkdfõ. Tnf.a wdydr fõ,g tl;=jk .aÆgka iys; wdydr jyd bj;a lrkak. Tnf.a kSfrda.S nj t;kskau wdrïN jkq we;.

±ka Tn úiska isÿ l, hq;= jkafka fu;=jla l,a úkdY jQ wx.=,sld kej; ilia lr .kafka flfiao hkak fidhd ne,Suhs. Bg wjYH jkafka wm úiska ffokslj wmf.a YÍrhg ,nd Èh hq;= jk fmdaIK fldgia 90 ,nd §uhs. ( cSú;hg 90 la ,smsh lshjkak. ) fufia fuu fmdaIH fldgia ,nd §u u.ska úkdY jQ wx.=,sld kej; ksmofjkq we;. Bg hï l,la .;jk w;r kej; .aÆgka iys; wdydr .ekSu u.ska fuu w¨;a wx.=,sldjkao úkdY ù hk neúka .aÆgka ;u cSú;fhkau ÿria lrkakg is;d.kak. th Tn kSfrda.S ñksfila ùug ;nk m,uq mshjr fõ.

u< ÿ¾ j¾K ùug fya;= jk ;j;a idolhla jkafka isref¾ wdï,sl ;djh jeä ùuhs. wdudYh ;=, we;s wdï,sl ;djh mS tÉ w.h 1.5 la muK ;rï jk w;r fm%daàka cSrKh fuys§ isÿ flf¾. fïoh cS¾Kh lsÍu isÿjkafka l=vd nvje, ;=,§h. fï i|yd w;HjYh jk ms; l=vdka;%h wdrïN jk ia:dkfha§u ms;a;dYh úiska ms;a; kd, Tiafia l=vdka;%hg tla lrhs. ms; NdIañl øjhls. wdudYfhka tk cSrKh jQ wdydr j, wdï,sl ;djh ke;s fldg fuu wdydr NdIañl ;djhla we;s lsÍug fuu ms;g yelshdj we;. tfiau fïoh cS¾Kh lsÍug fuu ms; w;HjYH fõ. hï flfkl=f.a ms; Y%djh úu wvq kï Tyqf.a wka;%j, wdï,sl ;djh jeä fõ. wdï,sl mßirhla ;=, wys;lr nelaàßhdjkag;a mrfmdaIs; mKqjkag;a cSj;a ùfï yelshdj we;. wmf.a ndysr mßirfhka WodyrKhla f.k ne¨jfyd;a wU f.ähla f.k n,kak. wU f.äh l=Kqjk úg tys wdï,sl ;djh jeä fõ. fuu wdï,sl mßirh ;=,§ mKqjka j¾Okh jk nj Tn ±l we;s. wka;% ;=,o l%shdldÍ;ajh fufiauh. NdIañl mßirhl j¾Okh jk isrerg ys;lr nelaàßhdjka wdï,sl udOHhl§ úkdY ù isrerg wys;lr nelaàßhdjkaf.a j¾Okh jeäfõ. fï wkqj wka;% iïnkaO f,vfrda. úYd, ixLHdjla yg.kS. tfiau fldl= mKqjka. má mKqjka jeks mrfmdaIs;hka úYd, jYfhka tla /ia ùug fuu ;;ajh fya;= idOl fõ. fï ksido l=vdka;%fha ;=jd, iE§ reêrh u< iu. tla ùug fya;= fõ. fï fya;=j ksido by; mßÈu u< ;o j¾KHla .ekSug fya;= fõ.

fuu ;;ajh we;sjkafka wf.a wlaudfõ ksis f,i ms; ksmoùu isÿ fkdúu;a ms;a;dYh ;=, ms; ksis f,i tla/iaù fkd;sîu;a ksidh. hï hï frda. ksid ms;a;dIh bj;a lrk frda.Ska wm ±l we;af;uq. Tjqka tla frda.hlska je,lS ;j;a frda. je,la iu. urKhg m;a jkakg isÿ jk nj fuh lshjk Tng jegysh hq;=h.

wm fuys§ isÿ l, hq;= jkafka ms; ksis whqßka ksmoúu i|yd wlaudjg wjYH fmdaIKh ,nd §uhs. ms; ksmoùug wjYH m%Odku fmdaIK fldgi jkafka ue.akSishï fõ. ue.akSishï nyq, wdydr ffokslj wdydrhg tla lr .ekSu u.ska ms; ksis f,i ksmoùu isÿ l, yelsh. ue.akSishï iys; wdydr ,ehsia;=fõ by,skau we;af;a jÜglald weghhs. wms l=vd wjêfha jÜglald weg iqoao lrf.k lE yeá ud yg u;la úh. kuq;a ±ka jÜglald j, weg ke;s ;rïh. Bg fya;= ù we;af;a cdk ;dlaIKh u.ska Èhkql, jÜglald wm w;r nyq, ùuhs. ,xldfõ olakg fkdue;s jqj;a ldnksl jÜglald weg msg rgj, wf,úhg we;. u.akSishï nyq, wdydr ,ehsia;=jla my; olajd we;. fuu wdydr u.ska Tnf.a isref¾ ms; ksis f,i Y%djh lsÍu isÿùug wjYH fmdaIKh ,nd Èh yelsh.

fï wkqj wmf.a m¾fhaIKfha uQ,sl wÈhr wjika fõ. wmf.a u< j, j¾Kh ly meyefhka hqla; úh hq;= jqj;a th ;o meye .ekaù we;af;a wka;% j,§ reêrh tla ùu ksid nj ±ka Tng f;areï f.dia we;s. by; lreKq ldrKd f;areï f.k we;akï wfkla idOl f;areï .ekSu b;du;a myiqh.

 

2. u< j, nr.

wm wdydr .ekSfuka miqj my lrk u< hkq fmdaIH fldgia wjfYdaIKh lr.ekSfuka miq b;sß jk wjfYaIs; fldgia fõ. ke;fyd;a frdâvhs. fuu fldgi c,fha mdúh hq;=h. kuq;a fndfyduhla fokdf.a u< c,fha mdfjkq fjkqjg c,fha m;=,g .s,d niS. u< my lsÍfuka miq fldfudaâ tl iqmßlaIdldÍj ne,Sfuka fuh ±k.; yelsh. ksfrda.S nvje,la we;s wfhl=f.a u< c,fha mdfõ. kuq;a wm by; ±lajQ mßÈ wx.=,sld úkdY jQ wka;% j,ska fmdaIKh Wrd .ekSu isÿjkafka uo jYfhkafõ. fï fya;=j ksid u< my lrk wjia:dj jk úg;a wdydrfha fmdaIKh r|djm;S. fï ksid fuu fldgia c,fha mdfkdfõ. fï wkqjo Tnf.a wka;%j, we;s frda. ;;ajhla .ek Tngu ±k.; yelsh. fuhgo fya;=j .aÆgkau fï .aÆgka j,ska f;dr wdydr rgdjlg yqre ùu u.ska fuu ;;ajfhka ñÈh yelsh.

 

3. u< j, we;s .|.

iuyre jeisls,shg hdfuka miq úkdä .Kkla hkf;la fjk;a wfhl=g Bg we;=,a ùug fkdyels ;rï ÿ¾.kaOhla jykh jkq Tng ±kS we;ehs is;ñ. iuyr úg Tngo fuu w;a±lSu we;s. fuhg m%Odku fya;=j jkafka wys;lr nelaàßhdjka wka;%j, tla/ia ùuksid;a nelaàßhd l%shdldß;ajh ksid yg.kakd úY wka;% j, tla /ia ùu ksid;ah. fufia whym;a nelaàßhdjka tlaùug fya;=j wms by; idlÉPd lf,uq. Bg m%;sl¾uo wms idlÉPd lf,uq. wm úiska bÈßm;a l, l%ufõohka Ndú;d fldg fuu whym;a ;;ajfhka tnf.a isrer .,jd .; yelsh.

 

4. u< j, we;s yevh.

u< j, yevh r|d mj;skafka úfYaIfhka wmf.a uyd nvje, u.ska kej; Wrd.kakd c,h m%udKh u;h. ksfrda.S mqoa.,fhl=f.a u< jvd >K fkdjk w;r Èho fkdfõ. ksfrda.S flfkl=f.a u< j, yevh flfi,a f.ähl yevh fõ. wmyiq;djhlska f;drj u< meyelsÍfï yelshdj we;akï th ;j;a ksfrda.S nfõ ,laIKhls. yevh fjkia ùug my; lereKqo fya;= idOl fõ. fufia yevfha hï fjkila we;akï úf¾lhla u.ska th h;d ;;ajhg m;a lr .; yelsh. fmr l, wms jirlg ierhla j;a nv úf¾lhla isÿ lr.ekSu isß;la f,i mej;sk. kuq;a ±ka th isÿ flfrkafka ke;. ldf.a fyda jqjukdjlg úf¾lh ±ka w;S;hg tla ù yudrh. nv úf¾lhla u.ska fmdaIKh wjfYdaIKh lr .ekSfï yelshdj jeä jk nj idudkH ±kqula we;s wfhl=g mjd f;afrk ldrkhls. kuq;a ksfrda.S ck;djla ±lSug wlue;s msßila úiska úf¾lh isrerg wys;lr l%shdj,slhla f,i iudc .; fldg we;. wmso thu je<|f.k f,v j,g fnfy;a .kakg fmda,sfï isáuq.

Kyani-Nitro-FX

5. u< j, we;s wef,k iq¨ iajNdjh.

wm by; ±lajQ mßÈ u< j, ;sìh hq;= yevhla we;. kuq;a .aÆgka Tnf.a u< iu. msg;g meñfKkafka kï u<o wef,kiq¨ fõ. fuhskao Tnf.a wdydrfha .aÆgka we;s nj ±k.; yelsh. thska ñfok u. wms by; mßÉfPso j,ska l:d lr we;.

Tn ffokslj u< my lsÍu isÿ lrk úg fujeks fjkia lï we;a±hs ksÍlaIKh lr n,kak. th Tnf.a ksfrda.S nfõ o¾Ylh f,i Ndú;d l, yelsh. fï wkqj Tnf.a isref¾ f,v frda. 90% lska j,ld .; yelsh. wmf.a fjí wvúfha we;s krl wdydr 10 l ,ehsia;=j lshjd n,d bka ñ§ cSú;hg 90 la ,smsh lshjd wjYh fmdaIKh ;u isrerg ,nd fokak.

wm by; oelajQ frda.S ;;ajfhka  ñ§u i|yd iqÿiq w;sf¾l wdydr lsysmhla my; ±lafõ wdydr cS¾K moaO;sh msßisÿj ;nd .ekSu;a ±kg wdndohg ,laù we;s fldgia kej; ms,silr lr .ekSug;a fuu w;sf¾l wdydr j,ska ,efnk fmdaIKh bjy,a fõ b`.sKs  j,ska idok ,o lsßmsá j,ska iy b.sKs lemaishq,a u.ska m%:ufhka wdydr cS¾K moaO;sh msßisÿ lr .; hq;=h bka miq kÜ.%dia u.ska ±kg hï nelaàßhd wdidok ;;ajhla we;akï th ÿre lr .; ye;sh.  iamsre,skd fyda úgdhs cSka hk w;sf¾l wdydr u.ska úkdY ù .sh fldgia kej; ilia lr .; yelsh fï wkqj udi ;=kl muK ld,hla fuu fmdaIK jevigyk l%shd;aul lsÍu u.ska Tng bÈßfha§ je<|Sug yels frda. fnfyda .Kklska je,lS isáh yelsh.

cSú;hg 90 la

krl wdydr 10 la

Nittaa.com DISCLAIMER: This web site is designed to provide nutritional information on selected herbal combinations. It is not intended for diagnosing ailments or prescribing remedies in any way. It is not meant to be a substitute for professional medical help because there is always a risk involved. The publisher and author are not responsible for any adverse consequences or effects resulting from the use of any of the information, or suggestions contained in this web site. If you are unwilling to assume the risk, please do not use this web site and the content.

2 thoughts to “90% ක් කායික රෝග නිර්ණය නිවසේදීම සිදුකරගන්න.”

 1. Actualy I am admire your information..andalso
  I want to know how to prevent from bad breath
  Could you plz send me emails about that.
  Thanks
  Darshana

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *