Skip to main content

චර්ම රෝග ගණනාවක් සුව කර ගැනීමට උපදෙස් මාලාවක්.

p¾u frda. .Kkdjla iqj lr .ekSug Wmfoia ud,djla.

‍ngysr ffjoH úoHdjg wkqj fidrhsiSia ( fmd;= lnr ) hkq iqj l, fkdyels frda.hls. hï fya;=jla ksid p¾uh urKhg m;aùu óg fya;=j f,i úoH{hka f.k yer olajhs. wmf.a YÍrh kSfrda.Sj mj;ajd f.k hEug kï wm úiska Èkm;d fmdaIH mod¾: wmf.a YÍr‍hg ,nd Èh hq;= nj wm l=vd l, isgu okakd ldrKhls. kuq;a fï ldrKh oeka oeka wmg wu;l ù we;s nj fmfka.oeka wm úiska isÿ lrkq ,nkafka nv.skakg hula l=i ;=,g od .ekSu muKla nj wms oksuq. mdr fomi we;s friafgdrkaÜ m‍%udKh fuu ;;ajh fl;rï ÿrg iudch .s, f.k we;ao hkak oel .ekSug lÈu ks¾Kdhlhls. m‍dr whsfka we;s lEu lvhlska lsis úgl;a fmdaIH mod¾: j,ska fyì wdydr ,efnkq we;ehs is;sh fkdyelsh. tmuKlao fkdj .=K flfia fj;;a ;u mdßfNda.slhd kej; ;ukaf.a ,Õg f.kajd .ekSfï WmC%uhla f,i lEu ri lsÍug fhdok ri ldrl ksid mdßfNda.slhd frda.sfhl= ùug .; jkafka b;du;a flá l,ls. ;ud Wmhk uqo,ska lvj,a j,g f.jd wdydr ,nd .kakd Tn b;sß uqo, *duis j,g ‍f.jd oukafka ;j;a ál Èkla fyda Ôj;a ùfï wNs,dIfhks.

wfma wdÉÑ,d, wïu,d tod wmsg lEu ál Whd ÿkafka f.or uq¿;eka f.hsks. or ,sfma ueá yááfha Whk lEu j,g rildrl jQfha wfmau ‍rfÜ j.d flfrk l=¿ nvq fõ. f,dalfha we;s wxl tfla m‍%;s Tlaisldrlh lrdUq keá nj Tn okakjdoehs fkdoksñ. fojekak l=re÷ jk w;r wfkla l=¿ nvq j,o b;d úYd, jYfhka m‍%;s Tlais ldrl we;. fï ksid wmf.a ‍YÍrfha mGl TlaislrKh ùfuka j,lajd .ekSug yels úh. wo ta fjkqjg wmg ‍,efnkafka mGl TlaislrKhg Ndckh l, yels fudfkda fidaähï .aÆgfïÜ jeks ms<sld ldrl hehs iïu; rildrlhka j,ska ri .ekajQ wdydrhs. ( m‍%;s Tlais ldrl iy tys jeo.;a lu ms<sn| fjku ,smshlska Tnj oekqj;a lsÍug n,dfmdfrd;a;= fjñ. ) wmf.a YÍrh ksis whqßka ksfrda.Sj mj;ajdf.k hEug fmdaIH fldgia 90 la wjYH fõ. tajd my; whqßka oelaúh yelsh.

  • L‚c ,jk ( Mineral ) – 60
  • úgñka ^ Vitamin ) – 16
  • weuhsfkd wï, ( Amino Acid ) – 12
  • fïo wï, ( Fatty Acid ) – 2

by; we;s fmdaIK fldgia j,ska 2/3 lau ñkr,a ke;skï L‚c ,jk fjhsfïjd wm wdydr iu. isrerg ,nd Èh hq;=h. wm úiska ,nd .kakd wdydr j, fïjdhska fldgila we;. ;j;a fldgila j;=r iu. ñY‍%ù wmf.a isrerg we;=¿ fõ’ óg wu;rj or msÉÖfuka ,efnk iqÿ meye w¿ j, fldgila we;. or ,sfma Whk úg ng ,Sfhka msôk úg ,sfma we;s w¿ fydoaog fiau Æ‍kq fmd,alÜgg;a tl;= úh. fï ish,a, wmf.a isrerg we;=¿ úh’ tfiau ueá yááfha we;s ñkr,ao ueá l<fha we;s we;s ñkr,ao wmf.a isrerg tl;= úh. ñßia ., f.ù .sfha j;=rg fkdfõ. ta;a wmf.a isrerghs, l=ryka .‍, f.jqfka l=ryka iu.uhs. ,s‍foa j;=r ál lsjq,a ry jQfha ñkr,a ksidh. kuq;a oeka wmsg laf,daßka ry ke;skï ta j;=r wmsßisÿ hehs isf;a. fmd,a lgq yekao fjkqjg oeka w¿ñ‚hï yekao f.fjkakg mgka f.k we;. .Eia ,sm iy uhslafrda fõõ Wÿk lEu ál ilihs. wmg ke;sjQ foa .ek Tng je‍gfya kï oekaj;a fï ur W.=f,ka ñ§ug is;a my, fõjdhs m;ñ.

Kyani-Sunset

fuu ;;ajh b;d meyeÈ,sj f;areï .; yels tla k.rhla wog;a f,dalfha úoHdudkj we;. ta blajfoda¾ rdcHh ú,alnïnd keu;a k.rhhs. jhi wjqreÿ 110 isg 140 olajd Ôj;a jk ñksiqka fuu k.‍rfha fjfihs. tfia ùug fya;= ù we;af;a Tjqkaf.a ir, iy id¾:l Ôjk rgdjhs. Tjqkag c,h ,efnk m‍%Odk .x.dj u¿ jir mqrdu uv meyefhka hqla;h. Tjqka ;u fnda. j,g oukafka fuu j;=rhs. fï ksid Tjqkaf.a mi ks;ru L‚c ,jk j,ska fmdaIKh ,nhs. ;j;a iqúfYaIS C%shdjla Tjqka isÿ lrhs. Tjqka lEu msiskafka or ,sma u.sks. lEu msi wjika jQ miq ,sfma ueo we;s w¿ j,ska álla f.k lEug tla lsÍu Tjqka mqreoaola f,i isÿ lrhs. fï ksid Tjqka yg LŒc ,jk j, W!K;djhla yg .kafka ke;. Tjqkaf.a §¾> iy ksfrda.S Ôú;hg fuu mqreoao buy;a rel=,la ù we;s nj úoHd;aul m¾fhaIK j,ska Tmamq ù we;. tfiau Tjqka lsis úgl;a fmdaIH mod¾: wjfYdaIkh ndOd muqKqjk wdydr lsisúgl;a wdydrhg fkd.kS. wod, wdydr ms<sn| ,ehsia;=jla fuu ,smsh wjidkfha we;.

wmf.a isref¾ úYd,u wjhjh p¾uhhs. th fmdaIKh lsÍug by; i|yka l, ish¿u fmdaIK fldgia wjYH fõ.Èkm;d wm úiska fuu fmdaIK fldgia wdydr f,i ,nd ‍fkdÿk fyd;a wmg fmdaIK W!K;d ksid yg.kakd úYd, ‍frda. .kkdjlg uqyqK §ug isÿfõ. p¾u frda. ñka m‍%Odk ;ekla .kS. ta tla tla frda. .ek wms fjk fjku i,ld n,uq.

l=re<E wdidokh we;s jkafka reêrfha .aÆfldaia uÜgu by, hEu ksidh. ( my; we;s ,smsh lshjkak )

Tn;a p¾u frda.hlska mSvd j¢kafka kï fï u; la,sla lr fmdaruh mqrjd wmfj; ,efnkakg i,aijkak. Tng id¾:l ms,s;=rla ,efnkq we;.

 


1. l=re<E

l=re<E fndfyda úg u;=jkafka flfkl= ;reK wjÈhg meñfKk úgh. msß‍ñ <ufhl= fyda .eyeKq <ufhl= ;reK úhg m;a jk úg hෞjk fydafudak Y‍%djh jk nj wms oksuq. ujla orefjla l=i ;=, ms,sis| .;a ld,fhao fufia fydafudak j, fjkila isÿ fõ. fï ld,h ;=, reêrfha .aÆfldaia uÜgu by, hEu idudkHfhka isÿfõ. tfiau fh!jk ld,fhao ‍reêrfha .aÆfldaia uÜgu ;rula by, hhs. fuu ;;ajh Èhjeähd ;;ajhla fkdjqko reêrfha iSks uÜgu jeä ùu ksid wmf.a YÍrfha we;s whym;a nelaàßhd j, j¾Okh YS>‍% ùug fuu ;;ajh n,mdhs. iug háka we;s frdau j,g f;,a imhk .‍%kaÓ fï fya;=fjka b;d blaukska nelaàßhd wdidokhg ,lafõ. fï ksid l=re<E f,i widÈ; f;,a iu u;=msgg fkrd ths. wm ndysßka fl;rï msßisÿ l,;a l=re<E iqj fkdjkafka fï ksidfjks. wm l, hq;= jkafka wod, ld,h ;=, isref¾ .aÆfldaia uÜgu md,kh lsÍug Wmdldr l, yels fmdaIK mod¾: wdydrhg tla lr .ekSuhs. ( jeä úia;r i|yd Èh jeähdj .ek oek .kak ,smsh lshjkak ) kshñ; uÜgul reêrfha .aÆfldaia mj;S kï whym;a nelaàßhdjkag by; i|yka l, wdidok ;;ajhka we;s l, fkdyelsh. fï fya;=j ksid reêrfha .aÆfldaia uÜgu my; .sh miq l=re<E iqj jkq we;. fuu ;;ajh tla tla mqoa.,hdg fjkia jk w;r l=re<e we;s ùu nyq, ;;ajhls.

tfiau nlaàßhdjkag NdIañl udOHhl Ôj;a úh fkdyelsh. fï ksid wmf.a reêrfha PH w.h 7.5 l muK ;nd .; hq;=h. fï i|yd Tn úiska wdydrhg .kakd laf,dafrd*s,a m‍%udKh jeä l, hq;=h. le,aishï iy ue.akSishï ksis m‍%udKhg isrerg ffokslj ,nd Èh hq;=h.

p¾u frda. iqj lr .kakd wdldrh oek.kak 077316629 Tiafia wcka; uy;d wu;kak. my; ,skala tl Tiafia jeäÿr úia;r oek.kak.

Tn;a p¾u frda.hlska mSvd j¢kafka kï fï u; la,sla lr fmdaruh mqrjd wmfj; ,efnkakg i,aijkak. Tng id¾:l ms,s;=rla ,efnkq we;.


l=re<Ejla iefok whqre

í,ela fyÙiao l=re<E fiau nelaàßhd wdidokhla ksid yg.kakd ;;ajhla nj by; ùäfhdaj krUk Tng oel.; yels jkq we;. nelaàßhdjka r;=reju mf.a isref¾ jefå. fuu nelaàßhdjkaf.ka jeä fldgila ñksia isrerg ys;j;a jk w;r ;j;a fldgila ys;j;a fõwys;j;a nelaàßhdjka j¾Okh ùu wm je,elaúh hq;=h. kuq;a hï flfkl=f.a reêrfha .aÆfldaia uÜgu hu fya;=jla ksid by, hhs kï .aÆfldaia nyq, udoHhl wys;lr nelaàßhdjkaf.a j¾Okh YS>‍% f,i jeäfõ’ fuu nelaàßhdjka iug háka we;s ‍frdau j,g f;,a imhk .‍%kaÓ j, j¾Okh ù ndysrg ksrdjrKh ùu ksid í,ela fyäia we;sfõ. wm idudkHfhka isÿ lrkafka frda.hla we;sjQ miq Bg wjYH m‍%;sldrh ndysßka,nd §uhs. kuq;a wdhq¾fõoh, fydañfhdam;s, fy< fjolu, Ñk ‍mrdK ‍ffjoHC%u jeks fyda,siaála ffjoH C%u j,ska isÿ lrkafka wod, frda.hg uq,ajQ fya;=j ke;s lsÍuhs. tu ffjoH C%uj,g wkqj í,ela fyÙia j,g wjYH jk m‍%;sldrh jkafka frd.S ;;ajh mgka .kakd úgu isref¾ .aÆfldaia uÜgu .ek fidhd n,d Bg wjYH fmdaIK ;;ajgka isrerg ,nd §u u.ska iajNdúlj kSfrda.S ;;ajhg m;a lsÍu i|yd wjYH jk ndysr Wmldrh isrefr wdrlaIl moaO;sh jk m‍%;sYla;slrK moaO;shg ,nd §uhs’ tu.ska Tnf.a frda.S ;;ajh iuKh jkq we;.

 

fmd;= lnr frda.fhka fmf,k frda.Ska Ôj;a jkafka b;du;a wirK ;;ajhlsks. iuyr flfkl=g Ôú;a ùu mjd nrla ù we;. Bg fya;= ù we;af;a ndysrg fmfkk b;du;a wm‍%ikak fmkquhs. fuu ;;ajh ;j;a W;aikak ùug fya;=j ù we;af;a ngysr ffjoH úoHdjg wkqj fuu frda.h iqj l, fkdyels frda.hla f,i j¾. fldg ;sîuhs. ngysr ffjoH úoHdjg iqj l, fkdyels jqjo wdhq¾fõo ffjoH l=uh. fydañfhdam;s ffjoH C%uh, Ök ‍fm!rd‚l ffjoH C%uh jeks fyda,siaála ffjoH C%u ‍j, fï i|yd m‍%;sldr we;. kuq;a wjdikdjl uy; fuu ffjoHC%u .ek ck;dj ;=, we;s leue;a; b;du w,amh. fuu wjdikdjka; hehs i,lk frda.fhka iqjh ,;a hï wfhla isàkï wod, ffjoH C%uh iy wod, ffjoH jrh‍ .ek fuu ,smsh my,ska igyka lrk fuka b,a,d isáñ. th fuu ,smsh lshjk whg uy;ajQ wiajeis,a,la jkq we;.

Kyani-Sunrise

fidrhsiSia hkq iu urKhg m;aùula nj;a th isÿùug n,mdk fya;=j fï jk f;la fidhd f.k ke;s nj;a idudkH u;hhs. Ydlhla urKhg m;ajkafka wehs@ YdLh Ôj;a lsÍug wjYH fmdaIKh c,h iy jd;h fkdue;s jQ úg YdLh ueÍ hhs. Bg È,Sr nelaàßhd fyda ffjria wdC%uKhla ms<s, wdC%uKhla meñ‚úg YdLh ;ud i;= ish¿ WmC%u Ndú;d l,o bka mrdch jqjfyd;a YdLh ueÍ hhs. iuo urKhg m;aùug fya;= jkafka fï fya;+kauh.

fmd;= lnr frda.hg fya;=j jkafkao fujeksu jQ ldrKd folls. bka m,uqjekak wm by; i|yka l, fmdaIH mod¾: 90 YÍrhg fkd,eî hduh. wfkla ldrKdj YdLhlg ord.; fkdyels uágfï nelaàßhd jeks laIqø Ôù m‍%ydrhlg iudk uqla; LKavl f,i ye¢kafjk ( *‍%S /qäl,a ) m‍%ydrhlg ifï Ôù iෛ, Ndckh ùuhs. oeka wm fidhd ne,sh hq;af;a fï ldrKd fol ksrdlrKh lr.kakd ud¾.hla we;ao hkakhs.

by; i|yka l, fmdaIH mod¾: wmf.a YÍrhg ,nd §ug we;s ud¾. folls. bka m,uqjekak wdydr fõ. fojekak w;sf¾l fmdaIH mod¾: fõ ( food supplements ) wdidOkh isÿùug ld,hla .;jkakd fiau wod, fmdaIK fldgiao ld,hla ;siafia isrerg ,nd Èh hq;=fõ. fkdtfia kï jeä fmdaIK mod¾: m‍%udKhla tla jrlg isrerg ,nd Èh hq;=fõ. ‍ta wkqj hï blauka m‍%;sM,hla n,dfmdfrd;a;= úh yelsh’ wm by,skau olajd we;s Pdhd rEmfha we;s mqoa.,hd óg fyd|u ksoiqkls.

Tn;a p¾u frda.hlska mSvd j¢kafka kï fï u; la,sla lr fmdaruh mqrjd wmfj; ,efnkakg i,aijkak. Tng id¾:l ms,s;=rla ,efnkq we;.

fojeks m‍%;sldrh kï wm by; i|yka l, uqla; LKavl j, m‍%ydrh kj;d ,Suhs’ uqla; LKavl j, C%shdldÍ;ajh kj;d,Sug wm l, hq;af;a m‍%;s Tlaisldrl wmf.a isrerg ,nd §uhs. m‍%;s Tlaisldrl we;s wdydr ,ehsia;=jla wm my; olajd we;. m‍%;s Tlaisldrl j, ñkqï oKav f,i .efkkafka orac point hkakhs. Èklg ñksfil=f.a YÍrfha we;sjk uqla; LKavl WodiSk lsÍu i|yd orac point 20,000 isg 100,000 l m‍%udKhla wjYH fõ. wm Èkm;d wdydrhg .kakd lrUq keá .‍%Eï 100 l orac point 340,000 l m‍%udKhla we;. l=re÷ j, orac point 280,00 l muK m‍%udKhla we;. fï wkqj Èklg l=re÷ l=vq .‍%Eï 10 la muK óme‚ iu. wdydrhg .; yelskï wmf.a isrer‍g wjYH m‍%;s Tlaisldrl m‍%udKh ,efnkq we;. fï ish,a,gu jvd m‍%N, m‍%;s Tlaisldrl úfYaIhla wmf.a YÍrfha ksmojhs. th kñka .aÆg;sfhdka fõ..aÆ‍g;sfhka ksYamdokh lsÍug wm úiska úfYaIs; fm‍daYH fldgia lsysmhla wdydr iu. wmf.a isrerg ,nd Èh hq;=h’ tu ‍fmdaIH fldgia my; whqßkafõ.

  • N-Acytel
  • Cysteine
  • Alpha Lipoic Acid
  • Selenium
  • Vitamin B12 – B6
  • Folic Acid

Tnf.a wdydr j, by; i|yka fmdaIH mod¾: we;akï Tnf.a YÍrh ksrka;rfhkau .aÆg;sfhdka ksYamdokh lrkq we;. .aÆg;sfhdka u.ska ñksia fud<fha we;sjk uqla; LKavl b;d blaukska ksYaC%Sh lrkq ,nhs. tfia fkdjkakg fud<fha wNHka;r reêr .,kh isÿù iy iafg%dala ksid we;s jk urK ixLHd;aulj b;d by, w.hla .kq we;.

m‍%;sYla;slrKh k.rfha fmd,sish kï m‍%;s Tlaisldrl hkq k.rfha .s‚ ksjk yuqodjhs. w‍mf.a YÍrfha úYd,u wdmodj isÿ lrkafka uqla; LKavl úisks. uqla; LKavl úiska YÍrfha we;s ´kEu mglhlg m‍%ydr t,a, lrhs. Tjqka tfia lrkafka uqla; LKavl ìys jkafka iu;=,s;j mej;s mrudKqjl fyda wKqjl bf,lafg%daKhla .e,ù bj;a ùu ksidh. ;ukag wysñjQ bf,lafg%dakh kej; ,nd .ekSu msksi wod, uqla; LKavlh fjk;a ;eklska bf,lafg%dakhla .,jd .kq ,nhs. oeka m‍%ydrhg ,lajQ wkqj ‍kj uqla; LKavlhla f,i C%shd lrhs. fï wkqj ;ud wi, we;s ia:dhSj mej;s wkq j,ska bf,lafg%dak ,.jd .ekSu ksid uq¿ moaO;shu wC%Sh ùug fuh fya;= fõ. iug isÿ jkafkao fuu C%shd j,shuh. m‍%;s Tlaisldrl i;=jwu;r bf,lafg%dak we;. m‍%;s Tlaisldrl u.ska uqla; LKavlhla ÿgq jydu ;ud i;= wu;r bf,lafg%dak ,nd § uqla; LKavlh WodiSk lrhs. fï wkqj ;rul §¾> ld,Sk C%shdj,shlg miqj uqla; LKavl m‍%ydrhg f.dÿre fjñka mej;s iu h,s h:d ;;ajhg m;afõ. wmf.a YÍrfhau ksmojk .aÆg;sfhdka kï Tlaisldrlh ksmo ùug wjYjk wm by; i|yka l, ish¿u fmdaIH fldgia Chlorella Sorokiniana we,a.S i;=j we;. fï ksid fmd;= lnr iqj lr.ekSug wjYH fmdaIH mod¾: iy TlaislrKh ùfï we;s wjodku j,lajd .ekSu i|yd Chlorella Sorokiniana  we,a.S buy;a Wmldrhla fõ.

fyda,siaála ffjoH C%ufha iqúfYaIs ;djh fuhhs. ndysßka T!IOhla fokjd fjkqjg wmf.a isref¾ iajNdúlj msysgd we;s moaO;s Wmfhda.S fldgf.k tajdg wjYH fmdaIKH iy Yla;sh ,nd § frda. iqj lr.ekSug isrerg Woõ lsÍu fuu ffjoH C%ufha uQ,slu C%ufõohhs. Tn;a fmd;= lnr frda.fhka fmf<kjdkï Chlorella Sorokiniana we,a.S iu. tlaù ksoyi ,en.kak.

ngysr ffjoH úoHdjg wkqj fidrhsiSia hkq iqj l, fkdyels frda.hls. ( my;ska we;s ùäfhdaj krUkak )


PSORIATIc arthritis (
fmd;= lnr iu. yg.kakd wd;rhsàia )

wd;rhsàia hkq ikaÈ j, we;s jk fõokdldÍ ;;ajhls’ l,a h;au weÕs,s iy ikaê fldrùug mgka .kS. fidrhsiSia frda.Ska f.ka 10‍% isg 30‍% olajd fldgilg fuu ;;ajh we;sfõ. õfYaIfhka fidrhsiSia uÜgu fndfyda f,i me;sreKq whf.a ‍fuu wd;rhsàia ;;ajh yg.kaka nj fmiS hhs. iu iy wia: w;r we;s iïnkaOh l=ulao? iu iy wiaÓ w;r fkdj iu iy ldáf,ac w;r iïnkaOhla we;. ldáf,ac iE§ we;af;o ifï jHQyhguh. ;j;a wdldrhlska lsjfyd;a ldáf,ac iy p¾uh hk folu tlu wdldrhl iïNjhla we;s mGl folls. yßhg c,h whsia jkafka WIaK;ajh wvq ùu ksidh. kuq;a ta ;eka foflau we;af;a tlu jHQyhls. fï ksid isref¾ we;sjk uqla; LKavl m‍%ydrh ldáf,ac j,go n,mdhs. ‍ksis fmdaIKh fkd,eî hEu fya;=fjka ÿ¾j, jk mGl kej; ilia lr.ekSugo ldáf,ac j,g yelshdjla fkdue;s ùu fya;=fjka iakdhq f;rmSug;a wiaÓ iaM¾Y ùu;a ksid fõokdj yg.kS. fï fya;=fjka Chlorella Sorokiniana we,a.S u.ska fmdaYKh ,nk isrer ;u wiaÓ wdY‍%s;j we;s ldáf,aco kej; ilia lr.kS fï wkqj wd;rhsáia frda.hgo b;d blaukska iuq §ug Tng yelsjkq we;.

Kyani-Nitro-FX

iqÿ lnr frda.h. ( VITILIGO )

iqÿ lnr frda.h hkq ;j;a iqj ‍l, fkdyels hehs ie,flk, óhka imd lEu ksid yg.kakjd hehs ñ;Hdu;hla o iys; ;j;a tla p¾u‍ frda.hls. fuh cdk j, úlD;shla ksid yg.kakd njo mejfia, kuq;a fuu frda.hgo n,mdk m‍%Odku fya;=j jkafka isref¾ we;sjk ;j;a LŒc ,jk iy weuhsfkda wï, W!K;dhla iy wm by; i|yka l, wdldrhgu uqla; LKavl j, m‍%ydrhls.

ifï meyeh r|d mj;skafka fu,kska j¾Klh ksidh. fuu j¾Kl ksYamdokh lrk iෛ, úfYaIhla iug háka we;. fuu j¾Kl ksYamdokh lsÍug wm úiska ndysßka fmdaIH mod¾: folla m‍%Odk jYfhka ,nd Èh hq;=h. ta fldm¾ ( Cu ( iy w;HjYH weuhsfkda wï,hla jk ghsfrdiska ( TYROSINE ). wm .kakd wdydr j, fuu fldgia wvx.= fkdfõ kï fu,kska ksYamdokh lrk iෛ, j,g wod, j¾Kl ksYamdokh lsÍug fkdyelsh. wod, fmdaIk fldgia ,nd .ekSu i|yd mßfNdackh l, hq;= jk wdydr fuu fjí wvúfha wka¾ .; fldg we;. jeä úia;r oek .ekSug wcka; uy;d wu;kak. 077316629

wm úiska by; i|yka l, fiau uqla; LKavl j, m‍%ydrhg fu,kska ksYamdokh lrk iෛ, Ndckh úh yelsh. túg isÿjkafka wod, j¾Kl ksYamdokh kej;Suhs. wm fuh j,lajd.ekSug l, hq;=jkafka m‍%;s Tlaisldrl wjYH muKg wmf.a isrerg,nd §uhs.

fï wkqj n,k l, iqÿ lnr frda.ho fmdaIK W!K;djhla ksidu yg .kakd p¾u frda.S ;;ajhla nj fmkS hhs. wjYH fmdaIKH ,nd §u ;=,ska fuu frda.fhkao ñÈh yelsh. Chlorella Sorokiniana ta i|yd lsÈu úi÷ula f,i fmkajd ‍Èh yelsh.

Liver Spots we;s ùug fya;=j cdk úlD;shla fkdj p¾uhg háka we;s fïo ia:rh TlaislrKh ùuhs.

 

Liver Spots

Liver Spots f,i ye¢kafjk ÿUqre meye ,m iu u;=msg yg .ekSu wm fndfyda úg oel we;af;uq. fuu le,e,a j,g fï ku ,eî we;af;a wlaudj yd hï iïnkaOhla we;s ksid fkdj wlaudfõ j¾Kh‍g iudk j¾Khla ;sfnk ksidh. fuu ;;ajh idudkH ;f<¿ fyda wj¾K iula we;s whg t;rï m‍%uqLj fkdfmkqko iqÿ meye iula we;s whf.a b;d meyeÈ,sj fmfka. ifï ;ekska ;ek uq,ska ;s;a jYfhka yg.kakd fuu le,e,a áflka ál j¾Okh jk .;shla fmkakqï lrhs. msg;ska l=uk wdf,amk l,;a iqj ùula isÿ fkdfõ. fuh frdau l+m wdY‍%s;j muKla we;sjk frda.S ;;ajhlao fkdfõ. tfia kï fuu ;;ajh we;sùug fya;= jQ ldrKdj wms fidhd n,uq.

iu fldgia ;=klska iukaú; jk w;r msg;skau wmsp¾uho ueo p¾uho Bg my;ska woYap¾uho mj;S. fuu ia:r w;ßka p¾uh iy woYap¾uh hk fldgia ;=, fïo ;Ügqjla we;’ fuu fïo ;Ügqfõ we;s fïoh ;ekam;a fldg we;s iෛ, TlaislrKh ùu ksid ÿUqre meyehla .kS. fuu ;;ajh msg;g fmfkkafka ,sj¾ iafmdÜ f,isks. fuu ;;ajh u.yrjd .ekSug wjYH jk m‍%;sl¾uh wm fï jk úg oksuq. wm l, hq;af;a m‍%;s Tlaisldrl jeäfhka wmf.a isrerg ,nd §uhs. ta i|yd m‍%;s Tlaisldrl ms<sn| rEm igyk fyd¢ka ksÍlaIKh fldg ;ud yg ,nd .; yels wdydr yryd Èklg wjYH o¾c orac points m‍%udKh isrerg ,nd fokak. ‍áflka ál ,sj¾ iafmdÜ w;=reoka jkq we;.

 


w¿ yï hkq wm iudcfha nyq,j olakg ,efnk ;j;a tla p¾u frda.hls. fuu ;;ajhg fya;= ù we;af;a wmf.a YÍrfha we;s hSiaÜ fõ. ´kEu flfkl=f.a YÍrfha hï m‍%;sY;hla hSiaÜ we;. Yla;su;a m‍%;sYla;slrK moaO;shla we;s flfkl=f.a isref¾ hSiaÜ m‍%udKh b;d wvqh. kuq;a m‍%;sYla;sh wvq flfkl=f.a isref¾ we;s hSiaÜ m‍%udKh áflka ál j¾Okh fõ. tfiau .aÆfldaia idkaøkh jeä mßirhl§ fuu hSiaÜ j¾Okh ;j;a fyd¢ka isÿfõ. fï wkqj n,k l, ÿ¾j, m‍%;sYla;shla iy reêrfha .aÆfldaia idkaøkh jeä ;;ajhla hgf;a isref¾ we;s hSiaÜ uÜgu b;d YS>‍% f,i by, hd yelsh. fuh p¾uh ;=, b;du;a id¾;lj jefå’ hSiaÜ j, me;sÍu we;s m‍%foaY w¿ yï f,i wmg ndysrg fmfka.

fuu lreKq i,ld n,k l, wmg fuu frda.S ;;ajh ke;s lr.ekSu i|yd l,yels m‍%;sl¾u folla we;s nj‍ fmfka. m,uq jekak isref¾ we;s m‍%;sYla;sh jeä lsÍu jk w;r fojekak f,a j, iSks md,kh lsÍuhs. fï C%ufõoh u.ska ifï we;sjk w¿yï bj;a lr .; yelsh.

my; olajd we;af;a p¾u ms<sld iys; frda.Ska m‍%udKh wkqj ks¾udKh fldg we;s f,dal is;shuhs. r;= meyefhka jeä m‍%udKhlao ly meyefhka wvq m‍%udKhlao oelafõ.


p¾u ms<sld.

ifï we;sjk ms<sld p¾u ms<sld hehs y÷kajhs. fuu ms<sld úfYaIh iEÈug fya;a ù we;af;a ysref.ka m;s; jk lsrK j, we;s wfOdarla; lsrK jeks ñksia isrerg wys;lr lsrKhs. fuu lsrK u.ska ifï we;s Ôù iෛ,j, j, ixhq;sh fjkia lrhs. fï ksid C%udKql+,j kj iෛ, ksYamdokh l, p¾uh wC%uj;a wdldrhlg úlD;s iෛ, ksmoùug mgka .kS. fuu ;;ajh p¾u ms<sldjla f,i y÷kajhs. wm by; olajd we;af;a p¾u ms<sld iys; frda.Skaf.a ixLHdj wkqj j¾.S lrKh l, rgj,a j, is;shuls. r;= meyefhka olajd we;af;a p¾u ms<sld frda.Ska jeäu rgj,a fõ. ly mdáka we;af;a p¾u ms<sld ‍frda.Ska wvq rgj,a fõ. ysref.a lsrK je‍ämqru jefjk iulhg wdikak rgj,a j, p¾u ms<sld frda.Ska wvq nj fmfka. kuq;a YS; foaY.=Khla we;siulfhka ÿriaj msysá rgj, p¾u ms<sld nyq, nj fmfka.

by; olajk ,o ;;ajhg fya;=j fidhd ne,Sug iqÿiq hehs is;ñ. ñksidg wys;lr lsrK ñksia iu u; m;s;ùu je,ela fjk tla fya;=jla we;. ta jdhq f.da,fha by,skau msysgd we;s ´fidaka ia;rhhs. u jdhq ia:rh wys;lr lsrK fmrKhla f,i C%shd;aul fõ. kuq;a kùk úoHdfõ iy kj ;dlaIKfha wdkqNdjh ksid mßirhg uqod yßk úY jdhq ksid ´fidaka ia:rh isÿre ùug mgka f.k we;. fmfkarfha ;ekska ;ek f,dl= ys,a we;akï wm úiska isÿ lrkafka w¿;a fmfkarhla ñ,§ .kakd tlhs. kuq;a fuu fmrKhg úl,am fkdue;. ;sfnk fmrKh wdrlaId lr.; hq;=h. fuh isÿ l, yelafla mßirhg uqodyßk úIjdhq wju lsÍfuka iy jeä jeäfhka .ia jeùfuka fõ.

kuq;a fï jk úg;a fuu ia:rh isÿre ú we;s njg idOl we;. r;= mdáka fmkajd w;s Tiag%ේ,shdj iy kjiS,ka;h jeks rgj,a fuu ;;ajhg f.dÿre ù we;s nj fmfka. remsh,a ,laI .kka jeh fldg fuu rgj, mÈxÑ ùug W;aidy lrkafka fuu ;;ajh fkdokakd ksid úh hq;=h. b;du;a kSfrda.S ñksiqka f,i fuu rgj,g hk wh kej; meñfKkafka frda.Ska f,ih. kej; meñfKk úg Wmhd .;a foaj,ao úhoï fldg yudrh. wjidkfha uyd ÿlaÅ; ;;ajhlg fuu rgj, fiajh lrk wh m;afõ.

ysref.a lsrK j, we;s whym;a lsrK j,ska fíÍug ñksia ifï b;d hym;a wkqj¾:kh ùula we;. th fu,kska f,i y÷kajhs. fu<kska u.ska ifï j¾Kh we;s lrk w;r whym;a lsrK iu;=,g .uka lsÍu j,ld,hs. fuu j¾Kl ksYamdokh lrkafka fu,kska iෛ, j,h. fu<kska ksYamdokh lsßug fldm¾ iy ghsfrdiska keu;s weuhsfkda wï,h wjYHfõ. fï fmdaIH fldgia folu wmf.a wdydr iu. isrerg ,nd Èh hq;= fõ. hï fyhlska tu fmdaIH fldgia fkdue;s jqjfyd;a fu<kska ksYamdokh wek ysà. fï fya;=fjka ysref.ka ksl=;afjk whym;a lsrK j,g ;u isrer ksrdjrKh fõ. fï ksid p¾u ms<sld we;sùug u. iEfoa.

Tn;a p¾u frda.hlska mSvd j¢kafka kï fï u; la,sla lr fmdaruh mqrjd wmfj; ,efnkakg i,aijkak. Tng id¾:l ms,s;=rla ,efnkq we;.

Tn by; is;s‍hfï we;s r;=meye;s rgl jdih lrkafka kï Tnf.a wdydrhg wksjdrHfhka fldm¾ iy ghsfrdiska keu;s weuhsfkda wï,h tla fldg .; hq;= fõ. tfia fkdjqkfyd;a Tng p¾óh ms<sldjla iE§ug fndfyda ÿrg bvlv we;. wfkla rgj, isák who fï .ek ie,ls,su;a úh hq;=h.

Chlorella Sorokiniana i;=j fuu fmdaIH fldgia folu we;’ fï ksid Chlorella Sorokiniana wdydrhg .kakd flfkl=yg fuu wjodku fkdue;s nj wms b;d j.lSfuka hq;=j mjikafkuq.

BAD FOODS mßfNdackh i|yd kqiqÿiq wdydr.

my; i|yka wdydr ksid wm fjk;a wdydr u.ska isrerg ,nd fok fmdaIH mod¾: úkdY lr ouk nj fidhdf.k we;. fï ksid kSfrda.S Èúhla n,d fmdfrd;a;= jk flfkl= fuu wdydr j,ska f;dr úh hq;=h. úfYaIfhka ifï frda.hla iqj ùu i|yd fuu wdydr j,ska je,lSu b;d jeo.;ah. óg wu;rj Tn ifï frda.hla iqj lr.ekSu i|yd fjfyi fjkjdkï wod, frda.h iqj jk f;la meŒri wdydrhg .ekSu yels;dla wvq l, hq;=h. tfia i|yka lf,a frda. ldrlhd fmdaIKh lsßu ‍iSks j,ska isÿ lrk ksidh.

Wheat  – ;sßÕ=‍‍

Barley  – nd¾,s

Rye  – rhs

Oats – oatmeal  – even if it says that it is Gluten Free – ´Üia

Fried Food – f;f,a nÈk ;o wdydr

Oils – cooking or salad – Yes this includes olive oil and coconut oil – f;,a j¾. ( mgl TlaislrKh ùug f;,a WmldÍ fõ. )

Well done red meat (rare or medium-rare is okæ) ndnlshq l, uia

Deli Meat $ processed meats” any nitrates added to meat – tell your butcher NO NITRATES – ilia lrk ,o uia ( fidfiacia, óÜfnda,a jeks oE )

Soda $ carbonated beverages near or with mealtime – ldnksl mdk j¾.

 Skin of a baked potato (or yam& or sweet potato), If you boil a potato” you can eat the skins – fíla lrk ,o w, fyda n;, j, fmd;a;’

iqj l, fkdyels hehs iïu; fmd;= lnr, iqÿ lnr, w¿yï, ,sj¾ iafmdÜia , p¾u ms<sld jeks frda.o, l=re<E í,ela iafmdÜ, jhsÜ iafmdÜ jeks frda. i|ydo, iaÓr idr úi÷ï iys; ,smsh lshjd ùäfhda krUd Tn;a p¾u frda. j,g iuq fokak. jeä jia;r i|yd wcka; wu;kak (+94)77316629

Nittaa.com DISCLAIMER: This web site is designed to provide nutritional information on selected herbal combinations. It is not intended for diagnosing ailments or prescribing remedies in any way. It is not meant to be a substitute for professional medical help because there is always a risk involved. The publisher and author are not responsible for any adverse consequences or effects resulting from the use of any of the information, or suggestions contained in this web site. If you are unwilling to assume the risk, please do not use this web site and the contain.

One thought to “චර්ම රෝග ගණනාවක් සුව කර ගැනීමට උපදෙස් මාලාවක්.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *