Skip to main content

ජීවිතයට 90 ක්.

අප මෙහිදී 90 ක් ගැන කථා කරන්නේ ඔබට ජීවත් විය හැකි කාලය ගැන නොවේ. මෙහි ඇති 90 ඔබ ඔබගේ ජීවිතය හා සම්බන්ධ කර ගන්නේ නම් ඔබට අවුරුදු 110 ක කාලයක් රෝගාබාධ වලින් තොරව ජීවත් විය හැකිය.

ñksia isrer ksfrda.Sj mj;ajd .ekSu i|yd wm úiska ;=ka wdldrhlska Yla;su;a úh hq;=h’

  1. ldhsl jYfhka.
  2. udkisl jYfhka.
  3. wdOHd;añl jYfhka.

ldhsl jYfhka Yls;su;a ùu i|yd wm úiska isÿ l, hq;= jkafka Yßrfha wNHka;r C%shd ldÍ;ajh i|yd ffokslj wjYH jk fmdaIH fldgia wmf.a wdydr iu. ,nd §uhs. fï i|yd Èklg fmdaIH fldgia 91 la ,nd Èh hq;= jk w;r tfia hï fldgila ,nd §ug wfmdfydi;a jqjfyd;a wod, fmdaIH fldgia Yßrfha hï ;ekl ;ekam;a fldg we;akï tajdhska wod, l¾;jHh isÿ lr.kS. kuq;a hï ojil ;ekam;a fmdaIH fldgia ke;s jqjfyd;a tu fmdaIH fldgi u.ska fï;dla isÿl, ishÆu ld¾Hhka wek ysà. fï ksid YÍrfha hï hï mGl ì£ hkakg mgka .kS. fuh frda.hla f,i ndysrg fmfkkakg mgka .kS. wm úiska isÿ l, hq;= jkafka fujeks frda. we;s frda.Ska yg wjYH fmdaIKh ,nd §uhs. fuu ,smsh u.ska tla tla fmdaIK W!K;d ksid yg.kakd frd. .ek oekqj;a lsÍug;a wod, fmdaIK fldgia ,nd .; yels wdldr .ek oekqj;a lsÍug;a wjYH mshjr f.k we;.

udkisl jYfhka we;sjk wd;;sh jeks ;;ajhkago fuu fmdaIK fldgia j, we;s jk W!K;djh n,mdhs. udkisl ksfrd.S ;djh we;s whf.a isref¾ fmdaIH fldgia wkjYH f,i oykh ùu fyda laIh ùu isÿ fkdfõ. fï ksidu udkisl ksfrda.S ;djh we;s flkd ldhslj fndfyda ksfrda.S wfhla fõ. udkisl ksfrda.S ;djh i|yd Ndjkd la‍‍%u iy fudayk C%u Ndú;d l, yelsh.

wdOHd;añl ksfrda.S ;djh b;du;a jeo.;a ldrkhls. kuq;a fuh wm w;r isák jeä msßila ms<s fkd.kakd i;Hhls. wmf.a Yßrfha we;s ishÆu mßjD;sh la‍‍%shd ksis l,g fõ,djg isÿ lsÍug;a wmf.a md,kfhka f;dr ishÆu YdÍßl W;af;ackhka we;s lsÍug;a fud<fha we;sjk fjkialï j,g wkqrEmj Yßrh la‍‍%shd;aul lrùug;a wmf.a wdOHd;añl ksfrda.S ;djh jeo.;a fõ. wm úiska hï fmdaIK fldgila wdydr iu. ,nd fkdÿkako wod, fmdaIK fldgi fjk;a ia:dkhlska wjfYdaIKh lrf.k fyda YÍrh ksfrda.Sj mj;ajdf.k hkafka wm YÍrh i;= fuu úYañ; yelshdj ksidh. fï ksid wm hï frda.hlg f.ÿre jqjfyd;a isÿ l, hq;= jk m‍‍%Odku l¾;jHh jkafka ksis fmdaIKh ,nd §uhs. kuq;a frda.hla je,÷k miq fndfyda wh wmf.a Yßrh i;= fuu úYañ; yelshdj .ek fkdi,ld kdkdm‍%ldr m‍%;sldr .ekSu ksid uqÆ Ôú; ld,hu frd.sfhla f,i .; lrkq we;. th we;a;gu wm iudch m;a ù we;s wjdikdjka;u ;;ajhls.

wms fuu ,smsh u.ska f.k tkakg W;aiy lrkafka wefußld tlai;a ckmoh úiska jir 40 l muK m¾fhaIK j,ska miqj fïu wjdikdjka; ;;ajfhka ñ§u i|yd f.k we;s id¾:l C%shd ud¾.hla .ekh. my; ,smsh lshjd iy ùäfhda krUd ;u oekqu j¾Okh lr .kakd f,i wms b,a,d isáuq.tfiau ;u YÍrh ksfrda.Sj mj;ajd .ekSu i|yd wm yd tla jk fuka b,a,d isáuq.

Ôú;hg 90 la

wm fuys§ 90 la .ek l:d lrkafka Tng Ôj;a úh yels ld,h .ek fkdfõ’ fuys we;s 90 Tn Tnf.a Ôú;h yd iïnkaO lr .kafka kï Tng wjqreÿ 110 l ld,hla frda.dndO j,ska f;drj Ôj;a úh yelsh. óg lÈu ksoiqk fmare rdcHfha ú,alnïnd k.rhhs. tu k.rfha jeishka jir 110 ;a 140 ;a w;r ld,hla Ôj;a fõ. tfiau tu k.rfha wdfrda.HYd,d fkdue;. fuu ;;ajhg fya;= fudkjdoehs fï jk úg;a úoHd{hka m¾fhaIK mj;ajhs. we;a;gu fya;=j Tjqkaf.a Ôjk rgdjhs Tjqkaf.a wdydr rgdjhs. wm f.a ud;Dldjg wod, jk 90 la jk fmdaIK fldgia Tjqka ffokslj ;u wdydrhg tla lr.kS. th wyïnhla úh yels jqj;a tu rfÜ jeishka jdikdjka; hehs lsj yelsh. Tjqka wkq.ukh lrk C%ufõoh my; whqßka ú.‍%y l, yelsh.

fudjqka f.a wdydr j, ji úI ke;.

Èklg úYd, m‍%;s Tlaisldrl m‍%udKhla Tjqkaf.a wdydr j,g tlalr .kS.

Tjqkaf.a ffoksl wdydr fõ, ;=, L‚c ,jK, úgñka, weuhsfkda wï,, fïo wï, ksis whqßka wvx.= fõ. (fuu fldgia .ek úia;rhla fuu ,smsh lshjk Tng bÈßfha§ oek .; yelsh. )


fuu wdydr rgdj Tjqkaj jir 110 – 140 la ;rï ld,hla ksfrda.Sj .; lsÍug wjYH YdÍßl ksfrda.S ;djh;a udkisl ksfrda.S ;djh;a we;slr § we;. fuu k.rh .ek úfYaIfhka m¾fhaIKh l, tla úoHd{fhl= fõ. Tyq wefußldkq cd;sl fcda. fj,la uy;dhs. Tyq i;ajhkaf.a ldhsl iy udkisl frda. .ek f,dj jeäu m‍%udKhla m¾fhaIK mj;ajd we;s úoHd{hdhs. ;sßika i;=ka 17000 lf.a;a ñksiqka 3000 f.a;a ldhsl frd. .ek úoHd;aulj fidhd ne,Sula fcda fjd,la uy;d úiska isÿ lr we;. fuu m¾fhaIKh i|yd wefußldkq rch fvd,¾ ñ,shk 25 l uqo,la wdfhdackh fldg we;. fuu m¾fhaIKfha jd¾:dj .‍%ka:hla f,i t,s olajd we;s w;r th www.amazon.com ) fjí wvhsfhka ñ,§ .; yelsh.


flfia fyda fï jk úg f,dalfha ÈhqKq hehs iïu; rgj,a lsysmhlg muKla fuu úoHd{hdf.a fidhd.ekSï j, m‍%;sM, fk,d .ekSug yelshdj we;sù we;. wm jeks ÈhqKq fjñka mj;sk rgj,g ;ju;a fuu fidhd.ekSï j, M, fk,d .eksug fkdyels ùu wjdikdjg lreKls. Tn fuu ,smsh lshjk úg fuu wmQre fidhd .ekSï isÿ fldg ksYamdok NdKavhla f,i mdßfNda.slhd w;g m;alr jir 19 la .; ù we;s w;r fjklla ;shd wdishdjgo fuu ksYamdok NdKav y÷kajd ÿkafka 2016 jif¾ fmnßjdß udifhah. ta isx.mamQrefõh. flfia kuq;a fuu fidhd.ekSï ms<sn|j oek.ekSu Tn wm ishÆ fokdf.au hym; msksi fõ. fï uyfmdf<dj u; Ôj;a jk ishÆu ñksiqkaf.a f.a ffoksl C%shdldrlï fjkqfjka le,ß 2000 l fyda wdikak .Kkla Yla;sho iu. fmdaIK fldgia 90 l muK m‍%udKhla wdydr iu. ,nd Èh hq;=h. tfia ,nd fkdÿkfyd;a YÍrfha hï fldgil C%shdldÍ;ajh wvmK fõ. fuh frda.hla fyda frda. ,laIKhla f,i wmg oDIHudk fõ. wod, fmdaIH fldgi kej; YÍrhg ,nd §ug lghq;= lsÍu u.ska fuu frda.S ;;ajh myú hhs. kuq;a fuu fmdaIK flgia ,nd§ug frda.shd urKdikak jkf;la n,d fkdisáh hq;=h. yels blaukska ysia;ek msrùu Tnf.a hq;=luhs. fnda fkdjk frda. hk fldgig wh;a ishÆu frda. we;sùug fya;=j jkafka fuu fmdaIK fldgia j, W!K;djhhs. tfy;a fuu ish¿u fmdaIH fldgia wmf.a wdydr j, oeka oeka oel.; fkdyelsh. ta fjkqjg wmg ,efnkafka rildrl, j¾K ldrl, lDñkdY l, ridhksl fmdfydr, l,a;nd.ekSfï ridhkøjH, jeks YÍrhg wyslr ixfhda.hkah. fï ksid ñksid ;j ;j;a wirK ;;ajhg weo jeà we;. kùk ú,dis;d ksido YÍrhg fkd.e,fmk ji úI tla ùug mdr iE§ we;. th jHdmdßl m‍%cdjf.a wdodhï ud¾.hlao ù we;s ksid iudcfhka fjka lsÍug fkdyels ù we;. uelafvdk,aÙ, fldfld flda,d ixialD;sh wm iudch .s<f.k we;. fï ksid fïjdhska ñ§u t;rï f,ais C%shdjla fkdjk nj Tng jegfykq we;.

fcda fj,la uy;d fï i|yd lÈu ms<shula fidhd .kakd ,§. f,dalfha we;s L‚c ,jk j,ska ire fmd<fõ j.d l, t<jÆ iy m,;=re j¾. 115 lg jvd jeä m‍%udKhlska ish¿ fmdaIK fldgia ksiaidrKh fldg wod, fmdaIK fldgia msá iy Èhr f,i fj<| fmd,g bÈßm;a lrk ,§. fuu wdydr j,ska f;a ye¢ folla ffokslj mßfNdackh lrk flfkl=g Èklg wjYH fmdaIH mod¾: m‍%udKfhka úYd, m‍%udKhla ,nd .; yelsh. t<jÆ m,;=re j¾. 115 la tla Èklg wdydrhg .ekSu hkq isyskhls’ kuq;a fï C%uh hgf;a th h:d¾;hla ù we;.


wmf.a Yßrfha we;sjk fjkia lï wkqj tajd g fya;= my; we;s tajd w;ßka tllg wh;a fõ.

1. .aÆfldaia iu;=,s; fkdùu ksid yg.kakd frd..

 

2. ÔrK moaO;sh ;=, yg.kakd ixl+,;djhka ksid yg.kakd frda..

 

3. >K mGl wdidokh ùu ksid yg.kakd frda..

4. uDÿ mGl wdidokh ùu ksid yg.kakd frda..

 

fï tla ;;ajhla ksid frda. 40 l muK m‍%udKhla yg.kS. kuq;a wms okafka ñka lsysmhla mu‚. my; we;s bÈßm;a lsÍu u.ska fï .ek jeä oekqula ,nd .; yelsh.

60 ESSENTIAL MINERALS ( ඛණිජ ලවන )

    Aluminum
    Arsenic
    Barium
    Beryllium
    Boron
    Bromine
    Calcium
    Carbon
    Cerium
    Cesium
    Chloride
    Chromium
    Cobalt
    Copper
    Dysprosium
    Erbium
    Europium
    Gadolinium
    Gallium
    Germanium
    Gold
    Hafnium
    Holmium
    Hydrogen
    Iodine
    Iron
    Lanthanum
    Lithium

    Vitamin A
    Vitamin B1 (Thiamine)
    Vitamin B2 (Riboflavin)
    Vitamin B3 (Niacin)
    Vitamin B5 (Pantothenic Acid)
    Vitamin B6 (Pyridoxine)
    Vitamin B12 (Cobalamin)
    Vitamin C (Ascorbic Acid)
    Vitamin D
    Vitamin E
    Vitamin K
    Biotin
    Choline
    Flavonoids and Bioflavonoids
    Folic Acid
    Inositol

    Omega 3
    Omega 6

fuu fmdaIK fldgia 90 wmf.a YÍrhg ksmoúh fkdyelsh. ta ksid wm úiska Èkm;d wdydr iu. fuu fmdaIK fldgia ffokslj wm YÍrhg ,nd Èh hq;=h. tfia ,nd fok lsisÿ flfkl=g f,vla iE§ug fya;= fkdue;. wm by; i|yka l, ú,alnïnd k.r jeishkag fuu fmdaIK fldgia 90 Tjqkag ksrka;rfhka ,efí. ta fya;=j ksid Tjqka yg wdfrda.H Yd,d j, wjYh ;djhla we;s fkdfõ. Tjqka ksfrda.Sj jir 110 lg jeä ld,hla Ôj;a fõ.

wms fuu ,sms ud,dj ;=,ska by; i|yka fmdaIK fldgia 90 .ek;a tu fmdaIK fldgia wmf.a YÍrhg n,mdk wdldrh .ek;a fjk fjku l:d lsÍug n,dfmdfrd;a;= fjuq. fuu ,sms ud,dj i|yd Tjg;a odhl úh yelsh. Tn yg fï tla tla fmdaIK fldgia iïnkaOfhka hï oekqula we;akï wmf.a fjí wvúh yryd mdGlhka iu. ta oekqu fnod .; yelsh.

CIA ixúOk jd¾:d j,g wkqj f,dalfha rgj, wdhq ld,h ms<sn| jd¾:djla my; oelafõ. wm by; olajd we;s fmdaIK fldgia ksrka;rfhka ,efnk rgj, kï by,skau we;. fkdÈhqkq hehs iïu; rgj,ao Èhqkq hehs iïu; rgj,ao fï w;r we;. frda.dndO ksid ñh hk wh jeä rgj,a j,o wfmalaIs; wdhq ld,h wvqh. Y‍%s ,xldfõ ;;ajh .ek Tnu ks.ukh lrkak. fï ;;jhg jeàug fya;=j jqfha wmf.a hg;a úð; udkisl;ajh nj lsj hq;=h. ngysßka tk ´kEu fohla je<|.kakd wms Bg Ôú; j,ska jkaÈ f.jkafkuq. ,dn ,eîfï mrud¾:fhka fj<|m,g tk wdydr wkqNj fldg frda.d;=r ù Ôú;fhka jkaÈ f.jkafka b;du;a fidapkSh f,ih. wms oekg;a m‍%udo ke;. wm úiska isÿ l, hq;= jkafka w¿;a fohla fkdfõ. wmf.a uq;=ka ñ;a;ka .sh u. Wf.k kej;;a wms tau u. .uka lsÍu mu‚. wms fuu fjí wvúh Tiafia Bg u. fmkaùug W;aiy orkafkuq. my; j.=j lshjd n,d oekqj;a jkak.

RANK COUNTRY (YEARS) DATE OF INFORMATION
1 MONACO 89.57 2014 EST.
2 MACAU 84.48 2014 EST.
3 JAPAN 84.46 2014 EST.
4 SINGAPORE 84.38 2014 EST.
5 SAN MARINO 83.18 2014 EST.
6 HONG KONG 82.78 2014 EST.
7 ANDORRA 82.65 2014 EST.
8 SWITZERLAND 82.39 2014 EST.
9 GUERNSEY 82.39 2014 EST.
10 AUSTRALIA 82.07 2014 EST.
11 ITALY 82.03 2014 EST.
12 SWEDEN 81.89 2014 EST.
13 LIECHTENSTEIN 81.68 2014 EST.
14 CANADA 81.67 2014 EST.
15 FRANCE 81.66 2014 EST.
16 JERSEY 81.66 2014 EST.
17 NORWAY 81.60 2014 EST.
18 SPAIN 81.47 2014 EST.
19 ISRAEL 81.28 2014 EST.
20 ICELAND 81.22 2014 EST.
21 ANGUILLA 81.20 2014 EST.
22 NETHERLANDS 81.12 2014 EST.
23 BERMUDA 81.04 2014 EST.
24 CAYMAN ISLANDS 81.02 2014 EST.
25 ISLE OF MAN 80.98 2014 EST.
26 NEW ZEALAND 80.93 2014 EST.
27 IRELAND 80.56 2014 EST.
28 GERMANY 80.44 2014 EST.
29 UNITED KINGDOM 80.42 2014 EST.
30 GREECE 80.30 2014 EST.
31 SAINT PIERRE AND MIQUELON 80.26 2014 EST.
32 AUSTRIA 80.17 2014 EST.
33 MALTA 80.11 2014 EST.
34 FAROE ISLANDS 80.11 2014 EST.
35 EUROPEAN UNION 80.02 2014 EST.
36 LUXEMBOURG 80.01 2014 EST.
37 BELGIUM 79.92 2014 EST.
38 TAIWAN 79.84 2014 EST.
39 KOREA, SOUTH 79.80 2014 EST.
40 VIRGIN ISLANDS 79.75 2014 EST.
41 FINLAND 79.69 2014 EST.
42 UNITED STATES 79.56 2014 EST.
43 TURKS AND CAICOS ISLANDS 79.55 2014 EST.
44 WALLIS AND FUTUNA 79.42 2014 EST.
45 SAINT HELENA, ASCENSION, AND TRISTAN DA CUNHA 79.21 2014 EST.
46 GIBRALTAR 79.13 2014 EST.
47 DENMARK 79.09 2014 EST.
48 PUERTO RICO 79.09 2014 EST.
49 PORTUGAL 79.01 2014 EST.
50 GUAM 78.82 2014 EST.
51 BAHRAIN 78.58 2014 EST.
52 CHILE 78.44 2014 EST.
53 QATAR 78.38 2014 EST.
54 CYPRUS 78.34 2014 EST.
55 CZECH REPUBLIC 78.31 2014 EST.
56 PANAMA 78.30 2014 EST.
57 BRITISH VIRGIN ISLANDS 78.29 2014 EST.
58 COSTA RICA 78.23 2014 EST.
59 CUBA 78.22 2014 EST.
60 CURACAO 77.98 2014 EST.
61 ALBANIA 77.96 2014 EST.
62 SLOVENIA 77.83 2014 EST.
63 DOMINICAN REPUBLIC 77.80 2014 EST.
64 KUWAIT 77.64 2014 EST.
65 NORTHERN MARIANA ISLANDS 77.64 2014 EST.
66 SINT MAARTEN 77.61 2013 EST.
67 ARGENTINA 77.51 2014 EST.
68 SAINT LUCIA 77.41 2014 EST.
69 NEW CALEDONIA 77.31 2014 EST.
70 LEBANON 77.22 2014 EST.
71 UNITED ARAB EMIRATES 77.09 2014 EST.
72 URUGUAY 76.81 2014 EST.
73 PARAGUAY 76.80 2014 EST.
74 FRENCH POLYNESIA 76.79 2014 EST.
75 BRUNEI 76.77 2014 EST.
76 SLOVAKIA 76.69 2014 EST.
77 POLAND 76.65 2014 EST.
78 DOMINICA 76.59 2014 EST.
79 MOROCCO 76.51 2014 EST.
80 CROATIA 76.41 2014 EST.
81 ALGERIA 76.39 2014 EST.
82 ECUADOR 76.36 2014 EST.
83 ARUBA 76.35 2014 EST.
84 SRI LANKA 76.35 2014 EST.
85 BOSNIA AND HERZEGOVINA 76.33 2014 EST.
86 ANTIGUA AND BARBUDA 76.12 2014 EST.
87 LIBYA 76.04 2014 EST.
88 LITHUANIA 75.98 2014 EST.
89 TONGA 75.82 2014 EST.
90 MACEDONIA 75.80 2014 EST.
91 GEORGIA 75.72 2014 EST.
92 WEST BANK 75.69 2014 EST.
93 TUNISIA 75.68 2014 EST.
94 HUNGARY 75.46 2014 EST.
95 MEXICO 75.43 2014 EST.
96 COOK ISLANDS 75.38 2014 EST.
97 SAINT KITTS AND NEVIS 75.29 2014 EST.
98 COLOMBIA 75.25 2014 EST.
99 MAURITIUS 75.17 2014 EST.
100 MALDIVES 75.15 2014 EST.
101 CHINA 75.15 2014 EST.
102 SERBIA 75.02 2014 EST.
103 BARBADOS 74.99 2014 EST.
104 OMAN 74.97 2014 EST.
105 AMERICAN SAMOA 74.91 2014 EST.
106 SOLOMON ISLANDS 74.89 2014 EST.
107 SAINT VINCENT AND THE GRENADINES 74.86 2014 EST.
108 SAUDI ARABIA 74.82 2014 EST.
109 ROMANIA 74.69 2014 EST.
110 GAZA STRIP 74.64 2014 EST.
111 MALAYSIA 74.52 2014 EST.
112 VENEZUELA 74.39 2014 EST.
113 BULGARIA 74.33 2014 EST.
114 SEYCHELLES 74.25 2014 EST.
115 EL SALVADOR 74.18 2014 EST.
116 THAILAND 74.18 2014 EST.
117 ARMENIA 74.12 2014 EST.
118 JORDAN 74.10 2014 EST.
119 ESTONIA 74.07 2014 EST.
120 MONTSERRAT 73.90 2014 EST.
121 GRENADA 73.80 2014 EST.
122 JAMAICA 73.48 2014 EST.
123 EGYPT 73.45 2014 EST.
124 LATVIA 73.44 2014 EST.
125 UZBEKISTAN 73.29 2014 EST.
126 TURKEY 73.29 2014 EST.
127 BRAZIL 73.28 2014 EST.
128 PERU 73.23 2014 EST.
129 SAMOA 73.21 2014 EST.
130 VIETNAM 72.91 2014 EST.
131 NICARAGUA 72.72 2014 EST.
132 VANUATU 72.72 2014 EST.
133 PALAU 72.60 2014 EST.
134 MARSHALL ISLANDS 72.58 2014 EST.
135 PHILIPPINES 72.48 2014 EST.
136 MICRONESIA, FEDERATED STATES OF 72.35 2014 EST.
137 TRINIDAD AND TOBAGO 72.29 2014 EST.
138 INDONESIA 72.17 2014 EST.
139 BELARUS 72.15 2014 EST.
140 FIJI 72.15 2014 EST.
141 BAHAMAS, THE 71.93 2014 EST.
142 AZERBAIJAN 71.91 2014 EST.
143 GREENLAND 71.82 2014 EST.
144 GUATEMALA 71.74 2014 EST.
145 SURINAME 71.69 2014 EST.
146 CABO VERDE 71.57 2014 EST.
147 IRAQ 71.42 2014 EST.
148 HONDURAS 70.91 2014 EST.
149 IRAN 70.89 2014 EST.
150 BANGLADESH 70.65 2014 EST.
151 KAZAKHSTAN 70.24 2014 EST.
152 RUSSIA 70.16 2014 EST.
153 MOLDOVA 70.12 2014 EST.
154 KYRGYZSTAN 70.06 2014 EST.
155 KOREA, NORTH 69.81 2014 EST.
156 TURKMENISTAN 69.47 2014 EST.
157 UKRAINE 69.14 2014 EST.
158 MONGOLIA 68.98 2014 EST.
159 BHUTAN 68.98 2014 EST.
160 BOLIVIA 68.55 2014 EST.
161 BELIZE 68.49 2014 EST.
162 SYRIA 68.41 2014 EST.
163 GUYANA 67.81 2014 EST.
164 INDIA 67.80 2014 EST.
165 TIMOR-LESTE 67.39 2014 EST.
166 NEPAL 67.19 2014 EST.
167 TAJIKISTAN 67.06 2014 EST.
168 PAKISTAN 67.05 2014 EST.
169 PAPUA NEW GUINEA 66.85 2014 EST.
170 NAURU 66.40 2014 EST.
171 BURMA 65.94 2014 EST.
172 TUVALU 65.81 2014 EST.
173 GHANA 65.75 2014 EST.
174 KIRIBATI 65.47 2014 EST.
175 MADAGASCAR 65.20 2014 EST.
176 YEMEN 64.83 2014 EST.
177 GAMBIA, THE 64.36 2014 EST.
178 SAO TOME AND PRINCIPE 64.22 2014 EST.
179 TOGO 64.06 2014 EST.
180 CAMBODIA 63.78 2014 EST.
181 KENYA 63.52 2014 EST.
182 ERITREA 63.51 2014 EST.
183 LAOS 63.51 2014 EST.
184 EQUATORIAL GUINEA 63.49 2014 EST.
185 COMOROS 63.48 2014 EST.
186 SUDAN 63.32 2014 EST.
187 HAITI 63.18 2014 EST.
188 DJIBOUTI 62.40 2014 EST.
189 MAURITANIA 62.28 2014 EST.
190 WESTERN SAHARA 62.27 2014 EST.
191 TANZANIA 61.24 2014 EST.
192 BENIN 61.07 2014 EST.
193 SENEGAL 60.95 2014 EST.
194 ETHIOPIA 60.75 2014 EST.
195 MALAWI 59.99 2014 EST.
196 GUINEA 59.60 2014 EST.
197 BURUNDI 59.55 2014 EST.
198 RWANDA 59.26 2014 EST.
199 CONGO, REPUBLIC OF THE 58.52 2014 EST.
200 LIBERIA 58.21 2014 EST.
201 COTE D’IVOIRE 58.01 2014 EST.
202 SIERRA LEONE 57.39 2014 EST.
203 CAMEROON 57.35 2014 EST.
204 CONGO, DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE 56.54 2014 EST.
205 ZIMBABWE 55.68 2014 EST.
206 ANGOLA 55.29 2014 EST.
207 MALI 54.95 2014 EST.
208 BURKINA FASO 54.78 2014 EST.
209 NIGER 54.74 2014 EST.
210 UGANDA 54.46 2014 EST.
211 BOTSWANA 54.06 2014 EST.
212 LESOTHO 52.65 2014 EST.
213 NIGERIA 52.62 2014 EST.
214 MOZAMBIQUE 52.60 2014 EST.
215 GABON 52.06 2014 EST.
216 NAMIBIA 51.85 2014 EST.
217 ZAMBIA 51.83 2014 EST.
218 SOMALIA 51.58 2014 EST.
219 CENTRAL AFRICAN REPUBLIC 51.35 2014 EST.
220 SWAZILAND 50.54 2014 EST.
221 AFGHANISTAN 50.49 2014 EST.
222 GUINEA-BISSAU 49.87 2014 EST.
223 SOUTH AFRICA 49.56 2014 EST.
224 CHAD 49.44 2014 EST.

 

Nittaa.com DISCLAIMER: This web site is designed to provide nutritional information on selected herbal combinations. It is not intended for diagnosing ailments or prescribing remedies in any way. It is not meant to be a substitute for professional medical help because there is always a risk involved. The publisher and author are not responsible for any adverse consequences or effects resulting from the use of any of the information, or suggestions contained in this web site. If you are unwilling to assume the risk, please do not use this web site and the contain.

One thought to “ජීවිතයට 90 ක්.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *