Category: විශ්මිත හෙළ ඔසු

0

සිංගප්පූරුවෙන් හමුවුනු විශ්මිත ඔසු.

  පසුගිය වසර 10 ක පමණ කාලයක් තුල අප විසින් සිංගප්පූරුවේදී සිදුකල සොයා බැලීම් වලදී අපට හමුවූ විශාල ඔ!ෂධ සංඛ්‍යාවක් ඇත. එම දැනුම ඔබ හා බෙදා හදා ගැනීම පිනිස මෙම ලිපි පෙල ගෙන එන්නට සිතුවෙමි....

nitta-ad-29 0

හෘද රෝග සහ වකුගඩු ආශ්‍රිත රෝග නිට්ටාවට සුව කර ගන්න.

yDo frda. iy jl=.vq wdY%s; frda. ksÜgdjg iqj lr .kak. fuu Tiqjo wm úiska Tn fj; f.k tkafka wm l,HdK ñ;‍% jyrl wNhr;kd,xldr kdhl iajdóka jykafia úiska ñksiqkaf.a ys; iqj msksi foaYkd lrk ,o...

කල්ගතවූ කැස්ස සහ සෙම සමණයට චූර්ණයක්. 0

කල්ගතවූ කැස්ස සහ සෙම සමණයට චූර්ණයක්.

l,a.;jQ leiai iy fiu iuKhg pQ¾Khla. l,a .;jQ leiai wo fndfyda fofkl=g we;s frda.S ;;ajhls. fuu Tiqjo wm úiska Tn fj; f.k tkafka wm l,HdK ñ;‍% jyrl wNhr;kd,xldr kdhl iajdóka jykafia úiska ñksiqkaf.a ys;...

nitta-ad-26 1

සමේ හටගන්නා ඉන්නන් වඳ කර ගන්නට ඉපැරණි කෙම් ක්‍රමයක්.

ifï yg.kakd bkakka j| lr .kakg bmer‚ flï l%uhla. fuu Tiqjo wm úiska Tn fj; f.k tkafka wm l,HdK ñ;‍% jyrl wNhr;kd,xldr kdhl iajdóka jykafia úiska ñksiqkaf.a ys; iqj msksi foaYkd lrk ,o ksidfjks....

nitta-ad-25 0

ඇසේ සුද නිසා ඇතිවන අන්ධභාවය වලක්වා ගන්න ඉපැරණි හෙළ ඔසුවක්

wefia iqo ksid we;sjk wkaONdjh j,lajd .kak bmer‚ fy< Tiqjla. wo iudcfha jeä jYfhka olakg ,efnk fuu frda.S ;;jh ksid ÿla ú¢k úYd, msßilf.a ys;iqj msksi fuu fy< Tiqj Tn fj; f.k tkafku. Tn...

dathmul-deyaweema 0

දත්මුල් දියවීම සහ ඉරුවාරදය නිට්ටාවට සුවකර ගන්න හෙළ ‍ඔසුවක්.

o;auq,a Èhùu iy brejdroh ksÜgdjg iqjlr .kak fy< ‍Tiqjla. wo fndfyda fofkl=g we;s frda.hls o;auq,a Èhùu. ta;a iu.u tk ;j;a w;=re wdndOhls brejdroh. wm fuys§ fuu frda. folu ksÜgdjg iqj lr.; yels fy< Tiqjla...

handipath 0

හන්දිපත් රුදාව සහ ගාත්‍රා කොරවීම සුවකර ගැනීමට හෙළ ඔසුවක්.

ykaÈm;a reodj iy .d;%d fldrùu iqjlr .ekSug fy< Tiqjla. wo wm Tng f.k tkafkao jyrl wNhr;kd,xldr iajdóka jykafia úiska foaYkd l, ;j;a udyeÕs Tiqjla Wkajykfiaf.a iudêhg yiqjk fujka Tiq lsisÿ .=re uqIaÀhla fkdue;sj wm...

gastritis 0

ගැස්ට්රයිටීස් නිට්ටා වට සුව කර ගන්න.

.eiag%hsàia ksÜgd jg iqj lr .kak. Tng;a .eiag‍%hsàiao? wo iudcfha we;s ld¾h nyq,;ajh ksid jeä fofkl=g ;udf.a wdydr fõ, l,g fõ,djg .ekSug fkdyelsùu ksid Worfha wdï,sl;djh jeä ùfï m‍%;sM,hla f,i wï, ms;a; frda.hl kï...

kakule_katuwak_banner-768x401 0

කකුලේ ඇණුනු කටුවක් පහසුවෙන් ඉවත් කර ගන්නේ මෙහෙමයි.

ll=f,a weKqkq lgqjla myiqfjka bj;a lr .kafka fufyuhs. ll=f,a há m;=f,a lgqjla weKqkq úg th tfõf,au bj;a‍ fkdl,fyd;a tu ia:dkh meijkakg mgka .kS. tfia jQ wjia:djl tu lgqj t,shg we§ tkakg i,iajk wdldrh fuys...