Skip to main content

දියවැඩියාව හඳුනා ගනිමු.

Èh jeähdj y÷kd .kak.

Èhjeähdj hk jpkhg miqj B,`.g wefik jpkh jkafka bksishq,Ska hk jpkhhs. idudkH ck;dj fyd¢kau y÷kk wmf.a YÍrfha ksmojk fydafudakh jkafka bkaishq,Ska fydafudakhhstfiau w.akHdYfha fuu fydafudakh ksmojk nj;a fndfyda fokd okS. fuu fydafudakh u.ska reêrfha iSks md,kh lrk nj;a Tjqka okS. kuq;a bka ishq,Ska wmf.a YÍrfha l%shd;aul fjk wdldrh fndfyda fofkl= fkdokS. tu l%shd ldÍ;ajh okakd flfkl=g ;u reêrfha .aÆfldaia uÜgu md,kh lr .ekSu b;du myiq l%shdjls.fï ksid wm m%:ufhka bkaishq,Ska kï fydafudak wmf.a YÍrfha l%shd;aul fjk wdldrh fidhd n,uq.

bkaishq,ska hkq wmf.a wdudYhg háka we;s w.akHdYh kï .%kaÓhla u.ska Y%djh lrk fydafudak j¾.hls. fïjd ksmojkafka w.akHdYfha we;s îgd ffi, kï úfYaIs; ffi, j¾.hlsks. wdudYfha§ Ô¾K l%shdj,sh isÿ lsÍfuka miqj wdud‍Yfhka my,g tu wdydr ;,a¨‍ lr tjkq ,nhs. tu wdydr j, we;s ‍úYd, ix>Gl fï jk úg l=vd wxY= njg m;aù we;. l=vdka;%h ;=,oS fuu l=vd wkq .a,Qfldaia *arelafgdaia jeks b;du ir, wKq njg m;afõ. fuu .aÆfldaia oeka l=vd nvje, ;=, we;s ì;a;sfha we;s wx.=,sld yryd reêrhg tla úh hq;=fõ. wdudYfhka my,g Ô¾Kh jQ fmdaIH fldgia .,df.k tkjd;a iu.u w.akHdYfhka bkaishq,ska reêr kd, ;=,g uqod yßkq ,nhs.

fuu .aÆfldaia wKq iu.u bkaishq,ska wKqo Ouks Tiafia bÈßhg .uka lrhs. .aÆfldaia hkq wê Yla;s m%Njhls. iSks WKq lrk úg we;sjk ;dmh iy j;=r WKq lrk úg we;sjk ;dmh ii|d ne¿j fyd;a fuu Yla;sh .ek Tngu is;d .; yels jkq we;. fï fya;=fjka reêr kd, ;=, .aÆfldaia jeä fõ,djla ;nd .; fkdyelsh. YÍsrh úúOdldr moaO;s iuQyhlska hqla; jQjo wjidk jYfhka fuu .aÆfldaia Ndú;d lrkafka YÍrfha we;s á%,shk hla muK jk foay ffi,hs. fuu ffi, we;=,; .aÆfldaia oykh fldg wjYH Yla;sh ,nd .kS. wm ffokslj ,nd .kakd wdydr j, we;s fmdaIH fldgia j,ska jeä fldgila Ndú;d lrkafka fuu Yla;sh ckKh i|ydh. wm jdykhlska .ukla hkakg msg;a jk úg uq,skau n,kafka we;s ;rug bkaOk we;ao hkakhs. wjYH bkaOk ;ekam;a lr.ekSug jdykhl bkaOk .nvd lrk gexlshla we;. tu gexlsfha we;s Odß;djh wkqj fl;rï ÿrla Èúh yelsoehs wms oksuq. wmf.a YÍrfha fujeks gexls ì,shk .kkla we;. ta wmf.a YÍrfha we;s udxY fmaIs ffi, iy r;= reêr ffi,hs. fï iEu ffi,hlau bkaOk .nvdjls. fuu ffi, ;=, iy óg wu;rj wlaudfõo .aÆfldaia ;ekam;a l, yelh. reêr Odrdj Èf.a we§ hk .aÆfldaia wkq, ksrka;rfhka wod, ffi, we;=,; ;ekam;a lrkq ,nhs. fï fya;=fjka ksfrda.S mqoa.,fhl=f.a reêrfha .aÆfldaia uÜgu fvis ,Sgrhl wxY= 100 l muK m%udKhl ;nd .ekSug YÍrh iu;a fõ. fuu .aÆfldaia m%udKh reêr kd, ;=,§ md,kh lr .ekSug wmf.a isrer Yla;su;ah.

reêr kd, Tiafia .uka lrk fuu .aÆfldaia fi, ;=,g we;=,a lsÍug kï ffi, mg,fha we;s úfYaIs; jQ fodrgqjla újr úh hq;=h. .aÆfldaia wkq ffi,h ,`.g meñKsho wod, .aÆfldaia wKq j,g ffi, we;=,g we;=,a ùug fuu fodrgq újr lsÍu isÿ fkdfõ. ta i|yd ;j;a iyhlfhl= f.a úfYaI iyhla wjYHfõ. tu iyh ,nd fokafka bkaishq,Ska kï Tn fyd¢ka y÷kk fydafudakhhs. wm by; i`oyka l, fodf¾ h;=r we;af;a bkaishq,ska ,`.h. bkaishq,ska wod, h;=r ffi,fha we;s w.=,g oukjd;a iu.u .aÆfldaia wKq we;=¿ lr .ekSu mskssi jk fodr újr fõ. fufia reêr kd, Tiafia .uka .;a .aÆfldaia, ffi, we;=,; .nvd lrhs. ffi, we;=,; fujeks wê Yla;s m%Njhla .nvd lr ;eîu yßhg o`. lrk ,uhs f.dvla md,sldjla fkdue;s ldurhlg oeïud jf.a jevls. Tjqkaj fu,a, lr .ekSu b;du;a wiSre jkq we;. ffi, j,go fï m%Yakhu we;. ffi, úiska we;=,g tk fuu .aÆfldaia wkq tlsfklg ne| oukq ,nhs. fufia ne| ;nk .aÆfldaia wkq oduhka .a,hsfldacka kï fõ. oeka wm fmr lS m%Yakh ffi, j,g n, fkdmdhs. .aÆfldaia wjYH jk úg wod, neñ ì| oud kej; .aÆfldaia f,igu Yla;sh cks; lrùu msksi Ndú;d lrkq ,nhs.

Kyani-Sunset

Èhjeähd frda.Ska f.ka ishhg 10 ;a 20 ;a w;r m%udKhlf.a wm úisaka by; oela jQ bkaishq,Ska ksYamdokh yßyeá isÿ fkdfõ. fuu ;;ajh m,uq j¾.fha Èhjeähdj (Type 1 Diabetes ) f,i y÷kajhs. ishhg 80 lf.a muK .aÆfldaia wkq ffi, we;=,g .ekSu m%;slafIam lrhs. fuu ;;ajh fojk j¾.fha Èhjeähdj (Type 2 Diabetes ) f,i y÷kajhs. óg wu;rj .rNKS wjÈfha§o Èhjeähd ;;ajhla yg.kS. tfia jkafka YÍrfha we;sjk fydafudak fjkia úu ksidh. th ;djld,sl Èhjeähd ;;ajhls. my; we;s ùäfhda u.ska fuu l%shdj,sh fyd¢ka wjfndaO lr .; yelsh.

Tn;a Èhjeähd frda.fhka mSvd j|skafka kï fï oekjSu u; la,sla lr fmdaruh mqrjd wm fj; ,efnkakg i,aijkak. Tng id¾:l ms,s;=rla ,efnkq we;.

Kyani-Sunrise

by; we;s ùäfhda Tn kerUqjdkï Èhjeähdj .ek hï ;rul ±kqula ;sìh hq;= fõ. bkaishq,ska isÿ lrkq ,nk l%shj,sh .eko Tng hï ±kqula ,eî we;ehs is;uq. miq.sh jir 50 l ld,h ;=, f,dalfha ck.ykh f.k, tal mqoa., isks mßfNdackh ii|d ne¨jfyda;a fï jir mky ;=, tu ixLHdj ishhg 150 lska j¾Okh ù we;s nj fmkS hhs. Èhjeähdj j¾Okh ù we;s m%;sY;ho fuhgu iudkh.

iSks hkq i;ajhdf.a meje;aug ke:;sju neß mod¾: úfYaIhls. ish¨u i;ajhkaf.a ffi, j, Yla;s m%Njh iSks fõ. th .aÆfldaia fyda *Dlafgdaia jeks fjk;a iSks j¾.hla úh yelsh. iSks hkq wmf.a YÍrhg wjYH bkaOkh fõ. fï ksid iSks ke;sj wmg cSj;a úh fkdyelsh. tfiau wmf.a YÍrfha we;s DNA wKq iE§ we;af;ao iSks j,sks. tfiakï wmf.a isrerg b;du wjYH wx.hla f,i iSks ±laúh yelsh. kuq;a wo Èhjeähd frda.Ska is;d isÜkafka iSks hkq udrhd f,ih. we;af;kau Èhjeähd frda.Ska yg fuu wjdikdjka; brKu we;s lrjkafka ljfrlao? my; we;s fPaoh lshjd n,d fï .eko ±kqj;a jkak.

Tn;a Èhjeähd frda.fhka mSvd j|skafka kï fï oekjSu u; la,sla lr fmdaruh mqrjd wm fj; ,efnkakg i,aijkak. Tng id¾:l ms,s;=rla ,efnkq we;.

 

udrhd y÷kd.kak.

Èhjeähdj hkq reêrfha we;s .aÆfldaia m%udKh jeä ùu fyda wvq ùu nj wms ±ka oksuq. fojk j¾.fha Èhjeähdfjka fmf,k frda.Skaf.a reêrfha .a,Qfldaia uÜgu jeäùug m%Odku fya;=j ù we;af;a bkaishq,ska u.ska ffi, mg, j, we;s W;af;acl u; W;af;ackh l,o .aÆfldia we;=¨ ùu i|yd jk oajdr újr fkdùuhs. .aÆfldaia ffi, ;=,g we;=,a lr .ekSu m%;slafIam l, ksid tu .aÆfldaia ±ka reêr Odrdj ;=,u mej;sh hq;=h. fï fya;=fjka reêrfha .aÆfldaia uÜgu by, hk w;r tfia by, hk úg w.akHdYh ;j;j;a bkaishq,ska ksYamdokh lrkq ,nhs. bkaishq,ska uÜgu YÍrfha jeä ùu fya;=fjka wlaudj ;j ;j;a reêrhg .aÆfldaia ksmojd uqod yÍ, fuh b;du Nhdkl ;;ajhls. ±ßh fkdyels bksishq,ska m%udKhla iy .aÆfldaia m%udKhla reêfrfha mj;sk úg ffi, mg,fha we;s wm by;ska ±lajQ W;af;acl u; bkaishq,ska u.ska we;s lrk wêl f;rmSu ksid ffi, mg, ÿ¾j, fõ. fï fya;=j ksid ffi, jeä jYfhka úkdY fõ. wmf.a YÍrfha we;s wjhj j, ffi, fï wdldrhg urKhg m;aùu ksid frda.shd b;du;a widOH ;;ajhlg m;afõ.

wmf.a isref¾ we;s b;du;a jákdu wjhj jk fud<h, YDoh jia;=j jeks wjhj msysgd we;af;a isref¾ by, fldgfiah. fï fya;=fjka Èhjeähd frda.sfhl=f.a reêrfha jeä jYfhka bkaishq,ska jeä jk úg fud<h u.ska frda.shdg isÿjk ydksh wju lr.ekSu i|yd fuu bkaishq,ska YÍrfha my; fldgig ;,a¨ lr yÍ. fï ksidu Èh jeähd frda.sfhl=f.a ll=,a j, ;=jd, we;s fõ. tfia ;=jd, we;s jkafka nelaàßhd wdidokhla fyda fjk wdidokhla ksid fkdj wm by; ±lajQ bkaishq,ska j,ska we;sjk w;=re wdndOhla ksidh. wm by; i|yka l, W;af;acl u; ksrka;rfhkau we;sjk wêl f;rmSu ksid ffi, urKhg m;afõ. fufia urKhg m;a jk ffi, YÍrfhka bj;a lsÍu ll=f,a we;sjk ;=jd, u.ska ukdj fmkakqï lrhs.

we;a;gu Tng úY,u wk;=r we;s lrkafka rêrfha we;s iSks j,ska fkdj reêrfha we;s bksishq,Ska j,ska fõ. Tn reêrfha we;s iSks m%udKh .ek b;du;a mßlaIdldÍ jqj;a reêrfha we;s bksishq,Ska .ek t;rï ;elSula ke;. bkaishq,Ska tkak;a lr .ekSu ;ud úisskau isÿ lr.kq ,nk ksid ;udg ysf;a yeáhg tkak;a lr .ekSu isÿlrk mqoa.,hkao wm ±l we;. wm rfÜ iqm%lg jh,Ska jdolfhl=g w;ajQ brKugo fya;=j jQfha ;ud is;e`.s wdldrhg bkaishq,ska tkak;a lr .ekSuhs. fïjdhska Tno mdvï bf.k .; hq;=h. ke;skï w;ajk brKu b;du;a fÄockl úh yelsh.

;u YÍrfha bkaishq,ska jeä nj jgyd .ekSug tla l=vd Wml%uhla we;. Tn ldfnda yhsâf¾Ü fyda iSks iys; wdydr fõ,la .;a miq blaukska Tng ksÈu; .;shla we;s fõkï th Tnf.a reêrfha bksishq,ska uÜgu jeä njg b`.shls. tfiau rd;%shg ksksog f.dia meh ;=kl g muK miq kskafoka wjÈ ù wdmiq kskao fkdhhs kï th Tnf.a reêrfha bkaishq,ska uÜgu jeä njg ;j;a tla idOlhls. fujeks ,laIK we;akï Tn Èhjeähdj .ek jeä ie,ls,a,la ±laúh hq;=h. wm úiska fuu fjí wvúfha olajd we;s wdydr Ndú;d fldg Tnf.a ksfrda.S cSú;h Yla;su;a lr .kak.

Èhjeähd frda.Ska i|yd tkak;a lrk bkaishq,ska i|yd frda.Ska úiska jirlg úhoï lrk uqo, wefußldkq fvd,¾ ì,shk 18 ls. Type 2 Èhjeähdj iys; frda.Ska yg bkaishq,ska tkak;a lsÍu wjYH fkdfõ. fï ksid fuu úhou ±ßh hq;af;a Type 1 Èhjeähdj je<|S we;s whhs. ( fojk j¾.fha Èhjeähdj iys; frda.lSkao ±ka bkaishq,ska tkak;a lr .kS) ñ,shk 382 la muK jk f,dal Èhjeähd frda.Skaf.ka ishhg 10 la muK Type 1 Èhjeähdj je,|S we;s frda.Ska f,i i,lhs. fï wkqj .;a l, Type 1 Èhjeähdj je<|S we;s frda.Ska ixLHdj ñ,shk 38 la muK fõ. my; we;s o;a;hka .ek Tnf.a fk;a fhdud n,kak. Tn;a fuu ixLHd w;r tla mqoa.,fhl= úh yelsh. Tn f,v jk ;=re n,d isák lsysm fofkl= fv,¾ ì,shk 548 la T Tn fiau Tjqka úiska frda.Ska lrk ,o whf.ka Wmhñka isà. Tn ±kgu;a m%udo jeäh. Tjqka Tnj kdih ,`.hu Èfha .s,ajd we;. wyqfjk fohl t,af,k tl muKla Tn ±kg lrñka isák nj b;du;a ixfõ. cklj m%ldY lrñ. fï ksid fuu ;;ajfhka ñ§ugkï Tng uy;a jQ m%h;akhla orkakg isÿjkq we;. th f,ais myiq lghq;a;lao fkdjk nj milalrkakg leue;af;ñ.

  • Globally, 382 million people (8.3% of the adult population) had diabetes in 2013.
  • Of these, 175 million (46%) were undiagnosed.
  • Diabetes was responsible for 11% of the total global adult health expenditure (USD $548 billion) and 5.1 million deaths.
  • 17% percent of all live births were associated with hyperglycaemia in pregnancy.
  •  80% of people with diabetes live in low- and middle-income countries.
  • 592 million people (10% of adults) will have diabetes by 2035

 

jeä úia;r i|yd.

Slider

oshjeähdj .ek l:d lrk úg i:Q,;djh .ek l:d fkdlru neßh. fï ksid my; ùäfhdajo keröu iqÿiq fõ. lsysm j;djla krUd wmg jer§ we;s ;eka ksjerÈ lr .kak. iajdëk jkak. ;u cSú;h .ek ;ud úiskau ksjerÈj ;SrK .kak.

by; i|yka ùäfhdaj Tnf.a weia újr lrkakg we;ehs is;ñ. bkaishq,Ska jeäùu ;=, wmg uqyqK fokakg isÿjk wjdikdjka; ;;ajh .ek;a oYl .kKdjla ;siafaia wm ú|sk ÿl .ek;a is;kakg fuh ld,hhs. Èh jeähdj iqj lr.kakg we;s fyd|u úi÷u f,i fuu ffjoH jßh f.k yer olajkafka lfndayhsâf¾g wdydr wvq lr fïoh iys; wdydr jeä lrk f,ihs. fï wkqj wmf.a YÍrfha bkaishq,ska uÜgu wvq lr .; yels w;ru Èhjeähdjo iqj lr .; yels wdldrh weh b;d fyd|ska myod fohs. fuh ;rula újdohg ;=vq fok ldrKdjla jqj;a Tnf.a ukig fhduq lr kej; kej; is;d n,kak. ( fuu ùäfhda mghg isxy, Wm is/is we;=,;a lsÍug wms n,dfmdfrd;a;= fjuq ) kshu fmdaIKh we;s wdydr wm úiska ,nd .kafka kï wmg fu;rï frda. ixLHdjlg uqyqK fokakg isÿ fkdjkq we;. ,smsv iys; wdydr mßfNdackhg ìh ù we;af;a flf,iagfrda,a ksid nj wms oksuq. fuu ,smsh wjidkfha we;s flf,iagfrda,a .ek ,shd we;s ,smsho lshjd ta .ek;a ±kqj;a jkak. fldf,iagfrda,a ms<sn|j we;s yqUia ìho ;=rka lr .kak.

;j;a tla ldrKdjla .ek Tnf.a is; fhduq lsÍug leue;af;ñ. ta wefußldj ;=, Èhjeähd frda.sfhl= úhoï lrk uqo,;a jirlg uq¨ wefußldj úhoï lrk uqo,;a .ekh. Èhjeähd frda.sfhl= jirlg úhoï lrk uqo, fvd,¾ ,laI folla muK fõ. fuh weoysh yelso? tfiau jirlg wefñßldj ;=, fvd,¾ ì,shk 250 la fï i|yd úhoï lrk nj weh mjihs. fuu f;dr;=re Tng wka;¾cd,h yryd fihd .; yelsh. ld,h jeh fldg ta .ek;a fihd n,kak. th Tn jeks oyia lkklg fiajh ie,iSug u.la úh yelsh. wo ud fuu ,smsh Tn fj; f.k tkafka fuu ±kqj;a ùu iy wod, frda. j,ska ñ§u ksidh. fyg fuu ld¾Hh Tng ndr fjkq we;. ud mjikafka l=ula±hs Tng jegfykq we;ehs is;ñ.

 

Èhjeähdj iy cdk w;r iïnkaOhla we;ao?

by; oelajQ ùäfhda o¾Yk Tn fyd¢ka kerUqjd kï Èhjeähdj;a iu. lshfjk ;j;a tla jpkhla wefikakg we;s. ta fckála hk jpkhhs. mrïmrdfjka cdk u.ska tk frda.hla f,i Èhjeähdj fuu ùäfhda j, f.k yer oelaùug W;aidy lrhs. wm fuys§ tla kso¾Ykhla f.k yer olajuq. wm tfia lrkafka lsisfjl= wmyiq ;djhlg m;a lsÍfï woyilska fkdjk w;r fuh lshjk mdGlhdf.a oek .ekSu msksiuh.

Èh jeähdj iE§ug fya;=j cdk j, n,mEula kï wefußldfõ isák l¿ cd;slhkag;a Tjqkaf.a kshu ksc N+ñh jk khsÔßhdfõ fjfik l¿ cd;slhkag;a tl iudk f,i Èhjeähdj ;sìh hq;=h. wod, rgj,a foflys 2014 jif¾ Èhjeähd frda.Skaf.a m%udKh wod, ck.ykfha m%;sY;hla f,i my; oelafõ.

  • kshsÔßhdkq cd;slhka f.a Èhjeähd je,÷k frda.Skaf.a m%;sY;h 4.6%
  • wefußldKq l¿ cd;slhka f.a Èhjeähd je,÷k frda.Skaf.a m%;sY;h 13.2%

tmuKlao fkdj wefußldkq l¿ cd;slhkaf.a Èhjeähdj j¾Okh ùfï m%jK;djh wefußldkq iqÿ cd;slhkaf.a Èhjeähdj j¾Okh ùfï m%jK;djh fuka 1.7 .=Khls. fuh fo.=Khlg b;du;a wdikak .Kkls. fï .ek jeäÿr is;d ne,Su Tng ndr lrñ. ud fuys§ Tng ta;a;= .ekaùug W;aidy lf,a Èhjeähdj hkq cdk uh n,mEula ksidu muKla yg .kakd frda.hla fkdjk njhs.

Èhjeähdj keu;s Nhdkl fnda fkdjk tfy;a iq,n frda.S ;;ajh we;sùug m%odku fya;=j jkafka fmdaIK W!K;djhhs. wm úiska by; oelajQ kdkdúO ld¾Hhka isÿ lsÍu msksi úúO fmdaIK fldgia wjYH fõ. fuu fmdaIH fldgia YÍrh ;=, ksmojkafka ke;. tfia fyhska wod, fmdaIH fldgia wm wdydr iu. YÍrhg we;=¿ l, hq;= fõ. wmf.a wdydr fõ, ;=, hï fmdaIH fldgila W!K jqjfyd;a wod, fmdaIH fldgi u.ska YÍrfha isÿ lrk ld¾H Ndrh isÿ lsÍug fkdyels fõ. fï ksid wod, mqoa.,hd frda.sfhl= fõ. wms by; oelajQ tla tla l%shdj i|yd wjYH jk fmdaIH fldgia fudkjdoehs fjk fjku f.k n,uq.

Kyani-Nitro-FX

úfYaIfhkau .aÆfldaia mßjD;Sh l%shdj,sfha§ ldfnda yhssâf¾g .aÆfldaia njg fyda iqlafrdaia .aÆfldaia njg fyda m;a ùu olajd isÿ jk l%shd j,sh .ek fidhd ne,sh hq;= fõ. fuu l%shd j,sh i|yd úgñka î iy LKsc ,jK ie,lsh hq;= m%udKhla wjYH fõ. hï fyhlska fuu l%shdj,sh isÿ lsÍu msksi jk fuu fmdaIH fldgia YÍrfha ys`. jqjfyd;a YÍrfha reêrfha we;s .aÆfldaia m%udKh wvq ùug fya;= úh yelsh. kuq;a fuu ;;ajh .ek wm w;r t;rï ie,ls,a,la fkdue;. fï ksid wod, fmdaIH fldgia iys; wdydr .ekSu b;du;a jeo.;a fõ.

( bkaishq,ska wkqfõ wkqrEmh )

by; rEmfhka oelafjkafka bkaishq,ska wkqjl wkqrEmhls. tys ueo we;s oï meye;s l=vd fldgi iE§ we;af;a iskala j,sks. iskala hkq wmf.a isrerg w;HjYH LKsc ,jkhla jk we;r wms úisaka fuu iskala wdydr iu. YÍrhg ,nd Èh hq;=h. tfia n,k l, hï flfkl=f.a YÍrfha iskala W!K;djhla we;s jqjfyd;a isÿ jkafka w.akHdYh ;=, bkaishq,ska ksmoùu wek ysàuhs. fuh m,uq j¾.fha Èhjeähdj we;s ùug m%Odk fya;=jla fõ. tmuKla fkdj orefjla ,eîug isák ujla ;u wdydrfõ,g iskala we;=,;a lr fkd.; fyd;a l=i ;=, isák orejd fuu LKsc ,jK W!K;djfhka fmf,kq we;. fï fya;=j ksid l=vd jhfia isgu fuu orejd Èhjeähdfjka fmf,hs. neÆ ne,aug fuh ujf.ka orejdg fm%arKh jQ frda.S ;;ajhls. cdk j, we;s wvqjla ksid fuh isÿù we;s nj is;Sug ´kE ;rï wjldY we;. kuq;a we;a; ;;ajhkï ujf.a YÍrfha we;s iskala W!K;djhhs.

tfiau wm úiska i|yka l, by; ùäfhda o¾Yk j,ska fmkajk ,o wdldrhg bkaishq,ska ffi, u; we;s ixfõol yd iïnkaO jkjd;a iu. ;j;a ;eklska .aÆfldaia wKq we;=,a lr .ekSu i|yd jk oajdrhla újr l, hq;=j we;. kuq;a fuu oajdrh újr fkdùu ksid fojeks j¾.fha Èhjeãhdj kï frda.h iEfoa. wod, bkaishq,ska ixfõol yd iïnkaO jkjd;a iu.u wod, ixfõolfha isg kHIaÀh lrd ix{djla .uka l, hq;=h. fuh yßhg f.or fodr wi, iú lr we;s iSKqj kdo l,d jeksh. iaúÉ tl tnqjo iSkqj kdo jkakg kï wod, jh¾ fyda moaO;sh ksis whqßka ;sìh hq;=h. ffi, j,o fï wdldrfhau fõ. ffi, we;=,g fuu ix{dj f.k hkafka lafrdañhï u.sks. Tn fuu w;HjYH fmdaIH fldgia j, hï W!K;djhlska fmf,kafka kï .aÆfldaia we;=¨ lr .ekSug wjYH jk fodr újr jkakg th ndodjla fõ. fuh fojk j¾.fha Èhjeähdj f,i ye|skafõ. fï i|yd jefkaähï keu;s LKsc ,jkho wjYH fõ. tajdo wm .kakd wdydr j, we;. 1957 jif¾ wefußldkq úoHd{fhla fojk j¾.fha Èhjeähdj iqj lr .ekSu i|yd wefußldkq ck;djg fl%dañhï wdydr iu. ,nd Èh hq;= njg ks¾foaY fldg we;. kuq;a tod tfia jQjdkï wo T!IO iud.ï úiska ,nk fvd,¾ ì,shk .kkl ,dnh ke;sjkakg bv ;sìk. tu úoH{hdf.a ks.uKh l=Kq l+vhg oukakg we;af;a ljqreka úiska±hs ud ú.%y l, hq;= fkdfõ. wo Tnf.a idlal=j foi weia fhdudf.k isák fuu ldlalkaf.ka Tn .e,fjkafka ljodo? Tng .e,fjkakg jqjukdjla we;ao? fofk;a újr lr n,kak. fuu frda. Tn fj; nf,ka megjQ frda. fõ. kùk úoHdj, rEmjdyskS, wka;¾cd,h iy fjk;a ikaksfõok l%fudamdhka Ndú;d fldg tod wefußldkq úoHd{hd úiska ks.uKh l, frda.h ke;s l, yels l%ufõoh l=Kq l+vhg ±uQ whu wo Tnj frda.d;=r lrñka isà. kuq;a Tno weia w| ñksiqka fia Tjqkaf.a kHdh m;%hu l%shd;aul lrñka isà. Tn Tnf.a wïud ;d;a;d, wdÉÖ iShd WodyrKhg f.k n,kak. Tjqka kSfrda.Sj isáfha flfiao@ Tjqkaj wkq.ukh lrkak. merKs wdydr rgdj kej; yqre lr .kak.

Tn jiska YÍrhg Èkm;d fmdaIK fldgia 90 la ,nd Èh hq;= jk w;r wod, fmdaIK fldgia we;=,;a wdydr ,ehsia;=jla fuu fõí wvúfha we;, ,smsh lshjd wjidkfha we;s ,skala Ndú;d fldg lshjd ±kqj;a jkak.

wm by; i|yka l, .a,hsfldacka Tng u;l we;ehs is;ñ. .a,hsfldacka hkq tlsfklg ne| ±uQ .aÆfldaia wkq úYd, ixLHdjlska ieÿkq wKq fõ. fuu wkq ne| ;nkafka fmdgEishï j,sks. Tn hï fyhlska fmdgEishï W!K ;djhlska fm¨Kfyd;a we;sjk ;;ajh Tng is;d .; yelshehs is;ñ. .aÆfldaia wjYH muKg iy wjYH fõ,djg muKla ffi, ;=,g we;=,;a lr .ekSfï l%shdj,slhlg fï fya;=j ksid ffi, yqrefõ. flfkl= jHdhdu lrk fõ,djl§ isÿjkafka ffi, j, we;s .aÆfldaia oykh fldg wjYH Yla;sh ,nd .ekSuhs. fuu Yla;sh kej; ,nd .ekSug kï ffi, ;=,g .aÆfldaia we;=,;a lr .; hq;= fõ. fï ksid ffi, j, we;s .aÆfldaia we;=¨ lrK oajdr újr lr .aÆfldaia ffi, j,g we;=¨ lr .kS. ±ka reêrfha .aÆfldaia uÜgu wvq fõ. fuh ;djld,sl jqjo hym;a l%hdj,hls.

 

bkaishq,ska f.%da;a *elag¾ IGF( Insulin like Growth factor )

reêrfha .aÆfldaia uÜgu md,kh lrkafka bkaishq,ska muKla fkdfõ. bkaishq,ska u.ska flfrk ldrHh fuka 100 .=Khl ld¾Hhla bkaishq,ska f.%da;a *elag¾ IGF kï wlaudfõ ksmofjk fydafudakh u.ska isÿ lrhs. bkaishq,ska l%shd;aul jkafka wm wdydr .kakd úgh. kuq;a IGF l%shd;aul jkafka wm wdydr fkd.kakd wjia:dj,§h. wlaudj ksfrda.Sj ;nd .ekSu u.ska w.akHdYh u; we;s lrk f;rmqu úYd, jYfhka wvqlr .; yelsh. tfiau wm mßfNdackh lrk ldfndayhsâf¾g m%dudKh wju lsÍu;a ,smsv m%udKh jeä lsÍu;a u.ska YÍrfha w;s bkaishq,ska uÜgu md,kh lr .; yels wdldrh my; ùäfhda keröfuka ukdj wjfndaO lr .;yelsh.


jeäÿr úia;r i|yd

Tn by; we;s ùäfhda fol kerUqjdo? reêrfha iSks md,kh lsÍu i|yd wlaudj fl;rï ldrHNdrhla bgqlrk nj Tn f;areï .;a;do? bkaishq,ska flfrysu úYajdih ;nd we;s Tng hï wiajeis,a,la ,nd .ekSug by; ùäfhda fol Wmfhda.S jkakg we;ehs is;ñ. wefußldj ;=, Èh jeähd T!IO wf,ú lsÍfï tla Wml%uhla f,i ldfnda yhsfâ%Ü mßfNdackh jeä lsÍfï Wml%uhlao fuu ùäfhda krUk Tng ±l.kakg ,efnkakg we;ehs is;ñ.

flfia fj;;a wlaudfõ ksYamdokh flfrk bkaishq,ska f.%da;a *elag¾ keu;s fydafudakh u.skao reêrfha iSks md,kh lrk nj Tn ±k .ekSu jvd;a WÑ;h. bkaishq,ska j,g jvd 100 .=Khl M,odhS ;djhlska fuu IGF fydafudakh l%shd;aul fõ. Èhjeähd frda.sfhl= úiska ;u wlaudfõ l%shdldÍ;ajh ksishdldrj mj;ajd .ekSu u.ska reêrfha iSks m%udKh md,kh lr .; yelsh. úfYaIfhka wlaudjh wkjYH mSvKhla t,a, lrk we,afldfyd,a, ner f,day iy wfkl=;a úI øjH we;=,a lsÍfuka je,lS isàu u.ska o ,fmdgEishï iy i,a*¾ iys; wdydr mßfNdackh u.skao wlaudjg wjYH Yla;sh ,nd Èh yelsh. Èhjeähd frda.sfhl= f.a fmdgEishï W!K;djh fya;=fjka .aÆfldaia .a,hsfldacka njh m;a lsÍfï yelshdj fkdue;s ùu ksid reêrfha we;s wu;r .aÆfldaia ,smsv f,i Yßrfha ;ekam;a ùug mgka .kS. Èhjeähd frda.sfhl=f.a we;s jk ia:Q, ;djhg fya;=j jkafka fuu wu;r ,smsv fõ. th isÿ lrkafkao reêrfha we;s wu;r .aÆfldaia bj;a lsÍfï l%ufõohla f,ih.

wmf.a YÍrfha we;s úYd,u iy ldrHlaIu .%kaÓh wlaudjhs. wlaudj hkq wm f.a YÍrhg we;=¨ jk úúOdldr jQ úI wmøjH YÍrfha fjk;a wjhj j,g hd fkd§ fmrd fjka lrk fmryko fõ. fï lreKq ksid wlaudj ksfrda.Sj mj;ajd .ekSu i|yd jirlg tla j;djla j;a fjfyi ùu wm úiska isÿ l, hq;=h. wlaudfõ úI yrK l%shdj,sh myiqfjka isÿ lr.; yels wldrhla my; olajd we;.

 

YÍr.; úI yrKh i|yd l%ufõohla.

by; f,dal is;shu foi fyd|ska n,kak’ úoHdfõ ÈhqKqj .ek b;du;a Wcdrefjka l:dlrk hq.hl frda.hla u¾Okh lr.ekSug fjr orkjd fjkqjg bÈßfha§ frda.h je<f|k m%udKh .ek;a Tjqkag wf,ú lsÍu i|yd fnfy;a ksYamdokh lsÍu .ek;a .kka ioñka isà. fïjd ±l ±l;a Tn ;ju;a ngysr T!IO u;u úYajdih ;nkjdo? weia wßkak. Tnf.a fouõmshka iy jeäysáhka ksfrda.Sj isáfha flfia±hs fidhd n,kak. ±kgu;a Tn urKhg lemjQ .jfhla jeksh. ljqreka fyda urKfhka uqojd .kShehs is;sh yelso? fujeks joka Ndú;d lsÍu .ek ud Tnf.ka iudj wheo isáñ. kuq;a iudch .s<f.k we;s fï reÿre jHikh ljqreka fyda fmkajd Èh hq;=h. ms<sld jeks udrdka;sl frda. mjd iqj l, yels Wodr ffjoH l%u j,g f;da;ekakla jQ Y%S ,xldfõ bmso isák Tng wka yeu fohla fiau msg;ska meñKs fnfy; f,dl= úh. fuu fnfy;a ±ka Tng tlu ms,sirk Tjqka ù we;. ;udf.a wdydr j, wvx.= fmdaIH mod¾: .ek hï ±kqula iys;j wdydr .kafka kï ;rula ÿrg fyda fï ;;ajfhka .e,ù hkakg bvlv ;sìk. kuq;a ldf.a fyda jqjukdjlg mdif,ao fuu úYhka yßyeá W.kajkafka ke;. ish,a,u tlg .eg .eiS we;s fiah. fuh lshjk Tnj;a yels ;dla ±kqj;a jkak.

Tn fuu ,smsh fyd|ska lshjd ne¨jd kï Tng yef`.k hu hï lreKq ldrKd ;sfnkakg mq¨jk. Tn wo fndk fnfy;a j,ska frda.h iqj fkdjk nj ffjoH jrhd Tng mqk mqKd mejiqj;a th md,kh lr .ekSfï mrud¾:fhka Tn fnfy;a .kS. ngysr ffjoH úoHdfõ mshd f,i ie,flk ysfmdl%àia mjid we;af;a ;u wdydrh T!IOh f,i Ndú;d lrk f,ihs. kuq;a wo fuh Tyqf.a orejkag wu;l ù we;. tho idudkH ixisoaêhls. wirK mshdg jvd mq;d W.;a jQ miq Tyqf.a lsisÿ wdNdIhla ,nd .ekSug W.;a hehs ie,flk wh ue,s fjhs. fuu ;;ajho tysu tla wx.hla f,i o ±lsh yelsh. tfy;a Bg tyd .sh uqo,g hgjQ f,dalhl cSj;a jk fj<| me,eka;shlg Tn iy wm hgù we;s nj is;d .; hq;=h. fuys§ úf,dams;hd iy f.dÿr fjkalr y÷kd .; yels kï Tnf.a cSú;h .,jd .; yels hehs is;ñ.

 

Èhjeähdj iqj lr .kafka flfiao?

ngysr ffjoH úoHdjg wkqj Èhjeähdj hkq iqjl, fkdyels frda.hls. isÿ l, yelafla md,kh lsÍu muKs. md,kh lrkafka fudkjdo? reêrfha we;s iSks uÜguhs. WodyrKhla f,i fuÜf*dñka keu;s ngysr Tiqj f.k ne,sh yelsh. tu.ska isÿ lrkafka .aÆfldaia YÍrhg wjfYdaIKh lr .ekSu wjysr lsÍuls. fuu Tiqj Èkm;d Ndú;d lrk whf.a YÍrhg wjYH Yla;sh flfia ,nd fokako? ta i|ydo hï úl,amhla ;snqkdkï fuu Tiqfjka isÿjk whym; hï ÿrlg wvq lr.; yels jkq we;.

ngysr ffjoH úoHdjg fuu frda.hg úi÷ï fkdue;s jQjdg f,dalfha we;s wka ish¨u ffjoH l%u j,g wkqj Èhjeähdj hkq iqj l, yels fmdaIK W!K;djhla ksid yg .kakd fnda fkdjk frda.hls. fnfy;a fm;a;lg ;u cSú;h ndr fkd§ yels blaukska ;u wdydr fõ, ilid .kak. ta;a fï jk úg Tnf.a jerÈ m%;smod ksid YÍrfha we;s wNHka;r moaO;s j, hï hï ixl+,;d yg f.k ;sfnkakg we;s bvlg b;du by,h. fï ksid fïjdhska ñ§ug wjYH mshjr .; hq;=h.

fuu frda.h iqj lr .ekSu i|yd id¾:lu l%u fõohla ud m<uqfjka lshd fokakï. Tn bßod Èkl jyrl f.dak.,a foksh m%foaYfha we;s wßh Ñ;a;dY%u úydria:dkfha mj;ajd f.k hk ffjoH idhkhlg iyNd.S ù ;udg we;s frda.S ;;ajhka wod, ffjoH jrekakg myod fokak. Tng ksis ms,s;=re ,efnkq we;. ±kgu;a Èklg 600 muK msßila fuu ia:dkfhka m%;sldr ,nk ksid Tnf.a jdrh meñfKk ;=re bjis,sjka;j isáug isÿfõ.

tfia tu ia:dkhg hEug Tng fkdyels kï wm i;=j ;j;a l%u lsysmhla we;. ta;a tla jrla fyda tu ia:dkhg f.dia Tnf.a i¾jdx. ffi!LHh .eku hï wjfndaOhla ,nd .ekSu jeo.;a hehs is;ñ. jrld .fya uq< iy iqÿ y÷ka j,ska idok fnfy;la ud¾.fhkao Èhjeähdj iqj l, yelsh. flfia fj;;a fï jk úg Tnf.a ffi!LH ;;ajh .ek yß wdldr jegySula ,nd .ekSu jeo.;ah.

my; we;s wxlh ud¾.fhka wcka; uy;d wu;d jeäÿr úia;r ,nd .; yelsh. jyrl wßh Ñ;a;dY%u úydria:dkhg hk ud¾. is;shu iy ,`.dùug yels nia j, úia;a;rhla o my; olajd we;.

wcka; : 0777316629

jeo.;au ldrKh.

Tng hï T!IOhla ud¾.fhka Èhjeähdj iqj lr .;a;d hehs is;uq. jir 30 muK ld,hla ;siafia mj;a jdf.k .sh whym;a fmdaIK mqreÿ ksid Tnf.a YÍrh fujeka fnda fkdjk frda.hlg f.dÿre jQ nj Tn ;ju;a fkdokafka kï kej;;a Èhjeähdj muKla fkdj ms<sld yDo frda. jeks oyil=;a tlla fnda fkdjk frda. Tng w; jkk nj ±k .kak. Tnf.a ld,h wjika jkakg mq¨jk kuq;a wirK orejka ta ;;ajhg weo oukakg tmd. ksfrda.S orejka ìyslrkakg isák uújreka ta ;;ajhg weo oukakg tmd. fmdaIHodhs wdydr Tjqkag ,nd fokak. wvq .dfka ó,`. mrïmrdj j;a ksfrda.Sj ;nkakg yels fohla lrkak.

my; we;s ,sms lshjd ±kqu ,nd f.k cSú;h ch .kak. ^,skala Ndú;d lrkak&

Èhjeähdj iqj lr .kakg fmr Tn úiska w;ay, hq;= wdydr

 

Èhjeähdj iqj lr .kakg Tn úiska wddyr fõ,g tla lr .; hq;= jk wdydr.

fmdgEishï iys; wdydr

ue.akSishï iys; wdydr

le,aishï iys; wdydr

fl%dañhï iys; wdydr

iskala iys; wdydr

jefkaähï iys; wdydr

fldf,iagfrda,a j,ska ñfok wdldrh

ms<sld j,ska ñfok wdldrh

ffokslj wdydr iu. YÍrhg ,nd Èh hq;= w;HjYh fmdaIK fldgia 90 la

wlaudj ksfrda.Sj mj;ajdf.k Èhjeähdj iqj lr .kak

Èhjeähdj iqj lr .ekSug fy< Tiqjla idod .kakd wldrh

 

jyrl wßh Ñ;a;dY%u úydria:dkhg hk ud¾. is;shu

ie.hq.

fuu ,smsh ieliSug wjYH úoHd;aul lreKq wm úiska fidhd.kq ,enqfõ wka;¾cd,h wdY%fhks. ta i|yd wm úiska úúO fjí wvú mßYS,kh l, w;r my; we;s ,skala Ndú;d fldg Tn,dgo tu fjí wvú j,g ,`.d úh yelsh. ñka iuyr fjí wvú j,g we;=¨ ùu i|yd f.ùula lsÍugo isÿ jk njo ±kajd isàug leue;af;ñ.

http://www.glidden.healthcare/

http://www.glidden.healthcare/dashboard/

http://www.amazon.com/Diseases-Exotic-Animals-Surgical-Management/dp/0721691056/ref=la_B001K8ZP06_1_9/187-6150287-9003234?s=books&ie=UTF8&qid=1447319491&sr=1-9

Nittaa.com DISCLAIMER: This web site is designed to provide nutritional information on selected herbal combinations. It is not intended for diagnosing ailments or prescribing remedies in any way. It is not meant to be a substitute for professional medical help because there is always a risk involved. The publisher and author are not responsible for any adverse consequences or effects resulting from the use of any of the information, or suggestions contained in this web site. If you are unwilling to assume the risk, please do not use this web site and the contain.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *