Skip to main content

ඔබගේ රුධිරයේ ග්ලූකෝස් අසමතුලිත දැයි දැන ගන්න.

ys;j;a mdGlhsks.

wm úiska Tn fj; f.k tk fuu ,smsh hï u;fNaod;aul iajrEmhla .;a;o fuu.ska Tn f,v frda. .ek is;k wkaou .ek hï fjkila we;s lsÍug yels nj is;uq. wm fuys§ Èhjeähdj frda.h mdol lr f.k fuu ,smsh ,shkakg wÈgka lrkafkuq.

Èh jeähdj hkq wmf.a Yßrfha reêrfha we;s .aÆfldaia m%udKh wvq fyda jeä ùuhs. wvq fyda jeä ùu hk jpk foflkau wmg tla ks.ukhlg meñKsh yelsh. tkï .aÆfldaia md,kfhka f;dr ù we;s njhs. .aÆfldaia md,kh lrkafka ljqreka úiskao? wms okafka bkaishq,ska úiska fuu md,kh lrk njhs. wmf.a fjí wvúfha fuu l%shdj,sh Èhjeähdj y÷kd .kak hk ,smsfha §¾> jYfhka idlÉPdfldg we;s ksid wm fuys§ ta .ek l:d fkdlruq.

.aÆfldaia wjYH jkafka wehs. .aÆfldaia hkq wmf.a YÍrfha we;s Yla;s m%Njhhs. .aÆfldaia ke;skï wm yg weysms,a,ula j;a .eish fkdyelsh. ã tka ta iE§ we;af;a .aÆfldaia j,sks. tfia kï .aÆfldaia j,ska f;dr cSú;hla ke;. kuq;a .aÆfldaiaka iudcfha udrdka;sl ixfhda.hla f,i y÷kd f.k we;. wmg fldfya fyda jer§ we;s nj kslugj;a fkdisf;ao?

miq.sh jir 50 l ld,h ;=, f,dal iSks mßfNdckh 800% lska jeäù we;. tfia jeä jkakg fya;= ljf¾o? m%Odku fya;=j miq.sh oYl lsysmh ;=, wm wdydrhg .kakd t<j¨ iy m<;=re j, we;s rih ke;s ùu ksid Bg hï m%sh ukdm rihla we;s lsÍu i|yd iSks tl;= lsÍuh. fufia rih ke;s ùug fya;=j ù we;af;a YdL j,g fmd,fjka Wrd .ekSug LKSc ,jk fkdue;s ùuhs. fmd<fõ we;s LKsc ,jk nelaàßhd u.ska m%:ufhka cSrKh l, hq;=h. kuq;a j¾;udk f.dúhka úiska lDóka úkdY lsÍu i|yd ji úI f.dú;ekg tla lsÍu ksid wod, lDóka muKla fkdj mfia isák nelaàßhdjkao úkdY ù we;. fïksid fmd<fõ we;s LKsc ,jk cSrKh lr .ekSug fkdyels ùu ksid wod, YdLhg tajd wjfYdaIKh lr .ekSfï wmyiqjla we;s ù we;. fï ksid tod ;snQ ri ±ka t<j¨ iy m,;=re j, ke;. tu rih ;rula fyda ,nd .ekSug iSks tl;= lsÍu ±ka oYl lsysmhl isg isÿ lr f.khhs.

Kyani-Sunset

tfiau msmdih ixis÷jd .kakg wjYH jQ úg meKsri îu mdkh lsÍu ú,dis;djla ù we;. miq.sh oYl lsysmh ;=, f,dj jeäu uqo,la jehfldg m%pdrh lrk ±kaùï jkafka fujeks îu j¾. m%pdrKhg fhdod.;a ±kaùï fõ. mdßfNda.slhdf.a YÍr fi!LHh .ek ;U fodhs;=jlg j;a udhsï fkd lrk fuu fj<| jHdmdßlhka ;ukaf.a uäh ;r lr .kafka wyskail ck;djg iqj lrkakg fkdyels hehs iïu; fnda fkdjk frda.hla odhdo lrñks. kuqka wog;a wms fmdaIK Wmfoia ,nd .kafka rEmjdyskS fj<| ±kaùï j,ska ùu mqÿuhg lreKls. ;uka úl=Kk wdydrfha we;s fmdIH fldgia j, m%udKh ojgkfha uqøKh l, hq;= jk w;r th .%Eï 100 l we;s m%udKh fmkajd mdßfNda.shd uq,d lsÍug fj<| jHdmdßlhka mshjr f.k we;.

WodyrKhla f,i Èklg ñksfil=f.a YÍrhg wjfYdaIKh lr .; hq;= jk le,aishï m%udKh ñ,s .%Eï 1000 la muK jk w;r tu m%udKh lsßmsá j,ska Yßrhg ,nd .ekSug kï lsß msá .%Eï 100 la j;a Èklg wdydrhg tla lr .; hq;= fõ. kuq;a wms wdydrhg .kakd ish¨ fmdIH fldgia wjfYdaIKh lr .kSfï yelshdjla wmf.a YÍrhg ke;. .aÆgka iys; wdydr mßfNdackh lrk whf.a fuu wjfYdaIK yelshdj ishhg 50 lg;a jvd wvqfõ. fï wkqj .;a l, le,aishï ñ,s.%Eï 100 la wjfYdaIKh ùu i|yd lsßmsá .%Eï 200 la j;a wju jYfhka Èklg wdydrhg tla lr .; hq;= fõ. fuh fl;rï m%dfhda.sl ±hs Tnf.au kqjkska l,amkd lr n,kak. kuq;a fj<| ±kaùï j,ska fmkajkakg W;aiy lrkafka lsß ùÿre follska wmf.a le,aishï wjYH;djh imqrd.; yels njhs. ;j;a tla WodyrKhla f,i fldld flda,d ±kaùï .; yelsh. kj fhdjqka mrmqf¾ is;a weo .; yels jk whqßka ksmojk ±kùï ksid f,dalfha wxl tfla mdkhla f,i fldld flda,d m;a ù we;. fldld flda,d ñ,s ,Sg¾ 375 l fnda;,hl we;s iSks m%udKh f;aye|s 8 lafõ. Èklg fnda;,a 3 fndk wfhla iSks f;aye|s 24 la ;u YÍrhg we;=,a lr .kS. Èklg wmf.a YÍrhg .; yels iSks m%udKh f;a ye|s 6 lg iudk jk w;r Bg wu;rj ,nd fok iSks .aÆfldaia njg fmr,d .a,hsfldacka njg m;a l, hq;=h. fuu l%hdj,sh isÿlsÍug wmf.a isref¾ ;sìh hq;= jeo.;a LKsc,jk j¾. .Kkdjla we;. fï .ek wmf.a Èhjeähdj y÷kd.kak .ek i|yka ,smsfha §¾> jYfhka l:d fldg we;.

Kyani-Sunrise

flfia fyda fõjd ±ka wm úiska mßfNdackh lrk iSks m%udKh jeä nj lsj hq;=h. ±ka fuu wjodku ndr.; hq;af;a wmsuh. jeäfhka YÍrhg we;=,a l, .a,Qfldaia wmf.a foay ffi, j, ;ekam;a lsÍu i|yd wjYH fmdaIH fldgia wms úiska wdydrhg tla lr .; hq;=h. bkaishq,Ska fydafudakh w.akHdYh ;=, ksmoùug wjYH jk fmdaIKh wms YrSrhg ,nd osh hq;=h. tfia fkdjkakg wmf.a YÍrhg we;=¨ jk .aÆfldaia reêr ixirK moaO;sfhau mej;Su ksid we;sjk ixl+,;d rdYshls. fuu ixl+,;d tlla fyda jeä .Kkla wmf.a Tnf.a YÍrfha olskakg yelskï Tnf.a .aÆfldaia mßjD;a;Sh l%shd ksis whqßka isÿ fkdjk nj ±k.; hq;=h. th Èhjeähdj fkdjqk;a bÈßfha§ Èhjeähdj ;;ajhg Tnf.a isrer m;ajk njg we;s b`.shla nj ±k.; hq;=fõ.

fujeks frda. ;;aj we;akï Tn úiska isÿ l, hq;= m%Odku ldrkdj jkafka Tnf.a ffoksl wdydr fõ, .ek ie,ls,su;a ùuhs. Èhjeähdj jeks frda.S ;;aj je<÷k flfkla md,kh l, hq;= wdydr .ek ie,ls,su;a jqjo jeo.;au ldrkh jk wksjdr_fhkau mßfNdackh l, hq;= wdydr .ek ;elSula fkdue;. tfia isÿ ù we;af;a Èhjeähdj iqj l, fkdyels md,kh muKla l, yels frda.S ;;ajhla f,i iudc.; fldg we;s u;h ksidh. th fl;rï ÿrg iudch .s<f.k we;ao lshkjdkï iuyr wdhq¾fõo ffjoHjre mjd Èhjeähdj iqj l, fkdyels njg mjihs.

we;a;gu Tn l, hq;af;a l=ulao? meKsri lEu Tn okakd mßÈ wvq l, hq;=h. ta Tnf.a isrer iSks md,kh lsÍug wfmdfydi;a nj okakd ksidh. ±ka l, hq;= jkafka YÍrh úiskau jeä iSks .a,hsfldacka njg fmr,Sug;a .aÆfldaia wvq wjia:djl§ tu .a,hsfldacka kej; .aÆfldaia j,g fmr,Sug;a wjYH jk fmdaIH fldgia wdydrhg tla lsÍuhs. ñksia isrer iunrj mj;ajd .ekSu i|yd my; olajd we;s fmdaIK fldgia wm úiska ffokslj ,nd Èh hq;=uh.

 • Yla;sh le,ß 1700 2200 la muK
 • LKsc ,jk j¾. 60 hs.
 • úgñka j¾. 16 hs.
 • weuhsfkda wï, 12 hs.
 • fïo wï, 3 hs.

fuu fmdaIH fldgia Tn úiska isrerg Èk m;d ,nd Èh hq;= jk w;r Tn úiska fudkhï fyda wdldrhlg tajd ,nd fkdÿk fyd;a YÍrfha ;ekam;a fldg we;s ;eka j,ska tajd ,nd .ekSug mgka .kS. WodyrKhla f,i le,aishï isrerg ,nd fkdÿk fyd;a reêrfha NdIañl;djh mj;ajd .ekSug wiSre fõ. reêrfha P.H. w.h 7.5 l muK ;sìh hq;= jk w;r th Bg jvd wvqùu YÍrfha ishqï mgl j,g ydkslr jk ksid ;hsfrdhsâ .%kaÓfha fomi we;s merd ;hsfrdhsâ .%kaÓh u.ska mer;a fydafudak ksl=;a lrhs. fuu fydafudakh ksid wmf.a wiaÓ j, we;s le,aishï Èhù reêrhg tlajkakg mgka .kS. fuh ;djld,sl úl,amhla f,i YÍrh úiska isÿ l,o wm le,aishï ,nd §u isÿ fkdlrk ;dla fuu l%shdj,sh È.ska È.gu isÿ lrhs. fï wkqj fuu ;;ajh Tiaáfhda fmdfrdaisia fyda wd;rhsàia olajd jeä ùug fya;= fõ. ñksid tla ;eka fldg fyda cSj;a lrùu fud<fha wNsm%dh ksid weg Èhfldg fyda wod, ld¾Hh i|yd le,aishï ,nd .kS. fï fya;=j ksid ;j;a úúO ixl+,;d yg .kS. úvdjg m;a jk merd;hsfrdhsâ .%kaÓ È.ska È.gu mer;a fydafudak ksl=;a lsÍu ksid reêrfha le,aishï uÜgu by, hhs. fuu le,aishï jl=.vq j, .,a we;sùu msksi n,mdhs. fï wjia:dfõ reêrh mÍlaId lsßfï§ reêrfha le,aishï wêl nj fmkShhs. fuu jd¾:d ksid Tng ,efnk wjjdoh kï le,aishï iys; wdydr .ekSfuka j,lsk f,ihs. ±ka isÿjkafka l=ulao? wm by;lS fydafudak l%shdldÍ;ajh È.ska È.gu isÿùuhs. hï Èkl Tn le,aishï wjYH m%udKh isrerg ,nd fokakg mgka .;af;akï wod, fydafudakh ksl=;a ùu k;r jkq we;. fï ksidu jl=.vq j, .,a we;s ùu k;r jkq we;. ±kg we;s .,a Èh lr yeÍug yels fy< fjo uy;=ka we;. Tjqkaf.a iyh Tng ,nd .; yelsh. Tiaáfhda fmdfrdaisia frda.S ;;ajh myj hkq we;. reêr mSvKh idudkH jkq we;. yDofha iaMkaokh ksfrda.S jkq we;. le,aishï ,nd §u u.ska muKla fujeks f,v frda. 232 la muK je<Èfï wjodku Tnf.ka bj;a ù hkq we;.

Kyani-Nitro-FX

wm fuysÈ l:d lf,a tla LKsc ,jk j¾.hla .ek muKs. fujeks LKsc ,jk j¾. 60 la wm ffokslj wmf.a isrerg ,nd osh hq;=fõ. Èhjeähdj iE§ug fya;=jk fl%dañhï, fmdgEishï, jefkaähï, iskala, le,aishï, ue.akSishï jeks LKsc ,jk wm ffokslj wmf.a isrerg ,nd Èh hq;=h. tfia ,nd fkdÿk fyd;a wm by; ±lajQ le,aishï W!k;djh ksid yg.kakd frda.S ;;ajhka fiau isref¾ .aÆfldaia m%udKh md,kh lr .; fkdyelsj úYd, frda. .kkdjla yg .kS. Èhjeähdj hkq bka tla ;;ajhla muKs. my; olajd we;af;a .aÆfldaia iu;=,s; lr .ekSug fkdyels ùu ksid we;sjk ixl+,;d lsysmhls.


l=vd <uqka yg we;sjk udkisl frda.S ;;ajhka.

 • ldkaidj.
 • kskafoka uq;%d myùu.
 • wkjYH wjodkï .ekSu iy wjodkug Nh ùu.
 • uq;%dj, hQßla wï, wêl ùu.
 • weia fmkSu fnd|ùu.
 • lsÍgl Ouks iïnkaO yDo frda..
 • Èhjeähdj.
 • la,dka;h.
 • wêl msmdih.
 • wêl uq;%d my ùu iy ks;r uq;%d msgùu.
 • wêl f,i oyÈh ±óu.
 • fldf,iagfrda,a jeä ùu.
 • g%hs .a,sirhsâ jeä ùu.
 • wêl f;fyÜgqj.
 • wiajdNdúl f,i uykais ùu.
 • .aÆfldaia wj m%udKh ùu.
 • wê reêr mSvKh.
 • ksire nj.
 • bf.k .ekSfï wmyiq ;djh.
 • wu;l ùu.
 • brejdroh iy ;o ysfia lelal=u.
 • ks;r ks;r ye`.Sï fjkia ùu.
 • ksoyia mßirhla ÿgq úg ksÈu;ùu.
 • lEu wreÑh iy jukh .;sh.
 • fkdikaiqka nj.
 • rd;%shg wêl f,i oyÈh ±óu.
 • ia:Q,;djh fyda fli`. ùu.
 • w;mh ysß jeàu.
 • flá yqiau jeàu.
 • iafg%dala.
 • ÿ¾j, m%;sYla;sh.

fujeks ;;ajhla ;ukaf.a fyda ;u orejdf.a olakg ,efí kï YÍrfha .aÆfldaia md,kh lsÍfï wmyiqjla we;s nj f;areï .; hq;=h. Tn l, hq;af;a fuhg fnfy;a .ekSu fkdj wjYH fmdaIKh isrerg ,nd §uhs. fï wkqj wod, ;;ajhka myù hk nj Tngu w;a ±lsh yelsh.

wm by;ska i|yka l, fmdaIH fldgia .Kk 5 la nj Tng u;l we;s. fuhska Yla;sh ,nd .ekSu i|yd wm úiska Yßrhg ,nd Èh hq;= jkafka ldfndayhsâf¾Ü, ,smsv fyda fm%daàk fõ. ,smsv .%Eï 1 l le,ß 9 lao, we,afldfyd,a .Eï 1 l le,ß 7 lao, fm%daàk .%Eï 1 l iy ldfndayhsvf¾Ü .%Eï 1l le,ß 4 ne.skao wvx.= fõ. fï wkqj Èklg le,ß 2000 la muK jk f;la ;u ffoksl wdydr fõ, ilia lr .; hq;=h.

le,ß m%udKh bj;a l, miq b;sß jk wfkla fmdaIH fldgia 4 u tla l,o tl;=j .%Eï 30 la j;a jkafka ke;. kuq;a wmg wmf.a YÍrhg ,nd §ug fkdyels jkafkao fï fldgi uh.

www.youngevity.com

óg wu;rj laf,dfr,a,d fidfrdlskshdkd kï we,a.S úfYaIfhao fuu fmdaIH fldgia j,ska 50% l muK m%udKhla we;. th kqÿre ld,fha§ ,xldfõ§ Tnfj; ,nd fokakg yels jkq we;. isx.mQrej, ;dhs,ka;h, fldßhdj, uef,aishdj, Ökh, ms,smSkh jeks rgj,a j, fuu we,a.S úfYaIh úúO kï j,ska wf,ú lrhs. ta .ek jeä úia;r wms bÈß ld,h ;=,§ Tng f.k tkakg n,d fmdfrd;a;= jkafkuq.

fuu foj¾.fhau we;af;a wms by;ska i|yka l, fmdaIH fldgia wmf.a isrerg ,nd §ug yels jk myiq l%ufõohka nj lsj hq;=h. fuu fmdaIH fldgia isrerg ,nd §u ;=, wmf.a mßjD;Sh l%shd j, we;sjk iu;=,s; ;djh ksid;a m%;sYla;s lrK moaO;sh Yla;su;a ùu ksid;a fnda fkdfjk frda. iE§ug we;s fya;= ke;s ù hhs. fï ksid fuu lsisÿ wdydrhla fnfy;a fkdjk nj o; hq;=h. wm fuys§ isÿ lrkafka ñksia isref¾ we;s moaO;Ska l%shd;aul ùug wjYH fmdaIKh ,nd §u muKls. b;sßh isÿ lrkafka YÍrh úiskauh.

wod, fmdaIKh ,nd §fuka miq wm by; i|yka l, frda. we;sùug n,mE fya;= ke;s ù hhs. fï ksid frda.h mej;Sug fya;= ke;. fuu fmdaIK l%ufõoh udi lsysmhla mqreÿ mqyqKq fldg ksis wdydr rgdjlg fhduqjk ´kEu flfkl=g ksfrda.Sj jdih lsÍfï jdikdj Wod jkq we;.

úia;r ±k .kakg wcka; uy;d wu;kak.

Mobile / Viber / Whatsapp – 0777 316629

Èhjeähdj .ek ksjerÈj ±k.kak my; ùäfhdaj krUkak.

Nittaa.com DISCLAIMER: This web site is designed to provide nutritional information on selected herbal combinations. It is not intended for diagnosing ailments or prescribing remedies in any way. It is not meant to be a substitute for professional medical help because there is always a risk involved. The publisher and author are not responsible for any adverse consequences or effects resulting from the use of any of the information, or suggestions contained in this web site. If you are unwilling to assume the risk, please do not use this web site and the contain.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *