Skip to main content

ගැස්ට්‍රයිටීස් නිසා ඔබත් දුක් විඳිනවාද?

 

wo iudcfha we;s úYd, ffi!LH .eg¨jla f,i .eiag%hsàia frda.h ±lsh yelh. ñ;Hd u; .Kkdjla ksid fuu fi!LHh .eg¨j ;j;a f,vfrda. .Kkdjla fj; wmf.a cSú; fhduq lrñka isà. tla frda.S ;;ajhlg wm úiska .kakd fnfy; ;j;a frda. .Kkdjlg uq, nj wm okakjd kï ±kg we;s frda.h ordf.k isàu fyd| nj wms ;SrKh lrkafkuq. fuu ,smsh yryd wm Tng .eiag%hsàia j, kshu iajrEmh lshd fokakg hï ;rul W;aidyhla ork w;r, ñg jvd jeä lreKq ldrkd wka;¾cd,h mßyrKh lr Tng fidhd .; yels jkq we;. ta i|yd Tng fodrgqjla újr lr Èug muKla wm fuys§ W;aidy lrkafkuq.

my; ùäfhdaj krTd wdydr cS¾K moaO;sh ;=, wdudYh we;=,; isÿjk l%shdj,sh .ek wjfndaOhla ,nd .kak. th fuu ,smsh fyd|ska wjfndaO lr .ekSug rel=,la jkq we;.


.eiag%hsàia lshQ muKskau wm f.a isyshg kef.kafka wmf.a wdudYfha .Eia j¾Okh ù we;s njh. fï ksid ±ka iuyr f.j,a j, .Eia fm;s kïka y÷kajk fnfy;a j¾. ks;ru ;nd .kS. wdydr f.k wjika jQ miq Worfha fõokdjla tk nj;a tu fm;s .s, ±uQ miq tu fõokdj ke;sù hk nj;a Tjqka okS. fï ksid wdudYh we;=,; l=uk l%shdj,shla isÿ jqj;a fõokdj iukh lr .ekSfï wÈgk we;sj fujeks fm;a;la fyda folla .s, ouhs. wod, fm;s u.ska isÿjk ydksh wm fuu ,smsh wjidkhg fmr olajkafkuq. m%:ufhka fuu frda.h y÷kd .; hq;=h.

Kyani-Nitro-FX

fuu frda.h yg.kafka wmf.a wdudYh wdY%s;jh. wdhq¾fõo ffjoH l%uhg wkqj fuu ;;ajh wï, ms;a; m%odyh f,i y÷kajhs. fuu w¾: ±laùu .Eia iu. ieif|kafka ke;s nj Tng fmfkkjd we;. wï, iy ms; w;r we;s iïnkaO;djh wms i,ld n,uq. wï, hkq pH w.h 7 g wvq øj fõ. fïjdg wms bx.%Sis niska weisâ hehs mjiuq. ms; hkq NdIañl ødjkhls. NIau hkq  pH w.h 7 g jeä øj fõ. fujeks ødjk folla tla jQ úg ñY%Kfha we;s idkaøkh wvq fõ . fï ksid idkao%   pH w.h iys; udoHhl iqoql, hq;= jk ridhksl m%;sl%shd isÿ lsÍug fkdyels jS hhs.  wmf.a wdudYh ;=,o fuu ;;ajh yg .kS. wdudYh ;=,§ fm%daàk cS¾Kh lrk w;r fjk;a fmdaIH mod¾: wUrd øj uÜgulg wdydr mßj¾:kh lrhs. wm úiska wdydrhg .kakd uia lene,a,la iïmQ¾Kfhka Èhlr yeÍug ;rï jk idkaø wdï,sl ;djhla wmf.a wdudYh ;=,we;. wdudYfha we;s hqI iaj,amhla f.k Tnf.a w;a, u; ;enqj fyd;a wf;a we;s wiaÓ olajd ms,siaiS hkq we;. kuq;a wdudY ì;aa;sfha we;s >K Yaf,aIau, mg,h fuu wï, j,ska Èh l, fkdyelsh. fï ksidu wmf.a wdydr cS¾Kh ksishdldrj isÿ lr .; yels ù we;. fkdtfiakï wdydr .kakd iEu úgu wêl fõokdjlska fmf,kakg isÿ jkq we;. ta wdudY ns;a;so fm%dagSka j,ska iEoS we;s ksid tajdo cSrKh jkakg mgka.kakd ksidh.  ud fuu lreKq f.k yer ±la jQfha wdudYfha we;s hqI j, we;s idkaøkh lshd mEugh. wdudYhsl hqI j, idkaøkfha pH w.h 1.5 ;a 2 ;a w;r fõ. wmf.a wlaudfõ ksYamdokh lrk ms; NdIañl fõ. fuys idkaøkfh pH w.h 7 g jeäh. idudkHfhka 9 l muK w.hla .kS. wdudYfhka my,g meñfKk wjfYdaIKh i|yd iQodkï j we;s wdydr wdï,sl ;djfhka hqla; ksid ms; tla lsÍu u.ska tu wdydr NdIañl ;;ajhlg f.k ths. fï ksid wdudYfhka miq we;s wdydr ud¾.fha .uka lrk wdydr j, we;af;a NdIañl iajNdjhls. fkd tfiakï pH w.h 7 g jeäh. wm wdydr fkd.kakd fõ,djg wdudYfha wdï,sl ;djh wju ;;ajhl g m;afõ. fï wjia:dfõ§ l=vdka;%j, we;s ms; wdudYhg w;=¨ úh yelsh. iuyr úg fuu ms; wmf.a uqLh yryd msg;g meñKSfï yelshdjla o we;.

flfia fyda wï, ms;a; m%odyh ksid wdudYfha we;s wdï,sl ;djh wvq jQ nj ±ka Tng meyeÈ,s jkakg we;. kuq;a ngysr ffjoH úoHdjg wkqj .eiag%hsàia hkq wdudYfha wdï,sl ;djh jeä ùuls. fu;ku mriamrhla we;snj ±ka Tng jegysh hq;=h.

Kyani-Sunrise

wm fuys§ f.k yer ±lajQfha wdudYfha we;s wdï,sl ;djh .ek iq¨ ye|skaúuls. wms ±ka fuu wdï,sl ;djh we;sjk wdldrh iy wod, jk fydafudk, wï, iy tkaaihsu .ek hï ±kqula ,nd .ksuq.

wmf.a kdihg wdydr j, iqj| ±fkk wjia:dfõ isgu wmf.a wdydr cSrK moaO;sh l%shd lrkakg mgka .kS. uqLfha we;s .%kaÓ j,ska tkaihsu ksl=;a lrhs. lgg fl, Wkkakg mgka .kS. wdydr olsk úg fuu ;;ajh ;j;a W.%fõ. wdydr uqLhg f.k imk úg wmf.a Worho B,`. mshjr i|yd iQodkï fõ. wfmf.a ,smshg mdol jQ frda.hg tla m%Odk fya;=jla jkafka fuu l%hdj,sh i|yd jk fydafudakhls. wm wdydr imk úg wmf.a wdudYh ;=, we;s .eiaà%ka ksmo jk ffi, Woaëmkh fõ. wm wdydr imd .s,Sfuka miq iq¨ fõ,djlska wdudYhg we;=¨ fõ. fufia tla/ia jk wdydr ksid wdudY ì;a;sh wefokakg mgka .kS. fï wjia:dfõ§ wdudY ì;a;sfha we;s .eiaá%ka ffi, u.ska .eiaà%ka kï fydfudakhla wdudY l=yrhg uqod yÍ. fuu fydafudakh wdudY ì;a;sfha we;s ;j;a ffi, úfYaIhla W;af;ackh lrhs. fuu ffi, Ö*a ffi, iy mrhsg¾ ffi, f,i y÷ka jk w;r fuu ffi, j,ska yhsfv%dlaf,daßla (HCL) wï,h iy fmmaisfkdacka tkaihsuh ksoyia lrhs. fuu HCL b;du;a idkaø wï,hls. ta iu.u fmmaisfkdacka keu;s wl%sh tkaihsuhla Y%djh lrhs. fuu wl%sh tkaihsuh yhsfv%dlaf,daßla wï,h iu. tla ù b;du;a ils%h fmmaiSka idohs. fmmaiSka u.ska wm wdydrhg .kakd fm%daàk cS¾Kh lrhs. my; we;s rEm igykska fuu l%shdj,sh meyeÈ,s lr .; yelsh.

my; we;s mska;+rh u.ska ±lafõkafka HCL wï,h iy fmmsisfkdacka tkaihsuh fjk fjku we;s úg fm%daàka cS¾Kh jk wdldrh iy folu tlg we;s úg fm%daàk cSrKh jk wdldrh;ah.

hï fyhlska wmf.a YÍrhg wm by; ±lajQ fmmaisfkdacka fyda HCL ksmoúh fkdyels ù kï l=ula isÿ úh yelso? wod, fydafudakh iy wï,h ksmojk ;=re .eiaà%ka uqod yerSug wod, ffi, j,g isÿfõ.  ula ksido h;a ±kg wdudYhg meñK we;s wdydr cS¾Kh lsÍu i|yd wod, wï,h iy tkaihsuh wjYH jk ksidfjks. kuq;a isÿ jkafka wk¾:hls. wdudYfha we;s wdudYhsl hqYfhka jeä fldgila .eiaà%ka njg m;afõ. fuu .eiaà%ka j,g wmf.a wdudYh iy .,kd,h w;r we;s lmdgh weßh yelsh. fï ksid fï jk úg wdudYfha we;s wdudYhsl hqIh by,g tkakg mgka .kS. ±ka isÿ jkafka is;d .kakgj;a wmyiq l%shdj,shls. wdudYh ;=, wï,sl ;djhg Tfrd;a;= fok uÜgug wdudY ì;a;sh ks¾udKh ù ;snqko .,kd,h ;=, tfaia ilia ù ke;. Wvg tk wdudYhsl hqYh .,kd,h ;=, uy;a fõokdjla we;s lrñka by,g wefoa. yßhg ;udf.a mmqj ysrùf.k tk njla ±fka. iuyre fuh yDo frda.hla nj is;kakg mgka .kS. idkaøkh wvq jqjo ;rula ÿrg fm%daàk cS¾Kh lsÍfï yelshdj we;s fuu wdudYhsl hqIh .<Kd,h ;=j, lrhs, th wreuhla fkdfõ. wmf.a YÍrfha ndysr bkaøshl hï ;=jd,hla we;s jQ úg we;s jk fõokdj wms okauq. kuq;a wNHka;rfha ;=jd,hla we;sjQ úg ofkkafka fjkiau wdldrfha fõokdjls. yßhg ljqre yß ;Èka ñßlkjd jeks fúokdjls. .<Kd,fhao fujeks fúokdjlg fuu wdudYhsl hqI u. mdohs.

by; rEm igyk wmf.a wdudYh iy wod, lmdg .ek hï ±kqula Tng ,nd fokakg we;ehs is;ñ.

.eiag%hsàia hkq wdudYfha jd;h msÍu ksid we;sjk ;;ajhla fkdjk nj ±ka Tng meyeÈ,s we;ehs is;ñ. fuu ;;ajhg fya;=j jkafka ÿ¾j, HCL ksYamdokh nj lsj hq;=h. HCL ksYamdokh lsÍu i|yd yhsv%cka iy laf,darhsâ wjYH fõ. yhsv%cka wm mdkh lrk c,fhka ,nd .; yelsh. kuq;a laf,darhsâ hkq wm .kakd wdydr j, nyq, uQ,øjHhla fkdfõ. laf,darhsâ wmg ,efnk m%Odk ud¾.h jkafka ¨Kq wdydr j,g tla lsÍuhs. ¨Kq hkq fidaähï laf,darhsâ fõ. fuu.ska lf,darhsâ ,nd .; yelsh. Tn ¨Kq wvqfjka wdydrhg .kakd flfkl= kï we;sjk ;;ajh ±ka is;d .; yelshehs is;ñ. my; rEmh fï .ek ;j;a Tnj ±kqj;a lrkq we;.

¨Kq j,ska lf,darhsâ ,enqko Ö*a ffi, j,ska fmmaisfkdcka iy HCL ,nd .ekSug kï le,aishï ;sìh hq;=h. fï wdldrhg Tnf.a YÍrh hï lsis fmdaIK W!K;djhlska fmf,kafka kï frda. .kkdjla Tnj .s, .kq we;.

¨Kq lEu k;r lrk f,ig iuyr úg Tng Wmfoia ,eî ;sfnkakg m¨jk. ta wê reêr mSvKh ksid kï wmf.a fjí wvúfha wê reêr mSvKh .ek ,shd we;s ,smsh lshjd ±kqj;a jkak. wê reêr mSvKh hkq ;j;a tla fmdaIK W!K;djhl m%;sM,hls. wod, fmdaIH fldgia isrerg ,nd §u u.ska fuu ;;ajfhka wE;a úh yelsh.

Kyani-Sunset

.eiag%hsàia j,g Tn úiska ±kg .kakd fnfy;a .eko hula lSug ud yg is;sk. ±kg ngysr ffjoH úoHdjg wkqj fuu frda.hg fya;=j jkafka wdudYfha wêl wdï,sl ;djhhs. fï ksid .eiag%hsàia i|yd proton pump inhibitors keu;s ldKavhg wh;a Tiq ,nd fohs. fu u.ska isoq lrkafka wmf.a wdudY ì;a;sfha we;s wï, ksl=;alrk isÿre jid ±óuhs. ±ka Tnf.a .,kd,h ;=jd, lsÍug fyda ßoùug wï, fkdue;. ±ka Tnf.a fõokdjo fkdue;. kuq;a fï fya;=j ksid Tn úiska .kakd wdydr cS¾Kh ÿ¾j, fõ. ±ka Tnf.a isrerg fmdaIK fldgia Wrd .kafka flfiao? ;j;a frda. .kkdjla fï ksid yg.kS. tajdg ;j;a fnfy;a fndkakg isÿ jqjo Tng th ;j;a idudkH frda.S ;;ajhla muKs. cSú;h f,v frda. .Kkdjla iu. wjika lsÍu ±ka ±ka idudkH isß;la njg m;a ù we;. ;djld,sl iyk miqmi hkakg tmd. iaÓr úi÷ula lrd hkak. wmyd tlaù ;u cSú;h ch.kak. Tng hï frda.S ;;ajhhla we;akï wm Tnj jyrl wßh Ñ;a;dY%u úydria:dkfha mj;ajk wß is;=ï idhkh fj; fhduq lrkakg yelsh. ke;skï Tnf.a wdydr fõ, ilialr .kakd wdldrh .ek lshd Èh yelsh. my; we;s ÿrl:k wxlhlska wmyd tlaù f,v frda. .ek ±k .kak. ±kqj;a nj Tnj ksfrda.S ukila we;s lrhs. ±ka Tfí ldhsl frda.hg ksfrda.S ukiska hq;=j m%;sldr lrkak. Tnf.a frda. j,ska ishhg 80 lau udkisl nj Tn okakjdo? ±kqj;aj isàu ;=, Tn ksfrda.S jkq ksielh.

fï w;ru Tnf.a wjOdkh ;j;a jeo.;a ldrKhla fj; f.k hEug is;=fjñ. ta wm l=vd orefjl= f.a wdydr cSrK moaO;sh /jàu i|yd fok iQmamqj .ekh. iQmamqj lgg ÿka miq orejd ksod .kakjd úh yelsh. kuq;a iQmamqj WrK jdrhla jdrhla mdid wudYh wdydr n,dfmdfrd;a;=fjka isák nj Tn fkdokakjd úh yelsh. fuu ix{djka ksid wdudY ì;a;sfha we;s ffi, Woaëmkh jkakg mgka.kS. Tnf.a orejdg .eiag%hsàia we;sùu fï wkqj mgka .kakd nj Tn fkdokakjd úh yelsh. iajNdj O¾uhg úreoaOj Tn l%shd;aul jk iEu wjia:djl§u Tng Bg jkaÈ f.jkakg isÿjk nj is;g .kak. fuys§ Tn fkdj Tfí orejd Bg jkaÈ f.jhs. ±ka ±ka <orejkag nfâ wudre jeäùug fuh fya;= ù we;s nj Kqjkska n,d lghq;= lrk fouõmshkag f;areï hd hq;=h.

Tnf.a pqhska.ï iemSu;a ógu iudkh. Tn pqhka.ï tl imk iEu jdrhla mdidu Worh /jàug ,lafõ. pqhska.ï tlla úkdä ;syla muK iemQ miq Tnf.a Worfha hï fõokdjla we;s nj isysfhka hq;=j isák Tng ±l.; yelsh. jHdmdßlhka ksrka;rfhka ,dn ,eîfï taldhk n,dfmdfrd;a;=j we;sj fj<| fmd,g fhduq lrk ish¨ NdKav is;d fkdn,d mßyrKh lsÍfï jrog Tn Tngf.a cSú;fhka jkaÈ f.jk nj is;g .kafka kï Tng je,f|k f,v frda. .kkdjlska je,lsh yelsh.

.eig%hsàia j,g ±ka Tn l, hq;= jkafka l=ulao? fõokdj iuKh lr .ekSuo? tfia;a ke;skï iaÓr úi÷ula lrd hEuo? m%:ufhka ;uka ;SrKhla .kak. fuu frda.h ;udgu iqj lr .; yelsh. isÿ l, hq;= jkafka wod, fmdaIK fldgia .ek ±kqj;a ùu iy tajd ksr;=rej isrerg ,nd §uhs. wmf.a fjí wvúfha Tng ,nd .; yels fmdaIHodhs wddyr .ek úia;r we;=,;a fldg we;. tfiau wm úiska wdkhkh lrk iy ,xldfõ ksmojk wdydruh Tiq j¾. lsysmhlao we;. tu wdydruh Tiq fuu fjí wvúh yryd wf,ú lsÍu wmf.a mrud¾:h fkdjqko Tng wm fj; ÿrl:k wu;=ula ,nd § úia;r ±k .; yelsh.

my; we;s ±kaùu u; la,sla lr fuu frda.h i|yd fy< Tiq lsysmhla .ek ±k .kak.


.eiag%hsàia iys; flfkl= ;u fõokdldÍ ;;ajh u. yer .ekSu i|yd my; ±lafjk l%u wkq.ukh lrkak.

fõokdj we;s fõ,djg ,Kq ñY% WKqj;=r isj,amhla mdkh lrkak.

wdydr yels;dla fõ,d uqLh ;=, r|jd f.k imd .s,skak. fuu.ska wdudYhg we;s jev fldgi wvq lr .; yelsh.

rd;%s wdydr fõ,g le| jeks ir, wdydrhla tla lr .kak. tu le| i|yd wjYH ish¨ fmdaIK fldgia tla fldg íf,kavrhla wdOdrfhka fmdä lr f.k wkqNj lrkak.

uia jeks hula wdydrhg .kakd úg fyd|ska imd .s,skakg u;l ;nd .kak. uia msisk úg l=vd len,s j,g lmd msiSu iqÿiqh. uia j, we;s ;o .;sh ke;s lr .ekSu i|yd uia msisk úg wuq mefmd,a lE,aa,la tla lrkak.

.eiag%hsàia iqj lr .ekSug b;du fyd| wdydr folla wmg ±ka ,eî we;’ tlla kï b`.sKs weg j,ska idok ,o mdKhls’ wfkl kï biamsre,skd j,ska idok ,o wdydruh Tiqjls’ fï fojr¾h mdkh lsÍu u.ska Tnf.a  .eiag%hsàia m%YaKh ksrdlrKh lr .; yelsh. 

úia;r i|yd wcka; uy;d wu;kak. 0777316629  / ප‍්‍රසාද් 071 4230084  / f;akqjr 0720261033 

by; l%u wdOdrfhka wdudYhg we;s jev m%udKh wju lr .; yelsh. th wdudYfha we;s wdï,sl ;djh wvq ùu ksid we;sjk w¾O cS¾K ;;ajh u. yer .ekSug rel=,la jkq we;.

úia;r i|yd wcka; uy;d wu;kak. 0777316629

Nittaa.com DISCLAIMER: This web site is designed to provide nutritional information on selected herbal combinations. It is not intended for diagnosing ailments or prescribing remedies in any way. It is not meant to be a substitute for professional medical help because there is always a risk involved. The publisher and author are not responsible for any adverse consequences or effects resulting from the use of any of the information, or suggestions contained in this web site. If you are unwilling to assume the risk, please do not use this web site and the contain.

One thought to “ගැස්ට්‍රයිටීස් නිසා ඔබත් දුක් විඳිනවාද?”

  1. Very useful article. I would like to follow your advice regarding “muscle cramps”, diabetes, “gastritis”etc.,
    Thank you and Triple Gem Bless you all.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *