පිළිකාව ගැන හිතන්නට යමක්.

 
 
පිළිකාව යනු මේ වන විට මුළු ලොවම භීතියෙන් වසාගත් මාතෘකාවකි. පිළිකාව ගැන සිතන්නට කලින් මා මෙහිදී පවසන කරුණ මධ්‍යස්ථව සිතා බලන්න යැයි මා මුලින්ම ඔබගෙන් ඉල්ලා සිටිනවා. පිළිකාවයක් යනු අපගේ ශරීරයේ කිසියම් තැනක වර්ධනය වන නොගැලපෙන සෛල විශේෂයකි. නොගැලපෙන සෛල පිළිකා නම් ගැළපෙන සෛල නිර්මාණය කලේ කවුරුන් විසින්ද? පිළිකා සෛල නොගැලපෙන ලෙසට නිර්මාණය කලේ කවුරුන් විසින්ද? පිළිකාවට කිසිදු හැඩයක් නොමැත. එය හැඩයක් නොමැතිවම වර්ධනය වෙයි. එසේ නම් පිළිකාවක් යනු හැඩය පවත්වා ගැනීමේ මූලික සටහන නැති වූ සෛල ලෙස අපට සිතා ගත හැකිය. මවගෙන් ලැබෙන සෛල භාගයක් සහ පියාගෙන් ලැබෙන සෛල භාගයක් එක් වී සෛල ට්‍රිලියන 60 ක් පමණ වන තෙක් බෙදි බෙදී ඇවිත් මේ අපූරු මිනිස් සිරුර නිර්මාණය වී ඇත. ටිකක් සිතා බලන්න. මුළින්ම ලැබුණු සෛල භාග දෙක සෛල බෙදි බෙදී සෛල ගුළියක් ලෙසට වර්ධණය වන අතර මුළින්ම නිර්මාණය වන අවයවය හෘදය වස්තුවයි. හෘදය වස්තුව නිර්මාණය වූ පසුව අනෙක් සියළු අවයවයන් නිර්මාණය වීමට පටන් ගනී. එසේ නම් අපි මවු කුස තුල දී මුළින්ම කිසිදු හැඩයක් නොමැති සෛල ගුළියක් හෙවත් පිළිකාවකි. නමුත් හෘදය වස්තුව නිර්මාණය වූ පසු මෙම ගුළීයට හැඩයක් ලැබේ. මෙම හැඩය තීරණය කලේ මවගෙන් සහ පියාගෙන් ලැබුණු ඩී එන් ඒ වලිනි. අපගේ සිරුරේ ඇති ට්‍රිලියන 60 ක් පමණ වන සෛල වල ඇති මෙම ඩී එන් ඒ දිග හැර එකට ගැට ගැසුවහොත් බ්‍රහස්පති ග්‍රහයා ලගට ගොස් නැවත පෘතුවියට පැමිණෙන්නට තරම් දිගය. එක් ඩී එන් ඒ එකක ස්විචස් මිළියන 4 ක් පමණ ඇත. මෙම ස්විචස් අදල සෛලය පවතින තැනේ හැටියට ක්‍රියාත්මක කිරීම හෝ ක්‍රියා විරහිත කිරීම සිදු කල යුතුය. මෙතරම් ස්විචස් තොගයක් මෙසේ ක්‍රියාත්මක කිරීම සිදු කරන්නේ කවුරුන්ද? ඒ හෘදය වස්තුවයි. හදවත අපගේ සිරුරේ ඇති සියළුම ඩී එන් ඒ සමග  සම්බන්ධ වී පවතී. එක් තත්පරයකදී. අපට සිතාගත නොහැකි ඩී එන් ඒ සංඛ්‍යාවක මෙම කාර්‍යය සිදු කරනු ලබයි. මෙි නිසාම හෘදය වස්තුව තව දුරටත් රුධිරය සිරුර පුරා ගෙන යන පොම්පයක් සේ සැලකීම සුදුසු නැත. එය අපගේ සිරුරේ  ප්‍රධාන පාලන අංශයයි.

හෘදයේ ඇති වන වෙනස් කම් නිසා  මෙම ඩී එන් ඒ වල වෙනස් වීම් සිදු විය හැකිය. මේ බව දන්නා පැරැන්නන් දරුවෙකු ලැබනේනට සිටින මවකට කිසි විටකත් සිත රිදෙන්නට නොදුන්නෝය. හැකි තාක් පෝෂ්‍ය දායි ආහාර ලබා දෙන ලදී. මවට පෙනෙන ලෙසට ලස්සන දරුවන්ගේ පින්තූර එල්ලා තබන ලදී. මේ සියල්ලම කලේ කුසයේ වැඩෙන දරුවා ට මේ සියල්ලම වැදගත් නිසාය. බාහිර පරිසරය නිසා හෘදයේ ක්‍රියාකාරීත්වය වෙනස් වන බව සමහර විට ඔබ අත් දැක ඇති. බියක් ඇති වූ විට හදවත ගැහෙන වේග වැඩි වීම සිට සිරුරේ ඇති රෝග නාඩි බලා නිවැරදිව කීම දක්වා ඇතිතේ මෙම හෘදයේ ඇති අපූරු ක්‍රියාවලියේ පැතිකඩයන්ය.

මේ අනුව හදවත නිස්කලංකව සාමකාමීව තබා ගැනීම සහ ධනාත්මක චින්තනය අපගේ    සිරුරේ නිසි සෛල විභේදනයක් ඇති වීමට හේතු වේ. එසේම එහි අනෙත් පැත්ත ඍණාත්මක චින්තනය කළබලකාරී මනස සහ දූෂ්‍ය  වූ සිත නිසා සෛල විභේධනය විශම වේ. මේ නිසා අපි පිළිකාව යන රෝගය කරා යොමු වන්නෙමු. එසේ නම් අප කල යුතු වන්නේ කුමක්ද? ප්‍රථමයෙන් අපගේ සිතිවිලි හැසිරවීමේ කලාව ඉගෙන ගත යුතුය.  මෙය අපගේ සිතට හුරු කල යුතු පුරුද්දකි. දැනට පිළිකාවක් ඇතැයි සිතන අයටද තමන්ට යම් දිනක පිළිකාවක් ඇතිවෙතැයි සිතන අයටද මෙම ධනාත්මක සිතිවිලි තම සිත තුල ධාරණය කිර ගැනීම මගින් මෙම අවාසනාවන්ත තත්වයෙන් ඉතා සාර්ථකව මිදිය හැකිය.

මෙම තත්වය දෘශ්‍ය මානව දැන ගැනීමට අපගේ සිරුරේ ඇති ඕරා කිරණ විශ්ලේෂණ යන්ත්‍රයක් භාවිතා කල හැකිය.  මෙම යන්ත්‍රය අනුසාරයෙන් තමාගේ ඕරා කිරණ පරාසයේ යම් වරදක් ඇත් නම් එය නිවැරදි කර ගැනීමට අවශ්‍ය පියවර ගත හැකිය. තම සිතිවිලි හරහා හෘදය වස්තුවට ධනාත්මක ප්‍රේරණයක් ලබාදී. යම් ස්ථානයක සෛල වල වැරදි ඩී එන් ඒ සැකැස්මක් ඇති වී ඇතිනම් එයද නිවැරදි කර ගැනීමට ඉන් හැකියාව ලැබේ.  අප ආයතනය මෙම සේවාව ඔබ වෙනුවෙන් නොමිළයේ සැපයීමට කටයුතු කරන්නෙමු.  අපගේ ආයතනය ගැන තොරතුරු පහත දක්වා ඇත. ඔබට අවශ්‍ය නම් අපට දුරකථනයෙන් ඇමතීමක් ලබා දී වේලාවක් වෙන් කර ගන්න. මෙම සේවාව දිනකට සීමිත සංඛ්‍යාවකට පමණක් ලබා දෙන නිසා අත්‍යවශ්‍ය අය පමණක් වේලාවන් වෙන් කර ගැනීමට කාරුණික වන මෙන් ඉල්ලා සිටිමි.

තවත් කෙනෙකුට අවස්ථාව සලසා දීමට කැමතිනම් මෙම දැන්වීම ෂෙයාර් කරන්න.

Best Gene Pvt LTD.

Templers Road.
Mount Lavinia.
Contact Ajantha : 0777316629 / 0713503430
https://youtu.be/kqG5TagD0uU
 https://youtu.be/kqG5TagD0uU

කෙණ්ඩා පෙරළීම රෝග ගණනාවක පෙර නිමිති කියා පායි.

 

flKavd fmr,Su .ek w;a±lSï ke;s flfkla wo iudcfha jeä ysáhka w;r fidhd .ekSug yels fj;ehs uu fkdis;ñ. th ta ;rugu fmdÿ fi!LH .eg¨jls. fuu ;;ajh we;s ùug m%Odku fya;=j f,i isref¾ ¨Kq wvq ùu f,i ms,s .kS. th ;j;a tla ñ;Hd u;hla muKs. wm fuu ,smsh u.ska f.k yer olajkafka flKavd fmr,Su iy tu ;;ajh ksid yg.; yels úYd, frda. .Kkla .ekh. fuu ;;jh u. yer .ekSu u.ska Bg wod, ish¨u frda. j,ska je,lsh yelsh. uq<skau flKavd fmr,Su hkq l=ulao hkak fidhd n,uq.

 

 

 

flKavd fmr,Su ll=,a j, muKla fkdj Worfha w;a j, msfÜ fyda fjkhï ´kEu ;ekl we;súh yelsh. fuu ;;ajh we;s jkfka ks;r ixfldapkh jk bys,a jk udxY fmaIs j, nj Tng fmfkkjd we;s. wmf.a isref¾ ´kEu udxY fmaIShla ixldfldapkh lsÍu i|yd le,aishï kï LKSc ,jKh wjYH fõ. yels¨Kq udxYfmaYsh kej; È. yeÍu i|yd ue.akSishï keu;s LKsc ,jKh wjYH fõ. flKavd fmr,Sug m%Odku fya;=j jkafka yels¨Kq fmaYShla kej; bys,a lr .ekSug fkdyels ùuhs. tfiakï flKavd fmr,Sug m%Odku fya;=j Tng jegfykq we;ehs is;ñ. ue.akSishï W!K;djh wmg uq<skau ±fkk ;;ajhls flKavd fmr,Su. tfia kï ue.akSishï wjYH m%udKhg wmf.a ffoksl wddydr fõ, ;=, wvx.= fjkjdkï flKavd fmr,Sula isÿ fkdfõ. ;djld,slj ¨Kq mdkh lr fuh iqjlr .kakjdg jvd iaÓr úi÷ula lrd hEu iqÿiq nj ud fhdackd lrñ.

Kyani-Sunset

fuu ;;ajh jvd;a Nhdkl jk fya;= lsysmhla u we;. wmf.a yDoh jia;=j wm uefrk ;=rdjgu ixfldapkh iy bys,a ùu isÿfõ. fmKy¨ j, we;s >¾; wm .kakd iEu yqiaula .dfkau ixfldapkh iy bys,aùu isÿ l, hq;=h. wmf.a b, weg w;r we;s udxY fmaIo fufia iEu yqiaula .dfkau ixfldapkh iy bys,a ùu isÿ l, hq;=h. uyd m%dÖrho Bg iu.dój ixfldapkh iy bys,aùu isÿ l, hq;qh. wfmf.a isref¾ we;s ish¨u OuKs fufia ixfldapkh iy bys,a ùu isÿ l, hq;=h wdydr cS¾K moaO;sh ;=,g uqLfhka we;=,a lrk wdydr .=O ud¾.fhka msg lsÍu f;la wdydr bÈßhg ;,a¨ lrkafka l%udxl=xpkh kï yels,Sfï iy È.yeÍfï l%shdj,sh u.sks. wmf.a weys ms,a,ula .eiSug mjd fuu LKSc ,jkh wmg wjYH nj ±ka Tng jegfykq we;ehs is;ñ. tfia kï fuu ixfldapkh iy bys,a ùfï l%shdj,sh hï fyhlska wvmK jqfjfyd;a isÿ jk foa .ek wms álla is;d n,uq.

fmKy¨ j, .¾: ixfldapkh jQ miq kej; È. yeÍug b< weg w;r we;s udxY fmaISo, uyd m%dÖrh my;a ùuo isÿ úh hq;qh. ue.akSishï W!K;djhlska fmf,k flfkl=f.a fuu l%shdj,sh yßyeá isÿ fkdfõ. ±ka Tng fuu ;;ajh fmfkkafka weÿu f,igh. fï fya;= ksid weÿu yeÿk flfkl=g fudk ;rï fnfy;a .;a;;a th iqj jkfka ke;. fya;=j ±ka Tn glaflgu ±kf.k yudrh.

wmf.a OuKs j, reêrh bÈßhg ;,a¨ lrf.k hkafkao ixfldapkh iy bys,a ùu u.sks. fuu l%shdj,shg wms kdä hehs lshuq. hï flfkl=f.a isref¾ le,aishï wjYH m%udKHg ke;skï OuKs ixfldapkh jkafka b;du;a ÿ¾j, uÜgulsks. ue.akSishï wvqkï ixfldapkh jQ Ouksh bys,a jkafka b;du;a ÿ¾j, f,ih. fuu ;;ajh ueKsla lgqjg Wäka wiaÓhg Wäka .uka lrk OuKshla u; we`.s,s ;=kla ;nd fyd|skau wjfndaO lr.; yelsh.  fï wkqj fuu LKsc ,jk fol ke;sùfuka muKla yg.kakd frda.S ;;jhka 300 la muK m`%udKhla y÷kd .; yelsh. fjo k,djg ,ma vma kdoh muKla weiqko fjo uy;a;hdf.a we`.ss,s ;=vq j,g fï frda. .Kkdfõu f;dr;=re ±k.; yelsh. ±ka Tn ue.akSishï W!K;djhlska fmf,k flfkla kï isÿjkafka l=ulao? yels¨Kq OuKsh È. yer .ekSug we;s wmyiq;djh ksid reërh úialïNh wvq OuKshla ;=,ska .uka lsÍu ksid wê reêr mSvKh yg.kS. yßhg j;=r f.k hk fydaia nghl bÈßfhka ñßl=jd jf.a jevla. ±ka b;ska fïlg fnfy;a î,d yßhkjdo? Tnf.au Kqjkska úuid n,kak. wdydr cSrKh ùfuka miq wod, fldgia blauKska .=o ud¾.h lrd f.k fkd.sh fyd;a l=ula isÿfõo? uyd nvje, ;=,§ jeämqr c,h wjfYdaIKh ùu ksid u< noaOh yg.kakd nj Tng meyeÈ,s jkq we;ehs ud is;ñ. tfia kï u< noaOhgo úi÷u ue.akSishï iy le,aishï nj Tng jegySf.dia we;ehs is;ñ.

flKavd fmr,Su fl;rï fõokdldÍo hkak okakd Tn fuu ;;jh isref¾ fjk;a ;ekl yg.;af;d;a we;sjk fõokdj .ek hï ye.Sula we;ehs is;ñ. hï f,ilg fuu ;;õh wm uefrk ;=rdjgu ixfldapkh jk bys,a jk yDoh jia;=jg n, mEj fyd;a l=ula isÿfõo? isref¾ my,u fldgfia we;s reêrh mjd kej; wdmiq yDoh lrd f.k tkakg n,mdkafka yDoh bys,aùfï§ yDoh ;=, we;sjk wjmSvK ;;ajhhs. fuh yßhdldrj isÿ fkdjqk fyd;a wmsßisÿ reêrh ll=,a j, talrdYS ùug mgka .kS. tfiau ksrka;rfhla wefrk jefyk lmdg yDofha iy ish¨u Ysrd we;=,; we;. fuu lmdg ksis whqßka isÿùugkï wod, l%shdj,sh isÿ lrk fmaYsj,g fuu fmdaIH fldgia fol ksis whqßka ,eî ;sìh hq;=h. tfia fkdjk ksid uq,skau ll=,a j, kyr .eg .efikakg mgka .kS’ ±ka fjßfldaia j,g fya;=j Tn okS. fuh ;j;a oreKq jqjfyd;a yels¨Kq yDoh kej; bys,a jkakg fkdyelsj frda.shd urKhg m;afõ. fya;=j yDohdndohla f,i fmkqko we;a;u fya;=j le,aishï iy ue.akSishï W!K;djh nj wms oksuq. kuq;a th ffjoH jd¾:dfõ igyka fkdfõ. fï ksid wms ta .ek ;elSula o ke;.

Kyani-Sunrise

fuu ldrKd j,g wu;rj wmf.a isref¾ mS tÉ w.h md,kh lrkafka ue.akSishï iy le,aishï fõ. mS tÉ w.h 7.3 l muK m%udKfha ;sìh hq;= jqjo fnfyda fofkl= f.a isref¾ we;s fuu LKac ,jk W!K;djh ksid ms tÉ w.h 6 l muk iSudfõ ;sfí. fï fya;=j ksid ;j;a frda. .Kkdjla we;sfõ. uqL ÿ¾.kaOh, nvje,a j, mrfmdaIs;hka we;s ùu, ;hsfrdhsâ .%kaÓfha we;sjk wdidok, Tiaáfhda fmdfrdaisia, jl=.vqj, .,a we;sùu we;=¨ f,vfrda. .Kkdjla fï fmdaIK W!K;djh ksid we;sfõ. wm fjí wvúfha fï .ek ,sms fjkfjku we;. lshjd ±kqj;a jkak.

Èklg wm úiska wdydr iu. wmf.a isrerg ,nd Èh hq;= jk ue.akSishï m%udKh ñ,s .%Eï 400 la muK fõ. fuu m%udKh wju jYfhka wm f.a isrerg wjfYdaIKh úh hq;=h. Tnf.a l=vdka;%j, we;s ;;ajh wjfYdaIKh jk m%udKH ;SrKh lrhs. fï ksid Tn ue.akSishï fm;s îfuka m,la fkdfõ. Tng ue.akSishï ,nd .;yels fyd|u ud¾.h jkafka YdL m;% j, we;s yß;m%o fõ. wmf.a isref¾ Tlaiscka mßjykhg iïnkaO LKsc ,jkh hlv jk w;r reêrh fïksid r;= meyefhka Èiafõ. YdL j, fuu l%shdj,sh isÿ lrkafka ue.akSishï j,sks. fï ksid fï ksid YdL m;% j,g fld< meyeh ,eî we;. fld< mdg m,d j¾. wdydrhg tla lr .ekSu yß;m%o ke;skï laf,dafrd*s,a wmf.a isrerg ,nd .ekSug fyd|u ud¾.hhs. f,dj laf,dfrd*s,a jeäu wdydrh jkafka laf,dfr,a,d kï we,a.S j¾.fhah. fuu j¾.fhao lsx T*a we,a.S kñka ye|skafjk laf,dfr,a,d fidfrdlskshdkd kï we,a.S j¾.h f,v frda. 50 lg wêl m%udKhlska ñksia isrer wdrlaId lrk nj úoHd{hska ;yjqre lr we;. fuu we,a.S j¾.h ±ka f,dj mqrd ÈhqKq rgj, ck;dj w;sf¾l wdydrhla f,i Ndú;d lrk w;r isx.mamQrefõ ksmojk úgdhscSka keu;s fmdaIK w;sf¾lh isx.mamQrefõ úoHd iy ;dlaIK wêldßh úiskao wkqu; lr we;. tu wkque;sh fjk;a lsisÿ fujeks fmdaIK w;sf¾lhla i;=j fkdue;s neúka tjeks ksYamdok j,g health supplement hk fhÿu Ndú;d lsÍug mjd fkdyels ù we;. ±kg ,xldfõo fï yd iudk ksmehqula fj<| fmdf,a b;d wêl ñ,g wf,ú l,o Bgo fuu iy;slh ke;. Tjqkag we;af;a wdydrhla f,i ,shdmÈxÑ l, iy;shls.  kuq;a tys ñ, udi folla mdúÉÑh i|yd remsh,a 32000 hk nj Tn ±k isáhdo? tfia isÿ ù we;af;a fuh health supplement tlla f,i isx.mamQrefõ ,shd mÈxÑ ù fkdue;s ksidh. wm fuys§ i|yka l, Vitae Gene keu;s isx.mamQrefõ ksmojd we;s fmdaIK w;sf¾lh isx.mamQrefõ fi!LH iy úoHd wêldßfha  health supplement tlla f,i ,shdmÈxÑ fldg we;s ksid udi folla fjkqfjka isx.mamQre fvd,¾ 130 la muKla jeh fldg ñ<§ .; yels ;;ajhl we;. wka;¾cd,h ´iafia fyda isx.mamQrefõ§ fuu udye.s wdydruh Tiqj ñ,§ .; yelsh. fï i|yd jeä ÿr úia;r wjYH kï my; ±kaùu u; la,sla lr wod, fjí wvúhg msúi ,nd .kak. tfia;a ke;skï wmf.a ksfhdacs; uyf;l= yryd Tng úia;r ±k.; yelsh. fuu health supplement tl ffokslj Ndú;d lsÍu u.ska Tng wm fuys§ i|yka l, ish¨u fi!LH .eg¨ j,ska wdrlaID ùug wjia:dj ie,fikq we;.

wcka; : +94 777 31 66 29 / 071 350 3 450

vitaegene-1Kyani-Nitro-FX

ue.akSishï nyq, wdydr

Spinach — 1 cup: 157 milligrams (40% DV)

Chard — 1 cup: 154 milligrams (38% DV)

Pumpkin seeds — 1/8 cup: 92 milligrams (23% DV)

Yogurt or Kefir — 1 cup: 50 milligrams (13% DV)

Almonds — 1 ounce: 80 milligrams (20% DV)

Black Beans — ½ cup: 60 milligrams (15% DV)

Avocado — 1 medium: 58 milligrams  (15% DV)

Figs — ½ cup: 50 milligrams (13% DV)

Dark Chocolate — 1 square: 95 milligrams (24% DV)

Banana — 1 medium: 32 milligrams (8% DV)

කුරුළෑ වලට එකම පිළියම

 

1. l=re<E

l=re<E fndfyda úg u;=jkafka flfkl= ;reK wjÈhg meñfKk úgh. msß‍ñ <ufhl= fyda .eyeKq <ufhl= ;reK úhg m;a jk úg fh!jk fydafudak Y‍%djh jk nj wms oksuq. ujla orefjla l=i ;=, ms,sis| .;a ld,fhao fufia fydafudak j, fjkila isÿ fõ. fï ld,h ;=, reêrfha .aÆfldaia uÜgu by, hEu idudkHfhka isÿfõ. tfiau fh!jk ld,fhao ‍reêrfha .aÆfldaia uÜgu ;rula by, hhs. fuu ;;ajh Èhjeähd ;;ajhla fkdjqko reêrfha iSks uÜgu jeä ùu ksid wmf.a YÍrfha we;s whym;a nelaàßhd j, j¾Okh YS>‍% ùug fuu ;;ajh n,mdhsfuu ld,h ;=, wmf.a ifï frdau l+m j, hï wjysr ùula we;sjqj fyd;a iug háka we;s frdau l+m j, f;,a imhk .‍%kaÓ j,ska ksl=;a lrk f;,a wod, ia:dk j, ysrfõ’ fuu ia:dk j, iafg%msf,d fldlia jeks whym;a nelaàßhd blaukska j¾Okh jkakg mgka .kS’ ±ka fuu ia:dkh l=re<Ejla f,ig wdidokhg ,lafõ. fï ksid l=re<Ejla f,i widÈ; f;,a iu u;=msgg fkrd ths. wm ndysßka fl;rï msßisÿ l,;a l=re<E iqj fkdjkafka fï ksidfjksfï wkqj l=re<E we;sùug m%Odku fya;=j isref¾ iSks uÜgu jeä ùu nj o; hq;=h. fuu ;;ajh uev mj;a jd .ekSug  wm l, hq;= jkafka wod, ld,h ;=, isref¾ .aÆfldaia uÜgu md,kh lsÍug Wmdldr l, yels fmdaIK mod¾: wdydrhg tla lr .ekSuhs. tfiau ±kg jeã we;s nelaàßhd u¾Okh lsÍug wjYH iajNdúl nelaàßhd kdYl .=K we;s fy< Tiqjla Ndú;d l, hq;=h’ fuu ,smsh wjidkfha wod, Tiq .ek ú.%y lr we;’ jeä úia;r i|yd Èh jeähdj .ek oek .kak ,smsh lshjkak.

reêrfha úY tl;= ù ;sîu ;j;a fya;=jls. fï i|yd reêrfha úI bj;a lr .; yels b`.sKs j,ska idok ,o fy< Tiqjla we;th Ndú;d lr reêrh iy wka;% msßisÿ lr .; yelsh.

óg  wu;rj wlaudjo msßisÿ lr .; hq;=hta i|yd ismsre,skd kï we,a.S úfYaIfhka idok,o Tiqjla we;fuh Èkm;d Ndú;d l, hq;=h. fï wkqj iEu wdldrhlskau wdrlaIK Wml%u Ndú;d lsÍu u.ska ifï w;sjk nelaàßhd j¾Okh kj;d ,sh yelsh.

±ka l, hq;= jkafka fuu ld, jljdKqj ;=, w;ay, hq;= jk wdydr .ek ±kqj;a ùuhs.

ldfndayhsâf¾g wvx.= wdydr wju l, hq;=h.

mdka msá j,ska idok wdydr iïmQ¾Kfhka kj;d ,sh hq;=h.

.eUqre f;f,a nÈk wdydr fkd.; hq;=h.

ldnka vfhlaihsâ ñY% îu kj;d,sh hq;=h.

ndnlshq jeks wêl ;dmhlg ,lajk wdydr w;ay, hq;=h.

khsÜf¾g iy fudfkda fidaähï .aÆgfïÜ wvx.= ilia l, wdydr keje;a úh hq;=h.

ud.ßka wkqNjh kqiqÿiqhng¾ wkqNj l,dg jrola ke;.

Kyani-Sunset

Kyani-Sunrise

l=re<E we;s ùug n,mdk ;j;a tla m%Odk idOlhls reêrfha wdï,sl ;djh jeäùu fï ksid isref¾ NdIañl;djh jeä lr .ekSug yelsjk mßÈ ue.akSishï iy le,aishï iys; wdydr Èkm;d mßfNdackh l, hq;=h’ fld< j¾. ffokslj ;u wdydr fõ,g tla lr.kak’ kejqï t< lsß fyda Öia wkqNj lrkak’ uqrex.d lfld< j,ska fld< le| idod  wdydrhg .kak’ fï wkqj isref¾ NdIañl ;djh mj;ajd .; yelsh’

fï ish,a,gu wu;rj Tn leu;skï bmerKs flï l%uhla ud¾.fhka l=re<E wvq lr .; yels l%uhla o lshd Èh yelsh wjYH wh my; wxlhlg l:d fldg úia;r ±k.kak.

l=re<E j,ska f;dr uqyqKla i|yd my; ±lafjk w;sf¾l wdydr Ndú;d lrkak. ñ<§ .eksug wjYH kï wmf.a ksfhdacs; uyf;l= yd iïnkaO jkak.

fuu w;sf¾l wdydr Tnf.a uqyqfKa j¾Okh jk nelaàßhd  u¾Okh lr Tng iquqÿ iula ,nd .; yelshmy; wxlhlska wm yd iïnkaO jkak100] lau iajNdúl Ydl idr j,ska ksmojd we;s ksid  w;=re wdndo j,ska f;drhY%S ,xld wdhq¾fõo fomd¾;fïka;=fõ wkque;sh iys; ksmehqï fõ.

 

 

p¾u frda. iqj lr .kakd wdldrh oek .kak 077 31 66 29 $ 071 350 3 450 $ 072 0 224 224 Tiafia wcka; uy;d wu;kak. my; ,skala tl Tiafia jeäÿr úia;r oek.kak.

l=re<Ejla iefok whqre.

90% ක් කායික රෝග නිර්ණය නිවසේදීම සිදුකරගන්න.


wmf.a isref¾ frda. j,ska 90% lau je<|Sug fya;=j jkafka wmf.a nvje,a nj Tn okakjdo? fï ksid nvje,a ksfrda.Sj mj;ajd .; yels flfkl=g ksfrda.S Èúhla .; lsÍfï jdikdj Wodfõ. wm fuu ,smsh u.ska nvje,a j, hï frda.S ;;ajhla we;a±hs ksjfia§u ±k.; yels ir, l%ufõohla bÈßm;a lrk w;r whym;a ;;ajhka we;sùug fya;= jk lreKqo f.k yer oelaùug n,dfmdfrd;a;= fjuq. tu ;;ajhkaf.ka ñfok wdldrh .eko Tnj ±kqj;a lsÍug wm fuu ,smsh yryd n,dfmdfrd;a;= fjuq. úfõlSj iïmQ¾K ,smsh lshjd Tnf.a woyia wm iu. yqjudre lr.kafka kï wms lD;{fjuq. ;j;a flfkla ksfrda.Sj isákq ±lSug leu;s flfkla fõkï fuu ,smsh Tnf.a iudc cd,h yryd fIhd¾ lrk fuka b;d ´kElñka b,a,d isáñ.
Read More