Skip to main content

හන්දිපත් රුදාව සහ ගාත්‍රා කොරවීම සුවකර ගැනීමට හෙළ ඔසුවක්.

ykaÈm;a reodj iy .d;%d fldrùu iqjlr .ekSug fy< Tiqjla.

wo wm Tng f.k tkafkao jyrl wNhr;kd,xldr iajdóka jykafia úiska foaYkd l, ;j;a udyeÕs Tiqjla Wkajykfiaf.a iudêhg yiqjk fujka Tiq lsisÿ .=re uqIaÀhla fkdue;sj wm yg lshd fok Wka jykafiag wms Wkajykafia m‍%d¾:kd lrk fndaêhlska p;=rd¾H i;Hh wjfndaO lr.ekSug fï mskao fya;= fõjdhs m,uqj m‍%d¾:kd lruq.

ud;Dldfõ i|yka l, frda. ksid we;s jk YdÍßl fõokdfjka fndfyduhla fokd miqfjk nj Tn oel we;s. fuu ;;ajh fndfyda úg we;s jkafka jhig hEu;a iu. uhs. fuu ;;ajhg m‍%Odku fya;=j jkafka wm úiska wdydrhg .kakd úI YÍr .; ù ldáf,ac j, ;ekam;a ùu ksidh. wm úiska my; bÈßm;a fldg we;s T!IOh wdf,am lÍu u.ska wod, úI kej;;a YÍrfhka msg;g we§ tk w;r fuu frda.S ;;ajh ksÜgdjg iqj lr .; yels jkq w;.fuu T!IOh Èk 5 lg jvd Ndú;d lsÍu iqÿiq fkdjk nj lreKdfjka i,lkak. tfia mjikafka fuu T!IOh u.ska wiaÓ nqre,a lrk .;shla we;s lrk ksidh’ ´kEu fnfy;l ud;‍%dj yßyeá oek.; hq;=h.

wjYH l,uKd

bÕs‚ weg wjYH muKg.
,nq f.ähla.
t,Õs f;,a iaj,amhla.

fnfy; idod .kakd wdldrh.

bÕs‚ weg fyd¢ka l=vq lr .kak. oeka ,nq f.äh f.k uoh iQrd frÈ lvlska fmrd biau ,nd .kak. bÕs‚ weg l=vq j,g ,nq biau ál ál tl;= fldg Wl= ;r,hla fuka fjk fia fyd¢ka wUrkak. ( jxf.ähl oud fldgd .; yelsh ) fuu Wl= ;r,hg t<Õs f;,a iaj,amhla tlafldg fyd¢ka l,jï lrkak. oeka fuu wdf,amh frda.shdg wdf,am lsÍu i|yd iqÿiqh.

Ndú;d lrk wdldrh.

by; i|yka fnfy; Èk 4la fyda 5la iEuodu Wfokau idod .; hq;=h. ;udg fõokd f.kfok ikaê kjkakg È. yßkakg neßj fldrù we;s ia:dk j, fuu fnfy; fyd¢ka wdf,am lrkak. meh 4 lg miq .e,ajQ fnfy;a fyd¢ka fidaod yßkak. fï i|yd WKq j;=r Ndú;d lsÍu iqÿiqh. .e,ajQ fnfy;a j,g ikaê j, ;snQ úI wjfYdIKh ù ;sfnk neúka fyd¢ka fidaod yeßh hq;=h. fï ksid ;rula jeä fõ,djla fyd¢ka fidaokak’
fuu m‍%;sldrh u.ska ykaÈm;a reodj” fldrùu” ll=,a or|~q ù ;sîu, mqrela ysrùu, w;a md kjkakg È. yßkakg neßj ;sîu jeks wiaÓ wdY‍%s; frda. iuKh fõ.

tfiau fujka frda. ;;ajhka fmr iif¾§ ;uka úiska isÿl, wl=i, l¾u j,g úmdl f,io meñfKk nj is;g .kak. ta ksid fujeks m‍%;sldr lsÍug fmr ;ud úiska fmr iif¾§ isÿl, wl=i, l¾u j,g jkaÈ f.jd ksoyia ùu fuu m‍%;sldr jeäfhka .=K §ug bjy,a fõ. wod, l¾u ikaais÷jd .ekSu i|yd m‍%;sl¾u /ila wmf.a ifydaor fjí wvúhla jk www.destiny.lk fjí wvúh u.ska fï jk úg;a Tng lshd § we;. tu m‍%;sl¾uhkao isÿ fldg wm fuu fjí wvúfha wvx.= fldg we;s udyeÕs T!IO ,nd .kafka kï m‍%;sM, b;d id¾:l fõ.

fu;a is;sks!

වගකීමෙන් යුතුව ඔබ බෙත ඉදිරිපත් කරන මෙම වෙබ් අඩවිය තෝරාගත් ශාක සාර සංයෝජන මත ගොඩ නැගුණු පෝෂණ තොරතුරු සැපයීම සඳහා පමණක් සැලසුම් කර තිබේ. එය කිසිදු ආකාරයකින් රෝග නිවාරණයට හො සුව කිරීම සඳහා වන පිළියම් ලෙස ඉදිරිපත් කර නොමැත. මෙහි සඳහන් කිසිදු ආහාරයක් හෝ නිශ්පාදන භාණ්ඩයක් හෝ පෝෂණ මය ඔසුවක් වෘත්තීය වෛද්‍ය උපදෙස් සඳහා ආදේශකයක් ලෙස අදහස් නොවේ. යම් රෝගියෙකුගේ හෝ රෝගයක වගකීම බාරගත නොහැකි බැවින් මෙ වෙබ් අඩවියේ ඇතුලත් ක්‍රමවේද භාවිතා කිරීම හෝ නොකිරීම පාඨකයාට බාර ක‍්‍රියාවක් වේ. අදාල රෝගියාගේ අවදානම අප ආයතනය හෝ මෙම ලිපි ඉදිරිපත් කරන කතු වරයා නොදරන බැවින් ඔබලා හට මෙම අවදානම ගත නොහැකිනම් මෙම වෙබ් අඩවියේ ඇති කිසිදු තොරතුරක් භාවිතා නොකල යුතු බවට මෙයින් ප‍්‍රකාශ කර සිටිමු.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *