හන්දිපත් රුදාව සහ ගාත්‍රා කොරවීම සුවකර ගැනීමට හෙළ ඔසුවක්.

ykaÈm;a reodj iy .d;%d fldrùu iqjlr .ekSug fy< Tiqjla.

wo wm Tng f.k tkafkao jyrl wNhr;kd,xldr iajdóka jykafia úiska foaYkd l, ;j;a udyeÕs Tiqjla Wkajykfiaf.a iudêhg yiqjk fujka Tiq lsisÿ .=re uqIaÀhla fkdue;sj wm yg lshd fok Wka jykafiag wms Wkajykafia m‍%d¾:kd lrk fndaêhlska p;=rd¾H i;Hh wjfndaO lr.ekSug fï mskao fya;= fõjdhs m,uqj m‍%d¾:kd lruq.
Read More

අංශ භාග රෝගය සමණය කරගැනීම සඳහා හෙල ඔසුවක්.

wxY Nd. frda.h iuKh lr.ekSu i|yd fy, Tiqjla.

iakdhq j, we;s jk ÿ¾j,;d we;s whg iy wxYNd. frda.Ska yg iqÿiq wdydruh fy< Tiqjla wm wo Èk Tng f.k yer olajkafkuq. fuu Tiqjo wm úiska Tn fj; f.k tkafka wm l,HdK ñ;‍% jyrl wNhr;kd,xldr kdhl iajdóka jykafia úiska ñksiqkaf.a ys; iqj msksi foaYkd lrk ,o ksidfjks tfia fyhska Wka jykafiago fuu ioaldrHh isÿfldg wms mqKHdkqfudaokd lruq. Read More

පීනස සහ ඇදුම නිට්ටාවට සුව කර ගන්න.

mSki iy weÿu ksÜgdjg iqj lr .kak.

mSki iy weÿu hkq tl iudk fya;= ksid yg.kakd frda.hka folls. fuu frda. folu ksjdrkh lr.ekSu i|ydo ,nd Èh hq;af;a tlu T!IOhls. wm úiska by; w;a neõ j,§ isÿl, wl=i, l¾uhlg úmdlhla f,i yg .kakd fuu frda.S ;;ajh ksÜgdjg iqj lr .ekSu i|yd wm by; lS l¾uhg fya;= jQ wmf.ka ÿria jQ .=K kej;;a wmf.a ukig we;=,;a lr.; hq;=h. ta iu.u wmf.a YÍrfhkao ÿria jQ ta .=K kej; wm YÍrhg ,nd Èh hq;=h. msh .=K keiQ ksid mSki o, Wu .=K ke;skï uõ .=Khg weo l, ksid weÿu o ie§ we;. Read More