Skip to main content

ජීවිතයේ කෙදිනක හෝ ඔබත් ගබ්සාවක් සිදු කර ඇත්ද? ඒ දරුවා දැන් කොහේ ඇත්ද?

.Tn ljodl fyda ys;=jdo .íidjla ksid ñh hk orejka oeka fldfya we;ao lshd. fï l;dj tjeks orefjl=f.a ú,dmhla. lshjd n,kak Tng;a Tjqka ú¢k ÿl oefkkjdo lshd.

wdorŒh wïfï!

.kaOín f,dalfha i;ajfhla f,i ysgmq uu ñksfila fj,d fuf,dj t,sh olskak fndfyda wdYdfjka isáhd. ojila udj fldfyag foda weÈ,d .shd’ ug lsisjla ys;d .kakg neß jqkd. n,oaÈ uu ysáfha ñksia uõ l=il. ug oekqkq i;=g lshd ksu lrkak nE wïfu. ug ñksia wïud flfkl= f.a l=il ms,sis| .kakg jdikdj ,eì,d. ug uq¿ f,daflu ,enqkd jf.a. tal uyd mqÿudldr iekis,a,la ..kaOín i;ajfhla fj,d ysgmq ta ldf,a ta ;rugu Nhxldrhs wïfï. Thdf.a l=i ;=, bkak ldf,a, uu fld;rï wdrlaIs;o? fï ;rï wdrlaIdjla ug ljodj;a oeks,d kE’ ug oeka nv.sks fjkafka;a kE. ljqrej;a ug ßoaokafk;a kE. tal uyd mqÿudldr iykhla wïfï.

uu Èfkka Èk wïuf.a l=ih ;=, wdrlaIs;j jefvk nj Thd oekf.k isáfha ke;s nj ug f;arekd. ál ojilska uu Thf.a l=i ;=, jefvk nj Thhs ;d;a;hs oek .;a;d. ta;a Thd,g udj tmd lsújd uu wyf.k. whsh,d wlal,dg;a lkak fokak, W.kajkak i,a,s kE lsh,d lsõjd. ug Thd,d .ek uyd ÿlla we;sjqkd wïfï. wfka biair uf.a ,Õ ;snqk i,a,s ;snqk kï uu ´f.d,a,kag tajd fokjd. ta;a ug oeka tajd whs;s kE. ug tajd fudkdj;a tkfldg f.akak neß Wkd. uu f.dvla fj,d l,amkd l,d Thd,g i,a,s f.k;a fokak úÈyla ;sfhkjdo lsh,d. uu wirKhs wïfï. ug C%uhla u;la jqfkau kE.

ojila wïuhs ;d;a;hs l:d lrmq foa wys,d ug uyd Nhla we;s jqkd. ld,dka;rhla wr .kaOín f,dalfha ysgmq ksid uu fldfydug;a uyd Nhlska ysáfha. oeka fï l:dj ksid uu Bg;a jvd Nh jqkd. wfka Thd,d udj ke;s lrkak yokjd lsõjd. ta lshkafka ug wdmyq wr .kaOín f,dalhg hkak fjkjd lshk tlo? wfka tfyu kï fjkak tmd lsh,d uu m‍%d¾:kd l,d. ta;a wfka wïuhs ;d;a;hs wirKhs lsh,d ug f;arekd. uu fu;kg weú,a, ;sfhkafk;a ;j;a tla wl=i, l¾uhla ksiduhs lsh,d ta jk úg ug jegys,d yudrhs. fj,djlg ug ys;=kd ;sßika f,dafl wïud flfkl= f.a l=il ms<sis| .;a;dkï fufyu fohla fjk tlla kE lsh,d. ta;a b;ska ;sßika if;la fj,d bmÿkdg miafia ú¢k ÿl uu .kaOín f,dafl§ oel,d ;sfhkjfka.

ojila wïuhs ;d;a;hs fldfyfoda hkak msg;a Wkd. l:dfjka ug yeÕ=‍fka tod uf.a wjidk oji njhs. uu yhsfhka lE .y,d lsõjd wfka ug Ôj;a fjkak bv fokak lsh,d. ta;a Thd,g tal weyqfka kE. mifia ;uhs ug f;arefka ;ju ug l:d lrkak wykak, n,kak fudkdj;a nE lsh,d. wïud l:d lrk tl;a weys,d ;sfhkafka uf.a ys;ghs lsh,d uu oeka okakjd. wfka uu lshmqjd uf.a wïug weyqkd kï, wïud ta .uk kj;ajkjd lsh,d uu okakjd. ta;a ug f.jkakg ;snqkq wl=i, l¾uh Bg jvd nrm;, tlla fjkak we;s fkao wïfï.

fldfydu yß tod uf.a ñksia Ôú;h wjika jqkd. kej;;a fmr isgmq ;;ajhgu m;ajqkd. ta;a uu oeka l=vd orefjl= f.a iajrEmhla f.k we;s nj oekqkd. tfyu jqfka uu wfma wïuf.a l=fia ysgmq ojia lsysmfha§ jvmq ixldr ksid fjkak we;. uu oeka w;rux jqk orefjla jf.a. lrkafka fudkjo lsh,d ys;d .kak nE. w~ w~d weúoao;a ljqrej;a uf.ka wehs lsh,j;a wykafka kE. uu ojia lSmhlau W;aiy l,d wïu tlal l:d lrkak. ta;a wïud udj oelafla kE jf.a ysáhd. uu yhsfhka we~qjd. ta;a wïud weyqfka kE jf.a ysáhd. ug oeka w~kak weiaj, l÷Æ;a kE jf.a. uu ysi Tij,d jgmsg neÆfõ fjk ldf.ka yß msysgla b,a,k n,d fmdfrd;a;=fjka. wfka foúhfka fudkjo uu fï olskafka. uu jf.a l=vd <uhs fldaá .kkla bkakjd. yefudagu isÿfj,d ;sfhkafka fï ika;Eishuo? taf.d,a,ka f.ka wykak úÈyl=;a kE. taf.d,af,d ug;a jvd yhsfhka w~kjd. iuyreka f.a w;a kE. iuyreka f.a ll=,a kE. fõokdj Wyq, .kak nerej fjkak we;s fï <uhs w~kafka. wfka wïfï fï <uhs ú¢k ÿl wïu,d oelalkï ljodj;a fïjd lrk tlla kE. bmÈ,d bkak <ufhl=g nfå wudrejla yeÿk;a wïu,d fldmuK jo fjkjo? ta;a wïu,df.a orefjda fldaá .dkla fufy fkdú¢kd ÿla ú¢kjd. taf.d,af,d mú wïfu.

;d;a;g kï oeka udj u;l;a ke;=j we;s fkao? uu ;d;a;;a tlal ;ryd kE lshkak fydf|a. ta;a uu oeka yßu wirKhs wïfï. ug lshkak lsis flfkla kE. udj fï ÿflka f.dv .kak mq¿jka Thdgu ú;rhs wïfu. ug fï ÿ.;sfhka .e, fjkak w; fokak wïfï. tal lrkak mq¿jka Thdgu ú;rhs. Thd udj m‍%;slafIam lf,a ug wdof¾ ke;sj fkdjk nj uu fyd¢kau okakjd. oyil=;a tlla m‍%Yak ;sfhk Thd fldfyduo udj yokafka. mqxÑ ug oeka tal f;afrkjd wïfï. uu ;ryd kE Th;a tlal. ta;a wfka ug fmdä Woõjla lrkak. ug fï ÿ.;sfhka ñfokak Woõ lrkak. Thd ;uhs uf.a tlu .e<jqï ldrhd. fjk ljqrej;a uu Thdf.a orefjla nj okafka;a kE wïfu. wïud fïflka udj .,j .;af;a ke;skï ug ;j;a wjqreÿ oi oyia .kkla fï .kaOín ú,difhkau bkak fjkjd. tal uyd ÿlla. lkak fohla ljqre yß úis lrklï bkak ´ks. fndkak ;sfhkafka l÷¿ ú;rhs. nv.skak ljodj;a ksjd.kak nE. uf.a whsh,d wlal,d lkfldg fndkfldg uu;a t;kg tkjd. ta;a taf.d,af,d ug állaj;a ÿkafka kE yß krlhs.

fï f,daflg ljqre;a tkak fyd| kE wïfï. yenehs fu;kg tk iuyr whf.a {d;ska wd¾Hka jykafia,dg oka §,d mska wkqfudaoka l,yu taf.d,af,d fufyka pq; fj,d iq.;shg hkjd. ta hk wh yß i;=áka ;uhs msg;a fj,d hkafk’ ta;a wms jf.a fldaá .kkla bkakjd ljqre j;a mska fokafka ke;s. wehs wïfï wmsg ú;rla mska fokafka ke;af;a’ wms u,.sh {d;Ska fkfjhso? wms jf.a whg lsis flfkla mska wkqfudaoka lrkafka kE. ta ksid wms uyd ld,hla fï ÿ.;sfha bkak ´ks wïfu. wms f.dvla mjq lr,d we;s fkao? ta;a uf. iqÿ wïud ug mska fokjd fkao@ uu fï ÿflka fldfydu yß .,jka’ wïfu. Thdg nqÿ nj ,efnhs.

wd¾Hhka jykafia,dg fodf,dia msßlr iys; idx>Sl odkhla §,d” ta msk ug wkqfudoka lrkak. uu jf.a fldaá .kkla fï f,dafl bkakjd wïfï. taf.d,af,d;a uu jf.au ÿlg m;afj,d w;rux fj,d bkafka. taf.d,a,kag;a ta msk wkqfudaoka lrkak. mq¿jka wh ta mska wkqfudaoka fjhs’ wkqfudaoka fj,d fufyka ksoyia fj,d hhs. wfka wïfï Thdg;a u;= lsisu wd;au Ndjhl§ fujka jrola isÿ lsÍug mßirh fkdiEfoajd lsh,;a m‍%d¾:u;= ixidfr ljod yß ojil Thd ksjka oel,d ;snqfka ke;skï uu Thdf.a mq;d fj,d Thdj fyd|g n,d .kakï. todg ug ukq f,dj t,sh olskak mska ;sfhaú. ug;a fujka brKula w;ajqfka uu;a fmr iif¾§ m‍%dK >d; wl=i, isÿl, ksid nj uu oeka okakjd. uu ñka miafia tajd lrkafkak kE wïfï. fï ÿflka ñfokak’ wm iïud iïnqÿ mshdkka jykafia foaYkd l, ud¾.fha .uka lrkak wïfï. uu;a Thdf.a miq miafia tkakï wms fokaku ta wud uy ksjka iqj idlaId;a lrkak fmreï mqruq.

wdor wïfï. uu Thd mska foklx n,df.k bkakjd. ta oji jeä wE;l kE fkao iqÿ wïfï.

fï Thdf.a workSh pQá mq;d.

fï Ôú;fha§ ke;;a w;S; ixidrfha hï Èkl Tn;a fï w;aoelSug yjq,a ù we;s. iuyr úg Tn ta uj úh yelshs. iuyr úg mshd úh yelshs. ke;skï óg fya;=jla jQ ifydaorhka úh yelshs. wkqn, ÿka Tnf.au fouõmshka fyda ‍{d;Ska úh yelsh. ;j;a iuyr wh .íidfõÈ ke;sjQ orejdo úh yelshs. Tn ish¿ fokdu fï jrÈka ksoyia ùug oeka ld,h meñK we;. tfia ksoyia ùug leu;s flfkla we;akï my; we;s ,skala tl la,sla lr mska n,d fmdfrd;a;=fjka isák wmf.a ixidr.; {d;Ska ksoyia l, yels uyd mqKHC%shdj iy mqKHdkqfudaokdj .ek oek lshd .kak.fuh ixidrfha Tng ,efnk w;s ÿ¾,N wjia:djla nj jgyd .kak’ Tnf.a hq;=lu bgqlrkakg wêIaGdk lr.kak. ta orejd tu wêIaGdkh oel i;=gq jkq ksielh.

http://destiny.lk/?p=408

Nittaa.com DISCLAIMER: This web site is designed to provide nutritional information on selected herbal combinations. It is not intended for diagnosing ailments or prescribing remedies in any way. It is not meant to be a substitute for professional medical help because there is always a risk involved. The publisher and author are not responsible for any adverse consequences or effects resulting from the use of any of the information, or suggestions contained in this web site. If you are unwilling to assume the risk, please do not use this web site and the contain.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *