Skip to main content

මන්දපෝෂණයෙන් පෙළෙන ධනවතා.

ukaofmdaIKfhka fmf<k Okj;d.

ukao fmdaIKh fmdaIK W!K ;djh f,io y÷kajhs. fï wkqj fmkShkafka fmdaIKh uoùu fuu frda.hg fya;= jk njhs. fuu frda.h je<fËkafka ÿmam;a whgh. kuq;a fmdfydi;a hehs lshd .kakd whgo fujeksu frda.S ;;ajhla we;. thg wêfmdaIKh hehs lshhs. wm fï fofldÜGdIh .ek fjk fjku i,ld n,uq’ ÿmam;a whg wvq jqfka fudkjdo@ fmdfydi;a whg jeä jQfha fudkjdo?
wms m‍%:ufhka fmdfydi;a hehs iïu; whf.a wdydr mqreÿ iy Èk pßhdj f.k n,u.

Wfoau wúÈ jk úg fnÙ à tl Tjqkag ,efí. fuu à tl idod we;af;a kjiS,ka;fha t< fokqka f.ka nj rEmjdysksfha kï ks;ru lshhs. kuq;a fuu lsß fndfyda úg t< fokla oel,dj;a ke;s ;rïh. fï fya;=j ksid lsß msá j,g fjkuu fmdaIH fldgia tla lsÍug isÿ ù we;s w;r tfia tla l, fmdaIH fldgia .ek uyd by,ska oekaùï m, lrhs. kuq;a wvq .dfka t< fokf.a lsß ál j;a ;snqkd kï fufia tla tla fmdaIH fldgia lD;‍%Suj ilia fldg wvx.= l, hq;= fkdfõ. flfia kuq;a hï fmdaIKhla fï lsß ùÿrefjka ,efnk nj wms oksuq.

Wfoa wdydrh fndfyda úg mdka fm;a;la fyda ke;skï u.§ f.dv jÈk iqmsß fydag,hl iEª fílß wdydrhla fõ. meh wgla muK ksrdydrj isá mqoa.,hd l=vd mdka lE,a,la wdydrhg .kafka nv.sks fkdue;s ksid fkdj Tyqf.a Èk pßhdj ksidh.

oyj,a wdydrh i|yd fndfyda úg ldfndayhsÙf¾g iy fïoh wêl wdydr fõ,la Tjqka yg .ekSug isÿfõ. kej; rd;‍%s wdydrhgo lvhlska ñ,g .kakd laI‚l wdydr fõ,la .ekSug isÿfõ.

fï w;r;=r flá wdydr .ekSu ksid Èkh mqrdjg nv.sks oekSula o ke;. fuf,i wdydr f.k ál ld,hla hk úg hï hï f,v frda. u;= fjkakg mgka .ks. tajdg we;af;ao bx.‍%Sis kï ksid b;d Wcdrefjka fï f,v ;udg we;s nj lSugo fndfyda fokd melsf,kafka ke;. th ;udg kïnqjla f,i is;hs. fudlo fï f,v iefokafka fmdfydi;a whg ùu ksidh.

fuu f,v we;sjkafka l=ula ksido hkak wm fidhd ne,sh hq;= fõ.

bkaishq,ska Y‍%djh fkdùu ksid;a cdk j, yg .kakd hï ÿ¾j, ;djhla ksid;a Èhjeähdj yg .kS. fldf,iagfrda,a j, iu;=,s; ;djh ke;s ùu ksid reêr mSvk uÜgu by, hEu iy yDo frda. yg.kS. nv je,a j, úI /q£u ksid f,v frda. j,ska ishhg 90la yg .kS. flfia kuq;a ;ud Ôú; ld,h ;=, yß yïn lrmq foaj,a iqmsß frday,a j,g f.jd oud wjika .uka hEug ish,a, iQodkï nj kï fyd¢ka fmfkk lreKls. fï ish¿ frda. j,g uq, jkafka wmf.a YÍrhg iajNdj fhkau Wreu jQ fydafudak C%shd;aul fkdùuhs. fydafudak moaO;sh C%shd;aul ùug wm YÍrhg Èh hq;= úgñka iy ñKr,a j¾. .kkdjla we;. tfiau YÍrfha we;s wksÉPdkQ. p,khka isÿ lsÍu msksi wm úiska YÍrhg ,nd Èh hq;= jk wxY=ud;‍% uQ,øjH we;. fïjd wm ksrka;rfhka YÍrhg ,nd Èh hq;= fjhs. WodyrK f,i yDoh jia;=j ixfldapkh ùug wm úiska le,aishï wdydrhg tla lr .; hq;=fõ. yDoh jia;=j bys,a ùug ue.akSishï wdydrhg .; hq;= fõ. le,aishï kï flfia fyda wmg ,efnk ud¾. we;’ ue.akSishï flfia ,nd .kako? r;= lel=¿ n;a .‍%Eï 100 la lk flfkl=g ue.akSishï ñ,s .‍%Eï 110la ,nd .ekSfï yelshdjla we;. iqÿ meye;s n;a tu m‍%udKhu lk flfkl=g ue.akSishï ,efnkafka ñ,s .‍%Eï 6 ls. mdka msá j, we;af;a b;du w,am m‍%udKhls. ll=,aj, we;s reêrh mjd kej; fmky¿ lrd /f.k tkafka yDoh jia;=fõ bys,a ùfuka we;sjk wj mSvkh ksidh. fmdaIKh wvq wdydr ksid w;sù ;sfnk úkdYh Tng fuhska f;areï .; yels hehs is;uq.

fuf,i wxY=ud;‍% uq,øjH wm YÍrhg fkd,eîu ksid wmf.a YÍrfha fydafudak moaO;sh C%shd úrys; ù ;sfnk fudfyd;l wm úiska .kakd wdydr j, w;s úI ksid isrer ;j;a ÿ¾j, fõ. wjqreÿ 80 la Ôõ;h f.jkakg mq¿jka flkd yg wjqreÿ 50 jk úg frda.sfhl= f,i Ôú;fhka iuq .kakg isÿfõ. wvqu ;rñka YÍrfha fydafudak yßhdldrj ;snqkdkï isrerg we;=¿ jk úI iu. igka fldg mrdo lrkakg j;a yelshdj ;sfí. kuq;a oeka Tnf.a isrer wirK ù yudrh. fnfy;a j,ska Ôj;a l, yels ld,hla muKla Ôú;h f.jd oeóug isÿj we;.

fufia fmdaIK fldgia j, WK;d we;s wh ukao fmdaIK frda.Ska f,i j¾. flf¾. Tyqf.a Okj;a lu Bg n,mdkafka ke;. uqo,a fld;rï ;snqko wjYH fmdaIK fldgia isrerg ,nd fkd fokafka kï Tyq ukaofmdaIKfhka fmf,kafkl= ùu lsisfjl=g k;r l, fkdyelsh. fmdaIK fldgia wvq jqjo msYaGh iy fïoh jeä jYfhka wdydrhg .;a ksid wê fmdaIKh f,i ;j;a fmdafydi;a whg je<fËk by, me,eka;sfha frda.hla oeka iudc .;  ù we;. tho ;j;a frda.hla mu‚.

wm yg fï ish¿ ldrKd j,g jvd jákafka ÿmam;a hehs iïu; mqoa.,hdf.a Èk pßhdjhs. Tyqf.a Èk pßhdj ksid we;s jk b;d fyd|, YÍrhg ys;iqj msksi mj;sk mqreÿ fndfyda .kkdjla we;. wms tajd tlska tl f.k fidhd n,uq.

Wfoa wjÈ jk flkdg fndkakg ,efnkafka t<fok f.ka fodjd .;a lsß fldamamhla fyda j;af;ka lvd.;a fld< j,g fmd,a lsß álla iy n;a oud idod .kakd fld< le| fldamamhls. msá lsß j, ke;s fndfyda fmdaIH fldgia fï foaflau we;. Wfoa oyh muK jk ;=re lsisÿ wdydrhla fkdue;sj jqjo isáh yelsh.

wÕ=‍re lE,a,lska o;a uÈk wfhl=g wÕ=‍re j, we;s ldnka wdydr ud¾.hg tla ùu idudKH fohls. wmf.a YÍrhg ldnka tlajk ;j;a C%u .kkdjla we;. n;a oxl=v, frdà j, lrjQ fldgi, mdka f.äfha lrjQ Wv fldgi, yd,a iy fmd,a neo wUrd wdydrhg tla lrk úg, fldia weg jeks oE mqÉpd wdydrhg .kakd úg, ldnka wmf.a isrerg tlafõ ldnka wmsg wjYH jkafka wehs? lnka hkq f,dj w;s b;du fyd| mú;‍% ldrlhhs. Worhg hk ldnka iïmQ¾K wdydr ud¾.h msßisÿ lrhs. fï ksid Tjqka fmdfydi;a hehs iïu; whg je<fËk f,v j,ska ishhg 90 lskau je,lS isákakg yelshdj ,eî we;.

oj,a wdydrhg uykais ù f.org meñfKk iajdñhdg ,efnkafka r;= lel=¿ yd,a iu. ue,aÆula iy fjk;a w, j¾.hla fyda weg j¾.hla iu. b;d ir, wdydr fõ,ls. fuu wdydr fõ, ;=, wjYH ish¿ fmdaIH fldgia fkdue;s jqjo fjfyi uykais ù jev lrk flfil=g th m‍%udKj;ah. ji úi fkdue;s ùu ksid;a, msßisÿ wdydr ÔrK moaO;shla w;s ksid;a, YÍrhg jeä jevla isÿ lsÍug ke;s ùfuka ir, wdydrhla Tjqkag byg;a Wäkah.

Tjqka mdkh lrkafka ,sx j;=rh. ,sx j;=r j, ñKr,a ke;skï L‚c ,jk we;s nj wm fyd¢kau oksuq. tfiau c,h /ialr ;nkafka ueá l<hl fyda .=ref,a;a;=jlh. fï foflkau Tjqkag L‚c ,jk ,efí. tfiau yd,a .rkakg Ndú;d lf,a ueá kEô,shhs. n;a iy jHdxck msiskafka ueá n÷ka j,h. tu.skao wmf.a isrerg L‚c ,jk tlaúh. ñßia .,, l=ryka ., f.ù f.dia tl;= jQfha wmf.a isrerguh. tajdo wmf.a YÍrhg wjYH fldgia fõ. nq,;a úgla lk úg yqKq álla .d.;af;a fï uy fmdf,dfjka wmg .kakg we;s ;j;a tla wxY= ud;‍% uQ,øjHla isrerg tla lr .ekSugh. ÆKq fmd,a lÜgg jefgk w¿ ál wmg fkdoekqj;aju wmf.a isrerg tlaúh. tho wmg wjYH ksiduh. fjklla ;shd orefjla bmÿk miq r;a l,afla lshd fokafkao fï w;H wjYH fmdaIK fldgiah. kuq;a fï lsisjla fmdai;a hehs iïu; whg fkd,efnkafka Tjqf.a wjdikdjgh.

fï ;;ajh f;areï .ekSug fyd|u wdldrh kï .fï frdayf,a isák frda.Ska m‍%udKh iy kdrdfykamsg we;s frday,a .kkdjl we;s frda.Ska m‍%udKh .ek hï ikaikaokhla lsÍuhs’ ud ta .ek is;Su Tng ndr lrñ.

ijig lsishï mdkhla iy rd;‍%shg kej;;a w, n;, fyda n;a wdydrhg .kakd ÿmam;a hehs iïu; ñksid oji ;siafiau fjfyi uykais ù jev lrhs. fï ksid Tyqf.a foay ffi, ksrka;rfhka .aÆfldaia oykh lrk ksid reêr kd, j, we;s .aÆfldaia ksrka;rfhka ffi, we;=,g wjfYdaIkh lr.kS. fï ksid Tjqkag Èhjeähdj ke;.

r;= lel=¿ n;a wdydrhg .kakd ksid ue.aksishï isrerg ,efí. fï ksid reêr mSvKh .ek .eg¿ ke;. fjfyi uykais ù jev lrk ksid wkjYH f,i fïoh ;ekam;a ùula isÿ fkdfõ. fï ksid yDo frda. ke;. wms wdydrhg fkd .kakd jáglald weg Tjqka wdydrhg .kS. jÜglald weg .‍%Eï 100 l r;= lel=¿ n;a .‍%Eï 500 l we;s ue.akSishï we;. fuh fkdoks;;a Tjqka tu weg fõ,d wdydrhg tla lr.kS. fï ish¿ ldrkd ksid Tjqkg ,efnk wdydr fõ, ;=, ish¿ fmdaIK fldgia wvx.= nj lsj yelsh. fï ksid Tjqka ukao fmdaIkhlska fmf,k fldgila fkd jkafkah. ta ksidu Tjqka ksfrda.S fõ.

wm fuys§ l:d lf,a tÈfkod fõ, fidhd .; fkdyels wka; ÿ.S ÿmam;a mqoa.,fhla .ek fkdjk nj isf;a ;nd .kak. tÈfkod wdydr fõ, j;a ,nd .ekSug fkdyels wh iudcfha we;s nj ienEh. kuq;a fuu ,smsh u.ska wm W;aiy lf,a fmfydi;a whg;a ,nd .; yels fndfyda fmdaIH fldgia Tjqkag w;a yeÍ .sh ksid Tjqka frd.Ska jQ nj Tng mila lr,Sugh. flfkla ÿma m;a ùu fyda fmdai;a ùu frda.S ùug n, fkdmdk nj fuhska meyeÈ,s fõ.

Nittaa.com DISCLAIMER: This web site is designed to provide nutritional information on selected herbal combinations. It is not intended for diagnosing ailments or prescribing remedies in any way. It is not meant to be a substitute for professional medical help because there is always a risk involved. The publisher and author are not responsible for any adverse consequences or effects resulting from the use of any of the information, or suggestions contained in this web site. If you are unwilling to assume the risk, please do not use this web site and the contain.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *